Danh sách nhận giấy báo dự thi ĐH-CĐ 2013

Chủ nhật - 16/06/2013 21:28
Trường THPT Quỳnh Lưu 2            
DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN GIẤY BÁO
DỰ THI ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM 2013
   
STT Trường ĐKDT NV1     Họ và tên Giới
tính
Ngày
sinh
Lớp ký nhận
  TR K N TR2 K2 N2          
1 QHI A D480201       Hồ Thị Hoàng Anh 1 291195 12A1  
2 QHT B   DMT B D850101 Hồ Thị Hoàng Anh 1 291195 12A1  
3 DDF D1 D220210       Hồ Thị Hoàng Anh 1 291195 12A1  
4 HTC A D340201       Hồ Thị Mai Anh 1 280895 12A1  
5 KHA A D340201       Hồ Thị Mai Anh 1 280895 12A1  
6 YHB B D720101       Hồ Thị Mai Anh 1 280895 12A1  
7 QHT A D850101       Nguyễn Thị Vân Anh 1 211095 12A1  
8 NNH B D620101       Nguyễn Thị Vân Anh 1 211095 12A1  
9 TLA A D580212       Nguyễn Thị Vân Anh 1 211095 12A1  
10 TMA A D340201       Nguyễn Thị Vân Anh 1 211095 12A1  
11 BKA A D520114       Nguyễn Cảnh Bắc 0 221095 12A1  
12 YTB B D720101       Nguyễn Cảnh Bắc 0 221095 12A1  
13 DHY B D720101       Nguyễn Cảnh Bắc 0 221095 12A1  
14 KHA A D340404       Hồ Đăng Chung 0 270395 12A1  
15 YHB B D720101       Hồ Đăng Chung 0 270395 12A1  
16 XDA A D580205       Nguyễn Đình Công 0 010795 12A1  
17 DHY B D720601       Nguyễn Đình Công 0 010795 12A1  
18 QHT A D420201       Văn Thị Dung 1 121095 12A1  
19 BKA A D540101       Văn Thị Dung 1 121095 12A1  
20 YHB B D720201       Văn Thị Dung 1 121095 12A1  
21 BVH A1 D480202       Lê ĐìnhThái 0 220795 12A1  
22 BKA A D480201       Hồ Văn Đông 0 280595 12A1  
23 NNH B D620301       Hồ Văn Đông 0 280595 12A1  
24 YTC B D720301       Nguyễn Xuân Hà 0 260795 12A1  
25 QHT B D420201       Lê Thị Thúy Hằng 1 150495 12A1  
26 BKA A D520212       Lê Thị Thúy Hằng 1 150495 12A1  
27 KHA A D340301       Lê Thị Thúy Hằng 1 150495 12A1  
28 QHX D1 D310401       Nguyễn Thị Hân 1 241095 12A1  
29 KHA A D340101       Nguyễn Thị Hân 1 241095 12A1  
30 TMA A D340115       Nguyễn Thị Hân 1 241095 12A1  
31 TDV D1   DMT D1 D480201 Lê Văn Hiếu 0 060795 12A1  
32 QHT A D440301       Lê Thị Hoa 1 230195 12A1  
33 YHB B D720201       Lê Thị Hoa 1 230195 12A1  
34 YTB B D720101       Lê Thị Hoa 1 230195 12A1  
35 QHT A D440301       Nguyễn Thị Hoa 1 140895 12A1  
36 QHT B   DMT B D850101 Nguyễn Thị Hoa 1 140895 12A1  
37 XDA A D580301       Hồ Bá Hòa 0 111195 12A1  
38 YHB B D720601       Hồ Bá Hòa 0 111195 12A1  
39 DHY B D720101       Hồ Bá Hòa 0 111195 12A1  
40 DKH A D720401       Nguyễn Thi Khánh Hòa 1 011295 12A1  
41 KHA A D340115       Nguyễn Thị Khánh Hòa 1 011295 12A1  
42 YHB B D720101       Nguyễn Thị Khánh Hòa 1 011295 12A1  
43 NNH B D420201       Lê Tiến Hoàng 0 200795 12A1  
44 DDK A D540101       Lê Tiến Hoàng 0 200795 12A1  
45 DHY A D720401       Lê Thị Hồng 1 151195 12A1  
46 DDF D1 D220201       Lê Thị Hồng 1 151195 12A1  
47 QHF D1 D220201       Nguyễn Thị Hồng 1 050695 12A1  
48 KHA D1 D340103       Nguyễn Thị Hồng 1 050695 12A1  
49 KHA A1 D340103       Nguyễn Thị Hồng 1 050695 12A1  
50 BKA A D520114       Hồ Phi Hùng 0 201095 12A1  
51 BKA A D520216       Nguyễn Duy Khánh 0 270495 12A1  
52 YHB B D720501       Nguyễn Duy Khánh 0 270495 12A1  
53 DHY B D720101       Nguyễn Duy Khánh 0 270495 12A1  
54 QHT B D440301       Thái Thị Lê Kiều 1 201195 12A1  
55 KHA A D340101       Thái Thị Lê Kiều 1 201195 12A1  
56 NTH A D310101       Thái Thị Lê Kiều 1 201195 12A1  
57 NTH A D310101       Thái Thị Lê Kiều 1 201195 12A1  
58 BKA A D420201       Hồ Thị Lan 1 120195 12A1  
59 YHB B D720201       Hồ Thị Lan 1 120195 12A1  
60 DHY B D720101       Hồ Thị Lan 1 120195 12A1  
61 DKH A D720401       Nguyễn Đình Linh 0 150695 12A1  
62 YHB B D720101       Nguyễn Đình Linh 0 150695 12A1  
63 HYD B D720201       Lê Thị Linh 1 260695 12A1  
64 DHY B D720101       Lê Thị Linh 1 260695 12A1  
65 DDK A D540101       Lê Thị Linh 1 260695 12A1  
66 BKA A1 D480201       Hồ Sỹ Lực 0 180395 12A1  
67 TDV B   DMT B D850101 Hồ Sỹ Lực 0 040895 12A1  
68 QHT A D440301       Nguyễn Thị Lý 1 020895 12A1  
69 DDF D1 D220201       Nguyễn Thị Lý 1 020895 12A1  
70 QHT A D440301       Nguyễn Thị Nga 1 150795 12A1  
71 YHB B D720201       Nguyễn Thị Nga 1 150795 12A1  
72 BKA A D460112       Hồ Đức Nhân 0 280895 12A1  
73 KHA A D340101       Hồ Văn Phi 0 080295 12A1  
74 NTH A D340101       Hồ Văn Phi 0 080295 12A1  
75 QHT B D420201       Đậu Đức Phú 0 131195 12A1  
76 BKA A D520201       Đậu Đức Phú 0 131195 12A1  
77 YTB B D720101       Đậu Đức Phú 0 131195 12A1  
78 TDV A D140202       Vũ Thị Quỳnh 1 081295 12A1  
79 DHY B D720101       Vũ Thị Quỳnh 1 081295 12A1  
80 QHT B D420201       Nguyễn Thế Tám 0 030795 12A1  
81 BKA A D520216       Nguyễn Thế Tám 0 030795 12A1  
82 DHK A D340301       Nguyễn Thị Thanh 1 120895 12A1  
83 DHY B D720101       Nguyễn Thị Thanh 1 120895 12A1  
84 QHT A D440301       Vũ Thị Phương Thúy 1 091195 12A1  
85 QHT B   DMT B D850101 Vũ Thị Phương Thúy 1 091195 12A1  
86 QHT A D850101       Vũ Thị Phương Thúy 1 091195 12A1  
87 XDA A D580201       Lê Hữu Toán 0 070195 12A1  
88 DHY B D720301       Lê Hữu Toán 0 070195 12A1  
89 QHF D1 D140231       Nguyễn Thị Linh Trà 1 170995 12A1  
90 TDV D1 D140231       Nguyễn Thị Linh Trà 1 170995 12A1  
91 TDV A1   DMT A1 D850101 Nguyễn Thị Linh Trà 1 170995 12A1  
92 BKA A D520216       Nguyễn Hữu Tuấn 0 021195 12A1  
93 DKH A D720401       Nguyễn Hữu Tuấn 0 021195 12A1  
94 YHB B D720101       Nguyễn Hữu Tuấn 0 021195 12A1  
95 GSA A D580205       Phạm Thị Vân 1 020695 12A1  
96 DCT B D540101       Phạm Thị Vân 1 020695 12A1  
97 QHY A D720401       Lê Xuân Vân 0 141195 12A1  
98 DHY B D720101       Lê Xuân Vân 0 141195 12A1  
99 YKV B D720101       Hồ Sỹ Vũ 0 120895 12A1  
100 DHY A D720401       Hồ Sỹ Vũ 0 120895 12A1  
101 YTB A D720401       Hồ Sỹ Vũ 0 120895 12A1  
102 BKA A D520216       Hồ Trọng Tuấn Anh 0 260695 12A2  
103 YKV B D720101       Hồ Trọng Tuấn Anh 0 260695 12A2  
104 QSC A D480103       Hồ Văn Ban 0 100195 12A2  
105 BKA A D520201       Nguyễn Xuân Dật 0 260695 12A2  
106 YKV B D720101       Nguyễn Xuân Dật 0 290395 12A2  
107 GHA A D580205       Văn Đức Diện 0 130395 12A2  
108 HYD B D720201       Nguyễn Đình Đạt 0 251195 12A2  
109 DDK A D480201       Nguyễn Đình Đạt 0 251195 12A2  
110 QHL C D380101       Nguyễn Thế Đề 0 230495 12A2  
111 BKA A D510202       Nguyễn Thế Đề 0 230495 12A2  
112 BKA A D520216       Hồ Đình Đức 0 100195 12A2  
113 NNH B D440301       Hồ Đình Đức 0 100195 12A2  
114 BKA A D520216       Hồ Hữu Đường 0 120695 12A2  
115 YKV B D720101       Hồ Hữu Đường 0 120695 12A2  
116 KTS V D580111       Hồ Đình Hà 0 140995 12A2  
117 TDV M D140201       Hồ Thị Hà 1 271095 12A2  
118 GHA A D520216       Đậu Đức Hải 0 201295 12A2  
119 YKV B D720101       Đậu Đức Hải 0 201295 12A2  
120 YKV B D720501       Nguyễn Thị Hải 1 240195 12A2  
121 NNH B D540101       Lê Thanh Hằng 1 121195 12A2  
122 TDV A D340301       Lê Thanh Hằng 1 121195 12A2  
123 DCN A D340101       Nguyễn Thu Hằng 1 050295 12A2  
124 NNH B D540101       Nguyễn Thu Hằng 1 050295 12A2  
125 TDV A D340101       Nguyễn Thu Hằng 1 050295 12A2  
126 TDV A D140212       Lê Thị Hoa 1 100395 12A2  
127 YKV B D720101       Lê Thị Hoa 1 100395 12A2  
128 YTB B D720302       Lê Thị Hoa 1 100395 12A2  
129 LDA A D340101       Hồ Thị Hoan 1 050395 12A2  
130 YKV B D720101       Hồ Thị Hoan 1 050395 12A2  
131 BKA A D520216       Hồ Trọng Việt Hoàng 0 050195 12A2  
132 KTA A D580201       Hồ Trọng Việt Hoàng 0 050195 12A2  
133 LPH A D380101       Hồ Trọng Việt Hoàng 0 050195 12A2  
134 DDK A D480201       Nguyễn Đình Kha 0 211195 12A2  
135 NNH B D640101       Hồ Văn Khánh 0 051195 12A2  
136 TLA A D580201       Hồ Văn Khánh 0 051195 12A2  
137 TDV B D850101       Hồ Thị Linh 1 010395 12A2  
138 NLS A D540101       Hồ Thị Linh 1 010395 12A2  
139 FBU D1 D340302       Hồ Thị Loan 1 100495 12A2  
140 FBU A1 D340301       Hồ Thị Loan 1 100495 12A2  
141 DDK A D480201       Nguyễn Đình Lộc 0 050895 12A2  
142 QHF D1 D140231       Nguyễn Khánh Ly 1 060895 12A2  
143 NTH A1 D340101       Nguyễn Khánh Ly 1 060895 12A2  
144 TDV D1 D140231       Nguyễn Khánh Ly 1 060895 12A2  
145 QHS A D140209       Đậu Thị Mai 1 200595 12A2  
146 YKV B D720501       Đậu Thị Mai 1 200595 12A2  
147 MDA A D510401       Nguyễn Bá Mạnh 0 160295 12A2  
148 YKV B D720101       Nguyễn Bá Mạnh 0 160295 12A2  
149 BKA A D540101       Vũ Thị Minh 1 170895 12A2  
150 YKV B D720101       Vũ Thị Minh 1 170895 12A2  
151 YKV B D720101       Nguyễn Thị Nguyệt 1 180895 12A2  
152 DHY A D720401       Nguyễn Thị Nguyệt 1 180895 12A2  
153 NNH A D540101       Nguyễn Thị Nhung 1 030295 12A2  
154 TDV B D440301       Nguyễn Thị Nhung 1 030295 12A2  
155 YKV B D720101       Lê Hữu Phong 0 210695 12A2  
156 NNH B D440301       Hoàng Nguyên Phong 0 110895 12A2  
157 DDK A D520216       Hoàng Nguyên Phong 0 110895 12A2  
158 NNH B D420201       Hồ Trọng Phong 0 270595 12A2  
159 BKA A D510302       Lê Tiến Phú 0 160195 12A2  
160 DCN A D480103       Lê Tiến Phú 0 160195 12A2  
161 NNH B D850103       Lê Tiến Phú 0 160195 12A2  
162 QHF D1 D220201       Nguyễn Thị Phương 1 301095 12A2  
163 HUI A1 D340201       Nguyễn Thị Phương 1 301095 12A2  
164 HUI D1 D340101       Nguyễn Thị Quỳnh 1 250895 12A2  
165 QHS A D140209       Hồ Thị Thanh 1 281095 12A2  
166 DHY B D720101       Hồ Thị Thanh 1 281095 12A2  
167 DDL A D510301       Hồ Trọng Thành 0 231195 12A2  
168 YKV B D720101       Hồ Trọng Thành 0 231195 12A2  
169 TDV B D140213       Dương Thị Thiết 1 051295 12A2  
170 KSA A D340101       Dương Thị Thiết 1 051295 12A2  
171 XDA A D580201       Nguyễn Duy Tiến 0 050695 12A2  
172 YTB B D720101       Nguyễn Duy Tiến 0 050695 12A2  
173 NNH A D440301       Lê Thị Trang 1 040895 12A2  
174 YHB B D720501       Lê Thị Trang 1 040895 12A2  
175 YKV B D720501       Lê Thị Trang 1 040895 12A2  
176 DCN A D510302       Đậu Đức Trị 0 070795 12A2  
177 YKV B D720101       Đậu Đức Trị 0 070795 12A2  
178 NNH A D540101       Nguyễn Thị Hồng Vân 1 101095 12A2  
179 TDV B D850103       Nguyễn Thị Hồng Vân 1 101095 12A2  
180 YKV B D720101       Lê Tiến Viên 0 190495 12A2  
181 LPS A D380101       Lê Tiến Viên 0 190495 12A2  
182 CES A C480201       Hồ Thị Quỳnh Anh 1 051195 12A3  
183 YDS B D720501       Hồ Thị Quỳnh Anh 1 051195 12A3  
184 SGD A D480201       Hồ Thị Quỳnh Anh 1 051195 12A3  
185 YKV B D720501       Nguyễn Thị Bình 1 160995 12A3  
186 NNH A D540101       Nguyễn Thị Bình 1 160995 12A3  
187 KMA A D480201       Nguyễn Bá Chuyên 0 070795 12A3  
188 DTC D1 D480101       Nguyễn Bá Chuyên 0 070795 12A3  
189 LDA A1 D340101       Nguyễn Thị Hương Giang 1 100295 12A3  
190 TGC D1 D310301       Nguyễn Thị Hương Giang 1 100295 12A3  
191 YKV B D720101       Hồ Sỹ Giang 0 050995 12A3  
192 QHT B   DMT B D520503 Nguyễn Thị Hà 1 170995 12A3  
193 DDL A D340101       Nguyễn Thị Hà 1 170995 12A3  
194 NNH B D540101       Đậu Thị Hằng 1 150795 12A3  
195 LDA A D340404       Đậu Thị Hằng 1 150795 12A3  
196 DCT A D540101       Hồ Thị Hằng 1 270195 12A3  
197 HUI B D540101       Hồ Thị Hằng 1 270195 12A3  
198 NNH B D540101       Hồ Thị Hằng 1 150495 12A3  
199 LNH A D420201       Hồ Thị Hằng 1 280295 12A3  
200 LDA A D340301       Hồ Thị Hằng 1 150495 12A3  
201 TDV B D850103       Hồ Thị Hiền 1 240295 12A3  
202 DDL A D340101       Hồ Thị Hiền 1 240295 12A3  
203 DDQ A D340115       Hồ Thị Hoa 1 100495 12A3  
204 DHT B D420101       Hồ Thị Hoa 1 100495 12A3  
205 GHA A D580205       Nguyễn Đình Huy 0 020595 12A3  
206 CXH A C510102       Hồ Vĩnh Khang 0 171095 12A3  
207 GHA A D580208       Hồ Vĩnh Khang 0 171095 12A3  
208 SGD D1 D220201       Hồ Sỹ Linh 0 180795 12A3  
209 QSC A1 D480102       Hồ Sỹ Linh 0 180795 12A3  
210 NNH A D540101       Hồ Thị Linh 1 200795 12A3  
211 NNH B D540101       Hồ Thị Linh 1 200795 12A3  
212 SGD A D480201       Nguyễn Thị Linh 1 180695 12A3  
213 TDV A1 D340101       Văn Thị Linh 1 300895 12A3  
214 TDV D1 D220201       Văn Thị Linh 1 300895 12A3  
215 DDF D1 D220201       Đậu Thị Loan 1 020795 12A3  
216 BKA A D520301       Hồ Thị Lộc 1 020195 12A3  
217 DTZ B D510401       Hồ Thị Lộc 1 020195 12A3  
218 TDV A D480201       Hồ Sỹ Lợi 0 030995 12A3  
219 NNH B D540101       Hồ Thị Lương 1 210895 12A3  
220 NNH A D540101       Hồ Thị Lương 1 210895 12A3  
221 YKV B D720101       Lê Thị Ngọc 1 150695 12A3  
222 YKV B D720501       Vũ Thị Ngọc 1 301295 12A3  
223 TDV A D140202       Vũ Thị Ngọc 1 301295 12A3  
224 YKV B D720101       Đậu Đức Nguyên 0 201195 12A3  
225 GHA A D580301       Đậu Đức Nguyên 0 201195 12A3  
226 YHB B D720201       Trần Thị Oanh 1 260895 12A3  
227 DCN A D340301       Trần Thị Oanh 1 260895 12A3  
228 HYD B D720201       Đậu Thị Bích Phương 1 100695 12A3  
229 HHK A D520120       Phạm Trọng Quỳnh 0 230895 12A3  
230 TDV A D340201       Phạm Trọng Quỳnh 0 230895 12A3  
231 DCN A D510302       Đặng Văn Thanh 0 201195 12A3  
232 CGN A C510104       Nguyễn Đình Thế 0 220895 12A3  
233 YKV B D720101       Nguyễn Đình Thế 0 220895 12A3  
234 YPB B D720101       Hoàng Nguyên Thiệm 0 101095 12A3  
235 DCN A D510303       Hoàng Nguyên Thiệm 0 101095 12A3  
236 DDF D1 D220201       Nguyễn Thị Thiết 1 050895 12A3  
237 DDQ A1 D340101       Nguyễn Thị Thiết 1 050895 12A3  
238 NNH B D540101       Nguyễn Đình Thiệu 0 121094 12A3  
239 YDS B D720501       Võ Thị Mỹ Thuận 1 200895 12A3  
240 DQN A D460101       Võ Thị Mỹ Thuận 1 200895 12A3  
241 YKV B D720101       Vũ Văn Tình 0 010195 12A3  
242 CCH D1 C220113       Nguyễn Thị Trà 1 230295 12A3  
243 DHD D1 D340103       Nguyễn Thị Trà 1 230295 12A3  
244 MDA A D520604       Hoàng Nguyên Tuấn 0 020795 12A3  
245 YKV B D720101       Hồ Văn Tư 0 170895 12A3  
246 KTA A D580201       Hồ Văn Tư 0 170895 12A3  
247 NNH A D420201       Hoàng Thị Vân 1 100695 12A3  
248 NNH A D440301       Hoàng Thị Vân 1 100695 12A3  
249 TDV B   DMT B D850101 Vũ Văn ánh 0 190495 12C1  
250 TDV A D520216       Vũ Văn ánh 0 190495 12C1  
251 TDV A D520216       Hồ Sỹ ất 0 160795 12C1  
252 NNH A D420201       Hồ Sỹ ất 0 160795 12C1  
253 NNH A D540101       Đậu Thị Bé 1 100895 12C1  
254 XDA A D580201       Hồ Minh Công 0 250295 12C1  
255 NLS B D620301       Hồ Bá Cường 0 121295 12C1  
256 HHA D1 D840104       Nguyễn Đình Đức 0 081095 12C1  
257 LNH A D440301       Nguyễn Thị Bích Hà 1 210895 12C1  
258 NNH A D440301       Nguyễn Thị Hà 1 140995 12C1  
259 CM3 M C140201       Nguyễn Thị Hoa 1 271195 12C1  
260 NNH A D540101       Nguyễn Thị Hoài 1 150395 12C1  
261 TDV B D440301       Nguyễn Thị Hợi 1 070895 12C1  
262 TDV A D340301       Nguyễn Thị Hợi 1 070895 12C1  
263 TDV A D850101       Lê Hữu Huấn 0 200795 12C1  
264 HUI A D510301       Lê Hữu Huấn 0 200795 12C1  
265 NNH A D420201       Lê Thị Huệ 1 300795 12C1  
266 YKV B D720501       Nguyễn Thị Huệ 1 100595 12C1  
267 TDV A D140208       Nguyễn Thị Huệ 1 100595 12C1  
268 VHS D1 D320402       Phan Thị Hường 1 050795 12C1  
269 HUI A D340101       Phan Thị Hường 1 050795 12C1  
270 MDA A D520501       Hồ Đăng Khang 0 101095 12C1  
271 YKV B D720101       Hồ Trọng Kỷ 0 080495 12C1  
272 TDV A D580208       Nguyễn Duy Lợi 0 121195 12C1  
273 KTA A D580201       Nguyễn Duy Lợi 0 121195 12C1  
274 DHT A D440301       Hồ Thị Thanh Mai 1 260695 12C1  
275 TDV M D140201       Hồ Thị Thanh Mai 1 260695 12C1  
276 NLS B D540101       Đậu Thị Minh 1 280295 12C1  
277 QST A D440301       Đậu Thị Minh 1 280295 12C1  
278 TDV A1 D480201       Lê Thị Mơ 1 150995 12C1  
279 TDV M D140201       Lê Thị Mơ 1 150995 12C1  
280 TDV B   DMT B D850101 Nguyễn Thị Nga 1 260295 12C1  
281 MDA A D520604       Nguyễn Thị Nga 1 260295 12C1  
282 NLS B D540101       Trần Đức Quyền 0 181295 12C1  
283 QHI A D510203       Trần Đức Quyền 0 181295 12C1  
284 DCT B D510406       Lê Thị Sương 1 270495 12C1  
285 HUI A D540204       Lê Thị Sương 1 270495 12C1  
286 YKV B C720502       Nguyễn Thị Tâm 1 280294 12C1  
287 TDV A D480201       Nguyễn Thị Tâm 1 280294 12C1  
288 SKV A D510205       Hồ Trọng Tâm 0 150795 12C1  
289 NLS D1 D220201       Lê Thị Thảo 1 011295 12C1  
290 DDF D1 D220201       Lê Thị Thảo 1 011295 12C1  
291 DCN A D540204       Lê Thị Thêm 1 030695 12C1  
292 DTM A D510406       Nguyễn Thị Thuỷ 1 250195 12C1  
293 DTM B D510406       Nguyễn Thị Thuỷ 1 250195 12C1  
294 CYH B C720501       Lê Thị Thuý 1 201295 12C1  
295 YKV B C720501       Lê Thị Thuý 1 201295 12C1  
296 NLS A D520320       Nguyễn Đình Tiếp 0 120195 12C1  
297 GTS A D840106       Nguyễn Đình Tiếp 0 120195 12C1  
298 DDL A D510201       Trần Đức Trí 0 140595 12C1  
299 DCN A D510303       Trần Đức Trung 0 040295 12C1  
300 YKV B C720332       Ngô Trí Trung 0 070895 12C1  
301 TLA A D580201       Ngô Trí Trung 0 070895 12C1  
302 SKV A C510205       Ngô Trí Trung 0 070895 12C1  
303 DDL A   DDL A C510301 Hồ Hữu Anh Tuấn 0 210395 12C1  
304 DDL A D510301       Hồ Hữu Anh Tuấn 0 210395 12C1  
305 BKA A D520114       Nguyễn Đình Tuấn 0 100995 12C1  
306 TDL D1 D220213       Hồ Thị Xuân 1 010495 12C1  
307 NNH A D640101       Vũ Thị Lan ánh 1 180595 12C10  
308 SPH T D140206       Vũ Thị Lan ánh 1 180595 12C10  
309 TDV A D580208       Lê Tiến Chiến 0 200594 12C10  
310 SKV A D510301       Lê Văn Chung 0 210795 12C10  
311 TSB A D520122       Hồ Hữu Dũng 0 010295 12C10  
312 C29 D1 C140202       Hồ Thị Duyên 1 120595 12C10  
313 DTN D1 D450101       Hồ Thị Duyên 1 120595 12C10  
314 DDL A D510301       Hồ Trọng Dương 0 051095 12C10  
315 DCN A D510205       Vũ Văn Đức 0 050595 12C10  
316 TDV C D220113       Lê Thị Hạnh 0 010595 12C10  
317 HUI A D510201       Hồ Đình Hảo 0 121094 12C10  
318 LNH D1 D620115       Lê Thị Hằng 1 050994 12C10  
319 TDV D1 D340101       Nguyễn Thị Hằng 1 270395 12C10  
320 TDV C D220113       Nhữ Thị Hiếu 1 180595 12C10  
321 TDV A D480201       Trần Quang Hưng 0 220895 12C10  
322 TDV D1 D140202       Hồ Thị Hương 1 011094 12C10  
323 C29 D1 C140202       Hồ Thị Hương 1 041094 12C10  
324 TGC C D320101       Bùi Quang Hữu 0 160995 12C10  
325 C01 C C140218       Bùi Quang Hữu 0 160995 12C10  
326 DDK A D540101       Hồ Sỹ Lực 0 040895 12C10  
327 TDV D1 D140231       Hồ Thị Lý 1 200695 12C10  
328 DHD D1 D340103       Hồ Thị Mai 1 060395 12C10  
329 C29 M C140201       Lê Thị Ngọc 1 150995 12C10  
330 TDV D1 D140202       Vũ Thị Ngọc 1 190495 12C10  
331 NNH A D850103       Lê Thị Nhung 1 171195 12C10  
332 YKV B D720101       Lê Thị Nhung 1 171195 12C10  
333 C29 M C140201       Nguyễn Thị Nhung 1 050895 12C10  
334 TDV A   CHK A C510301 Vũ Văn Niên 0 060194 12C10  
335 TLA A D580212       Đậu Thị Bích Phương 1 100695 12C10  
336 TDV C D380101       Hồ Thị Phượng 1 120895 12C10  
337 TDV C D140217       Hồ Thị Phượng 1 160994 12C10  
338 DCN A D510205       Lê Văn Quang 0 200195 12C10  
339 TDV A D580208       Đậu Đức Quỳnh 0 010195 12C10  
340 HHA A D840104       Văn Đức Sơn 0 100395 12C10  
341 SPK A D510302       Phan Đình Thái 0 100895 12C10  
342 CCO A C510301       Phan Đình Thái 0 100895 12C10  
343 SPH C D140217       Trần Văn Thành 0 151094 12C10  
344 SKV A D510205       Nguyễn Công Thắng 0 100595 12C10  
345 SKV A D510301       Trần Công Thế 0 031094 12C10  
346 QSX C D220330       Trần Thị Thi 1 130395 12C10  
347 TDM D1 D140202       Lê Thị Thuý 1 021295 12C10  
348 QSX C D310301       Nguyễn Thị Thường 1 010195 12C10  
349 DDS C D220330       Hồ Thị Huyền Trang 1 100895 12C10  
350 NLS D1 D850103       Văn Thị Trang 1 180595 12C10  
351 TDV B   DMT B D850101 Trần Đức Trí 0 140595 12C10  
352 TDV C D380101       Trương Công Trọng 0 181094 12C10  
353 TDV A D480201       Nguyễn Duy Trọng 0 040695 12C10  
354 TDV D1   DNT D1 D220201 Lê Thị Tuyết 1 251095 12C10  
355 DCN A D510301       Hồ Đình An 0 141195 12C11  
356 TDV C D140219       Vũ Thị Bích 1 150195 12C11  
357 TDV D1   SKV D1 D340301 Trần Thuỳ Dung 1 170795 12C11  
358 TDV D1 D220201       Trần Thuỳ Dung 1 170795 12C11  
359 CXH A C510102       Lê Tiến Đông 0 200795 12C11  
360 TDV D1 D140202       Lê Thị Hằng 1 220795 12C11  
361 TDV B D850101       Nguyễn Thị Hằng 1 140895 12C11  
362 DDF D1 D220201       Nguyễn Thị Hằng 1 040195 12C11  
363 TDV A D850101       Vũ Văn Hiệu 0 041195 12C11  
364 YKV B C720332       Vũ Văn Hiệu 0 041195 12C11  
365 CXH A C510102       Lê Đức Hoà 0 250694 12C11  
366 NNH B D540101       Nguyễn Thị Hoà 1 130894 12C11  
367 QSC A1 D520214       Hồ Thị Hồng 1 061195 12C11  
368 DMT A D850103       Lê Thị Loan 1 100395 12C11  
369 SKV A D510303       Hồ Trung Phong 0 280895 12C11  
370 DQH A D510201       Hồ Trung Phong 0 280895 12C11  
371 YKV B D720101       Hoàng Đình Phú 0 251294 12C11  
372 CCK A C340101       Vũ Ngọc Quế 0 101095 12C11  
373 TSB A D340101       Vũ Ngọc Quế 0 101095 12C11  
374 TDM D1 D340101       Nguyễn Đình Quyết 0 160694 12C11  
375 TDM A D340101       Nguyễn Đình Quyết 0 160694 12C11  
376 DTT D1 D340101       Nguyễn Văn Sơn 0 300894 12C11  
377 DDF D1 D220201       Hoàng Thị Tâm 1 081195 12C11  
378 DCD D1 D340301       Nguyễn Thị Tâm 1 010995 12C11  
379 TDV C D140217       Dương Thị Thanh Thanh 1 121294 12C11  
380 TDV D1 D140202       Trần Thị Thảo 1 151295 12C11  
381 DCN D1 D220113       Phạm Đức Thịnh 0 150795 12C11  
382 C29 D1 C220201       Phan Thị Lệ Thuỷ 1 191095 12C11  
383 DCT D1 D340301       Lê Thị Thuý 1 021294 12C11  
384 TDV D1   CDE D1 C340101 Nguyễn Thị Trang 1 060395 12C11  
385 DCT D1 D340301       Nguyễn Thị Trang 1 060395 12C11  
386 C29 M C140201       Hồ Thị Vân 1 200695 12C11  
387 CDC D1 C480201       Trần Văn Bình 0 080695 12C12  
388 DHF D1 D220113       Cao Thị Cọt 1 080395 12C12  
389 DCT A1 D540105       Hồ Thị Công 1 140595 12C12  
390 MDA A D526216       Hồ Văn Cường 0 250195 12C12  
391 SGD D1 D220113       Ngô Thị Hà 1 160995 12C12  
392 DDS D1 D140202       Vũ Thị Hà 1 160995 12C12  
393 SGD M C140201       Nguyễn Thị Hải 1 020194 12C12  
394 HUI A D510201       Trần Văn Hoá 0 100494 12C12  
395 HUI D1 D340101       Thái Thị Thu Huệ 1 171195 12C12  
396 DLH B   CYD B C900107 Hồ Thị Hương 1 250495 12C12  
397 QST A D420201       Hồ Thị Hương 1 250495 12C12  
398 C29 M C140201       Hồ Thị Linh 1 080995 12C12  
399 DHF D1 D220113       Hồ Thị Linh 1 080995 12C12  
400 DHL A D620105       Hồ Phước Lý 0 021195 12C12  
401 QHI A D480201       Lê Tiến Mạnh 0 170295 12C12  
402 NLS D1 D340101       Nhữ Thị Mận 1 030295 12C12  
403 DCN A D510203       Lê Tiến Minh 0 190395 12C12  
404 DCN A D510301       Lê Tiến Phong 0 080995 12C12  
405 TDV A1 D340101       Nguyễn Thị Phương 1 270795 12C12  
406 DHF D1 D220113       Nguyễn Thị Phương 1 270795 12C12  
407 HUI A1 D510301       Phan Văn Phương 0 150195 12C12  
408 QHF D1   DMT D1 D850101 Phan Văn Phương 0 150195 12C12  
409 SGD D1 D220201       Nguyễn Thị Sen 1 050695 12C12  
410 DCN D1 D340101       Hồ Thị Phương Thảo 1 050595 12C12  
411 C29 M C140201       Lê Thị Thơ 1 190595 12C12  
412 THP D1 D340101       Nguyễn Thị Trang 1 080195 12C12  
413 TDV D1 D620115       Đậu Hoàng Vinh 0 050895 12C12  
414 DHL A D510201       Trần Văn Vinh 0 150395 12C12  
415 YKV A C900107       Nguyễn Trọng Xuân 0 060295 12C12  
416 YKV B D720101       Nguyễn Trọng Xuân 0 060295 12C12  
417 SKV A D510303       Nguyễn Trọng Xuân 0 060295 12C12  
418 TDV B D850101       Nguyễn Xuân Chiến 0 051195 12C2  
419 DHY B D720101       Trần Xuân Cường 0 060495 12C2  
420 LNH A D580201       Thái Doãn Đức 0 170895 12C2  
421 SKV A D510301       Thái Doãn Đức 0 170895 12C2  
422 YKV B C720501       Thái Doãn Đức 0 170895 12C2  
423 CDT A C510103       Thái Doãn Đức 0 170895 12C2  
424 LNH A D580201       Nguyễn Đình Đức 0 020695 12C2  
425 YKV B D720101       Nguyễn Đình Đức 0 020695 12C2  
426 CXH A C510102       Nguyễn Đình Đức 0 020695 12C2  
427 DCN A D510205       Lê Văn Hào 0 150895 12C2  
428 DHA A D380101       Đậu Thị Hiền 1 151195 12C2  
429 DHY B D720501       Đậu Thị Hiền 1 151195 12C2  
430 TDV A D850101       Nguyễn Thị Hiền 1 010195 12C2  
431 NNH B D440301       Lê Thị Quỳnh Hoa 1 231095 12C2  
432 TDV A D620109       Lê Thị Quỳnh Hoa 1 231095 12C2  
433 TDV A D380101       Nguyễn Thị Hoa 1 030995 12C2  
434 TDV A1 D340101       Nguyễn Thị Hoài 1 100295 12C2  
435 TDV M D140201       Nguyễn Thị Hoài 1 100295 12C2  
436 DHA D1 D380107       Hồ Minh Hoàn 0 160695 12C2  
437 HUI A D480101       Hồ Đức Huy 0 270395 12C2  
438 DCT B D540101       Hồ Đức Huy 0 270395 12C2  
439 DHY B D720301       Nguyễn Thị Huyền 1 210195 12C2  
440 GHA A D580208       Nguyễn Thị Huyền 1 210195 12C2  
441 SKV A D480201       Hồ Sỹ Lâm 0 151195 12C2  
442 CXH A C510102       Hồ Sỹ Lâm 0 151195 12C2  
443 TDV B   DMT B D850101 Nguyễn Thị Phương Lĩnh 1 170795 12C2  
444 YKV A C900107       Nguyễn Thị Phương Lĩnh 1 170795 12C2  
445 NNH A D420201       Hoàng Thị Lý 1 100895 12C2  
446 YKV B D720101       Hoàng Thị Lý 1 100895 12C2  
447 SKV A D510301       Lê Công Minh 0 200795 12C2  
448 YKV A C900107       Nguyễn Xuân Nam 0 181295 12C2  
449 CEA A C340101       Nguyễn Xuân Nam 0 181295 12C2  
450 YDS B D720330       Trần Giang Nguyên 0 210595 12C2  
451 LDA A D340404       Vũ Văn Niên 0 060194 12C2  
452 DHL B D540101       Lê Thị Ninh 1 061095 12C2  
453 DHY A D720401       Lê Thị Ninh 1 061095 12C2  
454 DHY B D720101       Lê Tiến Phong 0 100295 12C2  
455 DDK A D520201       Lê Tiến Phong 0 100295 12C2  
456 DCN A D510302       Nguyễn Thị Thanh Tâm 1 130195 12C2  
457 TDV B   DMT B D850101 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1 130195 12C2  
458 TDV A D520216       Lê Tiến Thái 0 150295 12C2  
459 YKV B D720101       Lê Tiến Thái 0 150295 12C2  
460 GHA A D580208       Nguyễn Đình Thành 0 150995 12C2  
461 TDV A1 D340101       Hoàng Thị Trang 1 210895 12C2  
462 TDV M D140201       Hoàng Thị Trang 1 210895 12C2  
463 TDV B D140213       Hoàng Thị Trang 1 260395 12C2  
464 TDV B   HYD B C720501 Hồ Trọng Tráng 0 161195 12C2  
465 SKV A D510202       Hồ Trọng Tráng 0 161195 12C2  
466 DCT B D420201       Nguyễn Duy Tuấn 0 050995 12C2  
467 DHF D1 D220201       Nguyễn Thị Tuyết 1 100295 12C2  
468 DHY A D720401       Nguyễn Thị Tuyết 1 100295 12C2  
469 NNH A D540101       Văn Thị Thu Uyên 1 160895 12C2  
470 NNH B D420201       Văn Thị Thu Uyên 1 160895 12C2  
471 DCN A D510301       Vũ Sỹ Văn 0 160695 12C2  
472 NNH B D640101       Nguyễn Thị Vân 1 211195 12C2  
473 TDV B D340301       Nguyễn Thị Vân 1 211195 12C2  
474 DDL A D510301       Nguyễn Quốc Bảo 0 080195 12C3  
475 YKV B D720101       Nguyễn Quốc Bảo 0 080195 12C3  
476 HUI A1 D480101       Phan Đình Diệu 0 121095 12C3  
477 NLS D1 D480201       Phan Đình Diệu 0 121095 12C3  
478 TDV A D140202       Hồ Thị Thu Dung 1 150395 12C3  
479 YKV B C720501       Hồ Thị Thu Dung 1 150395 12C3  
480 C29 A C140202       Hồ Thị Thu Dung 1 150395 12C3  
481 TDV A D480201       Nguyễn Nam Tuấn Dũng 0 180595 12C3  
482 TDV D1 D220201       Hồ Thị Duyên 1 270495 12C3  
483 DCN A D510201       Hồ Đình Dương 0 100895 12C3  
484 NNH B D440301       Hồ Đình Dương 0 100895 12C3  
485 TDS T D140206       Lê Văn Hải 0 281095 12C3  
486 TDV A1 D340101       Nguyễn Thị Hiền 1 190695 12C3  
487 CMS D1 C340109       Nguyễn Thị Hiền 1 190695 12C3  
488 DCN A D510201       Đậu Đức Hiệp 0 030695 12C3  
489 HUI A D510205       Trần Văn Hiệp 0 301095 12C3  
490 LDA D1 D340404       Đậu Thị Hoa 1 190795 12C3  
491 DDQ A1 D340115       Đậu Thị Hoa 1 190795 12C3  
492 TDV M D140201       Nguyễn Thị Hoa 1 130395 12C3  
493 NNH A D440301       Hồ Thị Hồng 1 101095 12C3  
494 YKV B D720501       Hồ Thị Hồng 1 101095 12C3  
495 TDV M D140201       Lê Thị Hồng 1 010295 12C3  
496 C29 M C140201       Lê Thị Hồng 1 010295 12C3  
497 TDV A D540101       Hoàng Thị Hương 1 050995 12C3  
498 C29 A C140202       Hoàng Thị Hương 1 050995 12C3  
499 KTS V   KTD V D580208 Hồ Sỹ Hưởng 0 070195 12C3  
500 TDM B D440112       Hồ Sỹ Hưởng 0 070195 12C3  
501 KTA A D580301       Hồ Thị Bảo Linh 1 201095 12C3  
502 NNH B D640101       Hồ Thị Bảo Linh 1 201095 12C3  
503 TDV M D140201       Lê Thị Loan 1 170395 12C3  
504 TDV A D540101       Lê Thị Loan 1 170395 12C3  
505 C29 M C140201       Lê Thị Loan 1 170395 12C3  
506 DHF C D220113       Phan Thanh Lợi 0 260695 12C3  
507 TDV A D140202       Nguyễn Thị Lợi 1 150595 12C3  
508 YKV B D720101       Nguyễn Thị Lợi 1 150595 12C3  
509 TDV D1 D220201       Đậu Thị Lưu 1 100494 12C3  
510 C29 D1 C140231       Đậu Thị Lưu 1 100494 12C3  
511 TDV A1   DMT A1 D850101 Lê Thị Mai 1 271095 12C3  
512 TDV A D480201       Lê Thị Mai 1 060795 12C3  
513 DHF D1 D220113       Lê Thị Mai 1 271095 12C3  
514 DDF D1 D220201       Nguyễn Thị Minh 1 101095 12C3  
515 DDS A1 D480201       Nguyễn Thị Minh 1 101095 12C3  
516 BVS A1 D510301       Nguyễn Bá Sơn 0 191095 12C3  
517 DCT D1 D340301       Nguyễn Bá Sơn 0 191095 12C3  
518 DCN A D510206       Nguyễn Đình Tạo 0 200895 12C3  
519 HUI B D510406       Nguyễn Đình Tạo 0 200895 12C3  
520 CTP B C540102       Hồ Trọng Thanh 0 301295 12C3  
521 CTE A C460201       Hồ Thị Thảo 1 011295 12C3  
522 YKV A C900107       Hồ Thị Thảo 1 011295 12C3  
523 TDV C D760101       Nguyễn Thế Thắng 0 070995 12C3  
524 NLS D1 D620114       Nguyễn Thị Thiện 1 070795 12C3  
525 TDV D1   DKK D1 D340101 Nguyễn Thị Thuỷ 1 200795 12C3  
526 DCN A D510303       Nguyễn Thị Thuỷ 1 200795 12C3  
527 NNH A D540101       Hồ Thị Việt Trinh 1 050295 12C3  
528 TDV M D140201       Hồ Thị Việt Trinh 1 050295 12C3  
529 DCN A D510301       Trần Mạnh Tuấn 0 181095 12C3  
530 NNH B D640101       Hồ Minh Tuấn 0 241094 12C3  
531 KTS A   KTD A D580208 Phan Thị Minh Tuyết 1 130395 12C3  
532 YKV B D720101       Nguyễn Đình Tưởng 0 180395 12C3  
533 NLS A D620109       Nguyễn Đình Tưởng 0 180395 12C3  
534 GHA A D510201       Nguyễn Đình Văn 0 040395 12C3  
535 DDF D1 D220201       Nguyễn Thị Xuân 1 200595 12C3  
536 DDS A1 D480201       Nguyễn Thị Xuân 1 200595 12C3  
537 DCN A D510201       Đậu Đức Bảo 0 010294 12C4  
538 NLS B D540101       Hồ Thị Bé 1 080495 12C4  
539 DCN A D510205       Lê Tiến Chiến 0 161195 12C4  
540 YKV B D720101       Lê Tiến Chiến 0 161195 12C4  
541 YKV B D720501       Nguyễn Thị Dung 1 200595 12C4  
542 C29 M C140201       Nguyễn Thị Dung 1 200595 12C4  
543 DCN A D510205       Đậu Đức Giang 0 201195 12C4  
544 CXH A C580302       Đậu Đức Giang 0 201195 12C4  
545 DCN A D510205       Vũ Minh Giang 0 061195 12C4  
546 DCN A D510203       Lê Khắc Hải 0 220295 12C4  
547 XDA A D580201       Lê Đình Hiệp 0 290995 12C4  
548 YHB B D720101       Lê Thị Hoa 1 071195 12C4  
549 NNH A D520103       Đào Xuân Hoàn 0 040395 12C4  
550 DCN A D510203       Nguyễn Đình Hùng 0 080695 12C4  
551 NNH B D640101       Nguyễn Đình Hùng 0 080695 12C4  
552 TDV C D380101       Nguyễn Thị Hương 1 180695 12C4  
553 YKV B D720501       Lê Thị Lam 1 010695 12C4  
554 DDQ A D340101       Vũ Thị Huệ Lan 1 131195 12C4  
555 DDS D1 D140202       Vũ Thị Huệ Lan 1 131195 12C4  
556 SPS B D140213       Nguyễn Thị Lan 1 040895 12C4  
557 NTT B C900107       Nguyễn Thị Lan 1 040895 12C4  
558 TDV B   DMT B D850101 Nguyễn Thị Lâm 1 100595 12C4  
559 YKV B D720501       Nguyễn Thị Hà Lê 1 150695 12C4  
560 TDV C D760101       Hồ Thị Khánh Linh 1 200395 12C4  
561 DDK A D480201       Nguyễn Sỹ Long 0 190895 12C4  
562 NNH B D540101       Hồ Thị Khánh Ly 1 050595 12C4  
563 NNH A D540101       Hồ Thị Lý 1 101195 12C4  
564 YKV B D720101       Hồ Thị Lý 1 101195 12C4  
565 DCN A D510205       Hồ Đình Mạn 0 160694 12C4  
566 NNH A D520103       Lê Đức Mạnh 0 130595 12C4  
567 DHL B D540101       Lê Công Minh 0 300695 12C4  
568 CCH B C540102       Lê Công Minh 0 300695 12C4  
569 MTC H D210404       Lê Thị Nga 1 280895 12C4  
570 NNH B D140215       Võ Thị Hồng Ngọc 1 200995 12C4  
571 TDV A D140209       Võ Thị Hồng Ngọc 1 200995 12C4  
572 TDV A D480201       Hoàng Nguyên Ngụ 0 010194 12C4  
573 TDV B D850101       Hoàng Nguyên Ngụ 0 010194 12C4  
574 DCN A D510301       Lê Văn Sinh 0 280895 12C4  
575 SKV A D510205       Nguyễn Sỹ Thành 0 170395 12C4  
576 DCN A D510205       Nguyễn Đình Thắng 0 100894 12C4  
577 QSB A D540101       Nguyễn Công Thiết 0 201295 12C4  
578 LPS C D380101       Nguyễn Công Thiết 0 201295 12C4  
579 QHX C D320303       Lê Thị Toan 1 150595 12C4  
580 YKV B D720501       Lê Thị Trang 1 100895 12C4  
581 C29 M C140201       Lê Thị Trang 1 100895 12C4  
582 YKV A C720401       Hồ Thị Tuyết 1 210595 12C4  
583 NNH A D540101       Nguyễn Thị Vân 1 051295 12C4  
584 YKV B D720501       Nguyễn Thị Vân 1 151295 12C4  
585 DCN A D510205       Hồ Trọng Vỵ 0 200495 12C4  
586 QHX C D320303       Nguyễn Thị Xuân 1 300595 12C4  
587 C29 M C140201       Đặng Thị Yến 1 061295 12C4  
588 YKV B D720501       Đặng Thị Yến 1 061295 12C4  
589 HCH C D310205       Trần Doãn Chương 0 161095 12C5  
590 DNV C D340404       Nguyễn Thị Dung 1 270995 12C5  
591 C29 C C140217       Nguyễn Thị Dung 1 270995 12C5  
592 TDV C D380101       Nguyễn Thị Duyên 1 100295 12C5  
593 TDV M D140201       Nguyễn Thị Giang 1 300995 12C5  
594 TDV D1 D220201       Hồ Thị Hải 1 101095 12C5  
595 TDV D1 D140231       Nguyễn Thị Hạnh 1 150495 12C5  
596 TDV M D140201       Hồ Thị Hằng 1 260995 12C5  
597 TDV C D220113       Nguyễn Thị Hiền 1 220695 12C5  
598 TDV C D310201       Hồ Văn Hiếu 0 211195 12C5  
599 HUI D1 D340122       Vũ Thị Huế 1 221195 12C5  
600 SPS C D220342       Nguyễn Thị Hương 1 290395 12C5  
601 TDV C   CPS C C320101 Nguyễn Thị Hương 1 290395 12C5  
602 DBD C D220330       Hồ Văn Hương 0 111194 12C5  
603 TDV C D140217       Hồ Thị Hường 1 200794 12C5  
604 DDS C D140217       Trần Thị Lài 1 140895 12C5  
605 C36 C C340406       Trần Thị Lài 1 140895 12C5  
606 SPS C D220113       Nguyễn Thị Liệu 1 020695 12C5  
607 SPS C   CPS C C320101 Nguyễn Thị Liệu 1 020695 12C5  
608 CVS C C220113       Nguyễn Thị Liệu 1 020695 12C5  
609 TDV C D140217       Nguyễn Thị Loan 1 221295 12C5  
610 TDV C D140219       Thái Thị Loan 1 050395 12C5  
611 DHA C D380107       Nguyễn Thị Luyến 1 051095 12C5  
612 TDV C D140219       Phan Thị Mận 1 010595 12C5  
613 SPS D1 D480201       Vũ Thị Ngân 1 010695 12C5  
614 DBD A D510301       Lê Tiến Ngân 0 080495 12C5  
615 TDV D1 D340101       Lê Thị Ngoan 1 031095 12C5  
616 DTF D1 D140231       Hồ Thị Phương 1 241095 12C5  
617 CVN N C210205       Bùi Ngọc Sang 0 101194 12C5  
618 TDL D1 D220201       Thái Thị Thu Thanh 1 090795 12C5  
619 VHH C D320305       Đặng Thị Thơm 1 120195 12C5  
620 DNV C D340406       Lê Thị Thu 1 101095 12C5  
621 LPS C D380101       Nguyễn Thị Thu 1 200895 12C5  
622 TDV M D140201       Đậu Thị Thuý 1 080895 12C5  
623 TDV D1 D140231       Cù Thị Tiệp 1 200795 12C5  
624 DHF D1 D220204       Lê Thị Trang 1 100695 12C5  
625 VHS C D220342       Nguyễn Thị Trang 1 240995 12C5  
626 TDV C D140218       Nguyễn Xuân Trang 0 300995 12C5  
627 SKV A C510201       Lê Đôn Tráng 0 270595 12C5  
628 TDV C D140219       Lê Văn Trì 0 010195 12C5  
629 C29 C C140217       Lê Văn Trì 0 010195 12C5  
630 TDV M D140201       Lê Thị Trinh 1 160995 12C5  
631 TDV D1 D340301       Nguyễn Thị An 1 250895 12C6  
632 HUI D1 D340101       Nguyễn Nam Tuấn Anh 0 180595 12C6  
633 HUI D1 D340101       Nguyễn Văn Bộ 0 300495 12C6  
634 TDL D1 D340101       Hồ Thị Giang 1 300895 12C6  
635 DCN D1 D340101       Lê Thị Hà 1 260895 12C6  
636 TDV A D540101       Lê Thị Hà 1 260895 12C6  
637 CTW D1 C340101       Lê Thị Hà 1 260895 12C6  
638 TDV D1 D140231       Hồ Thị Thu Hà 1 261095 12C6  
639 DHF D1 D140231       Trần Thị Hạnh 1 100795 12C6  
640 HUI D1 D340101       Lê Thị Hằng 1 210895 12C6  
641 CCO D1 C340101       Lê Thị Hằng 1 210895 12C6  
642 DHF D1 D140231       Đậu Thị Hiền 1 010995 12C6  
643 VHH D1 D220110       Hoàng Thị Hiền 1 110395 12C6  
644 DDS D1 D760101       Lê Thị Hiệp 1 090195 12C6  
645 TDV D1   DKK D1 C540102 Nguyễn Thị Hoa 1 280895 12C6  
646 TSB D1 D340101       Hồ Thị Hoài 1 050595 12C6  
647 TDV D1 D140202       Nguyễn Thị Hoài 1 090995 12C6  
648 C29 D1 C140202       Nguyễn Thị Hoài 1 090995 12C6  
649 TDV D1 D140231       Hồ Văn Hoan 0 250495 12C6  
650 TSB D1 D340101       Lê Thị Hồng 1 220895 12C6  
651 DDF D1 D220204       Hồ Thị Huề 1 210295 12C6  
652 DDF D1 D220201       Lê Thị Huệ 1 250995 12C6  
653 TDV D1 D340101       Lê Thị Hương 1 050795 12C6  
654 HHK D1 D340101       Vương Thị Linh 1 281295 12C6  
655 CKD D1 C340301       Vương Thị Linh 1 281295 12C6  
656 TDV C D220113       Lê Văn Năm 0 300195 12C6  
657 TDV D1 D220113       Hoàng Thị Nga 1 170795 12C6  
658 DDS C D760101       Hoàng Thị Nga 1 130694 12C6  
659 DBD D1 D480201       Hồ Thị Nga 1 160895 12C6  
660 C29 M C140201       Nguyễn Thị Nga 1 040995 12C6  
661 NLS D1 D310101       Nguyễn Thị Nghĩa 1 010195 12C6  
662 LNH D1 D310101       Vũ Thị Nguyên 1 050994 12C6  
663 C29 M C140201       Vũ Thị Nguyên 1 050994 12C6  
664 TSB D1 D340101       Hồ Thị Nguyệt 1 200494 12C6  
665 HUI D1 D340201       Võ Thị Hồng Nhung 1 121095 12C6  
666 HUI D1 D340101       Nguyễn Thị Phương 1 260395 12C6  
667 TDV D1 D340101       Phạm Thị Phương 1 081195 12C6  
668 C29 M C140201       Phạm Thị Phương 1 081195 12C6  
669 TDL D1 D340103       Văn Thị Thảo 1 220495 12C6  
670 DDF D1 D220201       Nguyễn Thị Thuý 1 050595 12C6  
671 TSB D1 D340103       Nguyễn Thị Thuý 1 070495 12C6  
672 TDV M D140201       Đặng Thị Trinh 1 290995 12C6  
673 C29 D1 C140202       Đặng Thị Trinh 1 290995 12C6  
674 TSB D1 D340103       Cao Thị Việt Trinh 1 200895 12C6  
675 GTS A1 D580205       Văn Đình Tú 0 130495 12C6  
676 HUI A1 D510205       Nguyễn Đình Tuấn 0 010195 12C6  
677 MBS D1 D310101       Vũ Thị Quý Vân 1 240695 12C6  
678 KTS H D210405       Nguyễn Văn Vinh 0 160195 12C6  
679 QHL C D380101       Trần Thị Yên 1 260395 12C6  
680 THP D1 D310101       Hồ Thị Yến 1 020895 12C6  
681 YKV A C900107       Hồ Thị Yến 1 020895 12C6  
682 C29 D1 C140202       Hồ Thị Yến 1 020895 12C6  
683 TDV D1 D340301       Nguyễn Thị Dung 1 031195 12C7  
684 CCO D1 C340301       Nguyễn Thị Dung 1 031195 12C7  
685 TDV A D520216       Hồ Văn Duy 0 270795 12C7  
686 DVX D1 D220201       Nguyễn Khắc Giảng 0 200895 12C7  
687 TDV A D520207       Lê Tiến Hành 0 130495 12C7  
688 TDV D1   KTC D1 D480201 Phạm Thị Hạnh 1 250595 12C7  
689 TDV B D140213       Nguyễn Thị Hằng 1 121095 12C7  
690 C29 M C140201       Nguyễn Thị Hằng 1 121095 12C7  
691 TDV M D140201       Lê Thị Hoan 1 271295 12C7  
692 TDV D1 D140231       Hồ Thị Hường 1 261295 12C7  
693 DQK D1 D340101       Hồ Sỹ Lâm 0 271095 12C7  
694 TDV D1 D220201       Lê Tiến Long 0 120294 12C7  
695 TDV A D520216       Nguyễn Xuân Nam 0 231295 12C7  
696 TDV D1 D340101       Hồ Thị Nga 1 051295 12C7  
697 TDL D1 D220213       Trần Thị Nga 1 101194 12C7  
698 TDV M D140201       Nguyễn Thị Nhung 1 050895 12C7  
699 DDS D1 D760101       Nguyễn Thị Nhung 1 090295 12C7  
700 C29 M C140201       Vũ Thị Phương 1 060995 12C7  
701 TDV A D850101       Nguyễn Đình Thành 0 301095 12C7  
702 TDV T D140206       Mai Xuân Thiện 0 180195 12C7  
703 C29 M C140201       Trương Thị Thiết 1 011295 12C7  
704 CCO D1 C340301       Nguyễn Thị Thoa 1 020795 12C7  
705 TDV D1 D340301       Nguyễn Thị Thoa 1 020795 12C7  
706 TDV B D140213       Vũ Minh Toàn 0 070394 12C7  
707 TDV A1 D520207       Nguyễn Đình Trang 0 101195 12C7  
708 TDV A1   SKV A1 C510301 Nguyễn Đình Trang 0 101195 12C7  
709 TDV D1 D220113       Lê Thị Trâm 1 081295 12C7  
710 CVV D1 C220113       Lê Thị Trâm 1 081295 12C7  
711 SKV A D510301       Nguyễn Văn Trung 0 170395 12C7  
712 TDV D1 D220201       Lê Hữu Vinh 0 200395 12C7  
713 YKV B D720101       Nguyễn Bá Cường 0 020295 12C8  
714 SKV A D510301       Võ Đức Dũng 0 280695 12C8  
715 SKV A D510201       Nguyễn Xuân Dương 0 280395 12C8  
716 SKV A D510301       Hồ Sỹ Đông 0 051294 12C8  
717 C01 M C140201       Hồ Thị Thu Hà 1 100195 12C8  
718 TDV D1 D340201       Lê Tiến Hải 0 100595 12C8  
719 LDA D1 D340404       Nguyễn Thị Huyền 1 220595 12C8  
720 TDV A D140209       Nguyễn Thị Huyền 1 280295 12C8  
721 C29 A C140209       Nguyễn Thị Huyền 1 280295 12C8  
722 DCT A D540101       Hồ Thị Hương 1 200894 12C8  
723 TDV C D380101       Nguyễn Thị Hường 1 150195 12C8  
724 NLS D1 D850103       Nguyễn Thị Lài 1 150995 12C8  
725 C29 D1 C140202       Vũ Thị Liên 1 180795 12C8  
726 DDS D1 D140202       Vũ Thị Liên 1 180795 12C8  
727 XDA A D580201       Đậu Minh Long 0 300695 12C8  
728 DCN A D340301       Nguyễn Thị Lợi 1 201095 12C8  
729 YKV B D720501       Nguyễn Thị Lợi 1 201095 12C8  
730 DDQ D1 D340101       Lê Thị Ngọc 1 030495 12C8  
731 TDV D1   NNH D1 D620115 Nguyễn Thị Ngọc 1 150295 12C8  
732 TDV D1 D310101       Hồ Thị Nguyệt 1 261195 12C8  
733 KHA A1 D380101       Nguyễn Hữu Nhật 0 170295 12C8  
734 DCN A D510301       Vũ Văn Nhật 0 100195 12C8  
735 TTN D1 D340101       Vũ Thị Oanh 1 011095 12C8  
736 DHK D1 D340101       Trần Thị Phượng 1 180395 12C8  
737 NNH B D640101       Nguyễn Văn Quang 0 170795 12C8  
738 NNH A D640101       Nguyễn Văn Quang 0 170795 12C8  
739 DDK A D480201       Hồ Văn Quyền 0 201095 12C8  
740 TDV D1 D310101       Dương Thị Sâm 1 251195 12C8  
741 TSB D1 D480201       Nguyễn Duy Sơn 0 030295 12C8  
742 TSB D1 D480201       Hồ Xuân Tâm 0 150995 12C8  
743 TDV D1 D140202       Nguyễn Thị Thanh 1 110895 12C8  
744 DDS C D320101       Lê Văn Thông 0 150793 12C8  
745 QSX D1 D340103       Nguyễn Thị Thơm 1 050295 12C8  
746 DCN D1 D340101       Dương Thị Thuỳ 1 280295 12C8  
747 C21 D C480202       Nguyễn Thị Thuý 1 200695 12C8  
748 DCN A D540204       Hoàng Thị Thương 1 061295 12C8  
749 CCM D1 C540204       Hoàng Thị Thương 1 061295 12C8  
750 TDV D1 D220201       Lê Văn Trưởng 0 170195 12C8  
751 LDA A1 D850201       Phan Thị Thanh Xuân 1 120595 12C8  
752 LDA D1 D340404       Phan Thị Thanh Xuân 1 120595 12C8  
753 TDV D1 D340101       Lê Thị Xuân 1 061195 12C8  
754 SPK A D510301       Đậu Đức Chiến 0 050894 12C9  
755 SKV A D510205       Nguyễn Văn Công 0 240994 12C9  
756 VHD A1 D510205       Lê Tiến Cường 0 100595 12C9  
757 CVV C C220113       Nguyễn Thị Duyên 1 240495 12C9  
758 TDV C D760101       Nguyễn Thị Duyên 1 240495 12C9  
759 GTS A D520201       Nguyễn Bá Dương 0 040895 12C9  
760 SKV A D510205       Văn Đức Điều 0 200694 12C9  
761 NNH B D620301       Đậu Đức Hải 0 050495 12C9  
762 TDV C D140217       Nguyễn Thị Hằng 1 010295 12C9  
763 SKV A D340301       Nguyễn Thị Hằng 1 010295 12C9  
764 TDV A D580208       Hồ Văn Hiếu 0 201195 12C9  
765 NNH B D540101       Hồ Thị Hoa 1 250995 12C9  
766 TDV M D140201       Lê Thị Hoài 1 070995 12C9  
767 TDV A D580208       Vũ Văn Hồ 0 200495 12C9  
768 TDV D1 D340301       Lê Thị Hồng 1 240695 12C9  
769 XDA A D580201       Hồ Sỹ Hưng 0 091295 12C9  
770 YKV B D720101       Vũ Thị Hương 1 290595 12C9  
771 HUI A D510201       Trần Xuân Hương 0 280695 12C9  
772 SKV A D510301       Văn Đức Lam 0 090595 12C9  
773 YKV B D720101       Văn Thị Lan 1 260895 12C9  
774 TDV D1 D340301       Nguyễn Thị Mai 1 220395 12C9  
775 HUI A D510205       Nguyễn Đình Nam 0 101095 12C9  
776 TDV B D850101       Nguyễn Đình Nam 0 101095 12C9  
777 YKV B D720101       Nguyễn Thế Năm 0 090595 12C9  
778 TDV A D580205       Nguyễn Thế Năm 0 090595 12C9  
779 GHA A D580205       Nguyễn Thế Năm 0 090595 12C9  
780 TDV C D760101       Lê Thị Nga 1 280895 12C9  
781 SKV A D340301       Lê Thị Nga 1 280895 12C9  
782 SKV A D510205       Nguyễn Đình Quyết 0 231295 12C9  
783 DDK A D520201       Hồ Sỹ Tài 0 160795 12C9  
784 TSN B D540101       Đậu Đức Tân 0 080295 12C9  
785 HUI A D510301       Đậu Đức Tân 0 080295 12C9  
786 TDV B D620301       Lê Ngọc Thành 0 140595 12C9  
787 DCN A D510301       Nguyễn Đình Thảo 0 180595 12C9  
788 QHL C D380101       Nguyễn Xuân Tiến 0 290595 12C9  
789 DVX A D340301       Lê Thị Vân 1 100295 12C9  
790 TDV D1 D340301       Lê Thị Vân 1 100295 12C9  
              Quỳnh Lưu 2, ngày 15 tháng 06 năm 2013  
              Người lập        
                       
                       
              Hoàng Nguyên Tuấn        

Tác giả bài viết: tuankhoi

Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu chung về trường THPT Quỳnh Lưu 2

Giới thiệu chung về Trường THPT Quỳnh Lưu 2 LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2           Năm 1965, đế quốc Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc, trong những ngày “mưa bom bão đạn” đó, tháng 8 năm 1965 trường Cấp 3 Quỳnh Lưu 2 ra đời, đóng tại xóm Nam Hồng, xã Quỳnh...

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây