KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG

Thứ ba - 22/11/2022 04:57
        SỞ GD&ĐT NGHỆ AN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2                                         Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
    Số: 308 /KH-THPT QL2
                                                                 Quỳnh Lưu, ngày 22 tháng 11 năm 2022

                                                           KẾ HOẠCH
Thực hiện chương trình tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên giai đoạn 2022-2030 của trường THPT Quỳnh Lưu 2

Thực hiện Kế hoạch số 1125/KH-SGD&ĐT, ngày 06/6/2022 của sở giáo dục và đào tạo Nghệ An về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2022-2030 của ngành giáo dục và đạo tạo Nghệ An. Trường THPT Quỳnh Lưu 2 xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống cho học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi; góp phần xây dựng thế hệ thanh niên, đoàn viên có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, xứng xử văn hóa, tuân thủ pháp luật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng; có trách nhiệm với bản thân, gia đình và toàn xã hội.
- Đẩy mạnh việc khơi dậy trong thanh niên, đoàn viên tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; xây dựng ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế, đồng thời phát huy tốt các giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương, con người Nghệ An.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP
1. Một số chỉ tiêu cụ thể

- Hằng năm, phấn đấu 100% học sinh được tuyên truyền, phổ biến, học tập Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. - Hằng năm, phấn đấu 100% học sinh được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng mềm, phổ biến kiến thức pháp luật do nhà trường và phối hợp với các cơ quan đoàn thể tổ chức.
- Hằng năm, phấn đấu 100% học sinh tham gia hoạt động lao động tập thể trong và ngoài nhà trường; 100% học sinh tham gia các hoạt động xã hội.
- Hằng năm, phấn đấu 100% học sinh được giáo dục về hướng nghiệp, khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.
- Hằng năm, 30% ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh được kết nối với các doanh nghiệp hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp.
- Hằng năm, phấn đấu 100% học sinh hưởng ứng, tình nguyện tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xã hội.
- Đến năm 2025, có 100% học sinh được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại nhà trường và nơi cư trú.
- Phấn đấu đến năm 2025 có 50% đề tài nghiên cứu khoa học của học sinh được ứng dụng vào thực tiễn.
- Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 30 và đến năm 2030 có ít nhất 70 đoàn viên học sinh ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Giải pháp:
a. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, đoàn viên.
*  Nội dung tuyên truyền:
- Tuyên truyền, phổ biến cho học sinh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục cho thanh niên truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cống hiến vì lợi ích của cộng đồng, xã hội; ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Định hướng, giáo dục học sinh tiếp nối truyền thống quê hương Nghệ An, có ý chí vươn lên chinh phục đỉnh cao trí tuệ, có tầm nhìn rộng mở, có tư duy sáng tạo và năng lực tiếp cận cái mới, cái tiến bộ, tránh xa thói hư tật xấu, hình thành cho bản thân những thói quen tốt, có ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa học đường, ứng xử nhân văn, có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, xã hội: Thực hiện đầy đủ nội dung dạy học môn Giáo dục công dân trong chương trình, sách giáo khoa hiện hành; triển khai hiệu quả các nội dung tích hợp, lồng ghép giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến trong các môn học (Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý,...), các hoạt động giáo dục, trong đó, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; hoạt động giáo dục địa phương; giáo dục hành vi, chuẩn mực đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống, giá trị sống trong chương trình giáo dục phổ thông mới.
- Triển khai Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 20/04/2022 của UBND tỉnh về thực hiện quyết định số 1895 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thực hiện hiệu quả việc tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, KNS trong các môn học và hoạt động giáo dục, bao gồm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Pháp luật về phòng, chống tham nhũng; giáo dục quyền con người; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và 3 phòng, chống bạo lực trong gia đình; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, quốc phòng và an ninh; giáo dục bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục thông qua di sản; giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu; giáo dục tăng cường năng lực số, chuyển đổi số và các nội dung giáo dục lồng ghép phù hợp khác theo quy định. Tiếp tục lựa chọn nội dung giáo dục KNS phù hợp với tâm, sinh lý lứa tuổi học sinh, tập trung vào một số kỹ năng cần thiết như: Kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước; Kỹ năng phòng, chống dịch bệnh; Kỹ năng ứng phó với tình huống nguy hiểm, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em; Sức khỏe sinh sản vị thành niên; Kỹ năng học tập hiệu quả; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giải quyết tình huống có vấn đề; Kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả, ...
b. Phát huy hiệu quả các phương thức tuyên truyền, giáo dục:
 - Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng môn học Giáo dục công dân và nội dung giáo dục địa phương trong nhà trường
- Hỗ trợ, hướng dẫn cho học sinh tiếp cận, khai thác, sử dụng các nguồn tài liệu từ thư viện và thư viện số, tham gia chuyên mục “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa” trên hệ tri thức Việt số hóa (https://itrithuc.vn/); tăng cường các hình thức học tập qua internet, truyền hình. Sử dụng các phần mềm, các tài liệu giáo dục KNS đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt hoặc Sở GD&ĐT thẩm định để tăng cường giáo dục KNS cho học sinh.
- Chú trọng các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; giáo dục địa phương; xây dựng chương trình, hoạt động để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, khát vọng sống cho đoàn viên, thanh niên. Phát huy hiệu quả hình thức dạy học trải nghiệm sáng tạo, dạy học theo di sản gắn với các di sản văn hóa, di tích lịch sử; bảo tàng trên địa bàn Nghệ An.
- Truyền thông, nâng cao nhận thức của học sinh về khởi nghiệp sáng tạo; khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia các hoạt động khởi nghiệp. Chủ động tìm kiếm các nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, phối hợp với với các cơ sở đào tạo nghề, các doanh nghiệp triển khai hiệu quả công tác hướng nghiệp cho học sinh.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phong trào thi đua, cuộc thi, hội thi cho học sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và địa phương.
- Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hoá ứng xử cho thanh niên. Tổ tư vấn nhà trường kết hợp tư vấn, tham vấn trực tiếp và thiết lập 4 đường dây nóng, chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, hòm thư, mạng xã hội để tiếp nhận thông tin và tư vấn tâm lý cho đoàn viên, thanh niên
- Phát triển các Câu lạc bộ, Đội nhóm trong nhà trường góp phần giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của quê hương Nghệ An. Hằng năm nhà trường tạo điều kiện cho học sinh thành lập các câu lạc bộ sở thích, tài năng, câu lạc bộ tiếng Anh.
c. Tổ chức hiệu quả các phong trào của Đoàn, Hội, Nhóm, Câu lạc bộ trong và ngoài nhà trường
- Tiếp tục triển khai trong nhà trường các mô hình sinh hoạt chuyên đề dưới cờ: “Tự hào quê hương Xô viết”, “Mỗi tuần một cuốn sách”, “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”; Hoạt động trải nghiệm về ngày Pháp luật Việt Nam 09/11; ...
- Tích cực hưởng ứng các hoạt động, chương trình, phong trào tình nguyện: “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Tiếp sức đến trường”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Trường tới trường - Kết nối yêu thương”; ưu tiên các hoạt động tình nguyện tại chỗ như giữ gìn, bảo vệ cảnh quan, môi trường học đường và địa phương, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn an toàn giao thông, hiến máu tình nguyện, các hoạt động vì cộng đồng; phát triển các mô hình vận động ủng hộ, gây quỹ nhân đạo trong từng lớp học, trường học như: phong trào kế hoạch nhỏ, tết vì học sinh nghèo, quyên góp sách vở, đồ dùng học tập giúp bạn nghèo vượt khó.
- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, công tác và cuộc sống.
d. Xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội.
- Xây dựng quy chế phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục học sinh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em; định hướng, giáo dục các giá trị văn hóa gia đình, ý thức, trách nhiệm đối với gia đình cho học sinh.
-  Phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.
- Xây dựng môi trường nhà trường an toàn, lành mạnh, thân thiện theo tiêu chí “Trường học An toàn, xanh, sạch, đẹp”
e. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; khen thưởng, biểu dương kịp thời đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm nhiệm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên.
- Bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên Giáo dục công dân, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, giáo viên làm công tác Đoàn, Hội, chủ nhiệm (phụ trách) Câu lạc bộ, Đội, Nhóm, giáo viên chủ nhiệm lớp.
- Đề cao vai trò nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh.
g. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho đoàn viên, thanh niên.
- Xây dựng các chuyên mục trên trang thông tin điện tử của nhà trường về nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho đoàn viên, thanh niên.
- Khuyến khích cán bộ, nhà giáo, học sinh trong nhà trường xây dựng, phổ biến tin, bài, bài giảng về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với từng độ tuổi, từng nhóm đối tượng trên diễn đàn, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nhóm xã hội.
-  Phổ biến, giáo dục, nâng cao năng lực khai thác, sử dụng công nghệ thông tin và thiết bị thông minh cho cán bộ, giáo viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên; phòng, chống tác hại, bảo vệ sự an toàn của đoàn viên, thanh niên trên không gian mạng.
-  Ứng dụng các phần mềm, công cụ trên không gian mạng (máy tính, điện thoại thông minh) trong khảo sát, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận thanh niên; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên các diễn đàn mạng, trang thông tin điện tử.
- Tham gia có hiệu quả các cuộc thi trực tuyến trên mạng internet do huyện, tỉnh, sở tổ chức
h. Bảo đảm các thiết chế, điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, đoàn viên.
- Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của các nhà trường, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa các nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu luyện tập thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh của học sinh.
-  Khai thác, phát huy hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa, hệ thống bảo tàng, phòng truyền thống, thư viện trên địa bàn Nghệ An trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

III. TỔ CHỨC TỰC HIỆN
- Ban Chính trị tư tưởng nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra.
- Đoàn trường xây dựng kế hoạch, chủ động kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên trong nhà trường gắn với đánh giá kết quả giáo dục theo năm học.
- Ban chuyên môn, Ban an ninh an trường học, Ban Chính trị tư tưởng, Đoàn trường, Giáo viên chủ nhiệm lớp và giáo viên bộ môn chỉ đạo, phối kết hợp thực hiện tốt công tác đánh giá hạnh kiểm của học sinh theo từng học kì và cả năm học.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên giai đoạn 2022-2030 của trường THPT Quỳnh Lưu 2
Nơi nhận:                                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG
- Cấp ủy: (Báo cáo);                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- BGH: (Để chỉ đạo);
- Đoàn TN: (Phối hợp);
- Các ban, GVCN: (Thực hiện)
- Đăng Website;
- Lưu: VT.                                                                                          
                                                                                                                        Đào Xuân Đức
 

Tác giả bài viết: Đào Xuân Đức

Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây