Danh sách nhận giấy báo dự thi ĐH-CĐ 2013

Chủ nhật - 16/06/2013 10:28
Trường THPT Quỳnh Lưu 2            
DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN GIẤY BÁO
DỰ THI ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM 2013
   
STT Trường ĐKDT NV1     Họ và tên Giới
tính
Ngày
sinh
Lớp ký nhận
  TR K N TR2 K2 N2          
1 QHI A D480201       Hồ Thị Hoàng Anh 1 291195 12A1  
2 QHT B   DMT B D850101 Hồ Thị Hoàng Anh 1 291195 12A1  
3 DDF D1 D220210       Hồ Thị Hoàng Anh 1 291195 12A1  
4 HTC A D340201       Hồ Thị Mai Anh 1 280895 12A1  
5 KHA A D340201       Hồ Thị Mai Anh 1 280895 12A1  
6 YHB B D720101       Hồ Thị Mai Anh 1 280895 12A1  
7 QHT A D850101       Nguyễn Thị Vân Anh 1 211095 12A1  
8 NNH B D620101       Nguyễn Thị Vân Anh 1 211095 12A1  
9 TLA A D580212       Nguyễn Thị Vân Anh 1 211095 12A1  
10 TMA A D340201       Nguyễn Thị Vân Anh 1 211095 12A1  
11 BKA A D520114       Nguyễn Cảnh Bắc 0 221095 12A1  
12 YTB B D720101       Nguyễn Cảnh Bắc 0 221095 12A1  
13 DHY B D720101       Nguyễn Cảnh Bắc 0 221095 12A1  
14 KHA A D340404       Hồ Đăng Chung 0 270395 12A1  
15 YHB B D720101       Hồ Đăng Chung 0 270395 12A1  
16 XDA A D580205       Nguyễn Đình Công 0 010795 12A1  
17 DHY B D720601       Nguyễn Đình Công 0 010795 12A1  
18 QHT A D420201       Văn Thị Dung 1 121095 12A1  
19 BKA A D540101       Văn Thị Dung 1 121095 12A1  
20 YHB B D720201       Văn Thị Dung 1 121095 12A1  
21 BVH A1 D480202       Lê ĐìnhThái 0 220795 12A1  
22 BKA A D480201       Hồ Văn Đông 0 280595 12A1  
23 NNH B D620301       Hồ Văn Đông 0 280595 12A1  
24 YTC B D720301       Nguyễn Xuân Hà 0 260795 12A1  
25 QHT B D420201       Lê Thị Thúy Hằng 1 150495 12A1  
26 BKA A D520212       Lê Thị Thúy Hằng 1 150495 12A1  
27 KHA A D340301       Lê Thị Thúy Hằng 1 150495 12A1  
28 QHX D1 D310401       Nguyễn Thị Hân 1 241095 12A1  
29 KHA A D340101       Nguyễn Thị Hân 1 241095 12A1  
30 TMA A D340115       Nguyễn Thị Hân 1 241095 12A1  
31 TDV D1   DMT D1 D480201 Lê Văn Hiếu 0 060795 12A1  
32 QHT A D440301       Lê Thị Hoa 1 230195 12A1  
33 YHB B D720201       Lê Thị Hoa 1 230195 12A1  
34 YTB B D720101       Lê Thị Hoa 1 230195 12A1  
35 QHT A D440301       Nguyễn Thị Hoa 1 140895 12A1  
36 QHT B   DMT B D850101 Nguyễn Thị Hoa 1 140895 12A1  
37 XDA A D580301       Hồ Bá Hòa 0 111195 12A1  
38 YHB B D720601       Hồ Bá Hòa 0 111195 12A1  
39 DHY B D720101       Hồ Bá Hòa 0 111195 12A1  
40 DKH A D720401       Nguyễn Thi Khánh Hòa 1 011295 12A1  
41 KHA A D340115       Nguyễn Thị Khánh Hòa 1 011295 12A1  
42 YHB B D720101       Nguyễn Thị Khánh Hòa 1 011295 12A1  
43 NNH B D420201       Lê Tiến Hoàng 0 200795 12A1  
44 DDK A D540101       Lê Tiến Hoàng 0 200795 12A1  
45 DHY A D720401       Lê Thị Hồng 1 151195 12A1  
46 DDF D1 D220201       Lê Thị Hồng 1 151195 12A1  
47 QHF D1 D220201       Nguyễn Thị Hồng 1 050695 12A1  
48 KHA D1 D340103       Nguyễn Thị Hồng 1 050695 12A1  
49 KHA A1 D340103       Nguyễn Thị Hồng 1 050695 12A1  
50 BKA A D520114       Hồ Phi Hùng 0 201095 12A1  
51 BKA A D520216       Nguyễn Duy Khánh 0 270495 12A1  
52 YHB B D720501       Nguyễn Duy Khánh 0 270495 12A1  
53 DHY B D720101       Nguyễn Duy Khánh 0 270495 12A1  
54 QHT B D440301       Thái Thị Lê Kiều 1 201195 12A1  
55 KHA A D340101       Thái Thị Lê Kiều 1 201195 12A1  
56 NTH A D310101       Thái Thị Lê Kiều 1 201195 12A1  
57 NTH A D310101       Thái Thị Lê Kiều 1 201195 12A1  
58 BKA A D420201       Hồ Thị Lan 1 120195 12A1  
59 YHB B D720201       Hồ Thị Lan 1 120195 12A1  
60 DHY B D720101       Hồ Thị Lan 1 120195 12A1  
61 DKH A D720401       Nguyễn Đình Linh 0 150695 12A1  
62 YHB B D720101       Nguyễn Đình Linh 0 150695 12A1  
63 HYD B D720201       Lê Thị Linh 1 260695 12A1  
64 DHY B D720101       Lê Thị Linh 1 260695 12A1  
65 DDK A D540101       Lê Thị Linh 1 260695 12A1  
66 BKA A1 D480201       Hồ Sỹ Lực 0 180395 12A1  
67 TDV B   DMT B D850101 Hồ Sỹ Lực 0 040895 12A1  
68 QHT A D440301       Nguyễn Thị Lý 1 020895 12A1  
69 DDF D1 D220201       Nguyễn Thị Lý 1 020895 12A1  
70 QHT A D440301       Nguyễn Thị Nga 1 150795 12A1  
71 YHB B D720201       Nguyễn Thị Nga 1 150795 12A1  
72 BKA A D460112       Hồ Đức Nhân 0 280895 12A1  
73 KHA A D340101       Hồ Văn Phi 0 080295 12A1  
74 NTH A D340101       Hồ Văn Phi 0 080295 12A1  
75 QHT B D420201       Đậu Đức Phú 0 131195 12A1  
76 BKA A D520201       Đậu Đức Phú 0 131195 12A1  
77 YTB B D720101       Đậu Đức Phú 0 131195 12A1  
78 TDV A D140202       Vũ Thị Quỳnh 1 081295 12A1  
79 DHY B D720101       Vũ Thị Quỳnh 1 081295 12A1  
80 QHT B D420201       Nguyễn Thế Tám 0 030795 12A1  
81 BKA A D520216       Nguyễn Thế Tám 0 030795 12A1  
82 DHK A D340301       Nguyễn Thị Thanh 1 120895 12A1  
83 DHY B D720101       Nguyễn Thị Thanh 1 120895 12A1  
84 QHT A D440301       Vũ Thị Phương Thúy 1 091195 12A1  
85 QHT B   DMT B D850101 Vũ Thị Phương Thúy 1 091195 12A1  
86 QHT A D850101       Vũ Thị Phương Thúy 1 091195 12A1  
87 XDA A D580201       Lê Hữu Toán 0 070195 12A1  
88 DHY B D720301       Lê Hữu Toán 0 070195 12A1  
89 QHF D1 D140231       Nguyễn Thị Linh Trà 1 170995 12A1  
90 TDV D1 D140231       Nguyễn Thị Linh Trà 1 170995 12A1  
91 TDV A1   DMT A1 D850101 Nguyễn Thị Linh Trà 1 170995 12A1  
92 BKA A D520216       Nguyễn Hữu Tuấn 0 021195 12A1  
93 DKH A D720401       Nguyễn Hữu Tuấn 0 021195 12A1  
94 YHB B D720101       Nguyễn Hữu Tuấn 0 021195 12A1  
95 GSA A D580205       Phạm Thị Vân 1 020695 12A1  
96 DCT B D540101       Phạm Thị Vân 1 020695 12A1  
97 QHY A D720401       Lê Xuân Vân 0 141195 12A1  
98 DHY B D720101       Lê Xuân Vân 0 141195 12A1  
99 YKV B D720101       Hồ Sỹ Vũ 0 120895 12A1  
100 DHY A D720401       Hồ Sỹ Vũ 0 120895 12A1  
101 YTB A D720401       Hồ Sỹ Vũ 0 120895 12A1  
102 BKA A D520216       Hồ Trọng Tuấn Anh 0 260695 12A2  
103 YKV B D720101       Hồ Trọng Tuấn Anh 0 260695 12A2  
104 QSC A D480103       Hồ Văn Ban 0 100195 12A2  
105 BKA A D520201       Nguyễn Xuân Dật 0 260695 12A2  
106 YKV B D720101       Nguyễn Xuân Dật 0 290395 12A2  
107 GHA A D580205       Văn Đức Diện 0 130395 12A2  
108 HYD B D720201       Nguyễn Đình Đạt 0 251195 12A2  
109 DDK A D480201       Nguyễn Đình Đạt 0 251195 12A2  
110 QHL C D380101       Nguyễn Thế Đề 0 230495 12A2  
111 BKA A D510202       Nguyễn Thế Đề 0 230495 12A2  
112 BKA A D520216       Hồ Đình Đức 0 100195 12A2  
113 NNH B D440301       Hồ Đình Đức 0 100195 12A2  
114 BKA A D520216       Hồ Hữu Đường 0 120695 12A2  
115 YKV B D720101       Hồ Hữu Đường 0 120695 12A2  
116 KTS V D580111       Hồ Đình Hà 0 140995 12A2  
117 TDV M D140201       Hồ Thị Hà 1 271095 12A2  
118 GHA A D520216       Đậu Đức Hải 0 201295 12A2  
119 YKV B D720101       Đậu Đức Hải 0 201295 12A2  
120 YKV B D720501       Nguyễn Thị Hải 1 240195 12A2  
121 NNH B D540101       Lê Thanh Hằng 1 121195 12A2  
122 TDV A D340301       Lê Thanh Hằng 1 121195 12A2  
123 DCN A D340101       Nguyễn Thu Hằng 1 050295 12A2  
124 NNH B D540101       Nguyễn Thu Hằng 1 050295 12A2  
125 TDV A D340101       Nguyễn Thu Hằng 1 050295 12A2  
126 TDV A D140212       Lê Thị Hoa 1 100395 12A2  
127 YKV B D720101       Lê Thị Hoa 1 100395 12A2  
128 YTB B D720302       Lê Thị Hoa 1 100395 12A2  
129 LDA A D340101       Hồ Thị Hoan 1 050395 12A2  
130 YKV B D720101       Hồ Thị Hoan 1 050395 12A2  
131 BKA A D520216       Hồ Trọng Việt Hoàng 0 050195 12A2  
132 KTA A D580201       Hồ Trọng Việt Hoàng 0 050195 12A2  
133 LPH A D380101       Hồ Trọng Việt Hoàng 0 050195 12A2  
134 DDK A D480201       Nguyễn Đình Kha 0 211195 12A2  
135 NNH B D640101       Hồ Văn Khánh 0 051195 12A2  
136 TLA A D580201       Hồ Văn Khánh 0 051195 12A2  
137 TDV B D850101       Hồ Thị Linh 1 010395 12A2  
138 NLS A D540101       Hồ Thị Linh 1 010395 12A2  
139 FBU D1 D340302       Hồ Thị Loan 1 100495 12A2  
140 FBU A1 D340301       Hồ Thị Loan 1 100495 12A2  
141 DDK A D480201       Nguyễn Đình Lộc 0 050895 12A2  
142 QHF D1 D140231       Nguyễn Khánh Ly 1 060895 12A2  
143 NTH A1 D340101       Nguyễn Khánh Ly 1 060895 12A2  
144 TDV D1 D140231       Nguyễn Khánh Ly 1 060895 12A2  
145 QHS A D140209       Đậu Thị Mai 1 200595 12A2  
146 YKV B D720501       Đậu Thị Mai 1 200595 12A2  
147 MDA A D510401       Nguyễn Bá Mạnh 0 160295 12A2  
148 YKV B D720101       Nguyễn Bá Mạnh 0 160295 12A2  
149 BKA A D540101       Vũ Thị Minh 1 170895 12A2  
150 YKV B D720101       Vũ Thị Minh 1 170895 12A2  
151 YKV B D720101       Nguyễn Thị Nguyệt 1 180895 12A2  
152 DHY A D720401       Nguyễn Thị Nguyệt 1 180895 12A2  
153 NNH A D540101       Nguyễn Thị Nhung 1 030295 12A2  
154 TDV B D440301       Nguyễn Thị Nhung 1 030295 12A2  
155 YKV B D720101       Lê Hữu Phong 0 210695 12A2  
156 NNH B D440301       Hoàng Nguyên Phong 0 110895 12A2  
157 DDK A D520216       Hoàng Nguyên Phong 0 110895 12A2  
158 NNH B D420201       Hồ Trọng Phong 0 270595 12A2  
159 BKA A D510302       Lê Tiến Phú 0 160195 12A2  
160 DCN A D480103       Lê Tiến Phú 0 160195 12A2  
161 NNH B D850103       Lê Tiến Phú 0 160195 12A2  
162 QHF D1 D220201       Nguyễn Thị Phương 1 301095 12A2  
163 HUI A1 D340201       Nguyễn Thị Phương 1 301095 12A2  
164 HUI D1 D340101       Nguyễn Thị Quỳnh 1 250895 12A2  
165 QHS A D140209       Hồ Thị Thanh 1 281095 12A2  
166 DHY B D720101       Hồ Thị Thanh 1 281095 12A2  
167 DDL A D510301       Hồ Trọng Thành 0 231195 12A2  
168 YKV B D720101       Hồ Trọng Thành 0 231195 12A2  
169 TDV B D140213       Dương Thị Thiết 1 051295 12A2  
170 KSA A D340101       Dương Thị Thiết 1 051295 12A2  
171 XDA A D580201       Nguyễn Duy Tiến 0 050695 12A2  
172 YTB B D720101       Nguyễn Duy Tiến 0 050695 12A2  
173 NNH A D440301       Lê Thị Trang 1 040895 12A2  
174 YHB B D720501       Lê Thị Trang 1 040895 12A2  
175 YKV B D720501       Lê Thị Trang 1 040895 12A2  
176 DCN A D510302       Đậu Đức Trị 0 070795 12A2  
177 YKV B D720101       Đậu Đức Trị 0 070795 12A2  
178 NNH A D540101       Nguyễn Thị Hồng Vân 1 101095 12A2  
179 TDV B D850103       Nguyễn Thị Hồng Vân 1 101095 12A2  
180 YKV B D720101       Lê Tiến Viên 0 190495 12A2  
181 LPS A D380101       Lê Tiến Viên 0 190495 12A2  
182 CES A C480201       Hồ Thị Quỳnh Anh 1 051195 12A3  
183 YDS B D720501       Hồ Thị Quỳnh Anh 1 051195 12A3  
184 SGD A D480201       Hồ Thị Quỳnh Anh 1 051195 12A3  
185 YKV B D720501       Nguyễn Thị Bình 1 160995 12A3  
186 NNH A D540101       Nguyễn Thị Bình 1 160995 12A3  
187 KMA A D480201       Nguyễn Bá Chuyên 0 070795 12A3  
188 DTC D1 D480101       Nguyễn Bá Chuyên 0 070795 12A3  
189 LDA A1 D340101       Nguyễn Thị Hương Giang 1 100295 12A3  
190 TGC D1 D310301       Nguyễn Thị Hương Giang 1 100295 12A3  
191 YKV B D720101       Hồ Sỹ Giang 0 050995 12A3  
192 QHT B   DMT B D520503 Nguyễn Thị Hà 1 170995 12A3  
193 DDL A D340101       Nguyễn Thị Hà 1 170995 12A3  
194 NNH B D540101       Đậu Thị Hằng 1 150795 12A3  
195 LDA A D340404       Đậu Thị Hằng 1 150795 12A3  
196 DCT A D540101       Hồ Thị Hằng 1 270195 12A3  
197 HUI B D540101       Hồ Thị Hằng 1 270195 12A3  
198 NNH B D540101       Hồ Thị Hằng 1 150495 12A3  
199 LNH A D420201       Hồ Thị Hằng 1 280295 12A3  
200 LDA A D340301       Hồ Thị Hằng 1 150495 12A3  
201 TDV B D850103       Hồ Thị Hiền 1 240295 12A3  
202 DDL A D340101       Hồ Thị Hiền 1 240295 12A3  
203 DDQ A D340115       Hồ Thị Hoa 1 100495 12A3  
204 DHT B D420101       Hồ Thị Hoa 1 100495 12A3  
205 GHA A D580205       Nguyễn Đình Huy 0 020595 12A3  
206 CXH A C510102       Hồ Vĩnh Khang 0 171095 12A3  
207 GHA A D580208       Hồ Vĩnh Khang 0 171095 12A3  
208 SGD D1 D220201       Hồ Sỹ Linh 0 180795 12A3  
209 QSC A1 D480102       Hồ Sỹ Linh 0 180795 12A3  
210 NNH A D540101       Hồ Thị Linh 1 200795 12A3  
211 NNH B D540101       Hồ Thị Linh 1 200795 12A3  
212 SGD A D480201       Nguyễn Thị Linh 1 180695 12A3  
213 TDV A1 D340101       Văn Thị Linh 1 300895 12A3  
214 TDV D1 D220201       Văn Thị Linh 1 300895 12A3  
215 DDF D1 D220201       Đậu Thị Loan 1 020795 12A3  
216 BKA A D520301       Hồ Thị Lộc 1 020195 12A3  
217 DTZ B D510401       Hồ Thị Lộc 1 020195 12A3  
218 TDV A D480201       Hồ Sỹ Lợi 0 030995 12A3  
219 NNH B D540101       Hồ Thị Lương 1 210895 12A3  
220 NNH A D540101       Hồ Thị Lương 1 210895 12A3  
221 YKV B D720101       Lê Thị Ngọc 1 150695 12A3  
222 YKV B D720501       Vũ Thị Ngọc 1 301295 12A3  
223 TDV A D140202       Vũ Thị Ngọc 1 301295 12A3  
224 YKV B D720101       Đậu Đức Nguyên 0 201195 12A3  
225 GHA A D580301       Đậu Đức Nguyên 0 201195 12A3  
226 YHB B D720201       Trần Thị Oanh 1 260895 12A3  
227 DCN A D340301       Trần Thị Oanh 1 260895 12A3  
228 HYD B D720201       Đậu Thị Bích Phương 1 100695 12A3  
229 HHK A D520120       Phạm Trọng Quỳnh 0 230895 12A3  
230 TDV A D340201       Phạm Trọng Quỳnh 0 230895 12A3  
231 DCN A D510302       Đặng Văn Thanh 0 201195 12A3  
232 CGN A C510104       Nguyễn Đình Thế 0 220895 12A3  
233 YKV B D720101       Nguyễn Đình Thế 0 220895 12A3  
234 YPB B D720101       Hoàng Nguyên Thiệm 0 101095 12A3  
235 DCN A D510303       Hoàng Nguyên Thiệm 0 101095 12A3  
236 DDF D1 D220201       Nguyễn Thị Thiết 1 050895 12A3  
237 DDQ A1 D340101       Nguyễn Thị Thiết 1 050895 12A3  
238 NNH B D540101       Nguyễn Đình Thiệu 0 121094 12A3  
239 YDS B D720501       Võ Thị Mỹ Thuận 1 200895 12A3  
240 DQN A D460101       Võ Thị Mỹ Thuận 1 200895 12A3  
241 YKV B D720101       Vũ Văn Tình 0 010195 12A3  
242 CCH D1 C220113       Nguyễn Thị Trà 1 230295 12A3  
243 DHD D1 D340103       Nguyễn Thị Trà 1 230295 12A3  
244 MDA A D520604       Hoàng Nguyên Tuấn 0 020795 12A3  
245 YKV B D720101       Hồ Văn Tư 0 170895 12A3  
246 KTA A D580201       Hồ Văn Tư 0 170895 12A3  
247 NNH A D420201       Hoàng Thị Vân 1 100695 12A3  
248 NNH A D440301       Hoàng Thị Vân 1 100695 12A3  
249 TDV B   DMT B D850101 Vũ Văn ánh 0 190495 12C1  
250 TDV A D520216       Vũ Văn ánh 0 190495 12C1  
251 TDV A D520216       Hồ Sỹ ất 0 160795 12C1  
252 NNH A D420201       Hồ Sỹ ất 0 160795 12C1  
253 NNH A D540101       Đậu Thị Bé 1 100895 12C1  
254 XDA A D580201       Hồ Minh Công 0 250295 12C1  
255 NLS B D620301       Hồ Bá Cường 0 121295 12C1  
256 HHA D1 D840104       Nguyễn Đình Đức 0 081095 12C1  
257 LNH A D440301       Nguyễn Thị Bích Hà 1 210895 12C1  
258 NNH A D440301       Nguyễn Thị Hà 1 140995 12C1  
259 CM3 M C140201       Nguyễn Thị Hoa 1 271195 12C1  
260 NNH A D540101       Nguyễn Thị Hoài 1 150395 12C1  
261 TDV B D440301       Nguyễn Thị Hợi 1 070895 12C1  
262 TDV A D340301       Nguyễn Thị Hợi 1 070895 12C1  
263 TDV A D850101       Lê Hữu Huấn 0 200795 12C1  
264 HUI A D510301       Lê Hữu Huấn 0 200795 12C1  
265 NNH A D420201       Lê Thị Huệ 1 300795 12C1  
266 YKV B D720501       Nguyễn Thị Huệ 1 100595 12C1  
267 TDV A D140208       Nguyễn Thị Huệ 1 100595 12C1  
268 VHS D1 D320402       Phan Thị Hường 1 050795 12C1  
269 HUI A D340101       Phan Thị Hường 1 050795 12C1  
270 MDA A D520501       Hồ Đăng Khang 0 101095 12C1  
271 YKV B D720101       Hồ Trọng Kỷ 0 080495 12C1  
272 TDV A D580208       Nguyễn Duy Lợi 0 121195 12C1  
273 KTA A D580201       Nguyễn Duy Lợi 0 121195 12C1  
274 DHT A D440301       Hồ Thị Thanh Mai 1 260695 12C1  
275 TDV M D140201       Hồ Thị Thanh Mai 1 260695 12C1  
276 NLS B D540101       Đậu Thị Minh 1 280295 12C1  
277 QST A D440301       Đậu Thị Minh 1 280295 12C1  
278 TDV A1 D480201       Lê Thị Mơ 1 150995 12C1  
279 TDV M D140201       Lê Thị Mơ 1 150995 12C1  
280 TDV B   DMT B D850101 Nguyễn Thị Nga 1 260295 12C1  
281 MDA A D520604       Nguyễn Thị Nga 1 260295 12C1  
282 NLS B D540101       Trần Đức Quyền 0 181295 12C1  
283 QHI A D510203       Trần Đức Quyền 0 181295 12C1  
284 DCT B D510406       Lê Thị Sương 1 270495 12C1  
285 HUI A D540204       Lê Thị Sương 1 270495 12C1  
286 YKV B C720502       Nguyễn Thị Tâm 1 280294 12C1  
287 TDV A D480201       Nguyễn Thị Tâm 1 280294 12C1  
288 SKV A D510205       Hồ Trọng Tâm 0 150795 12C1  
289 NLS D1 D220201       Lê Thị Thảo 1 011295 12C1  
290 DDF D1 D220201       Lê Thị Thảo 1 011295 12C1  
291 DCN A D540204       Lê Thị Thêm 1 030695 12C1  
292 DTM A D510406       Nguyễn Thị Thuỷ 1 250195 12C1  
293 DTM B D510406       Nguyễn Thị Thuỷ 1 250195 12C1  
294 CYH B C720501       Lê Thị Thuý 1 201295 12C1  
295 YKV B C720501       Lê Thị Thuý 1 201295 12C1  
296 NLS A D520320       Nguyễn Đình Tiếp 0 120195 12C1  
297 GTS A D840106       Nguyễn Đình Tiếp 0 120195 12C1  
298 DDL A D510201       Trần Đức Trí 0 140595 12C1  
299 DCN A D510303       Trần Đức Trung 0 040295 12C1  
300 YKV B C720332       Ngô Trí Trung 0 070895 12C1  
301 TLA A D580201       Ngô Trí Trung 0 070895 12C1  
302 SKV A C510205       Ngô Trí Trung 0 070895 12C1  
303 DDL A   DDL A C510301 Hồ Hữu Anh Tuấn 0 210395 12C1  
304 DDL A D510301       Hồ Hữu Anh Tuấn 0 210395 12C1  
305 BKA A D520114       Nguyễn Đình Tuấn 0 100995 12C1  
306 TDL D1 D220213       Hồ Thị Xuân 1 010495 12C1  
307 NNH A D640101       Vũ Thị Lan ánh 1 180595 12C10  
308 SPH T D140206       Vũ Thị Lan ánh 1 180595 12C10  
309 TDV A D580208       Lê Tiến Chiến 0 200594 12C10  
310 SKV A D510301       Lê Văn Chung 0 210795 12C10  
311 TSB A D520122       Hồ Hữu Dũng 0 010295 12C10  
312 C29 D1 C140202       Hồ Thị Duyên 1 120595 12C10  
313 DTN D1 D450101       Hồ Thị Duyên 1 120595 12C10  
314 DDL A D510301       Hồ Trọng Dương 0 051095 12C10  
315 DCN A D510205       Vũ Văn Đức 0 050595 12C10  
316 TDV C D220113       Lê Thị Hạnh 0 010595 12C10  
317 HUI A D510201       Hồ Đình Hảo 0 121094 12C10  
318 LNH D1 D620115       Lê Thị Hằng 1 050994 12C10  
319 TDV D1 D340101       Nguyễn Thị Hằng 1 270395 12C10  
320 TDV C D220113       Nhữ Thị Hiếu 1 180595 12C10  
321 TDV A D480201       Trần Quang Hưng 0 220895 12C10  
322 TDV D1 D140202       Hồ Thị Hương 1 011094 12C10  
323 C29 D1 C140202       Hồ Thị Hương 1 041094 12C10  
324 TGC C D320101       Bùi Quang Hữu 0 160995 12C10  
325 C01 C C140218       Bùi Quang Hữu 0 160995 12C10  
326 DDK A D540101       Hồ Sỹ Lực 0 040895 12C10  
327 TDV D1 D140231       Hồ Thị Lý 1 200695 12C10  
328 DHD D1 D340103       Hồ Thị Mai 1 060395 12C10  
329 C29 M C140201       Lê Thị Ngọc 1 150995 12C10  
330 TDV D1 D140202       Vũ Thị Ngọc 1 190495 12C10  
331 NNH A D850103       Lê Thị Nhung 1 171195 12C10  
332 YKV B D720101       Lê Thị Nhung 1 171195 12C10  
333 C29 M C140201       Nguyễn Thị Nhung 1 050895 12C10  
334 TDV A   CHK A C510301 Vũ Văn Niên 0 060194 12C10  
335 TLA A D580212       Đậu Thị Bích Phương 1 100695 12C10  
336 TDV C D380101       Hồ Thị Phượng 1 120895 12C10  
337 TDV C D140217       Hồ Thị Phượng 1 160994 12C10  
338 DCN A D510205       Lê Văn Quang 0 200195 12C10  
339 TDV A D580208       Đậu Đức Quỳnh 0 010195 12C10  
340 HHA A D840104       Văn Đức Sơn 0 100395 12C10  
341 SPK A D510302       Phan Đình Thái 0 100895 12C10  
342 CCO A C510301       Phan Đình Thái 0 100895 12C10  
343 SPH C D140217       Trần Văn Thành 0 151094 12C10  
344 SKV A D510205       Nguyễn Công Thắng 0 100595 12C10  
345 SKV A D510301       Trần Công Thế 0 031094 12C10  
346 QSX C D220330       Trần Thị Thi 1 130395 12C10  
347 TDM D1 D140202       Lê Thị Thuý 1 021295 12C10  
348 QSX C D310301       Nguyễn Thị Thường 1 010195 12C10  
349 DDS C D220330       Hồ Thị Huyền Trang 1 100895 12C10  
350 NLS D1 D850103       Văn Thị Trang 1 180595 12C10  
351 TDV B   DMT B D850101 Trần Đức Trí 0 140595 12C10  
352 TDV C D380101       Trương Công Trọng 0 181094 12C10  
353 TDV A D480201       Nguyễn Duy Trọng 0 040695 12C10  
354 TDV D1   DNT D1 D220201 Lê Thị Tuyết 1 251095 12C10  
355 DCN A D510301       Hồ Đình An 0 141195 12C11  
356 TDV C D140219       Vũ Thị Bích 1 150195 12C11  
357 TDV D1   SKV D1 D340301 Trần Thuỳ Dung 1 170795 12C11  
358 TDV D1 D220201       Trần Thuỳ Dung 1 170795 12C11  
359 CXH A C510102       Lê Tiến Đông 0 200795 12C11  
360 TDV D1 D140202       Lê Thị Hằng 1 220795 12C11  
361 TDV B D850101       Nguyễn Thị Hằng 1 140895 12C11  
362 DDF D1 D220201       Nguyễn Thị Hằng 1 040195 12C11  
363 TDV A D850101       Vũ Văn Hiệu 0 041195 12C11  
364 YKV B C720332       Vũ Văn Hiệu 0 041195 12C11  
365 CXH A C510102       Lê Đức Hoà 0 250694 12C11  
366 NNH B D540101       Nguyễn Thị Hoà 1 130894 12C11  
367 QSC A1 D520214       Hồ Thị Hồng 1 061195 12C11  
368 DMT A D850103       Lê Thị Loan 1 100395 12C11  
369 SKV A D510303       Hồ Trung Phong 0 280895 12C11  
370 DQH A D510201       Hồ Trung Phong 0 280895 12C11  
371 YKV B D720101       Hoàng Đình Phú 0 251294 12C11  
372 CCK A C340101       Vũ Ngọc Quế 0 101095 12C11  
373 TSB A D340101       Vũ Ngọc Quế 0 101095 12C11  
374 TDM D1 D340101       Nguyễn Đình Quyết 0 160694 12C11  
375 TDM A D340101       Nguyễn Đình Quyết 0 160694 12C11  
376 DTT D1 D340101       Nguyễn Văn Sơn 0 300894 12C11  
377 DDF D1 D220201       Hoàng Thị Tâm 1 081195 12C11  
378 DCD D1 D340301       Nguyễn Thị Tâm 1 010995 12C11  
379 TDV C D140217       Dương Thị Thanh Thanh 1 121294 12C11  
380 TDV D1 D140202       Trần Thị Thảo 1 151295 12C11  
381 DCN D1 D220113       Phạm Đức Thịnh 0 150795 12C11  
382 C29 D1 C220201       Phan Thị Lệ Thuỷ 1 191095 12C11  
383 DCT D1 D340301       Lê Thị Thuý 1 021294 12C11  
384 TDV D1   CDE D1 C340101 Nguyễn Thị Trang 1 060395 12C11  
385 DCT D1 D340301       Nguyễn Thị Trang 1 060395 12C11  
386 C29 M C140201       Hồ Thị Vân 1 200695 12C11  
387 CDC D1 C480201       Trần Văn Bình 0 080695 12C12  
388 DHF D1 D220113       Cao Thị Cọt 1 080395 12C12  
389 DCT A1 D540105       Hồ Thị Công 1 140595 12C12  
390 MDA A D526216       Hồ Văn Cường 0 250195 12C12  
391 SGD D1 D220113       Ngô Thị Hà 1 160995 12C12  
392 DDS D1 D140202       Vũ Thị Hà 1 160995 12C12  
393 SGD M C140201       Nguyễn Thị Hải 1 020194 12C12  
394 HUI A D510201       Trần Văn Hoá 0 100494 12C12  
395 HUI D1 D340101       Thái Thị Thu Huệ 1 171195 12C12  
396 DLH B   CYD B C900107 Hồ Thị Hương 1 250495 12C12  
397 QST A D420201       Hồ Thị Hương 1 250495 12C12  
398 C29 M C140201       Hồ Thị Linh 1 080995 12C12  
399 DHF D1 D220113       Hồ Thị Linh 1 080995 12C12  
400 DHL A D620105       Hồ Phước Lý 0 021195 12C12  
401 QHI A D480201       Lê Tiến Mạnh 0 170295 12C12  
402 NLS D1 D340101       Nhữ Thị Mận 1 030295 12C12  
403 DCN A D510203       Lê Tiến Minh 0 190395 12C12  
404 DCN A D510301       Lê Tiến Phong 0 080995 12C12  
405 TDV A1 D340101       Nguyễn Thị Phương 1 270795 12C12  
406 DHF D1 D220113       Nguyễn Thị Phương 1 270795 12C12  
407 HUI A1 D510301       Phan Văn Phương 0 150195 12C12  
408 QHF D1   DMT D1 D850101 Phan Văn Phương 0 150195 12C12  
409 SGD D1 D220201       Nguyễn Thị Sen 1 050695 12C12  
410 DCN D1 D340101       Hồ Thị Phương Thảo 1 050595 12C12  
411 C29 M C140201       Lê Thị Thơ 1 190595 12C12  
412 THP D1 D340101       Nguyễn Thị Trang 1 080195 12C12  
413 TDV D1 D620115       Đậu Hoàng Vinh 0 050895 12C12  
414 DHL A D510201       Trần Văn Vinh 0 150395 12C12  
415 YKV A C900107       Nguyễn Trọng Xuân 0 060295 12C12  
416 YKV B D720101       Nguyễn Trọng Xuân 0 060295 12C12  
417 SKV A D510303       Nguyễn Trọng Xuân 0 060295 12C12  
418 TDV B D850101       Nguyễn Xuân Chiến 0 051195 12C2  
419 DHY B D720101       Trần Xuân Cường 0 060495 12C2  
420 LNH A D580201       Thái Doãn Đức 0 170895 12C2  
421 SKV A D510301       Thái Doãn Đức 0 170895 12C2  
422 YKV B C720501       Thái Doãn Đức 0 170895 12C2  
423 CDT A C510103       Thái Doãn Đức 0 170895 12C2  
424 LNH A D580201       Nguyễn Đình Đức 0 020695 12C2  
425 YKV B D720101       Nguyễn Đình Đức 0 020695 12C2  
426 CXH A C510102       Nguyễn Đình Đức 0 020695 12C2  
427 DCN A D510205       Lê Văn Hào 0 150895 12C2  
428 DHA A D380101       Đậu Thị Hiền 1 151195 12C2  
429 DHY B D720501       Đậu Thị Hiền 1 151195 12C2  
430 TDV A D850101       Nguyễn Thị Hiền 1 010195 12C2  
431 NNH B D440301       Lê Thị Quỳnh Hoa 1 231095 12C2  
432 TDV A D620109       Lê Thị Quỳnh Hoa 1 231095 12C2  
433 TDV A D380101       Nguyễn Thị Hoa 1 030995 12C2  
434 TDV A1 D340101       Nguyễn Thị Hoài 1 100295 12C2  
435 TDV M D140201       Nguyễn Thị Hoài 1 100295 12C2  
436 DHA D1 D380107       Hồ Minh Hoàn 0 160695 12C2  
437 HUI A D480101       Hồ Đức Huy 0 270395 12C2  
438 DCT B D540101       Hồ Đức Huy 0 270395 12C2  
439 DHY B D720301       Nguyễn Thị Huyền 1 210195 12C2  
440 GHA A D580208       Nguyễn Thị Huyền 1 210195 12C2  
441 SKV A D480201       Hồ Sỹ Lâm 0 151195 12C2  
442 CXH A C510102       Hồ Sỹ Lâm 0 151195 12C2  
443 TDV B   DMT B D850101 Nguyễn Thị Phương Lĩnh 1 170795 12C2  
444 YKV A C900107       Nguyễn Thị Phương Lĩnh 1 170795 12C2  
445 NNH A D420201       Hoàng Thị Lý 1 100895 12C2  
446 YKV B D720101       Hoàng Thị Lý 1 100895 12C2  
447 SKV A D510301       Lê Công Minh 0 200795 12C2  
448 YKV A C900107       Nguyễn Xuân Nam 0 181295 12C2  
449 CEA A C340101       Nguyễn Xuân Nam 0 181295 12C2  
450 YDS B D720330       Trần Giang Nguyên 0 210595 12C2  
451 LDA A D340404       Vũ Văn Niên 0 060194 12C2  
452 DHL B D540101       Lê Thị Ninh 1 061095 12C2  
453 DHY A D720401       Lê Thị Ninh 1 061095 12C2  
454 DHY B D720101       Lê Tiến Phong 0 100295 12C2  
455 DDK A D520201       Lê Tiến Phong 0 100295 12C2  
456 DCN A D510302       Nguyễn Thị Thanh Tâm 1 130195 12C2  
457 TDV B   DMT B D850101 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1 130195 12C2  
458 TDV A D520216       Lê Tiến Thái 0 150295 12C2  
459 YKV B D720101       Lê Tiến Thái 0 150295 12C2  
460 GHA A D580208       Nguyễn Đình Thành 0 150995 12C2  
461 TDV A1 D340101       Hoàng Thị Trang 1 210895 12C2  
462 TDV M D140201       Hoàng Thị Trang 1 210895 12C2  
463 TDV B D140213       Hoàng Thị Trang 1 260395 12C2  
464 TDV B   HYD B C720501 Hồ Trọng Tráng 0 161195 12C2  
465 SKV A D510202       Hồ Trọng Tráng 0 161195 12C2  
466 DCT B D420201       Nguyễn Duy Tuấn 0 050995 12C2  
467 DHF D1 D220201       Nguyễn Thị Tuyết 1 100295 12C2  
468 DHY A D720401       Nguyễn Thị Tuyết 1 100295 12C2  
469 NNH A D540101       Văn Thị Thu Uyên 1 160895 12C2  
470 NNH B D420201       Văn Thị Thu Uyên 1 160895 12C2  
471 DCN A D510301       Vũ Sỹ Văn 0 160695 12C2  
472 NNH B D640101       Nguyễn Thị Vân 1 211195 12C2  
473 TDV B D340301       Nguyễn Thị Vân 1 211195 12C2  
474 DDL A D510301       Nguyễn Quốc Bảo 0 080195 12C3  
475 YKV B D720101       Nguyễn Quốc Bảo 0 080195 12C3  
476 HUI A1 D480101       Phan Đình Diệu 0 121095 12C3  
477 NLS D1 D480201       Phan Đình Diệu 0 121095 12C3  
478 TDV A D140202       Hồ Thị Thu Dung 1 150395 12C3  
479 YKV B C720501       Hồ Thị Thu Dung 1 150395 12C3  
480 C29 A C140202       Hồ Thị Thu Dung 1 150395 12C3  
481 TDV A D480201       Nguyễn Nam Tuấn Dũng 0 180595 12C3  
482 TDV D1 D220201       Hồ Thị Duyên 1 270495 12C3  
483 DCN A D510201       Hồ Đình Dương 0 100895 12C3  
484 NNH B D440301       Hồ Đình Dương 0 100895 12C3  
485 TDS T D140206       Lê Văn Hải 0 281095 12C3  
486 TDV A1 D340101       Nguyễn Thị Hiền 1 190695 12C3  
487 CMS D1 C340109       Nguyễn Thị Hiền 1 190695 12C3  
488 DCN A D510201       Đậu Đức Hiệp 0 030695 12C3  
489 HUI A D510205       Trần Văn Hiệp 0 301095 12C3  
490 LDA D1 D340404       Đậu Thị Hoa 1 190795 12C3  
491 DDQ A1 D340115       Đậu Thị Hoa 1 190795 12C3  
492 TDV M D140201       Nguyễn Thị Hoa 1 130395 12C3  
493 NNH A D440301       Hồ Thị Hồng 1 101095 12C3  
494 YKV B D720501       Hồ Thị Hồng 1 101095 12C3  
495 TDV M D140201       Lê Thị Hồng 1 010295 12C3  
496 C29 M C140201       Lê Thị Hồng 1 010295 12C3  
497 TDV A D540101       Hoàng Thị Hương 1 050995 12C3  
498 C29 A C140202       Hoàng Thị Hương 1 050995 12C3  
499 KTS V   KTD V D580208 Hồ Sỹ Hưởng 0 070195 12C3  
500 TDM B D440112       Hồ Sỹ Hưởng 0 070195 12C3  
501 KTA A D580301       Hồ Thị Bảo Linh 1 201095 12C3  
502 NNH B D640101       Hồ Thị Bảo Linh 1 201095 12C3  
503 TDV M D140201       Lê Thị Loan 1 170395 12C3  
504 TDV A D540101       Lê Thị Loan 1 170395 12C3  
505 C29 M C140201       Lê Thị Loan 1 170395 12C3  
506 DHF C D220113       Phan Thanh Lợi 0 260695 12C3  
507 TDV A D140202       Nguyễn Thị Lợi 1 150595 12C3  
508 YKV B D720101       Nguyễn Thị Lợi 1 150595 12C3  
509 TDV D1 D220201       Đậu Thị Lưu 1 100494 12C3  
510 C29 D1 C140231       Đậu Thị Lưu 1 100494 12C3  
511 TDV A1   DMT A1 D850101 Lê Thị Mai 1 271095 12C3  
512 TDV A D480201       Lê Thị Mai 1 060795 12C3  
513 DHF D1 D220113       Lê Thị Mai 1 271095 12C3  
514 DDF D1 D220201       Nguyễn Thị Minh 1 101095 12C3  
515 DDS A1 D480201       Nguyễn Thị Minh 1 101095 12C3  
516 BVS A1 D510301       Nguyễn Bá Sơn 0 191095 12C3  
517 DCT D1 D340301       Nguyễn Bá Sơn 0 191095 12C3  
518 DCN A D510206       Nguyễn Đình Tạo 0 200895 12C3  
519 HUI B D510406       Nguyễn Đình Tạo 0 200895 12C3  
520 CTP B C540102       Hồ Trọng Thanh 0 301295 12C3  
521 CTE A C460201       Hồ Thị Thảo 1 011295 12C3  
522 YKV A C900107       Hồ Thị Thảo 1 011295 12C3  
523 TDV C D760101       Nguyễn Thế Thắng 0 070995 12C3  
524 NLS D1 D620114       Nguyễn Thị Thiện 1 070795 12C3  
525 TDV D1   DKK D1 D340101 Nguyễn Thị Thuỷ 1 200795 12C3  
526 DCN A D510303       Nguyễn Thị Thuỷ 1 200795 12C3  
527 NNH A D540101       Hồ Thị Việt Trinh 1 050295 12C3  
528 TDV M D140201       Hồ Thị Việt Trinh 1 050295 12C3  
529 DCN A D510301       Trần Mạnh Tuấn 0 181095 12C3  
530 NNH B D640101       Hồ Minh Tuấn 0 241094 12C3  
531 KTS A   KTD A D580208 Phan Thị Minh Tuyết 1 130395 12C3  
532 YKV B D720101       Nguyễn Đình Tưởng 0 180395 12C3  
533 NLS A D620109       Nguyễn Đình Tưởng 0 180395 12C3  
534 GHA A D510201       Nguyễn Đình Văn 0 040395 12C3  
535 DDF D1 D220201       Nguyễn Thị Xuân 1 200595 12C3  
536 DDS A1 D480201       Nguyễn Thị Xuân 1 200595 12C3  
537 DCN A D510201       Đậu Đức Bảo 0 010294 12C4  
538 NLS B D540101       Hồ Thị Bé 1 080495 12C4  
539 DCN A D510205       Lê Tiến Chiến 0 161195 12C4  
540 YKV B D720101       Lê Tiến Chiến 0 161195 12C4  
541 YKV B D720501       Nguyễn Thị Dung 1 200595 12C4  
542 C29 M C140201       Nguyễn Thị Dung 1 200595 12C4  
543 DCN A D510205       Đậu Đức Giang 0 201195 12C4  
544 CXH A C580302       Đậu Đức Giang 0 201195 12C4  
545 DCN A D510205       Vũ Minh Giang 0 061195 12C4  
546 DCN A D510203       Lê Khắc Hải 0 220295 12C4  
547 XDA A D580201       Lê Đình Hiệp 0 290995 12C4  
548 YHB B D720101       Lê Thị Hoa 1 071195 12C4  
549 NNH A D520103       Đào Xuân Hoàn 0 040395 12C4  
550 DCN A D510203       Nguyễn Đình Hùng 0 080695 12C4  
551 NNH B D640101       Nguyễn Đình Hùng 0 080695 12C4  
552 TDV C D380101       Nguyễn Thị Hương 1 180695 12C4  
553 YKV B D720501       Lê Thị Lam 1 010695 12C4  
554 DDQ A D340101       Vũ Thị Huệ Lan 1 131195 12C4  
555 DDS D1 D140202       Vũ Thị Huệ Lan 1 131195 12C4  
556 SPS B D140213       Nguyễn Thị Lan 1 040895 12C4  
557 NTT B C900107       Nguyễn Thị Lan 1 040895 12C4  
558 TDV B   DMT B D850101 Nguyễn Thị Lâm 1 100595 12C4  
559 YKV B D720501       Nguyễn Thị Hà Lê 1 150695 12C4  
560 TDV C D760101       Hồ Thị Khánh Linh 1 200395 12C4  
561 DDK A D480201       Nguyễn Sỹ Long 0 190895 12C4  
562 NNH B D540101       Hồ Thị Khánh Ly 1 050595 12C4  
563 NNH A D540101       Hồ Thị Lý 1 101195 12C4  
564 YKV B D720101       Hồ Thị Lý 1 101195 12C4  
565 DCN A D510205       Hồ Đình Mạn 0 160694 12C4  
566 NNH A D520103       Lê Đức Mạnh 0 130595 12C4  
567 DHL B D540101       Lê Công Minh 0 300695 12C4  
568 CCH B C540102       Lê Công Minh 0 300695 12C4  
569 MTC H D210404       Lê Thị Nga 1 280895 12C4  
570 NNH B D140215       Võ Thị Hồng Ngọc 1 200995 12C4  
571 TDV A D140209       Võ Thị Hồng Ngọc 1 200995 12C4  
572 TDV A D480201       Hoàng Nguyên Ngụ 0 010194 12C4  
573 TDV B D850101       Hoàng Nguyên Ngụ 0 010194 12C4  
574 DCN A D510301       Lê Văn Sinh 0 280895 12C4  
575 SKV A D510205       Nguyễn Sỹ Thành 0 170395 12C4  
576 DCN A D510205       Nguyễn Đình Thắng 0 100894 12C4  
577 QSB A D540101       Nguyễn Công Thiết 0 201295 12C4  
578 LPS C D380101       Nguyễn Công Thiết 0 201295 12C4  
579 QHX C D320303       Lê Thị Toan 1 150595 12C4  
580 YKV B D720501       Lê Thị Trang 1 100895 12C4  
581 C29 M C140201       Lê Thị Trang 1 100895 12C4  
582 YKV A C720401       Hồ Thị Tuyết 1 210595 12C4  
583 NNH A D540101       Nguyễn Thị Vân 1 051295 12C4  
584 YKV B D720501       Nguyễn Thị Vân 1 151295 12C4  
585 DCN A D510205       Hồ Trọng Vỵ 0 200495 12C4  
586 QHX C D320303       Nguyễn Thị Xuân 1 300595 12C4  
587 C29 M C140201       Đặng Thị Yến 1 061295 12C4  
588 YKV B D720501       Đặng Thị Yến 1 061295 12C4  
589 HCH C D310205       Trần Doãn Chương 0 161095 12C5  
590 DNV C D340404       Nguyễn Thị Dung 1 270995 12C5  
591 C29 C C140217       Nguyễn Thị Dung 1 270995 12C5  
592 TDV C D380101       Nguyễn Thị Duyên 1 100295 12C5  
593 TDV M D140201       Nguyễn Thị Giang 1 300995 12C5  
594 TDV D1 D220201       Hồ Thị Hải 1 101095 12C5  
595 TDV D1 D140231       Nguyễn Thị Hạnh 1 150495 12C5  
596 TDV M D140201       Hồ Thị Hằng 1 260995 12C5  
597 TDV C D220113       Nguyễn Thị Hiền 1 220695 12C5  
598 TDV C D310201       Hồ Văn Hiếu 0 211195 12C5  
599 HUI D1 D340122       Vũ Thị Huế 1 221195 12C5  
600 SPS C D220342       Nguyễn Thị Hương 1 290395 12C5  
601 TDV C   CPS C C320101 Nguyễn Thị Hương 1 290395 12C5  
602 DBD C D220330       Hồ Văn Hương 0 111194 12C5  
603 TDV C D140217       Hồ Thị Hường 1 200794 12C5  
604 DDS C D140217       Trần Thị Lài 1 140895 12C5  
605 C36 C C340406       Trần Thị Lài 1 140895 12C5  
606 SPS C D220113       Nguyễn Thị Liệu 1 020695 12C5  
607 SPS C   CPS C C320101 Nguyễn Thị Liệu 1 020695 12C5  
608 CVS C C220113       Nguyễn Thị Liệu 1 020695 12C5  
609 TDV C D140217       Nguyễn Thị Loan 1 221295 12C5  
610 TDV C D140219       Thái Thị Loan 1 050395 12C5  
611 DHA C D380107       Nguyễn Thị Luyến 1 051095 12C5  
612 TDV C D140219       Phan Thị Mận 1 010595 12C5  
613 SPS D1 D480201       Vũ Thị Ngân 1 010695 12C5  
614 DBD A D510301       Lê Tiến Ngân 0 080495 12C5  
615 TDV D1 D340101       Lê Thị Ngoan 1 031095 12C5  
616 DTF D1 D140231       Hồ Thị Phương 1 241095 12C5  
617 CVN N C210205       Bùi Ngọc Sang 0 101194 12C5  
618 TDL D1 D220201       Thái Thị Thu Thanh 1 090795 12C5  
619 VHH C D320305       Đặng Thị Thơm 1 120195 12C5  
620 DNV C D340406       Lê Thị Thu 1 101095 12C5  
621 LPS C D380101       Nguyễn Thị Thu 1 200895 12C5  
622 TDV M D140201       Đậu Thị Thuý 1 080895 12C5  
623 TDV D1 D140231       Cù Thị Tiệp 1 200795 12C5  
624 DHF D1 D220204       Lê Thị Trang 1 100695 12C5  
625 VHS C D220342       Nguyễn Thị Trang 1 240995 12C5  
626 TDV C D140218       Nguyễn Xuân Trang 0 300995 12C5  
627 SKV A C510201       Lê Đôn Tráng 0 270595 12C5  
628 TDV C D140219       Lê Văn Trì 0 010195 12C5  
629 C29 C C140217       Lê Văn Trì 0 010195 12C5  
630 TDV M D140201       Lê Thị Trinh 1 160995 12C5  
631 TDV D1 D340301       Nguyễn Thị An 1 250895 12C6  
632 HUI D1 D340101       Nguyễn Nam Tuấn Anh 0 180595 12C6  
633 HUI D1 D340101       Nguyễn Văn Bộ 0 300495 12C6  
634 TDL D1 D340101       Hồ Thị Giang 1 300895 12C6  
635 DCN D1 D340101       Lê Thị Hà 1 260895 12C6  
636 TDV A D540101       Lê Thị Hà 1 260895 12C6  
637 CTW D1 C340101       Lê Thị Hà 1 260895 12C6  
638 TDV D1 D140231       Hồ Thị Thu Hà 1 261095 12C6  
639 DHF D1 D140231       Trần Thị Hạnh 1 100795 12C6  
640 HUI D1 D340101       Lê Thị Hằng 1 210895 12C6  
641 CCO D1 C340101       Lê Thị Hằng 1 210895 12C6  
642 DHF D1 D140231       Đậu Thị Hiền 1 010995 12C6  
643 VHH D1 D220110       Hoàng Thị Hiền 1 110395 12C6  
644 DDS D1 D760101       Lê Thị Hiệp 1 090195 12C6  
645 TDV D1   DKK D1 C540102 Nguyễn Thị Hoa 1 280895 12C6  
646 TSB D1 D340101       Hồ Thị Hoài 1 050595 12C6  
647 TDV D1 D140202       Nguyễn Thị Hoài 1 090995 12C6  
648 C29 D1 C140202       Nguyễn Thị Hoài 1 090995 12C6  
649 TDV D1 D140231       Hồ Văn Hoan 0 250495 12C6  
650 TSB D1 D340101       Lê Thị Hồng 1 220895 12C6  
651 DDF D1 D220204       Hồ Thị Huề 1 210295 12C6  
652 DDF D1 D220201       Lê Thị Huệ 1 250995 12C6  
653 TDV D1 D340101       Lê Thị Hương 1 050795 12C6  
654 HHK D1 D340101       Vương Thị Linh 1 281295 12C6  
655 CKD D1 C340301       Vương Thị Linh 1 281295 12C6  
656 TDV C D220113       Lê Văn Năm 0 300195 12C6  
657 TDV D1 D220113       Hoàng Thị Nga 1 170795 12C6  
658 DDS C D760101       Hoàng Thị Nga 1 130694 12C6  
659 DBD D1 D480201       Hồ Thị Nga 1 160895 12C6  
660 C29 M C140201       Nguyễn Thị Nga 1 040995 12C6  
661 NLS D1 D310101       Nguyễn Thị Nghĩa 1 010195 12C6  
662 LNH D1 D310101       Vũ Thị Nguyên 1 050994 12C6  
663 C29 M C140201       Vũ Thị Nguyên 1 050994 12C6  
664 TSB D1 D340101       Hồ Thị Nguyệt 1 200494 12C6  
665 HUI D1 D340201       Võ Thị Hồng Nhung 1 121095 12C6  
666 HUI D1 D340101       Nguyễn Thị Phương 1 260395 12C6  
667 TDV D1 D340101       Phạm Thị Phương 1 081195 12C6  
668 C29 M C140201       Phạm Thị Phương 1 081195 12C6  
669 TDL D1 D340103       Văn Thị Thảo 1 220495 12C6  
670 DDF D1 D220201       Nguyễn Thị Thuý 1 050595 12C6  
671 TSB D1 D340103       Nguyễn Thị Thuý 1 070495 12C6  
672 TDV M D140201       Đặng Thị Trinh 1 290995 12C6  
673 C29 D1 C140202       Đặng Thị Trinh 1 290995 12C6  
674 TSB D1 D340103       Cao Thị Việt Trinh 1 200895 12C6  
675 GTS A1 D580205       Văn Đình Tú 0 130495 12C6  
676 HUI A1 D510205       Nguyễn Đình Tuấn 0 010195 12C6  
677 MBS D1 D310101       Vũ Thị Quý Vân 1 240695 12C6  
678 KTS H D210405       Nguyễn Văn Vinh 0 160195 12C6  
679 QHL C D380101       Trần Thị Yên 1 260395 12C6  
680 THP D1 D310101       Hồ Thị Yến 1 020895 12C6  
681 YKV A C900107       Hồ Thị Yến 1 020895 12C6  
682 C29 D1 C140202       Hồ Thị Yến 1 020895 12C6  
683 TDV D1 D340301       Nguyễn Thị Dung 1 031195 12C7  
684 CCO D1 C340301       Nguyễn Thị Dung 1 031195 12C7  
685 TDV A D520216       Hồ Văn Duy 0 270795 12C7  
686 DVX D1 D220201       Nguyễn Khắc Giảng 0 200895 12C7  
687 TDV A D520207       Lê Tiến Hành 0 130495 12C7  
688 TDV D1   KTC D1 D480201 Phạm Thị Hạnh 1 250595 12C7  
689 TDV B D140213       Nguyễn Thị Hằng 1 121095 12C7  
690 C29 M C140201       Nguyễn Thị Hằng 1 121095 12C7  
691 TDV M D140201       Lê Thị Hoan 1 271295 12C7  
692 TDV D1 D140231       Hồ Thị Hường 1 261295 12C7  
693 DQK D1 D340101       Hồ Sỹ Lâm 0 271095 12C7  
694 TDV D1 D220201       Lê Tiến Long 0 120294 12C7  
695 TDV A D520216       Nguyễn Xuân Nam 0 231295 12C7  
696 TDV D1 D340101       Hồ Thị Nga 1 051295 12C7  
697 TDL D1 D220213       Trần Thị Nga 1 101194 12C7  
698 TDV M D140201       Nguyễn Thị Nhung 1 050895 12C7  
699 DDS D1 D760101       Nguyễn Thị Nhung 1 090295 12C7  
700 C29 M C140201       Vũ Thị Phương 1 060995 12C7  
701 TDV A D850101       Nguyễn Đình Thành 0 301095 12C7  
702 TDV T D140206       Mai Xuân Thiện 0 180195 12C7  
703 C29 M C140201       Trương Thị Thiết 1 011295 12C7  
704 CCO D1 C340301       Nguyễn Thị Thoa 1 020795 12C7  
705 TDV D1 D340301       Nguyễn Thị Thoa 1 020795 12C7  
706 TDV B D140213       Vũ Minh Toàn 0 070394 12C7  
707 TDV A1 D520207       Nguyễn Đình Trang 0 101195 12C7  
708 TDV A1   SKV A1 C510301 Nguyễn Đình Trang 0 101195 12C7  
709 TDV D1 D220113       Lê Thị Trâm 1 081295 12C7  
710 CVV D1 C220113       Lê Thị Trâm 1 081295 12C7  
711 SKV A D510301       Nguyễn Văn Trung 0 170395 12C7  
712 TDV D1 D220201       Lê Hữu Vinh 0 200395 12C7  
713 YKV B D720101       Nguyễn Bá Cường 0 020295 12C8  
714 SKV A D510301       Võ Đức Dũng 0 280695 12C8  
715 SKV A D510201       Nguyễn Xuân Dương 0 280395 12C8  
716 SKV A D510301       Hồ Sỹ Đông 0 051294 12C8  
717 C01 M C140201       Hồ Thị Thu Hà 1 100195 12C8  
718 TDV D1 D340201       Lê Tiến Hải 0 100595 12C8  
719 LDA D1 D340404       Nguyễn Thị Huyền 1 220595 12C8  
720 TDV A D140209       Nguyễn Thị Huyền 1 280295 12C8  
721 C29 A C140209       Nguyễn Thị Huyền 1 280295 12C8  
722 DCT A D540101       Hồ Thị Hương 1 200894 12C8  
723 TDV C D380101       Nguyễn Thị Hường 1 150195 12C8  
724 NLS D1 D850103       Nguyễn Thị Lài 1 150995 12C8  
725 C29 D1 C140202       Vũ Thị Liên 1 180795 12C8  
726 DDS D1 D140202       Vũ Thị Liên 1 180795 12C8  
727 XDA A D580201       Đậu Minh Long 0 300695 12C8  
728 DCN A D340301       Nguyễn Thị Lợi 1 201095 12C8  
729 YKV B D720501       Nguyễn Thị Lợi 1 201095 12C8  
730 DDQ D1 D340101       Lê Thị Ngọc 1 030495 12C8  
731 TDV D1   NNH D1 D620115 Nguyễn Thị Ngọc 1 150295 12C8  
732 TDV D1 D310101       Hồ Thị Nguyệt 1 261195 12C8  
733 KHA A1 D380101       Nguyễn Hữu Nhật 0 170295 12C8  
734 DCN A D510301       Vũ Văn Nhật 0 100195 12C8  
735 TTN D1 D340101       Vũ Thị Oanh 1 011095 12C8  
736 DHK D1 D340101       Trần Thị Phượng 1 180395 12C8  
737 NNH B D640101       Nguyễn Văn Quang 0 170795 12C8  
738 NNH A D640101       Nguyễn Văn Quang 0 170795 12C8  
739 DDK A D480201       Hồ Văn Quyền 0 201095 12C8  
740 TDV D1 D310101       Dương Thị Sâm 1 251195 12C8  
741 TSB D1 D480201       Nguyễn Duy Sơn 0 030295 12C8  
742 TSB D1 D480201       Hồ Xuân Tâm 0 150995 12C8  
743 TDV D1 D140202       Nguyễn Thị Thanh 1 110895 12C8  
744 DDS C D320101       Lê Văn Thông 0 150793 12C8  
745 QSX D1 D340103       Nguyễn Thị Thơm 1 050295 12C8  
746 DCN D1 D340101       Dương Thị Thuỳ 1 280295 12C8  
747 C21 D C480202       Nguyễn Thị Thuý 1 200695 12C8  
748 DCN A D540204       Hoàng Thị Thương 1 061295 12C8  
749 CCM D1 C540204       Hoàng Thị Thương 1 061295 12C8  
750 TDV D1 D220201       Lê Văn Trưởng 0 170195 12C8  
751 LDA A1 D850201       Phan Thị Thanh Xuân 1 120595 12C8  
752 LDA D1 D340404       Phan Thị Thanh Xuân 1 120595 12C8  
753 TDV D1 D340101       Lê Thị Xuân 1 061195 12C8  
754 SPK A D510301       Đậu Đức Chiến 0 050894 12C9  
755 SKV A D510205       Nguyễn Văn Công 0 240994 12C9  
756 VHD A1 D510205       Lê Tiến Cường 0 100595 12C9  
757 CVV C C220113       Nguyễn Thị Duyên 1 240495 12C9  
758 TDV C D760101       Nguyễn Thị Duyên 1 240495 12C9  
759 GTS A D520201       Nguyễn Bá Dương 0 040895 12C9  
760 SKV A D510205       Văn Đức Điều 0 200694 12C9  
761 NNH B D620301       Đậu Đức Hải 0 050495 12C9  
762 TDV C D140217       Nguyễn Thị Hằng 1 010295 12C9  
763 SKV A D340301       Nguyễn Thị Hằng 1 010295 12C9  
764 TDV A D580208       Hồ Văn Hiếu 0 201195 12C9  
765 NNH B D540101       Hồ Thị Hoa 1 250995 12C9  
766 TDV M D140201       Lê Thị Hoài 1 070995 12C9  
767 TDV A D580208       Vũ Văn Hồ 0 200495 12C9  
768 TDV D1 D340301       Lê Thị Hồng 1 240695 12C9  
769 XDA A D580201       Hồ Sỹ Hưng 0 091295 12C9  
770 YKV B D720101       Vũ Thị Hương 1 290595 12C9  
771 HUI A D510201       Trần Xuân Hương 0 280695 12C9  
772 SKV A D510301       Văn Đức Lam 0 090595 12C9  
773 YKV B D720101       Văn Thị Lan 1 260895 12C9  
774 TDV D1 D340301       Nguyễn Thị Mai 1 220395 12C9  
775 HUI A D510205       Nguyễn Đình Nam 0 101095 12C9  
776 TDV B D850101       Nguyễn Đình Nam 0 101095 12C9  
777 YKV B D720101       Nguyễn Thế Năm 0 090595 12C9  
778 TDV A D580205       Nguyễn Thế Năm 0 090595 12C9  
779 GHA A D580205       Nguyễn Thế Năm 0 090595 12C9  
780 TDV C D760101       Lê Thị Nga 1 280895 12C9  
781 SKV A D340301       Lê Thị Nga 1 280895 12C9  
782 SKV A D510205       Nguyễn Đình Quyết 0 231295 12C9  
783 DDK A D520201       Hồ Sỹ Tài 0 160795 12C9  
784 TSN B D540101       Đậu Đức Tân 0 080295 12C9  
785 HUI A D510301       Đậu Đức Tân 0 080295 12C9  
786 TDV B D620301       Lê Ngọc Thành 0 140595 12C9  
787 DCN A D510301       Nguyễn Đình Thảo 0 180595 12C9  
788 QHL C D380101       Nguyễn Xuân Tiến 0 290595 12C9  
789 DVX A D340301       Lê Thị Vân 1 100295 12C9  
790 TDV D1 D340301       Lê Thị Vân 1 100295 12C9  
              Quỳnh Lưu 2, ngày 15 tháng 06 năm 2013  
              Người lập        
                       
                       
              Hoàng Nguyên Tuấn        

Tác giả bài viết: tuankhoi

Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây