NỐI TIẾP TRUYỀN THỐNG 50 NĂM QUỲNH LƯU 2

Chủ nhật - 15/11/2020 23:18
NỐI TIẾP TRUYỀN THỐNG 50 NĂM QUỲNH LƯU 2

 

NĂM HỌC 2014-2015

1. Quy mô trường lớp:
    - Số học sinh mới tuyển vào lớp 10 :    533;  14 lớp, sĩ số: 38HS/lớp
    - Tổng số học sinh đầu năm học      :  1542
    - Số học sinh tại thời điểm tháng 5  :  1510
    - Số học sinh bỏ học trong cả năm học: 10 em 
2. Chất lượng, hiệu quả giáo dục :
    - Số học sinh được kết nạp Đảng trong năm học :   0
- Kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực:
Tổng số HS Học lực Hạnh kiểm
Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu
1510 180 1047 276 7 0 1072 358 65 15
TỶ LỆ % 11,9% 69,2%