Cổng thông tin điện tử trường THPT Quỳnh Lưu 2 - Nghệ An

https://quynhluu2.edu.vn


Danh sách học sinh vi phạm nội quy học kỳ 2 năm học 2013-2014

Danh sách học sinh vi phạm nội quy học kỳ 2 năm học 2013-2014
Số lượng học sinh vi phạm nội quy theo lớp
STT Lớp Số lượng VP
1 10A1 9
2 10A2 14
3 10A3 32
4 10A4 19
5 10A5 43
6 10A6 23
7 10A7 69
8 10A8 6
9 10A9 18
10 10A10 86
11 10A11 6
12 10A12 71
13 10A13 15
14 10A14 45
15 11A1 4
16 11A2 2
17 11A3 1
18 11A4 8
19 11A5 13
20 11A6 56
21 11A7 41
22 11A8 4
23 11A9 0
24 11A10 31
25 11A11 24
26 11A12 29
27 11A13 26
28 11A14 27
29 12A1 11
30 12A2 25
31 12A3 12
32 12A4 15
33 12A5 9
34 12A6 56
35 12A7 9
36 12A8 0
37 12A9 0
38 12A10 6
39 12A11 18
40 12A12 24
41 12A13 7
42 12A14 39

DANH SÁCH HỌC SINH VI PHẠM HỌC KỲ 2
TT Họ và tên Lớp Nội dung vi phạm Ngày tháng Ghi chú
1 Danh 10A10 Đổi chỗ gây ồn trong giờ 29-04-2014  
2 Đúc 10A10 Nói chuyện riêng không gi bài 22-03-2014  
3 Đức 10A10 Đổi chổ ngồi 09-01-2014  
4 Đức 10A10 Bỏ giờ 10-01-2014  
5 Đức 10A10 Bỏ giờ 23-01-2014  
6 Đức 10A10 Bỏ giờ 08-02-2014  
7 Đức 10A10 Mất trật tự 08-02-2014  
8 Đức 10A10 Không đưa giày 24-03-2014  
9 Đức 10A10 Nói chuyện, không chú ý học 29-03-2014  
10 Đức 10A10 Nói chuyện 05-04-2014  
11 Đức 10A10 Nói chuyện tự do 12-04-2014  
12 Đức 10A10 Nói chuyện nhiều 21-04-2014  
13 Nguyễn Công Đức 10A10 Bỏ giờ 03-10-2014  
14 Nguyễn Công Đức 10A10 Không đeo thẻ, sơ vin, để xe đạp ở ngoài 24/04/2014  
15 Lê Văn Đức 10A10 Hút thuốc lá 02-10-2014  
16 Nguyễn Thị Hà 10A10 Không đeo thẻ 26/04/2014  
17 Hùng 10A10 Nói chyuện 06-03-2014  
18 Hùng 10A10 Làm ồn,không chú ý ghi bài 08-03-2014  
19 Hùng 10A10 Bỏ giờ 13-03-2014  
20 Hùng 10A10 Nói chuyện riêng không gi bài 22-03-2014  
21 Hùng 10A10 Nói chuyện, không chú ý học 29-03-2014  
22 Hùng 10A10 Nói chuyện 05-04-2014  
23 Hùng 10A10 Đổi chỗ gây ồn trong giờ 29-04-2014  
24 Huyền 10A10 Không mang mũ và giày 11-01-2014  
25 Khánh Huyền 10A10 Không đồng phục 03-11-2014  
26 Khánh Huyền 10A10 Không chạy bền 07-01-2014  
27 Lan 10A10 Nói chyuện 06-03-2014  
28 Linh 10A10 Không đồng phục 25/02/2014  
29 Minh 10A10 không chú ý học tập 14-04-2014  
30 Nam 10A10 Làm việc riêng, bài cũ yếu 10-01-2014  
31 Nam 10A10 Làm việc riêng, bài cũ yếu 10-01-2014  
32 Nam 10A10 Không mang mũ và giày 11-01-2014  
33 Nam 10A10 Nói chuyện, không chú ý học 29-03-2014  
34 Nam  10A10 Nói chuyện 05-04-2014  
35 Nam 10A10 Nói chuyện nhiều 21-04-2014  
36 Lê Thị Nga 10A10 Không đeo thẻ 26/04/2014  
37 Phong 10A10 Không đưa giày 24-03-2014  
38 Phong 10A10 Đổi chỗ gây ồn trong giờ 29-04-2014  
39 Phú 10A10 Chạy lộn xộn 09-01-2014  
40 Phú 10A10 Làm việc riêng, bài cũ yếu 10-01-2014  
41 Phú 10A10 Đổi chổ ngồi 09-01-2014  
42 Phú 10A10 Làm việc riêng, bài cũ yếu 10-01-2014  
43 Phú 10A10 Bỏ giờ 10-01-2014  
44 Quân 10A10 Nói chuyện nhiều 21/02/214  
45 Quân  10A10 Nói chyuện 06-03-2014  
46 Quân 10A10 Bỏ giờ 13-03-2014  
47 Quân 10A10 Nói chuyện riêng không gi bài 22-03-2014  
48 Quân 10A10 Mất trật tự 25-03-2014  
49 Quân 10A10 Nói chuyện, không chú ý học 29-03-2014  
50 Lê Văn Quân 10A10 Không đồng phục, không đeo thẻ 04-05-2014  
51 Thanh 10A10 Bỏ giờ 23-01-2014  
52 Thành 10A10 Bỏ giờ 10-01-2014  
53 Thành 10A10 Vô  lễ với giáo viên 07-02-2014  
54 Thành 10A10 Mất trật tự 08-02-2014  
55 Thành 10A10 Nói lung tung trong lớp 15-02-2014  
56 Thành 10A10 Cho ra ngoài 18-02-2014  
57 Thành 10A10 Nói chuyện nhiều 21/02/214  
58 Thành 10A10 Quậy trong lớp, bài cũ yếu, vô lễ  25-02-2014  
59 Thành 10A10 Bỏ giờ 13-03-2014  
60 Thành 10A10 Nói chuyện riêng không gi bài 22-03-2014  
61 Thành 10A10 Ra khỏi lớp 27-03-2014  
62 Thành 10A10 Nói chuyện, không chú ý học 29-03-2014  
63 Thành 10A10 Nói chuyện 05-04-2014  
64 Trần Đức Thành 10A10 Bỏ giờ 01-09-2014  
65 Trần Đức Thành 10A10 Không đồng phục 25/02/2014  
66 Trần Văn Thành 10A10 Hút thuốc lá 02-10-2014  
67 Trần Văn Thành 10A10 Hút thuốc lá 04-05-2014  
68 Trần Văn Thành 10A10 Hút thuốc lá 04-07-2014  
69 Trần Văn Thành 10A10 Trèo tường 04-07-2014  
70 Thao 10A10 Bỏ giờ 23-01-2014  
71 Thao 10A10 Bỏ giờ 13-03-2014  
72 Thao 10A10 Nói chuyện riêng không gi bài 22-03-2014  
73 Thao 10A10 Không đưa giày 24-03-2014  
74 Thao 10A10 Mất trật tự 25-03-2014  
75 Thao 10A10 Nói chuyện, không chú ý học 29-03-2014  
76 Thao 10A10 Không học, không ghi bài đầy đủ 11-04-2014  
77 Thao 10A10 không chú ý học tập 14-04-2014  
78 Thao 10A10 Đổi chỗ gây ồn trong giờ 29-04-2014  
79 Thắng 10A10 Nói chyuện 06-03-2014  
80 Thắng 10A10 Bỏ giờ 13-03-2014  
81 Thắng 10A10 Nói chuyện, không chú ý học 29-03-2014  
82 Thắng 10A10 Nói chuyện 05-04-2014  
83 Thường 10A10 Không mang mũ và giày 11-01-2014  
84 Trung 10A10 Không mang mũ và giày 11-01-2014  
85 Tuyến 10A10 Bỏ giờ 23-01-2014  
86 Xuân  10A10 Không đưa giày 24-03-2014  
87 Trọng An 10A11 Không có vở soạn 20/02/2014  
88 Nguyễn Thị Chung 10A11 Không đeo thẻ 03-03-2014  
89 Văn Hoàng 10A11 Không có vở soạn 22/01/2014  
90 Vũ Văn Hồng 10A11 Không đeo thẻ 13/03/2014  
91 Xuân Ngọc 10A11 Không có vở soạn 22/01/2014  
92 Hà Phương 10A11 Không có vở soạn 22/01/2014  
93 Công 10A1 Không đi giày 17/01/2014  
94 Hằng 10A1 Không đồng phục 03-04-2014  
95 Linh 10A1 Không đồng phục 28/02/2014  
96 Ngô Thúy Nga 10A1 Không đeo thẻ 04-04-2014  
97 Đậu Đức Sơn 10A1 Không sơ vin, không đeo thẻ 19/04/2014  
98 Thoảng 10A1 Không đi giày 17/01/2014  
99 Thức 10A1 Không đi giày 17/01/2014  
100 Triều 10A1 Không đi giày 17/01/2014  
101 Đậu Xuân Triều 10A1 Không đeo thẻ 03-03-2014  
102 Trang b 10A12 Nói tục trong giờ 04-05-2014  
103 Điệp 10A12 Không đi giày 04-11-2014  
104 Đức 10A12 Không đồng phục 25/02/2014  
105 Đức 10A12 Không đi giày 01-07-2014  
106 Đức 10A12 Mất trật tự trong giờ 01-07-2014  
107 Đức 10A12 Không ghi bài 31/01/2014  
108 Đức 10A12 Không đi giày 13/02/2014  
109 Đức 10A12 Nói chuyện trong giờ 26/02/2014  
110 Đức 10A12 Không chú ý 04-10-2014  
111 Đức 10A12 Không đi giày 28/04/2014  
112 Hồ Hằng 10A12 Không đi giày 04-11-2014  
113 Hiếu 10A12 Không đi giày 13/02/2014  
114 Hiếu 10A12 Đánh cro trong giờ  22/03/2014  
115 Hiếu 10A12 Không đi giày 04-11-2014  
116 Hiếu 10A12 Trêu nhau trong lớp 25/04/2014  
117 Hiếu 10A12 Không đi giày 28/04/2014  
118 Đậu Hoa 10A12 Đánh cro trong giờ  18/01/2014  
119 Đậu Hoa 10A12 Sử dụng điện thoại trong giờ 19/02/2014  
120 Lê Hoa 10A12 Không đi giày 04-11-2014  
121 Lê Hoa 10A12 Không đi giày 28/04/2014  
122 Lê Thị Hoa 10A12 Không đeo thẻ 25/03/2014  
123 Hòa 10A12 Nói chuyện trong giờ 04-07-2014  
124 Huế 10A12 Nói chuyện trong giờ 01-07-2014  
125 Huế 10A12 Đánh cro trong giờ  18/01/2014  
126 Huế 10A12 Không đi giày 13/02/2014  
127 Huế 10A12 Đánh cro trong giờ  22/03/2014  
128 Hùng 10A12 Tự ý ra khỏi lớp 15/03/2014  
129 Bá Hùng 10A12 Không đồng phục 25/02/2014  
130 Nguyễn Thị Lài 10A12 Không đeo thẻ 13/03/2014  
131 Linh 10A12 Không đồng phục 25/02/2014  
132 Linh 10A12 Mất trật tự trong giờ 01-07-2014  
133 Đức Linh 10A12 Không đồng phục 25/02/2014  
134 Hồ Linh 10A12 Không đi giày 28/04/2014  
135 Mạnh 10A12 Không đeo thẻ 03-11-2014  
136 Mạnh 10A12 Vào Muộn 20/02/2014  
137 Mạnh 10A12 Nói chuyện trong giờ 28/03/2014  
138 Mạnh 10A12 Bỏ giờ 17/04/2014  
139 Mạnh 10A12 Trêu nhau trong lớp 25/04/2014  
140 Mạnh 10A12 Không đi giày 28/04/2014  
141 Nam 10A12 Không đi giày 13/02/2014  
142 Tài 10A12 Không đi giày 01-07-2014  
143 Tài 10A12 Mất trật tự trong giờ 01-07-2014  
144 Tài 10A12 Không đi giày 13/02/2014  
145 Tài 10A12 Nói chuyện trong giờ 26/02/2014  
146 Tài 10A12 Nói chuyện trong giờ 03-06-2014  
147 Tài 10A12 Nói tục trong giờ 04-05-2014  
148 Tài 10A12 Bỏ giờ 17/04/2014  
149 Tài 10A12 Sử dụng điện thoại trong giờ 26/04/2014  
150 Tài 10A12 Không đi giày 28/04/2014  
151 Tài 10A12 Nói chuyện trong giờ 29/04/2014  
152 Thao 10A12 Vào Muộn 20/02/2015  
153 Thắm 10A12 Không đi giày 01-07-2014  
154 Thắm 10A12 Không đi giày 04-11-2014  
155 Thắng 10A12 Không đi giày 13/02/2014  
156 Thắng 10A12 Lộn xộn trong giờ 04-05-2014  
157 Nguyễn Duy Thắng 10A12 Không đeo thẻ 17/04/2014  
158 Thi 10A12 Trêu nhau trong lớp 25/04/2014  
159 Thúy 10A12 Không đồng pục 25/02/2014  
160 Thúy 10A12 ý thức kém 20/01/2014  
161 Thúy 10A12 Không đi giày 04-11-2014  
162 Thức 10A12 Không đi giày 01-07-2014  
163 Thức 10A12 Nghịch lửa trong giờ 23/01/2014  
164 Thức 10A12 Không ghi bài 31/01/2014  
165 Thức 10A12 Nói chuyện trong giờ 22/03/2014  
166 Thức 10A12 Không đi giày 04-11-2014  
167 Trì 10A12 Nói chuyện trong giờ 31/01/2014  
168 Trì 10A12 Không đi giày 13/02/2014  
169 Trì 10A12 Nói chuyện trong giờ 28/03/2014  
170 Tuấn 10A12 Không đi giày 01-07-2014  
171 Tuấn 10A12 Không ghi bài 31/01/2014  
172 Xuân 10A12 Nói chuyện trong giờ 04-07-2014  
173 Điều 10A13 Không đi giày 03-06-2014  
174 Điều 10A13 Bỏ giờ 03-12-2014  
175 Điều 10A13 Không mang sách vở 04-12-2014  
176 Đức 10A13 Sử dụng điện thoại trong giờ 17/04/2014  
177 Hằng 10A13 Đánh nhau trong giờ 17/01/2014  
178 Lợi 10A13 Đánh nhau trong giờ 17/01/2014  
179 Mạnh 10A13 Không đi giày 03-06-2014  
180 Nhuần 10A13 Không đi giày 03-06-2014  
181 Tập 10A13 Đi học muộn 29/03/2014  
182 Tập 10A13 Ngủ trong giờ  01-10-2014  
183 Tập 10A13 Đánh nhau trong giờ 22/04/2014  
184 Thiện 10A13 Đánh nhau trong giờ 22/04/2014  
185 Thơ 10A13 Không đi giày 03-06-2014  
186 Đoàn Văn Thơ 10A13 Không đeo thẻ 04-04-2014  
187 Phan Thị Thu 10A13 Không đeo thẻ 03-03-2014  
188 ánh 10A14 ý thức kém 29/04/2014  
189 Cảnh  10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
190 Cảnh  10A14 Sử dụng điện thoại trong giờ 14/03/2014  
191 Chinh 10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
192 Chinh 10A14 Không nghiêm túc 17/02/2014  
193 Chinh 10A14 Không chú ý 20/02/2014  
194 Chinh 10A14 Vô lễ 14/03/2014  
195 Chinh 10A14 Không nghiêm túc 27/03/2014  
196 Chinh 10A14 Không nghiêm túc 15/04/2014  
197 Chinh 10A14 Sử dụng điện thoại trong giờ 24/04/2014  
198 Chinh 10A14 ý thức kém 29/04/2014  
199 Đông 10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
200 Nguyễn Thị Hà 10A14 Không đeo thẻ 03-03-2014  
201 Hải 10A14 ý thức kém 29/04/2014  
202 Hằng 10A14 Nói chuyện trong giờ 04-07-2014  
203 Hằng 10A14 Mất trật tự trong giờ 04-08-2014  
204 Hằng 10A14 Nói chuyện trong giờ 04-12-2014  
205 Hằng 10A14 Đánh nhau trong giờ 22/04/2014  
206 Hồ Thị Hân 10A14 Không đeo thẻ 03-03-2014  
207 Hòa 10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
208 Hòa 10A14 Không chú ý 20/02/2014  
209 Hòa 10A14 Mất trật tự trong giờ 03-06-2014  
210 Hòa 10A14 Mất trật tự trong giờ 04-05-2014  
211 Hòa 10A14 Nói chuyện trong giờ 04-12-2014  
212 Hòa 10A14 ý thức kém 29/04/2014  
213 Hồ Hiếu Hòa 10A14 Không đeo thẻ, đồng phục, sơ vin 04-04-2014  
214 Hùng 10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
215 Hưng 10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
216 Nguyễn Thị Hường 10A14 Không đeo thẻ 03-03-2014  
217 Mỹ 10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
218 Mỹ 10A14 Không nghiêm túc 15/04/2014  
219 Nguyên 10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
220 Nguyên 10A14 Không chú ý 20/02/2014  
221 Nguyên 10A14 Không nghiêm túc 27/03/2014  
222 Nguyên 10A14 Sử dụng điện thoại trong giờ 29/04/2014  
223 Nguyên 10A14 ý thức kém 29/04/2014  
224 Sáng 10A14 ý thức kém 29/04/2014  
225 Lê Hữu Sáng 10A14 Không đeo thẻ 03-03-2014  
226 Thuần 10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
227 Thương 10A14 Không nghiêm túc 15/04/2014  
228 Thương 10A14 Đánh nhau trong giờ 22/04/2014  
229 Tiến 10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
230 Tiến 10A14 Không chú ý 04-11-2014  
231 Tuấn 10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
232 Tuấn 10A14 Không chú ý 04-11-2014  
233 Lê Văn ánh 10A2 Không sơ vin 18/04/2014  
234 Chung 10A2 Mất trật tự trong giờ 01-11-2014  
235 Giao  10A2 Không sơ vin 16/04/2014  
236 Giao 10A2 Mất trật tự trong giờ 01-11-2014  
237 Trần Thị Bích Ngọc 10A2 Không đeo thẻ 03-03-2014  
238 Trần Ngọc 10A2 Không đeo thẻ 16/04/2014  
239 Võ Xuân Phú 10A2 Không sơ vin, không đeo thẻ 03-03-2014  
240 Dương Đức Tài 10A2 Không đeo thẻ 04-04-2014  
241 Toàn 10A2 ý thức kém 14/02/2014  
242 Lê Tùng 10A2 Không sơ vin 22/01/2014  
243 Lê Tùng 10A2 Không đồng phục, để tóc quá tốt 29/03/2014  
244 Việt 10A2 Không đi giày 17/10/2014  
245 Việt 10A2 Không làm bài thực hành 29/04/2014  
246 Trần Đức Việt  10A2 Không sơ vin 18/04/2014  
247 Văn Đức Chính 10A3 Không sơ vin 28/03/2014  
248 Đức 10A3 Không có vở soạn 04-03-2014  
249 Hân 10A3 Không đi giày 17/01/2014  
250 Hậu 10A3 Không đi giày 27/02/2014  
251 Hậu  10A3 Không đi giày 16/04/2014  
252 Hợp 10A3 ý thức kém 17/01/2014  
253 Tiến Hợp 10A3 Không có vở soạn 04-03-2014  
254 Hùng 10A3 Không đi giày 17/01/2014  
255 Hùng 10A3 ý thức kém 17/01/2014  
256 Hùng 10A3 Không đi giày 27/02/2014  
257 Cảnh Hùng 10A3 Sử dụng điện thoại trong giờ 24/04/2014  
258 Nguyễn Cảnh Hùng 10A3 Đánh bài 03-07-2014  
259 Khải 10A3 Không đồng phục 25/02/2014  
260 Khải 10A3 Không soạn bài 04-03-2014  
261 Sửu 10A3 Không đi giày 17/01/2014  
262 Sửu 10A3 Không đi giày 27/02/2014  
263 Sửu 10A3 Không có vở soạn 04-03-2014  
264 Tài 10A3 ý thức kém 17/01/2014  
265 Thao 10A3 Không đi giày 17/01/2014  
266 Thao 10A3 Không chú ý 03-10-2014  
267 Thao 10A3 Không chú ý 31/03/2014  
268 Lê Văn Thao 10A3 Vô lễ 01-08-2014  
269 Lê Văn Thao 10A3 ý thức kém 01-10-2014  
270 Thuận 10A3 Không đi giày 16/04/2014  
271 Trần Tình 10A3 Không soạn bài 04-03-2014  
272 Hồ Trường 10A3 Không đi giày 16/04/2014  
273 Tuấn 10A3 Không đi giày 27/02/2014  
274 Tuấn 10A3 Không chú ý 03-10-2014  
275 Tuấn 10A3 Không đi giày 16/04/2014  
276 Anh Tuấn 10A3 Không soạn bài 04-03-2014  
277 Việt 10A3 Không chú ý 03-10-2014  
278 Lê Văn Việt 10A3 Không đeo thẻ 04-04-2014  
279 Bình 10A4 Không giày 18-01-2014  
280 Cường 10A4 Không có vở soạn, không ghi bài 18-03-2014  
281 Cường 10A4 Vô lễ,ý thức kém 22-04-2014  
282 Hồ Nguyễn Cường  10A4 Trèo tường 03-11-2014  
283 Đức  10A4 Ý thức kém 22-02-2014  
284 Đức 10A4 Không có vở soạn, không ghi bài 18-03-2014  
285 Lê Văn Đức 10A4 Trèo tường 03-11-2014  
286 Mạnh 10A4 không nghiêm túc,không ghi bài 21-02-2014  
287 Mạnh 10A4 Ý thức kém 22-02-2014  
288 Mạnh 10A4 Không có vở soạn, không ghi bài 18-03-2014  
289 Nam 10A4 Ý thức kém 22-02-2014  
290 Nam 10A4 Không có vở soạn, không ghi bài 18-03-2014  
291 10A4 không nghiêm túc,không ghi bài 21-02-2014  
292 10A4 Ý thức kém 22-02-2014  
293 10A4 Ý thức kém 14-03-2014  
294 10A4 Không có vở soạn, không ghi bài 18-03-2014  
295 Nguyễn Tiến Sỹ 10A4 Không đeo thẻ 03-03-2014  
296 Nguyễn Tiến Sỹ 10A4 Trèo tường 03-11-2014  
297 Hồ Quốc Tuấn 10A4 Không sơ vin, không đeo thẻ 03-03-2014  
298 Biên 10A5 Sử dụng điện thoại trong giờ 03-04-2014  
299 Biên 10A5 Nói chuyện trong giờ 22/03/2014  
300 Biên 10A5 Không nghiêm túc 25/04/2014  
301 Lê Văn Biên 10A5 Không sơ vin 04-07-2014  
302 Cung 10A5 Nói chuyện trong giờ 01-07-2014  
303 Dương 10A5 Không mang giày 14/01/2014  
304 Đông 10A5 Không mang đúng trang phục 22/02/2014  
305 Traần Quang Đông 10A5 Không đeo thẻ, không sơ vin 04-04-2014  
306 10A5 Không mang đúng trang phục 22/02/2014  
307 Hồ Hiền 10A5 Nói chuyện trong giờ 23/01/2014  
308 Hưng 10A5 Không mang giày 14/01/2014  
309 Hương 10A5 Không chú ý 01-07-2014  
310 Hương 10A5 Không mang đúng trang phục 22/02/2014  
311 Hường 10A5 Không mang giày 14/01/2014  
312 Hường 10A5 Không mang đúng trang phục 21/01/2014  
313 Trần Đức Hường 10A5 Không sơ vin 13/03/2014  
314 Khải 10A5 Không mang giày 14/01/2014  
315 Khải 10A5 Không mang đúng trang phục 22/02/2014  
316 Lĩnh 10A5 Nói chuyện trong giờ 01-07-2014  
317 Minh 10A5 Nói chuyện trong giờ 20/02/2014  
318 Nga 10A5 Sử dụng tài liệu 01-10-2014  
319 Nguyên 10A5 Không mang đúng trang phục 21/01/2014  
320 Nguyên 10A5 Không ghi bài 02-11-2014  
321 Phương 10A5 Sử dụng điện thoại trong giờ 24/04/2014  
322 Sinh 10A5 Nói chuyện trong giờ 01-07-2014  
323 Sinh 10A5 Mất trật tự trong giờ 23/01/2014  
324 Sinh 10A5 Không ghi bài 02-11-2014  
325 Sinh 10A5 Nói chuyện trong giờ 22/03/2014  
326 Nguyễn Đình Sinh 10A5 Không sơ vin 04-07-2014  
327 Nguyễn Đình Sinh 10A5 Không sơ vin, không đeo thẻ 25/04/2014  
328 Thanh 10A5 Không ghi bài 02-11-2014  
329 Thông 10A5 Không sơ vin 03-11-2014  
330 Thông 10A5 Không mang đúng trang phục 21/01/2014  
331 Thông 10A5 Nói chuyện trong giờ 22/03/2014  
332 Trần Công Thông 10A5 Không sơ vin 04-07-2014  
333 Trần Công Thông 10A5 Không đeo thẻ 19/04/2014  
334 Toàn 10A5 Không ghi bài 02-11-2014  
335 Toàn 10A5 Không mang đúng trang phục 22/02/2014  
336 Trinh 10A5 Không mang giày 14/01/2014  
337 Trinh 10A5 Không mang đúng trang phục 22/02/2014  
338 Nguyễn Trọng Trinh 10A5 Đi học muộn 13/03/2014  
339 Việt 10A5 Không mang giày 14/01/2014  
340 Việt 10A5 Không ghi bài 02-11-2014  
341 Bắc 10A6 còn ồn 17-01-2014  
342 Chung  10A6 Nghịch trong giờ 08-02-2014  
343 Chung 10A6 Nghịch trong giờ 08-02-2014  
344 Chung 10A6 không nghiêm túc 04-03-2014  
345 Chung 10A6 Mất trật tự 08-03-2013  
346 Chung 10A6 Không ngiêm túc 27-03-2013  
347 Chung 10A6 ngồi nói chuyện,mất  trật tự, thiếu lễ phép 19-04-2014  
348 Chung 10A6 Mất trật tự 23-04-2014  
349 Lê Tiến Chung 10A6 Không sơ vin 28/03/2014  
350 Lê Tiến Chung 10A6 Không đeo thẻ, đồng phục, sơ vin 22/04/2014  
351 chung 10A6 Không nghiêm túc trong giờ học 14-04-2014  
352 Dinh 10A6 Nói chuyện 22-02-2014  
353 Đậu Đức Dinh 10A6 Không sơ vin, không đeo thẻ 25/04/2014  
354 Dũng  10A6 Đánh nhau 08-04-2014  
355 Hồ Trọng Dũng 10A6 Không đồng phục, không sơ vin 01-09-2014  
356 Hồ Trọng Dũng 10A6 Không đeo thẻ 03-03-2014  
357 Hồ Trọng Dũng 10A6 Nói ngang 27-03-2013  
358 Hồ Lĩnh  10A6 Không sơ vin, không đeo thẻ 03-01-2014  
359 Nam 10A6 Làm việc riềng 23-04-2014  
360 Trần Văn Sinh 10A6 Không sơ vin 19/04/2014  
361 Thoại 10A6 Không đồng phục 25/02/2014  
362 Thung  10A6 còn ồn 17-01-2014  
363 Trọng  10A6 Nói chuyện 22-02-2014  
364 Chính 10A7 Không mang giày 15/01/2014  
365 Chính 10A7 Không học bài cũ 04-03-2014  
366 Chính 10A7 Nói chuyện trong giờ 04-08-2014  
367 Hồ Sỹ Chính 10A7 Không sơ vin, không đồng phục 03-01-2014  
368 Cường 10A7 Nói chuyện trong giờ 24/01/2014  
369 Cường 10A7 Làm việc riêng 02-10-2014  
370 Cường 10A7 Nói chuyện trong giờ 28/02/2014  
371 Cường 10A7 Nói chuyện trong giờ 03-10-2014  
372 Cường 10A7 Nói chuyện trong giờ 17/03/2014  
373 Cường 10A7 Nói chuyện trong giờ 04-08-2014  
374 Cường 10A7 Nói chuyện trong giờ 16/04/2014  
375 Cường 10A7 Nói chuyện trong giờ 25/04/2014  
376 Nguyễn Quang Cường 10A7 Bỏ giờ 03-01-2014  
377 Dũng 10A7 Làm việc riêng 02-10-2014  
378 Dũng 10A7 Nói chuyện trong giờ 28/02/2014  
379 Dũng 10A7 Nói chuyện trong giờ 16/04/2014  
380 Quang Dũng 10A7 Không đồng phục 04-10-2014  
381 Duyên 10A7 Không đồng phục 04-10-2014  
382 Đức 10A7 Không đồng phục 04-10-2014  
383 Nguyễn Hà 10A7 Không mang giày 15/01/2014  
384 Hiền 10A7 Sử dụng tài liệu 28/03/2014  
385 Nguyễn Hòa 10A7 Không mang giày 15/01/2014  
386 Huy 10A7 Đổi bài 28/03/2014  
387 Huy 10A7 Sử dụng điện thoại trong giờ 25/04/2014  
388 Quang Huy 10A7 Sử dụng điện thoại trong giờ 26/02/2014  
389 Trần Quang Huy 10A7 Bỏ giờ 03-01-2014  
390 Nguyễn Quang Hường 10A7 Không sơ vin 28/03/2014  
391 Long 10A7 Sử dụng điện thoại trong giờ 25/04/2014  
392 Mạnh 10A7 Mất trật tự trong giờ 01-11-2014  
393 Mạnh 10A7 Làm việc riêng 02-10-2014  
394 Mạnh 10A7 Nói chuyện trong giờ 21/02/2014  
395 Nga 10A7 Nói chuyện trong giờ 21/02/2014  
396 Trần Nga 10A7 Không mang giày 15/01/2014  
397 Trần Nga 10A7 Không đồng phục 04-10-2014  
398 Ngân 10A7 Không mang giày 15/01/2014  
399 Nhân 10A7 Nói chuyện trong giờ 21/02/2014  
400 Phong 10A7 Sử dụng điện thoại trong giờ 25/04/2014  
401 Trần Văn Phong 10A7 Bỏ giờ 03-01-2014  
402 Trần Văn Phong 10A7 Không đeo thẻ 13/03/2014  
403 Quang 10A7 Nói chuyện trong giờ 01-08-2014  
404 Quang 10A7 Sử dụng tài liệu 28/03/2014  
405 Quang 10A7 Sử dụng điện thoại trong giờ 25/04/2014  
406 Lê Xuân Quang 10A7 Không sơ vin, không đeo thẻ 03-03-2014  
407 Thanh 10A7 Nói chuyện trong giờ 21/02/2014  
408 Thanh 10A7 Sử dụng tài liệu 28/03/2014  
409 Thăng 10A7 Không đồng phục 04-10-2014  
410 Thắng 10A7 Nói chuyện trong giờ 16/04/2014  
411 Nguyễn Đình Thường 10A7 Không đeo thẻ 04-04-2014  
412 Tiến 10A7 Không mang giày 15/01/2014  
413 Tiến 10A7 Bỏ giờ 13/01/2014  
414 Tiến 10A7 Mất trật tự trong giờ 14/02/2014  
415 Tiến 10A7 ý thức kém 16/02/2014  
416 Tiến 10A7 Nói chuyện trong giờ 03-10-2014  
417 Tiến 10A7 Nói chuyện trong giờ 16/04/2014  
418 Nguyễn Đình Tiến 10A7 Đánh bạn 21/1/2014  
419 Tính 10A7 Không mang giày 15/01/2014  
420 Tính 10A7 Bỏ giờ 13/01/2014  
421 Tính 10A7 Nói chuyện trong giờ 28/02/2014  
422 Nguyễn Bá Tính 10A7 Đánh bạn 21/01/2014  
423 Toán 10A7 Nói chuyện trong giờ 01-08-2014  
424 Toán 10A7 Không đồng phục 04-10-2014  
425 Triệu 10A7 Nói chuyện trong giờ 21/02/2014  
426 Triệu 10A7 Nói chuyện trong giờ 16/04/2014  
427 10A7 Nói chuyện trong giờ 02-11-2014  
428 10A7 Nói chuyện trong giờ 03-10-2014  
429 10A7 Đổi bài 28/03/2014  
430 10A7 Nói chuyện trong giờ 04-08-2014  
431 Tuyết 10A7 Nói chuyện trong giờ 21/02/2014  
432 Tuyết 10A7 Không đồng phục 04-10-2014  
433 giáp 10A8 Mất trật tự trong giờ 04-11-2014  
434 Đặng Thị Hường 10A8 Không đeo thẻ, đi học muộn 04-04-2014  
435 Ngọc  10A8 Lộn xộn trong giờ 21/02/2014  
436 Ngọc 10A8 Bỏ giờ 28/02/2014  
437 Nguyễn Văn Ngọc 10A8 Không sơ vin, không thẻ 25/04/2014  
438 Tuấn 10A8 Bỏ giờ 28/02/2014  
439 Nguyễn Thị Ngọc A 10A9 Không đeo thẻ 29/04/2014  
440 Ngọc a 10A9 ý thức kém 20/01/2014  
441 Tuấn b 10A9 Lộn xộn trong giờ 27/03/2014  
442 Lê Dung 10A9 Nói chuyện trong giờ 24/04/2014  
443 10A9 Vô kỷ luật 25/02/2014  
444 Hiệp 10A9 Bỏ giờ 18/02/2014  
445 Hồng 10A9 Không nghiêm túc 13/03/2014  
446 Hưng 10A9 Bỏ giờ 18/02/2014  
447 Văn Đức Hưng 10A9 Không sơ vin, không đồng phục 03-11-2014  
448 Hương 10A9 Bỏ giờ 18/02/2014  
449 Nguyệt 10A9 Bỏ giờ 18/02/2014  
450 Thắng 10A9 Mất trật tự trong giờ 15/01/2014  
451 Thắng 10A9 Vô kỷ luật 13/02/2014  
452 Thắng 10A9 Bỏ giờ 03-06-2014  
453 Lê Tiến Thắng 10A9 Không sơ vin, không đeo thẻ, đồng phục 19/04/2014  
454 Lê Tiến Thắng 10A9 Bỏ giờ 28/02/2014  
455 Anh Tuấn 10A9 Bỏ giờ 03-06-2014  
456 Nguyễn Đình Tuấn 10A9 Không sơ vin, không đồng phục 03-11-2014  
457 Nguyễn Xuân Cẩm 11A10 Không đeo thẻ 25/04/2014  
458 Trần Đức Chién 11A10 Không đeo thẻ 04-04-2014  
459 Chiến 11A10 Nói chuyện riêng trong giờ 18/4/2014  
460 Hiếu 11A10 Không nghiêm túc 17/2/2014  
461 Hòa 11A10 Nói chuyện riêng 21/2/2014  
462 Hòa 11A10 Ăn quà vặt trong lớp 24/2/2014  
463 Nguyễn Xuân Hoàng 11A10 Không sơ vin, không đeo thẻ 25/04/2014  
464 Hương 11A10 Mất trật tự trong giờ 21/1/2014  
465 Hương 11A10 Ăn quà vặt trong lớp 24/2/2014  
466 Hương 11A10 Nói chuyện riêng 03-10-2014  
467 Lan 11A10 Ăn quà vặt trong lớp 24/2/2014  
468 Linh 11A10 Không đồng phục, không thẻ 03-11-2014  
469 Vũ Thị Lương 11A10 Không đeo thẻ 25/04/2014  
470 Mai 11A10 Nói chuyện riêng trong giờ 18/4/2014  
471 Hồ Thị Minh 11A10 Không Đeo thẻ 13/03/2014  
472 Nguyễn Văn Nam 11A10 Không đeo thẻ 13/03/2014  
473 Ngọc 11A10 Ăn quà vặt trong lớp 24/2/2014  
474 Nhật 11A10 Mất trật tự trong giờ 13/1/2014  
475 Phan Đức Nhật 11A10 Không đeo thẻ 13/03/2014  
476 Nhung 11A10 Sử dụng điện thoại trong giờ 03-10-2014  
477 Hồ Đình Nhung 11A10 Không sơ vin 18/04/2014  
478 Phương 11A10 Mất trật tự trong giờ 21/1/2014  
479 Hồ Hữu Tài 11A10 Không sơ vin, không đeo thẻ 25/04/2014  
480 Trường 11A10 Hút thuốc lá 03-06-2014  
481 Trường 11A10 Mất trật tự trong giờ 21/1/2014  
482 Lê Văn Trường 11A10 Không đeo thẻ, hút thuốc lá 04-10-2014  
483 Lê Văn Trường 11A10 Không sơ vin, không đeo thẻ 18/04/2014  
484 Lê Văn Trường 11A10 Không sơ vin 26/04/2014  
485 Tuấn 11A10 Không nghiêm túc 17/2/2014  
486 Tuấn 11A10 Nói chuyện riêng 21/2/2014  
487 Hồ Sỹ Tuấn 11A10 Không đeo thẻ 01-03-2014  
488 Bảy 11A11 Không đồng phục 25/02/2014  
489 Bình 11A11 Đánh cro trong giờ  20/1/2014  
490 Bình 11A11 Bỏ giờ 26/2/2014  
491 Bình 11A11 Nói chuyện riêng 03-10-2014  
492 Châu 11A11 Sử dụng điện thoại trong giờ 23/4/2014  
493 Nguyễn Minh Chiến 11A11 Không đeo thẻ 04-04-2014  
494 Hải 11A11 Bỏ giờ 03-10-2014  
495 Hải 11A11 Đánh cro trong giờ  20/1/2014  
496 Hải 11A11 Bỏ giờ 26/2/2014  
497 Hạnh 11A11 Đánh cro trong giờ  20/1/2014  
498 Hưng 11A11 Không đồng phục 25/02/2014  
499 Hưng 11A11 Không đeo thẻ, sơ vin, để xe đạp ở ngoài 24/04/2014  
500 Hưng 11A11 Bỏ giờ 26/2/2014  
501 Hưng 11A11 Mất trật tự trong giờ 03-01-2014  
502 Hưng 11A11 Nói chuyện riêng 03-10-2014  
503 Hưng 11A11 Nói chuyện riêng 25/4/2014  
504 Phạm Thị Linh 11A11 Không đồng phục 29/04/2014  
505 Lê Thị Thảo 11A11 Đi học muộn 25/03/2014  
506 Nguyễn Đình Thắng 11A11 Đi học muộn 25/03/2014  
507 Trang 11A11 Không đồng phục 03-11-2014  
508 Trang 11A11 Làm việc riêng 18/02/2014  
509 Trang 11A11 Sử dụng điện thoại trong giờ 23/4/2014  
510 Tuấn 11A11 Bỏ giờ 26/2/2014  
511 Mai Xuân Tuấn 11A11 Không đồng phục 22/04/2014  
512 Đậu Thị Hiếu 11A1 Đi học muộn 24/04/2014  
513 Đậu Đức Hoà 11A1 làm việc riêng trong lớp 27-02-2014  
514 Lê Thị Thảo 11A1 Không đeo thẻ, đi học muộn 04-04-2014  
515 Nguyễn Văn Tiến 11A1 Không đeo thẻ 13/03/2014  
516 Nguyễn Thị Dung 11A12 Đi học muộn 25/03/2014  
517 11A12 Bỏ giờ 03-10-2014  
518 11A12 Nói chuyện riêng 16/3/2014  
519 Nguyễn Thị Hà 11A12 Đi học muộn 25/03/2014  
520 Hải 11A12 Trang phục không đúng quy định 27/03/2014  
521 Hạnh 11A12 Bỏ giờ 03-10-2014  
522 Hạnh 11A12 Làm việc riêng 25/1/2014  
523 Mỹ Hạnh 11A12 Mất trật tự trong giờ 03-12-2014  
524 Hằng 11A12 Trang phục không đúng quy định 27/03/2014  
525 Trần Hằng 11A12 Sử dụng điện thoại trong giờ 25/4/2014  
526 Hiếu 11A12 Bỏ giờ 03-10-2014  
527 Hiếu 11A12 Làm việc riêng 02-10-2014  
528 Hiếu 11A12 Trang phục không đúng quy định 27/03/2014  
529 Hoàn 11A12 Trang phục không đúng quy định 27/03/2014  
530 Hồ Đình Hoàng 11A12 Không đeo thẻ 29/04/2014  
531 Trần Thị Huyền 11A12 Không đeo thẻ 04-04-2014  
532 Long 11A12 Trang phục không đúng quy định 27/03/2014  
533 Phương 11A12 Trang phục không đúng quy định 27/03/2014  
534 Nguyễn Công Phương 11A12 Không sơ vin 03-08-2014  
535 Nguyễn Đình Tâm 11A12 Không đeo thẻ 24/04/2014  
536 Thái 11A12 Trang phục không đúng quy định 27/03/2014  
537 Thái 11A12 Sử dụng điện thoại trong giờ 25/4/2014  
538 Thắm 11A12 Bỏ giờ 03-10-2014  
539 Thắng 11A12 Làm việc riêng 02-10-2014  
540 Lê Văn Thủy 11A12 Không sơ vin 03-08-2014  
541 Hồ Thị Trang 11A12 Không đeo thẻ, không đồng phục 29/04/2014  
542 Ngô Trí Trọng 11A12 Không sơ vin 03-08-2014  
543 Tuấn 11A12 Không nghiêm túc 04-05-2014  
544 Ngô Văn Tuấn 11A12 Không sơ vin 04-07-2014  
545 Anh  11A13 Không nghiêm túc 21/2/2014  
546 Vân Anh 11A13 Nói chuyện nhiều 14/4/2014  
547 Nguyễn Thị Hà 11A13 Không đeo thẻ, đi học muộn 04-04-2014  
548 Hiền 11A13 Đánh cờ rô trong giờ 22/1/2014  
549 Hoàng 11A13 Đánh cờ rô trong giờ 22/1/2014  
550 Hoàng 11A13 Nói chuyên nhiều 18/2/2014  
551 Nguyễn Đình Hoàng 11A13 Không sơ vin 25/03/2014  
552 Thái Thị Lan 11A13 Đi học muộn 25/03/2014  
553 Liệu 11A13 Không nghiêm túc 21/2/2014  
554 Mai 11A13 Đánh cờ rô trong giờ 22/1/2014  
555 Quân 11A13 Không đồng phục 01-11-2014  
556 Quân 11A13 Nói chuyên nhiều 18/2/2014  
557 Quân 11A13 Nói chuyện nhiều 14/4/2014  
558 Tiến Sơn 11A13 Sử dụng điện thoại trong giờ 14/4/2014  
559 Lê Tiến Sơn 11A13 Không đồng phục, không đeo thẻ 13/03/2014  
560 Tài 11A13 Không đeo thẻ, sơ vin, để xe đạp ở ngoài 24/04/2014  
561 Tài 11A13 Sử dụng điện thoại trong giờ 13/1/2014  
562 Tài 11A13 Không nghiêm túc 21/2/2014  
563 Tài 11A13 Vô lễ với giáo viên 29/3/2014  
564 Tài 11A13 Sử dụng điện thoại trong giờ 04-05-2014  
565 Tài 11A13 ý thức kém 19/4/2014  
566 Hồ Văn Trí 11A13 Không đeo thẻ, đi học muộn 24/04/2014  
567 Trình 11A13 Nói chuyện riêng 02-12-2014  
568 Đậu Đức Trình 11A13 Không sơ vin, không đeo thẻ 18/04/2014  
569 Việt 11A13 Đánh cờ rô trong giờ 22/1/2014  
570 Việt 11A13 Nói chuyện riêng 02-12-2014  
571 Bắc 11A14 Không nghiêm túc 01-07-2014  
572 Bắc 11A14 Không nghiêm túc (văn) 01-07-2014  
573 Bắc 11A14 Mất trật tự trong giờ 14/3/2014  
574 Hồ Sỹ Bắc 11A14 Không sơ vin 28/03/2014  
575 Hồ Sỹ Bắc 11A14 Không sơ vin 04-07-2014  
576 Hằng 11A14 Làm việc riêng 27/03/2014  
577 Hằng 11A14 Mất trật tự trong giờ 29/04/2014  
578 Mạnh 11A14 Không nghiêm túc 01-07-2014  
579 Mạnh 11A14 Nói tục trong giờ 25/2/2014  
580 Mạnh 11A14 Nói chuyện riêng 22/03/2014  
581 Nguyễn Như Mạnh 11A14 Đi học muộn, không đeo thẻ 13/03/2014  
582 Nam 11A14 Ăn quà vặt trong lớp 03-11-2014  
583 Nam 11A14 Nói chuyện riêng 22/03/2014  
584 Bùi Văn Nam 11A14 Không sơ vin, không đeo thẻ 03-11-2014  
585 Nhung 11A14 Mất trật tự trong giờ 29/04/2014  
586 Phiến 11A14 Không đồng phục 28/02/2014  
587 Phiến 11A14 Không nghiêm túc 01-07-2014  
588 Phiến 11A14 Đổi chỗ 22/1/2014  
589 Phiến 11A14 Mất trật tự trong giờ 03-12-2014  
590 Phiến 11A14 Mất trật tự trong giờ 15/04/2014  
591 Quỳnh 11A14 Mất trật tự trong giờ 29/04/2014  
592 Thế 11A14 Không nghiêm túc (văn) 01-07-2014  
593 Thu 11A14 Không nghiêm túc 01-07-2014  
594 Thu 11A14 Nói chuyện trong giờ 01-09-2014  
595 Thu 11A14 Mất trật tự trong giờ 22/2/2014  
596 Nguyễn Đình Thu 11A14 Không sơ vin 25/03/2014  
597 Nguyễn Văn Tiến 11A14 Không đeo thẻ 04-04-2014  
598 Đậu Thị Mai 11A2 Đi học muộn 24/04/2014  
599 Lê Tiến Quyết 11A2 Không sơ vin 28/03/2014  
600 Lợi 11A3 Vô lễ có hệ thống 04-11-2014  
601 Hậu 11A4 Vào chậm 08-04-2014  
602 Khánh 11A4 Vào chậm 08-04-2014  
603 Đậu Đức Năng 11A4 Không đeo thẻ 26/04/2014  
604 Nhật 11A4 Vào chậm 08-04-2014  
605 Phan 11A4 Vào chậm 08-04-2014  
606 Phong 11A4 Không học bài 08-04-2014  
607 Phan Văn Phong 11A4 Không sơ vin, không đeo thẻ 04-12-2014  
608 Nguyễn Thành 11A4 Vào chậm 08-04-2014  
609 Hậu 11A5 Không chú ý 19/4/2014  
610 Võ Văn Hoàng 11A5 Không sơ vin 04-08-2014  
611 Hợp 11A5 Không chú ý 27/3/2014  
612 Hợp 11A5 Không chú ý 19/4/2014  
613 Hùng 11A5 Không chú ý 27/3/2014  
614 Hưng 11A5 Không chú ý 03-11-2014  
615 Đậu Đức Hưng 11A5 Không sơ vin, không đeo thẻ 04-11-2014  
616 Hoàng Lâm 11A5 Không đeo thẻ 25/03/2014  
617 Hoàng Lâm 11A5 Không đeo thẻ 04-04-2014  
618 Nguyễn Thị Lậm 11A5 Không đeo thẻ 04-04-2014  
619 Long 11A5 Không chú ý 19/4/2014  
620 Phú 11A5 Không chú ý 19/4/2014  
621 Thiên 11A5 Không đồng phục 25/02/2014  
622 Cường 11A6 Nói chuyện 14/3/2014  
623 Dũng 11A6 Nói chuyện riêng trong giờ 01-07-2014  
624 Dũng 11A6 Nói chuyện riêng 02-11-2014  
625 Hạnh 11A6 Nói chuyện riêng 21/1/2014  
626 Hạnh 11A6 Nói chuyên nhiều 24/1/2014  
627 Hạnh 11A6 Nói chuyện riêng 02-07-2014  
628 Hạnh 11A6 Sử dụng điện thoại 04-10-2014  
629 Hạnh 11A6 Sử dụng điện thoại 15/4/2014  
630 Phan Thị Hạnh 11A6 Bỏ giờ 24/04/2014  
631 Hiệp 11A6 Làm việc riêng 04-03-2014  
632 Hoa 11A6 Nói chuyện riêng 04-10-2014  
633 Hợp 11A6 Nói chuyện riêng 02-11-2014  
634 Hương 11A6 Nghe nhạc trong giờ 22/1/2014  
635 Hương 11A6 Nói chuyện 03-12-2014  
636 Hường 11A6 Nói chuyện 03-12-2014  
637 Hường 11A6 Nói chuyện riêng 04-10-2014  
638 Lài 11A6 Nói chuyện 14/3/2014  
639 Lài 11A6 Sử dụng điện thoại trong giờ 31/3/2014  
640 Lài 11A6 Sử dụng điện thoại trong giờ 04-03-2014  
641 Linh 11A6 Nói chuyện riêng 02-07-2014  
642 Nam 11A6 Đánh cờ rô trong giờ 01-06-2014  
643 Nam 11A6 Vô lễ với giáo viên 04-03-2014  
644 Nam 11A6 Nói chuyện riêng 22/4/2014  
645 Phương Nam 11A6 Mất trật tự trong giờ 29/4/2014  
646 Hồ Phương Nam 11A6 Không đeo thẻ 01-03-2014  
647 Hồ Phương Nam 11A6 Không đeo thẻ, không đồng phục 04-10-2014  
648 Vũ Văn Nam 11A6 Bỏ giờ 22/04/2014  
649 Vũ Văn Nam 11A6 Không đeo thẻ 26/04/2014  
650 Vũ Nam 11A6 Mất trật tự trong giờ 29/4/2014  
651 Hồ Thị Thúy Nga 11A6 Không đeo thẻ 04-04-2014  
652 Ngọc 11A6 Nói chuyện 03-12-2014  
653 Ngọc 11A6 Nói chuyện riêng 04-04-2014  
654 Nhung 11A6 Nói chuyện riêng 02-07-2014  
655 Nhung 11A6 Nói chuyên riêng 25/3/2014  
656 Phương 11A6 Nói chuyện 03-12-2014  
657 Quý 11A6 Nói chuyện riêng trong giờ 01-07-2014  
658 Quý 11A6 Nói chuyện riêng 04-10-2014  
659 Quý 11A6 Nói chuyện riêng 21/4/2014  
660 Sang 11A6 Vô lễ với giáo viên 16/1/2014  
661 Sang 11A6 Nói chuyện riêng 02-11-2014  
662 Sang 11A6 Sử dụng điện thoại trong giờ 22/2/2014  
663 Cù Xuân Sang 11A6 Không sơ vin, không đeo thẻ 19/04/2014  
664 Cù Xuân Sang 11A6 Bỏ giờ 22/04/2014  
665 Cù Xuân Sang 11A6 Không đeo thẻ, không đồng phục 22/04/2014  
666 Sâm 11A6 Đánh cờ rô trong giờ 01-06-2014  
667 Sâm 11A6 Nói chuyện riêng 02-11-2014  
668 Lê Minh Trí 11A6 Không sơ vin 28/03/2014  
669 Nguyễn Xuân Trung 11A6 Đi học muộn 13/03/2014  
670 Tuấn 11A6 Nói chuyện riêng trong giờ 01-08-2014  
671 Tuấn 11A6 Nói chuyện riêng 21/1/2014  
672 Tuấn 11A6 Nói chuyện riêng 02-07-2014  
673 Tuấn 11A6 Nói chuyện riêng 02-11-2014  
674 Tuấn 11A6 Nói chuyện riêng 04-04-2014  
675 Tuấn 11A6 Nói chuyện riêng 22/4/2014  
676 Việt 11A6 Mất trật tự trong giờ 29/4/2014  
677 11A6 Nói chuyện riêng 22/4/2014  
678 Cầm 11A7 Không đúng trang phục 17/01/2014  
679 Cầm 11A7 Làm ồn 03-05-2014  
680 Cầm 11A7 Không nghiêm túc 17/04/2014  
681 Nguyễn Mạnh Cầm 11A7 Đi vệ sinh không đúng nơi quy định 21/01/2014  
682 Vũ Mạnh Cầm 11A7 Bỏ giờ 03-10-2014  
683 Dũng 11A7 Không đúng trang phục 17/01/2014  
684 Dũng 11A7 Không đi giày 14/02/2014  
685 Dũng 11A7 Mất trật tự trong giờ 18/04/2014  
686 Dũng 11A7 Không đi giày 22/04/2014  
687 Nguyễn Hữu Dũng  11A7 Bỏ giờ 03-10-2014  
688 Nguyễn Hữu Dũng  11A7 Đi học muộn 13/03/2014  
689 Tiến Dũng 11A7 Vô kỷ luật 19/02/2014  
690 Dương 11A7 Bỏ giờ 13/01/2014  
691 Dương 11A7 Mất trật tự trong giờ 13/01/2014  
692 Dương 11A7 Bỏ giờ 24/01/2014  
693 Dương 11A7 Nói chuyện trong giờ 02-12-2014  
694 Dương 11A7 Làm việc riêng 14/04/2014  
695 Phạm Văn Dương 11A7 Đi học muộn 24/04/2014  
696 Đức 11A7 Không đi giày 14/02/2014  
697 Khánh 11A7 Không đi giày 22/04/2014  
698 Mai 11A7 Nghe nhạc trong giờ 24/01/2014  
699 Nam 11A7 Không đúng trang phục 17/01/2014  
700 Oanh 11A7 Nói chuyện trong giờ 02-12-2014  
701 Ngô Thị Oanh 11A7 Bỏ giờ 03-10-2014  
702 Vũ Thị Quỳnh 11A7 Không đeo thẻ 24/04/2014  
703 Sơn 11A7 Không đúng trang phục 17/01/2014  
704 Thăng 11A7 Không nghiêm túc 17/04/2014  
705 Thăng 11A7 Không đi giày 22/04/2014  
706 Thắng 11A7 Nói chuyện trong giờ 01-07-2014  
707 Tiến 11A7 Bỏ giờ 13/01/2014  
708 Tiến 11A7 Lộn xộn trong giờ 14/02/2014  
709 Tiến 11A7 Bỏ giờ 04-08-2014  
710 Tiến 11A7 Không đi giày 22/04/2014  
711 Lê Văn Tiến 11A7 Làm việc riêng 13/01/2014  
712 Trang  11A7 Nói chuyện trong giờ 02-12-2014  
713 Trang 11A7 Làm ồn 03-05-2014  
714 Huyền Trang 11A7 Không đi giày 14/02/2014  
715 Huyền Trang 11A7 Mất trật tự trong giờ 29/03/2014  
716 Thu Trang 11A7 Mất trật tự trong giờ 18/04/2014  
717 Đậu Thị Yến 11A7 Bỏ giờ 03-10-2014  
718 Nguyễn Thị Yến 11A7 Bỏ giờ 03-10-2014  
719 Nguyễn Văn Cường 11A8 Không sơ vin, không đeo thẻ 17/04/2014  
720 11A8 Làm việc riêng 27-02-2014  
721 Hồ Hữu Lý 11A8 Không sơ vin, không đeo thẻ 04-11-2014  
722 Tuyết 11A8 Làm việc riêng 27-02-2014  
723 Hương 12A10 Không sơ vin 26/02/2014  
724 Lê Thị Hương 12A10 Không đeo thẻ 26/04/2014  
725 Hường 12A10 Nói chuyện trong giờ 21/02/2014  
726 Thắng 12A10 Nói chuyện trong giờ 21/02/2014  
727 Nguyễn Duy Thắng 12A10 Không ghi bài 22/03/2014  
728 Thưởng 12A10 Nói chuyện trong giờ 21/02/2014  
729 An 12A11 Vào Muộn 01-07-2014  
730 Sỹ An 12A11 Không sơ vin 17/04/2014  
731 Duy Dương 12A11 Không đeo thẻ 18/03/2014  
732 Hồ Thị Hòa 12A11 Không đồng phục 29/04/2014  
733 Hương 12A11 Vào Muộn 01-07-2014  
734 Hương 12A11 Làm việc riêng 25/02/2014  
735 Nguyễn Thị Hương 12A11 Không đeo thẻ 29/04/2014  
736 Dương Thị Nguyệt 12A11 Trèo tường 24/04/2014  
737 Hồ Thị Nhàn 12A11 Không đeo thẻ 04-04-2014  
738 Oanh 12A11 Vào Muộn 01-07-2014  
739 Thu 12A11 ý thức kém 15/02/2014  
740 Tiến 12A11 Vào Muộn 01-07-2014  
741 Triệu 12A11 Sử dụng điện thoại trong giờ 04-10-2014  
742 Vân 12A11 ý thức kém 03-06-2014  
743 Nguyễn Thị Vân 12A11 Không đeo thẻ 28/03/2014  
744 Việt 12A11 Vào Muộn 01-07-2014  
745 Việt 12A11 Sử dụng tài liệu 26/02/2014  
746 Vũ Văn Việt 12A11 Không đeo thẻ, không đồng phục 22/04/2014  
747 Nguyễn Văn Đại 12A1 Không đeo thẻ 04-11-2014  
748 Nguyễn Duy Điệt 12A1 Không sơ vin 19/04/2014  
749 Hoàng 12A1 Đi học muộn 23/04/2014  
750 Nguyễn Cảnh Hoàng 12A1 Đi học muộn 24/04/2014  
751 Hưng 12A1 Không nghiêm túc 28/03/2014  
752 Lý Xuân Linh 12A1 Đi học muộn 24/04/2014  
753 Minh 12A1 Không nghiêm túc 28/03/2014  
754 Hoàng Quang Minh 12A1 Không đeo thẻ, không sơ vin 13/03/2014  
755 Hoàng Quang Minh 12A1 Không sơ vin 04-07-2014  
756 Hoàng Quang Minh 12A1 Không đeo thẻ 24/04/2014  
757 12A1 Không nghiêm túc 28/03/2014  
758 Dũng 12A12 Không đeo thẻ 01-08-2014  
759 Dũng 12A12 Không đi giày 18/02/2014  
760 Nguyễn Văn Dũng 12A12 Bỏ giờ 01-02-2014  
761 Đại 12A12 Không đi giày 24/02/2014  
762 Đại 12A12 Bỏ giờ 27/03/2014  
763 Trần Hoa 12A12 Sử dụng điện thoại trong giờ 17/03/2014  
764 Hòa 12A12 Không đi giày 18/02/2014  
765 Đinh Văn Hòa 12A12 Không sơ vin. Không đeo thẻ 31/03/2014  
766 Lực 12A12 Không đồng phục 17/04/2014  
767 Lực 12A12 Không sơ vin 17/04/2014  
768 Lực 12A12 Bỏ giờ 27/03/2014  
769 Lực 12A12 Nói chuyện trong giờ 17/04/2014  
770 Nguyễn Đình Lực 12A12 Bỏ giờ 01-02-2014  
771 Nguyễn Đình Lực 12A12 Không đồng phục, không sơ vin, thẻ 04-05-2014  
772 Nguyễn Lương 12A12 Không đi giày 24/02/2014  
773 Nghiêm 12A12 Không đi giày 18/02/2014  
774 Oanh 12A12 Không đồng phục 23/04/2014  
775 Oanh 12A12 Sử dụng điện thoại trong giờ 17/03/2014  
776 Phong 12A12 Không đi giày 18/02/2014  
777 Phong 12A12 Không đi giày 24/02/2014  
778 Hoàng Văn Sơn 12A12 Không đeo thẻ, không đồng phục, sơ vin 04-05-2014  
779 Hoàng Văn Sơn 12A12 Không đeo thẻ 19/04/2014  
780 Tháp 12A12 Nói chuyện trong giờ 17/04/2014  
781 Tuấn 12A12 Không đi giày 24/02/2014  
782 Danh 12A13 Không sơ vin 26/02/2014  
783 Lan 12A13 Không đeo thẻ 01-08-2014  
784 Đ. Linh 12A13 Không đồng phục 16/04/2014  
785 Sỹ Tâm 12A13 Không đeo thẻ 03-11-2014  
786 Tiến 12A13 Mất trật tự, không ghi bài 21-01-2014  
787 Nguyễn Đình Tiến 12A13 Đi học muộn 24/04/2014  
788 Nguyễn Văn Tĩnh 12A13 Không đeo thẻ, không đồng phục 22/04/2014  
789 Công 12A14 Không làm bài tập 28-02-2014  
790 Trần Minh Công 12A14 Không đeo thẻ, không đồng phục 04-12-2014  
791 Duyệt 12A14 Không đi giày 03-03-2014  
792 Duyệt 12A14 Ồn, không chú ý 28-03-2014  
793 Đông 12A14 Không làm bài tập 28-02-2014  
794 Đông 12A14 Không đi giày 31-03-2014  
795 Đông 12A14 Không đi giày 21-04-2014  
796 Hoàng Đình Đông 12A14 Sử dụng điện thoại 14-03-2014  
797 Hạnh 12A14 Không đi giày 03-03-2014  
798 Hinh 12A14 Đi học muộn 29/03/2014  
799 Hinh 12A14 Không học bài cũ 01-03-2014  
800 Hoàng 12A14 Không đi giày 03-03-2014  
801 Hoàng 12A14 Ồn, không chú ý 28-03-2014  
802 Hùng 12A14 không ghi bâì 14-03-2014  
803 Hùng 12A14 Không nghiêm túc 25-03-2014  
804 Khánh Hùng 12A14 Không đi giày 21-04-2014  
805 Nguyễn Khánh Hùng 12A14 Không sơ vin 28/03/2014  
806 Quang Hùng 12A14 Không đồng phục 16/04/2014  
807 Quốc Hùng 12A14 Ồn, không chú ý 28-03-2014  
808 Quốc Hùng 12A14 Bỏ tiết 03-04-2014  
809 Nguyễn Thị Lan 12A14 Cố ý chống đối không thuwch hiện nội quy trường học 26/04/2014  
810 Phượng 12A14 Mất trật tự 27-02-2014  
811 Quang  12A14 Không nghiêm túc 25-03-2014  
812 Tập 12A14 không ghi bâì 14-03-2014  
813 Tập 12A14 Bỏ tiết 03-04-2014  
814 Tập 12A14 Không đi giày 21-04-2014  
815 Thao 12A14 không ghi bâì 14-03-2014  
816 Thao 12A14 Bỏ tiết 03-04-2014  
817 Thương 12A14 Không đi giày 21-04-2014  
818 Tiến 12A14 Không sơ vin 03-04-2014  
819 Tiến 12A14 Không đi giày 03-03-2014  
820 Tiến  12A14 Không đi giày 21-04-2014  
821 Tình 12A14 Không làm bài tập 28-02-2014  
822 Tình 12A14 Không học bài cũ 01-03-2014  
823 Trần Văn Trì 12A14 Không sơ vin 04-12-2014  
824 Trọng 12A14 Không đi giày 31-03-2014  
825 Trọng 12A14 Không đi giày 21-04-2014  
826 12A14 Không đi giày 31-03-2014  
827 Tuấn 12A14 Ồn, không chú ý 28-03-2014  
828 Hồ Trọng Công 12A2 Không đeo thẻ 01-07-2014  
829 Hồ Trọng Công 12A2 Không sơ vin 17/04/2014  
830 Hồ Trọng Công 12A2 Không đeo thẻ. Sơ vin, đồng phục 19/04/2014  
831 Hồ Trọng Công 12A2 Không học bài cũ 15/01/2014  
832 Vũ Văn Danh 12A2 Không đeo thẻ 04-11-2014  
833 12A2 Vắng học 02-07-2014  
834 Hồ Sỹ Hà 12A2 Không sơ vin, không đeo thẻ 04-10-2014  
835 Hồ Sỹ Hà 12A2 Không sơ vin, không đeo thẻ 04-11-2014  
836 Lân 12A2 Nói chuyện trong giờ 29/04/2014  
837 Hồ Trọng Lưu 12A2 Lộn xộn trong giờ 28/04/2014  
838 Mai 12A2 Không đeo thẻ 18/03/2014  
839 Minh 12A2 Mất trật tự trong giờ 04-03-2014  
840 Minh 12A2 Nói chuyện trong giờ 29/04/2014  
841 Phong 12A2 Không học bài cũ 21/01/2014  
842 Phong 12A2 Mất trật tự trong giờ 04-03-2014  
843 Thủy 12A2 Nói chuyện trong giờ 29/04/2014  
844 Thức 12A2 Không sơ vin 17/04/2014  
845 12A2 Không đồng phục 25/02/2014  
846 Vũ Văn Tuấn 12A2 Không đeo thẻ 25/03/2014  
847 Tùng 12A2 Mất trật tự trong giờ 04-03-2014  
848 Lê Thanh Tùng 12A2 Làm việc riêng 15/01/2014  
849 Lê Thanh Tùng 12A2 Không nghiêm túc 22/04/2014  
850 Tứ 12A2 Ngủ trong giờ  18/04/2014  
851 Hồ Đình Tứ 12A2 Không đeo thẻ 19/04/2014  
852 Vân 12A2 Mất trật tự trong giờ 04-03-2014  
853 12A3 Ý thức học tập kém 10-04-2014  
854 Công 12A3 Không nghiên túc 22-03-2014  
855 Cường 12A3 Bỏ giờ 15-02-2014  
856 Hồ Cường 12A3 Vắng học 07-03-2014  
857 Mạnh Cường 12A3 Vắng học 17-02-2014  
858 Mạnh Cường 12A3 Vắng học 24-02-2014  
859 Mạnh Cường 12A3 Vắng học 07-03-2014  
860 Nguyễn Mạnh Cường 12A3 Trèo tường 24/04/2014  
861 Nguyễn Thị Hoàn 12A3 Đi học muộn 25/03/2014  
862 Nhương 12A3 Không nghiêm túc 22-03-2014  
863 Vân 12A3 sử dụng tài liệu  17-01-2014  
864 Thiên Ý 12A3 Ý thức học tập kém 10-04-2014  
865 Lan anh 12A4 Không ghi bài  03-04-2014  
866 Chính 12A4 Không đồng phục 28/02/2014  
867 Vương Quốc Cường 12A4 Không đeo thẻ, không đồng phục 21/03/2014  
868 Dinh 12A4 Đi học muộn 29/03/2014  
869 Đậu Thị Dung 12A4 Không đeo thẻ 19/04/2014  
870 Hồ Văn Duyệt 12A4 Đánh nhau 04-05-2014  
871 Hùng 12A4 Không học bài, nói tục 13-01-2014  
872 Bùi Văn Huy 12A4 Không đeo thẻ 01-07-2014  
873 Bùi Văn Huy 12A4 Không đeo thẻ 13/03/2014  
874 Lực 12A4 Không đồng phục 28/02/2014  
875 Đình Ngọc 12A4 Không ghi bài 03-04-2014  
876 Phạm Đình Ngọc 12A4 Trèo tường 24/04/2014  
877 Phạm Đình Ngọc 12A4 Không sơ vin 25/04/2014  
878 Nguyễn Trọng Phú 12A4 Đi học muộn 24/04/2014  
879 Thắng 12A4 Không đeo thẻ, không sơ vin 15/01/2014  
880 Đức Anh 12A5 Không nghiêm túc 20/02/2014  
881 Cường 12A5 Sử dụng tài liệu 02-07-2014  
882 Dung 12A5 Đi học muộn 29/03/2014  
883 Kiên 12A5 Nói chuyện trong giờ 17/01/2014  
884 Đậu Thị Oanh 12A5 Không đeo thẻ 25/03/2014  
885 Thế 12A5 Không đồng phục 28/02/2014  
886 Thế 12A5 Nói chuyện trong giờ 17/01/2014  
887 Thương 12A5 Không đeo thẻ 18/03/2014  
888 Hồ Sỹ Thưởng  12A5 Không sơ vin 25/02/2014  
889 Bảo 12A6 Không đi giày 18/02/2014  
890 Nguyễn Đình Bảo 12A6 Không đeo thẻ 24/04/2014  
891 Công 12A6 Không đồng phục 28/02/2014  
892 Trần Công 12A6 Không sơ vin 04-05-2014  
893 Dinh 12A6 Không đi giày 01-07-2014  
894 Dinh 12A6 Không đi giày 01-09-2014  
895 Dinh 12A6 Đốt giấy trong lớp 14/01/2014  
896 Dinh  12A6 Không đi giày 02-11-2014  
897 Dinh 12A6 Nói chuyện trong giờ 23/03/2014  
898 Trọng Dinh 12A6 Hút thuốc lá 20/01/2014  
899 Lê Văn Dinh 12A6 Không sơ vin, không đồng phục, thẻ 03-07-2014  
900 Lê Văn Dinh 12A6 Đi học muộn 25/03/2014  
901 Dung 12A6 Không sơ vin 04-05-2014  
902 Dũng 12A6 Nói chuyện trong giờ 23/03/2014  
903 Đồng 12A6 Không sơ vin 04-05-2014  
904 Đồng 12A6 Không đi giày 18/04/2014  
905 Giang 12A6 Không đi giày 18/02/2014  
906 giáp 12A6 Không đi giày 18/02/2014  
907 Hiệp 12A6 Không đi giày 01-07-2014  
908 Hiệp 12A6 Không đi giày 18/02/2014  
909 Hiệp 12A6 Không đi giày 18/04/2014  
910 Huệ  12A6 Không đi giày 18/02/2014  
911 Lan 12A6 Không đi giày 01-07-2014  
912 Lạp 12A6 Không đi giày 18/04/2014  
913 Linh 12A6 Không sơ vin 04-05-2014  
914 Linh 12A6 Không đi giày 01-07-2014  
915 Linh 12A6 Không đi giày 02-11-2014  
916 Đậu Thị Ly Ly 12A6 Bỏ giờ 24/04/2014  
917 Nhi 12A6 Không đi giày 01-07-2014  
918 Nhi 12A6 Không đi giày 02-11-2014  
919 Lê Nhi 12A6 Không đeo thẻ 24/04/2014  
920 Ninh 12A6 Không đi giày 01-07-2014  
921 Ninh 12A6 Mất trật tự trong giờ 02-07-2014  
922 Quang 12A6 Nói chuyện trong giờ 23/03/2014  
923 Quang 12A6 Không đi giày 18/04/2014  
924 Sơn 12A6 Không đi giày 18/02/2014  
925 Trần Đức Sơn 12A6 Không đeo thẻ 22/04/2014  
926 Thái  12A6 Không đi giày 01-07-2014  
927 Thái 12A6 Không đi giày 02-11-2014  
928 Thắng 12A6 Không đi giày 02-11-2014  
929 Thu 12A6 Không đi giày 01-07-2014  
930 Thu 12A6 Mất trật tự trong giờ 01-08-2014  
931 Thu 12A6 Không đi giày 18/02/2014  
932 Lê Tiến Thu 12A6 Không đồng phục 25/02/2014  
933 Thủy 12A6 Không đi giày 01-07-2014  
934 Thuyết 12A6 Không đi giày 18/02/2014  
935 Thương 12A6 Không đi giày 01-09-2014  
936 Thường 12A6 Không đi giày 18/04/2014  
937 Nguyễn Cảnh Thường 12A6 Không sơ vin, không đồng phục 03-10-2014  
938 Trung 12A6 Bỏ giờ 03-10-2014  
939 Trung 12A6 Không đi giày 01-07-2014  
940 Trung 12A6 Không đi giày 01-09-2014  
941 Trung 12A6 Không đi giày 18/02/2014  
942 Trung 12A6 Không đi giày 18/04/2014  
943 Nguyễn Văn Tuấn 12A6 Không đeo thẻ 22/04/2014  
944 Tuyết 12A6 Không đeo thẻ 18/03/2014  
945 Đậu Đức Giang 12A7 Không đeo thẻ 25/04/2014  
946 Hương 12A7 Không đi chấm cờ đỏ 04-08-2014  
947 Dương Minh 12A7 Nói chuyện riêng 10-01-2014  
948 Trần Minh 12A7 Nói chuyện riêng 10-01-2014  
949 Trần Văn Minh 12A7 Không đeo thẻ, không đồng phục, sơ vin 04-05-2014  
950 Nghị 12A7 Nói chuyện riêng 15-03-2014  
951 Quyết 12A7 Không đồng phục 22/01/2014  
952 Quyết 12A7 Nói chuyện riêng 10-01-2014  
953 Phạm Văn Tâm 12A7 Không đeo thẻ, không đồng phục 21/03/2014  

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây