Công khai đầu năm học 2014 - 2015 - Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ giáo viên

Thứ hai - 25/08/2014 11:22
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
 
                                                                                                 THÔNG BÁO
                                              Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
                                                   của TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2, năm học 2014 – 2015
 
STT Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng  
Trình độ đào tạo
 
 
G