Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018

Thứ tư - 14/03/2018 20:44
HUYỆN ỦY QUỲNH LƯU
      BAN TUYÊN GIÁO
                     *
     Số 07 - HD/BTGHU
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
      Quỳnh Lưu, ngày 28  tháng 02  năm 2018
 
 
HƯỚNG DẪN
Xây dựng kế hoạch cá nhân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII
- - -
Thực hiện Kế hoạch số 83-KH/HU ngày 28/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 93-KH/HU ngày 13/1/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Việc xây dựng kế hoạch của cá nhân về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.
- Kế hoạch của cá nhân phải gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, đối chiếu với những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của bản thân, cần tập trung khắc phục. Nội dung đăng ký phải thiết thực, chất lượng, sát thực tễ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; tránh tình trạng sao chép hoặc nội dung xây dựng chung chung, không sát chức trách, nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu
Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị lấy kết quả thực hiện làm cơ sở để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.
II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
- Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành căn cứ vào những nội dung đăng ký của năm 2017 còn hạn chế, căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao để chọn nội dung đăng ký phấn đấu trên tất cả các mặt của năm 2018: Tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao…
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy soạn thảo mẫu chung cho việc xây dựng kế hoạch của cá nhân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Tùy điều kiện thực tế của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, đơn vị, cá nhân căn cứ xây dựng nội dung thực hiện thiết thực và hiệu quả.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đài TT - TH, Cổng thông tin điện tử, Bản tin Quỳnh Lưu
Xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền những điển hình tiên tiến trong xây dựng và thực hiện kế hoạch của cá nhân và trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.
2. Các đảng ủy, chi ủy cơ sở
- Chỉ đạo, triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo hoàn thành trước ngày 20/3/2018.
- Mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân phải theo mẫu của cấp huyện hướng dẫn. Kế hoạch được in thành 2 bản, trong đó: Cá nhân giữ 01 bản để thực hiện, 01 bản lưu tại chi bộ/cơ quan lưu để theo dõi.
- Kế hoạch cá nhân phải được thông qua tập thể chi bộ, được cấp ủy xác nhận. Trường hợp chưa phải là đảng viên thì phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, ký xác nhận. Cuối năm đối chiếu kết quả làm theo với nội dung kế hoạch từ đầu năm, gắn với kiểm điểm chức trách, nhiệm vụ được giao của cá nhân để xếp loại đảng viên, công chức.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền những điển hình tiên tiến trong xây dựng và thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII ở địa phương, đơn vị.
Yêu cầu các phòng, ban, ngành; các đảng ủy, chi ủy cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc./.
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TU; Phòng CT05 (b/c);
- Đ/c Trần Quốc Khánh - PBTGTU;
- Đ/c Tâm, đ/c Hà - BTGTU;
- Ủy viên BCH Đảng bộ huyện;
- Các Ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy;
- Đảng bộ, chi bộ cơ sở;
- Lưu TG-VPHU.
        - - -     
      In       bản                                    
TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
Lê Thị Thanh Thủy
 
 
                                                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 
                                                              ………, ngày …………tháng……….năm 2018
 
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Thực hiện chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII
Năm 2018
 
Họ và tên:………………………………………………………
Chức vụ:………………………………………………………..
Sinh hoạt Đảng tại:……………………………………………………………………..
Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………
Sau khi học tập, quán triệt chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2018 về thực hiện chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ chính trị; Thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. Khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2017:
1. Nội dung thực hiện chỉ thị 05 – CT/TW còn hạn chế:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nội dung thực hiện Nghị quyết TW 4 Khóa XII còn hạn chế:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Nội dung đăng ký mới năm 2018:
1.Nội dung thực hiện chỉ thị 05 – CT/TW:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nội dung thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Biện pháp thực hiện:
1. Thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Đánh giá, nhận xét của Chi Bộ/cơ quan năm 2018:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trên đây là kế hoạch cá nhân của bản thân tôi về việc thực hiện chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ chính trị, thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII và nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018, tôi xin cam kết thực hiện theo quy định.
 
                   XÁC NHẬN                                                    NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
CỦA ĐẢNG ỦY/ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Đào Đức

Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây