3 Công khai đầu năm học 2020-2021

Thứ hai - 07/09/2020 04:17
 
SỞ GD - ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục  - Năm học 2020 – 2021
 
STT
Nội dung
Chia theo khối lớp
Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
I Điều kiện tuyển sinh
Số lượng tuyển sinh: 588 – 14 lớp 10.
Lớp 10: Tốt nghiệp THCS, điểm tuyển sinh: 14,10
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ - Chương trình do Bộ GD-ĐT ban hành
- Trường học Ban cơ bản cho tất cả học sinh

III
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
- Cần có sự phối hợp giáo dục học sinh giữa trường và gia đình.
- Học sinh cần tuân thủ Nội quy của trường, thực hiện quyền và nghĩa vụ của học sinh theo Điều lệ trường phổ thông.

IV
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục Có các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh tại trường, yêu cầu HS tuân thủ nội quy
V Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được Học sinh có kết quả về đạo đức, học lực, sức khỏe được đánh giá theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THPT hiện hành của Bộ GD-ĐT

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh
 
Học lên lớp 11; học các trường, lớp nghề Học lên lớp 12; học các trường, lớp nghề Học lên đại học, cao đẳng, học các trường, lớp nghềIXCam kết chất lượng giáo dục 2020-2021
 
1. Đạo đức:  - Hạnh kiểm Khá , Tốt: 85 – 90%;
                      - Hạnh kiểm trung bình: 10 – 15%;
                      - Hạnh kiểm yếu: < 1%.
2. Văn hoá: + Giỏi: 20 – 25%;         + Khá: 55 – 60%;
                     + Yếu: < 1%.
3. Học sinh giỏi Tỉnh: Xếp thứ 15 – 25 của Tỉnh;
4. Tỷ lệ TN THPT: 95-98%. Xếp thứ 15-25 của tỉnh;
 


                                                     Quỳnh Lưu, ngày 03 tháng 9 năm 2020
                                                            HIỆU TRƯỞNG
                                                              (Đã ký)

                                                           Vũ Ngọc Tuấn
 
SỞ GD - ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường THPT Quỳnh Lưu 2
Năm học 2019 – 2020
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối
Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
I Số học sinh chia theo hạnh kiểm 1.547 543 517 487
1 Tốt (tỷ lệ so với tổng số) 73,37% 70,17% 68,09% 82,55%
2 Khá (tỷ lệ so với tổng số) 22,04% 25,05% 23,79% 16,84%
3 Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) 4,20% 4,42% 7,35% 0,62%
4 Yếu (tỷ lệ so với tổng số) 0,39% 0,37% 0,77% 0,00%
II Số học sinh chia theo học lực 1.547 543 517 487
1 Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) 20,49% 13,44% 20,12% 28,75%
2 Khá (tỷ lệ so với tổng số) 65,61% 67,22% 61,12% 68,58%
3 Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) 13,70% 18,97% 18,57% 2,67%
4 Yếu (tỷ lệ so với tổng số) 0,19% 0,37% 0,19% 0,00%
5 Kém (tỷ lệ so với tổng số) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
III Tổng hợp kết quả cuối năm 1.547 543 517 487
1 Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) 99,42% 99,26% 99,03% 100,00%
a Học sinh giỏi  (tỷ lệ so với tổng số) 20,36% 13,44% 20,12% 28,34%
b Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) 64,96% 66,85% 59,38% 68,79%
2 Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) 0,19% 0,37% 0,19% 0,00%
3 Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) 0,58% 0,74% 0,97% 0,00%
4 Chuyển trường đến / đi (tỷ lệ so với tổng số) 0,13% 0,37% 0,00% 0,00%
5 Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm (tỷ lệ so với tổng số) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IV Học sinh đạt các giải các kỳ thi học sinh giỏi 2 2 0 0
1 Cấp tỉnh/ thành phố 2 2 0 0
2 Quốc gia, khu vực, quốc tế        
V Số học sinh dự xét hoặc dự thi TN 487     487
VI Số học sinh được công nhận TN 486     486
VII Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng 471/487 học sinh đạt tổng ≥15,00 điểm tổ hợp 3 môn
VIII Số học sinh nữ 869 303 288 278
IX Số học sinh dân tộc thiểu số 0 0 0 0
                                         Quỳnh Lưu, ngày 03 tháng 9 năm 2020
                                                            HIỆU TRƯỞNG
                                                              (Đã ký)

                                                           Vũ Ngọc Tuấn
 
SỞ GD - ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
năm học 2020 – 2021
 
STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Số phòng học   Số m2/học sinh
II Loại phòng học   -
1 Phòng học kiên cố 42 1,12
2 Phòng học bán kiên cố 12 1,5
5 Số phòng học bộ môn 6 -
6 Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) 2 1,5
7 Bình quân lớp/phòng học 1 -
8 Bình quân học sinh/lớp 41,0 -
III Số điểm trường  1 -
IV Tổng số diện tích đất (m2)  30.725 m2 18.7 m2/HS 
V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)  5.950 m2  
VI Tổng diện tích các phòng    
1 Diện tích phòng học  45 m2  
2 Diện tích phòng học bộ môn  76 (m2)  
3 Diện tích thư viện 76 (m2)  
4 Diện tích nhà tập đa năng (m2) Chưa có  
5 Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội (m2) 36 m2
Diện tích  phòng truyền thống (m2) 54 m2
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ)
  Số bộ/lớp
1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định 40  
1.1 Khối lớp 10 14 1
1.2 Khối lớp 11 13 1
1.3 Khối lớp 12 13 1
2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định Một số thiết bị cho dạy môn GDQP còn thiếu 
3 Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị)  
VIII Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập
(Đơn vị tính)
69   
IX Tổng số thiết bị dùng chung khác    
1 Ti vi  
2 Đầu Video/đầu đĩa  
3 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể  
4 Loa có đọc thẻ nhớ, dạy Tiếng Anh  13  
X Nhà bếp 18 m2
XIV Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên  Dùng cho học sinh Số m2  
Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ  
1 Đạt chuẩn vệ sinh*  2  2 2 x 36m2     
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*            

(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
  Nội dung Ghi chú
XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x  Nguồn giếng khoan để rửa
XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x Có máy phát dự phòng 
XVII Kết nối internet 2 đường truyền 
XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường * Quỳnh Lưu 2.edu.vn
*C3quynhluu2@nghean.edu.vn
* thptql2@gmail.com 
XIX Tường rào xây Có tường rào xây, cổng trường
Quỳnh Lưu, ngày 03 tháng 9 năm 2020
                                                            HIỆU TRƯỞNG
                                                              (Đã ký)

                                                           Vũ Ngọc Tuấn
 
SỞ GD - ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2, đầu năm học 2020 – 2021
STT Ni dung Tng s Hình thc tuyn dng Trình đ đào to GV gii Tnh Ghi chú
Xét, thi tuyn. HĐ ngn hn Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao đẳng TCCN Đang hc Cao hc
Tổng số GV, CBQL và NV 95 95     37 56   2 10 26  
I Giáo viên                      
Trong đó GV dạy: 86 86     33 53     9 22  
1 Toán 14 14     13 1     1 3  
2 Vật lý 8 8     3 5       1  
3 Hóa học 8 8     5 3       2  
4 Sinh học 6 6     2 4     1 2  
5 Tin học 5 5     1 4     2 2  
6 Ngữ văn 10 10     5 5     1 3  
7 Lịch sử 4 4     2 2     2 1  
8 Địa lý 5 5       5     1 2  
9 Ngoại ngữ 12 12     1 11     1 2  
10 GDCD 3 3     1 2       1  
11 Thể dục 7 7       7       3  
12 GDQP 2 2       2          
13 Công nghệ 2 2       2          
II Cán bộ quản lý 4 4     3 1     1 4  
1 Hiệu trưởng 1 1     1         1  
2 Phó hiệu trưởng 3 3     2 1     1 3  
III Nhân viên 5 5     1 2   2      
1 NV văn thư & thủ quỹ                     Đang tuyển
2 Nhân viên kế toán 1 1       1          
3 Nhân viên y tế 1 1           1      
4 Nhân viên thư viện 1 1           1      
5 Nhân viên thiết bị 2 2     1 1          


Quỳnh Lưu, ngày 03 tháng 9 năm 2020
                                                            HIỆU TRƯỞNG
                                                              (Đã ký)

                                                           Vũ Ngọc Tuấn 
SỞ GD - ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÔNG BÁO
Công khai thông tin về các khoản thu, đóng góp, của học sinh
và nguồn tài chính của TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
Năm học 2020 – 2021
TT Nội dung Đơn vị Ghi chú
I Học phí hệ công lập năm học 2020 – 2021 (1) Đồng/tháng  
   - Phường thuộc Thị xã, Thị trấn thuộc huyện đồng bằng 120.000  
   - Xã thuộc thị xã, xã đồng bằng 90.000  
   - Thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã miền núi thấp 45.000  
   - Hộ nghèo Miễn  
   - Hộ cận nghèo Giảm 50%  
   - Con thương binh, bệnh binh Miễn  
   - Con Liệt sỹ Miễn  
II Học phí học thêm có tổ chức trong trường (2) Theo thỏa thuận với PHHS 3 tiết/buổi.
(Dự kiến các lớp : 20.000đ/buổi)
II Quỹ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên Đại hội Đoàn TNCS quyết định  
III Quỹ hội cha mẹ học sinh Đại hội CMHS trường quyết định  
IV Tiền phí gửi xe đạp (3)
Tiền phí gửi xe máy, mô tô 2 bánh
108.000 đồng/9 tháng
162.000 đồng/9 tháng
 
V  Bảo hiểm y tế: - Diện bình thường (+) 46.945 đ/tháng (Bắt buộc theo Luật)
 (Diện đã có BHYT, không thu trong trường)
(có thể thu 1 năm hoặc 6 tháng)
06 tháng = 281.610 đ
12 tháng = 563.220 đ
VI Bảo hiểm thân thể CMHS tự chọn nhà cung cấp dịch vụ, mức tham gia.  
VII Các khoản thu phục vụ học tập, sinh hoạt ... đáp ứng nhu cầu học sinh. Hội CMHS tính toán, mua sắm, chọn nhà cung cấp  
VIII Vận động tài trợ, tăng cường cơ sở vật chất. (Có kế hoạch, phải được Sở GD-ĐT phê duyệt), ước đạt 580 triệu  
IX Ngân sách nhà nước cấp 11.400.000.000đ/năm học  
X Dự kiến tổng thu năm 2020 – 2021 4.606.000.000 đồng  

(1): Theo QĐ số 89-2016/QĐ.UBND, ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An
Thực hiện miễn, giảm học phí theo Nghị định 86-2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ
(2) Theo thỏa thuận giữa CMHS với trường, không vượt quá mức trần của UBND tỉnh Nghệ An, không cao hơn mức cao nhất của các trường Quỳnh Lưu, Hoàng Mai.
(3) Theo Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.
(Các loại Quỹ Hội PHHS, Đoàn thanh niên: thực hiện theo Điều lệ của các tổ chức này, do Đại hội, Hội nghị quyết định)
(+) Theo Hướng dẫn mới nhất của Bảo hiểm xã hội, ứng với mức lương cơ sở 1.490.000 đ. Thu bảo hiểm y tế vào cuối năm 2020.
Quỳnh Lưu, ngày 03 tháng 9 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Tuấn
 

Tác giả bài viết: Vũ Ngọc Tuấn

Nguồn tin: BGH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây