Tổng hợp học sinh vi phạm khối 10, 11

Thứ hai - 13/05/2013 10:47
  THỐNG KÊ VI PHẠM  
           
  STT Lớp Số lượng Ghi chú  
  1 10A1 5    
  2 10A2 24    
  3 10A3 15    
  4 10A4 70    
  5 10A5 40    
  6 10A6 44    
  7 10A7 36    
  8 10A8 25    
  9 10A9 3    
  10 10A10 68    
  11 10A11 33    
  12 10A12 20    
  13 10A13 107    
  14 10A14 69    
  15 11A1 19    
  16 11A2 36    
  17 11A3 16    
  18 11A4 32    
  19 11A5 50    
  20 11A6 68    
  21 11A7 59    
  22 11A8 9    
  23 11A9 6    
  24 11A10 19    
  25 11A11 27    
  26 11A12 47    
  27 11A13 33    
  28 11A14 74    
           
           
  Anh kiểm tra lại SĐB 10A2 đến 10A7    
           
  THỐNG KÊ HỌC SINH VI PHẠM THEO LỚP
           
STT Họ và tên Lớp Lỗi Ngày tháng
1   Hữu 10A1 Không thuộc bài 22/1
2   Lưu 10A1 Không mang giày 24/4
3   Quyết 10A1 Không mang giày 24/4
4   Thắng 10A1 Mất trật tự 11/1/2013
5   Thắng 10A1 Không mang giày 24/4
      10A1 Count 5  
1 Trần Đức Chiến 10A10 Không sơ vin 28/2/2012
2   Chiến 10A10 Đi chậm 17/1/2014
3   Chiến 10A10 Lộn xộn trong giờ 1/3/2013
4   Chiến 10A10 Làm việc riêng trong giờ 4/3/2013
5   Chiến 10A10 Không nghiêm túc 8/5/2013
6 Đội cờ đỏ 10A10 Không đồng phục 24/1/2013
7   Giang 10A10 Không nghiêm túc 8/5/2013
8 Lương Ngọc Hải 10A10 Bỏ giờ ra quán 3/5/2013
9 Lương Ngọc Hải 10A10 Nói chuyện 11/3/2013
10 Lương Ngọc Hải 10A10 Bỏ giờ 22/04/2013
11 Ngọc Hải 10A10 Không nghiêm túc 27/02/2013
12 Ngọc Hải 10A10 Bỏ giờ 10/4/2013
13   Hải 10A10 Đi chậm 23/1/2013
14   Hải 10A10 Bỏ giờ 8/3/2013
15   Hải 10A10 Không chú ý 22/04/2013
16 Sỹ Hiếu 10A10 Không nghiêm túc 27/02/2013
17 Sỹ Hiếu 10A10 Không học bài cũ 27/03/2013
18 Viết Hiếu 10A10 Nói chuyện riêng 25/01/2013
19 Viết Hiếu 10A10 Lộn xộn trong giờ 20/02/2013
20   Hoàng 10A10 Không có vở soạn bài 23/01/2013
21 Mai Hương 10A10 Không nghiêm túc 15/03/2013
22   Hương 10A10 Không nghiêm túc 17/01/2013
23   Huyền 10A10 Không nghiêm túc 15/03/2013
24 Trần Thị Thanh Lam 10A10 Không đeo thẻ 6/4/2013
25   Linh 10A10 Không nghiêm túc 17/01/2013
26   Long 10A10 Không nghiêm túc 24/04/2013
27 Hữu 10A10 Mất trật tự trong giờ 5/4/2013
28   10A10 Không nghiêm túc 17/01/2013
29   10A10 Không nghiêm túc 31/01/2013
30   10A10 Không nghiêm túc 15/03/2013
31   10A10 Sử dụng điện thoại 12/4/2013
32   10A10 Mất trật tự 2/5/2013
33   10A10 Không nghiêm túc 8/5/2013
34   Mai 10A10 Không nghiêm túc 17/01/2013
35   Nam 10A10 Không nghiêm túc 16/01/2013
36   Nhật 10A10 Sử dụng điện thoại trong giờ 15/01/2013
37   Nhật 10A10 Không học bài cũ 29/03/2013
38   Nhật 10A10 Không nghiêm túc 10/4/2013
39   Nhung 10A10 Vào Muộn 20/02/2013
40   Nhung 10A10 Không chú ý 22/04/2013
41   Oanh 10A10 Không nghiêm túc 10/4/2013
42   Phương 10A10 Không học bài cũ 27/03/2013
43   Phương 10A10 Không chú ý 22/04/2013
44   Sỹ 10A10 Đánh cro trong giờ 4/5/2013
45   Tài 10A10 Không có vở soạn bài 23/01/2013
46 Nguyễn Thúy 10A10 Không nghiêm túc 8/3/2013
47   Trang 10A10 Không chú ý 22/04/2013
48 Lê Văn Trường 10A10 Không đeo thẻ 18/1/2013
49 Lê Văn Trường 10A10 Không sơ vin 28/2/2012
50 Lê Văn Trường 10A10 Đi chậm 5/4/2013
51   Trường 10A10 Mất trật tự 30/01/2013
52   Trường 10A10 Lộn xộn trong giờ 7/3/2013
53   Trường 10A10 Không nghiêm túc 15/03/2013
54   Trường 10A10 Vô lễ 10/4/2013
55   Trường 10A10 Không chú ý 22/04/2013
56   Trường 10A10 Mất trật tự 2/5/2013
57   Trường 10A10 Không nghiêm túc 8/5/2013
58   Truyền 10A10 Không nghiêm túc 17/01/2013
59   Truyền 10A10 Không nghiêm túc 27/02/2013
60   Truyền 10A10 Nghe nhạc trong giờ 6/3/2013
61   Truyền 10A10 Không nghiêm túc 8/3/2013
62 Hồ Sĩ Tuấn 10A10 Không sơ vin 16/3/2013
63   Tuấn 10A10 Không nghiêm túc 17/01/2013
64   Tuấn 10A10 Nói chuyện riêng 25/01/2013
65   Tuấn 10A10 Vào Muộn 20/02/2013
66   Tuấn 10A10 Không học bài cũ 29/03/2013
67   Tuấn 10A10 Không chú ý 22/04/2013
68   Tuấn 10A10 Không đồng phục 24/04/2013
      10A10 Count 68  
1   ánh 10A11 Không nghiêm túc 16/01/2013
2 Hồ Bình 10A11 Ý thức học tập chưa tốt 10/1/2013
3 Nguyễn Văn Bình 10A11 Không học bài, không ghi bài 30/01/2013
4 Văn Bình 10A11 Không học bài cũ 19/01/2013
5 Văn Bình 10A11 Ý thức kém 2/5/2013
6   Cường 10A11 Không đồng phục 29/1/2013
7   Cường 10A11 Ngủ trong giờ 13/03/2013
8 Cao Điểm 10A11 Không làm bài tập 10/4/2013
9   Điểm 10A11 Mất trật tự 10/5/2013
10 Lê Tiến Đồng 10A11 Không đeo thẻ 22/1/2013
11 Lê Tiến Đồng 10A11 Không sơ vin 11/3/2013
12   Đồng 10A11 Không đồng phục, không thẻ HS 31/1/2013
13   Đồng 10A11 Không đồng phục, không thẻ 31/1/2013
14   Duyên 10A11 Ý thức học tập chưa tốt 10/1/2013
15   Duyên 10A11 Không làm bài tập 10/4/2013
16 Trần Thị 10A11 Không đeo thẻ 6/4/2013
17 Vũ Văn Hải 10A11 Không đồng phục, không sơ vin 12/3/2013
18   Hải 10A11 Không làm bài tập 10/4/2013
19   Hải 10A11 Chưa nghiêm túc 18/04/2013
20   Hoàng 10A11 Chưa nghiêm túc 18/04/2013
21   Hồng 10A11 Ý thức kém trong giờ 29/01/2013
22   Hồng 10A11 Bỏ giờ 3/4/2013
23 Nguyễn Huyền 10A11 Không học bài cũ 4/4/2013
24   Linh 10A11 Bỏ giờ 3/4/2013
25   Linh 10A11 Không học bài cũ 4/4/2013
26 Trần Ngân 10A11 Không nghiêm túc 16/01/2013
27   Ngân 10A11 Ý thức học tập chưa tốt 10/1/2013
28   Quỳnh 10A11 Sử dụng điện thoại trong giờ 29/03/2013
29   Sửu 10A11 Không học bài cũ 16/01/2013
30   Sửu 10A11 Không làm bài tập 10/4/2013
31 Hồ Thảo 10A11 Không làm bài tập 10/4/2013
32 Thảo 10A11 Ý thức học tập chưa tốt 10/1/2013
33 Hồ Trang 10A11 Sử dụng điện thoại trong giờ 29/03/2013
      10A11 Count 33  
1 Mỹ Hạnh 10A12 Không học bài cũ 28/03/2013
2   Hiếu 10A12 Không ghi bài 13/04/2013
3 Hồ Đình Hoàng 10A12 Không thẻ, không sơ vin 21/2/2013
4   Hoàng 10A12 Không đeo thẻ 11/5/2013
5   Khánh 10A12 Không học bài cũ 28/03/2013
6   Minh 10A12 Không học bài cũ 28/03/2013
7 Nguyễn Văn Nam 10A12 Không đeo thẻ, không đồng phục 23/1/2013
8   Nam 10A12 Không thẻ 8/1/2013
9 Công Phương 10A12 Không có giày 20/02/2013
10 Nguyễn Công Phương 10A12 Không đồng phục, không đeo thẻ 24/1/2013
11   Tâm 10A12 Bài cũ kém 28/02/2013
12 Trọng Thái 10A12 Không có giày 20/02/2013
13   Thái 10A12 Sử dụng điện thoại 18/01/2013
14   Thái 10A12 Vắng học không lý do 5/2/2013
15   Thái 10A12 Không học bài cũ 28/03/2013
16   Thủy 10A12 Bài cũ kém 28/02/2013
17   Trọng 10A12 Không học bài cũ 28/03/2013
18 Ngô Văn Tuấn 10A12 Không thẻ 16/1/2013
19 Nguyễn Văn Tuấn 10A12 Không đeo thẻ 5/4/2013
20   Tuấn 10A12 Không đồng phục 11/1/2013
      10A12 Count 20  
1   An 10A13 Nói chuyện nhiều 2/3/2013
2   An 10A13 Không mang giày 16/04/2013
3   An 10A13 Nói chuyện riêng 18/04/2013
4 Thanh Anh 10A13 Không nghiêm túc 30/01/2013
5 Thành Anh 10A13 Không ghi bài 19/01/2013
6 Thành Anh 10A13 Không mang giày 29/01/2013
7 Thành Anh 10A13 Không học bài 29/01/2013
8 Thành Anh 10A13 Không nghiêm túc 6/3/2013
9 Thành Anh 10A13 Không có vở bài tập 22/03/2013
10 Thành Anh 10A13 Nói chuyện nhiều 03/.04/2013
11 Thành Anh 10A13 Nói chuyện nhiều 5/4/2013
12 Thành Anh 10A13 Không làm bài tập 6/4/2013
13 Văn Anh 10A13 Không ghi bài 19/01/2013
14   Cao 10A13 Không làm bài tập 18/01/2013
15   Cao 10A13 Không học bài 29/01/2013
16   Cao 10A13 Không học bài, không ghi bài 19/02/2013
17   Cao 10A13 Không có vở bài tập 22/03/2013
18   Chiến 10A13 Không học bài 29/01/2013
19   Chiến 10A13 Không học bài cũ 1/2/2013
20   Chiến 10A13 Nói chuyện nhiều 2/3/2013
21   Chiến 10A13 Mất trật tự trong giờ 15/03/2013
22   Chiến 10A13 Mất trật tự 22/03/2013
23   Chiến 10A13 Không có vở bài tập 29/03/2013
24   Đoàn 10A13 Sử dụng điện thoại trong giờ 23/01/2013
25   Đoàn 10A13 Làm việc riêng trong giờ 23/02/2013
26 Nguyễn Thị 10A13 Không thẻ 3/4/2013
27 Nguyễn Thị 10A13 Đi chậm 5/4/2013
28 Thúy Hiền 10A13 Làm việc riêng trong giờ 23/02/2013
29   Hoàng 10A13 Không đồng phục 10/1/2013
30   Hoàng 10A13 Không ghi bài 12/1/2013
31   Hoàng 10A13 Không làm bài tập 18/01/2013
32   Hoàng 10A13 Bỏ giờ 22/01/2013
33   Hoàng 10A13 Không mang giày 29/01/2013
34   Hoàng 10A13 Không học bài 29/01/2013
35   Hoàng 10A13 Không học bài 30/01/2013
36   Hoàng 10A13 Không ghi bài 31/01/2013
37   Hoàng 10A13 Không học bài cũ 1/2/2013
38   Hoàng 10A13 Không học bài, không ghi bài 19/02/2013
39   Hoàng 10A13 Không nghiêm túc 6/3/2013
40   Hoàng 10A13 Không mang giày 16/04/2013
41   Hoàng 10A13 Không đồng phục, không đeo thẻ 24/04/2013
42   Huyền 10A13 Không ghi bài 1/3/2013
43 Thái Thị Lan 10A13 Không thẻ 4/4/2013
44   Lan 10A13 Không học bài, không ghi bài 19/02/2013
45   Lành 10A13 Không đeo thẻ 23/1/2013
46   Lành 10A13 Không chú ý trong giờ 19/01/2013
47   Lành 10A13 Nói chuyện nhiều 2/3/2013
48   Lành 10A13 Không học bài cũ 22/04/2013
49   Liễu 10A13 Không làm bài tập 6/4/2013
50   Lương 10A13 Không đồng phục 10/1/2013
51 Lương 10A13 Không mang giày 26/02/2013
52 Lương 10A13 Không có vở bài tập 1/3/2013
53 Lương 10A13 Không nghiêm túc 6/3/2013
54 Lương 10A13 Không ghi bài 22/03/2013
55 Lương 10A13 Không học bài cũ 22/04/2013
56   10A13 Không đồng phục 10/1/2013
57   10A13 Không mang giày 29/01/2013
58   Lý a 10A13 Nói chuyện nhiều 2/3/2013
59   Lý A 10A13 Không mang giày 16/04/2013
60   Lý A 10A13 Không học bài cũ 22/04/2013
61   Mai 10A13 Bỏ giờ 5/2/2013
62   Mai 10A13 Không có vở bài tập 1/3/2013
63   Nam 10A13 Làm việc riêng trong giờ 23/02/2013
64   Năng 10A13 Nói chuyện riêng 1/3/2013
65   Oanh 10A13 Không chú ý trong giờ 19/01/2013
66   Oanh 10A13 Nói chuyện riêng 1/3/2013
67   Oanh 10A13 Nói chuyện nhiều 03/.04/2013
68   Oanh 10A13 Không mang giày 16/04/2013
69   Oanh 10A13 Nói chuyện riêng 18/04/2013
70   Oanh 10A13 Không học bài cũ 22/04/2013
71 Lê Văn Quân 10A13 Không sơ vin 2/3/2013
72   Quân 10A13 Nói chuyện nhiều 17/01/2013
73   Quân 10A13 Nói chuyện nhiều 27/02/2013
74   Quân 10A13 Nói chuyện nhiều 2/3/2013
75   Quân 10A13 Mất trật tự trong giờ 15/03/2013
76   Quân 10A13 Không nghiêm túc 6/4/2013
77   Quân 10A13 Nói chuyện riêng 18/04/2013
78   Quân 10A13 Không học bài cũ 22/04/2013
79   Quân 10A13 Nói chuyện riêng 2/5/2013
80   Sơn 10A13 Nói chuyện nhiều 2/3/2013
81   Sơn 10A13 Mất trật tự trong giờ 15/03/2013
82   Sơn 10A13 Không có vở bài tập 5/4/2013
83   Sơn 10A13 Không học bài cũ 22/04/2013
84   Tài 10A13 Không có vở bài tập 2/2/2013
85   Tài 10A13 Bỏ giờ 5/2/2013
86   Tài 10A13 Mất trật tự trong giờ 15/03/2013
87   Tài 10A13 Nói leo trong giờ 22/03/2013
88   Tài 10A13 Không làm bài tập, sử dụng điện thoại 12/4/2013
89   Tài 10A13 Không mang giày 16/04/2013
90   Tài 10A13 Bỏ giờ 20/04/2013
91   Tài 10A13 Không học bài cũ 22/04/2013
92 Hồ Văn Trí 10A13 Không sơ vin 1/3/2013
93 Hồ Văn Trí 10A13 Không sơ vin 12/3/2013
94   Trí 10A13 Không có vở bài tập 2/2/2013
95   Trí 10A13 Không mang giày 26/02/2013
96   Trí 10A13 Nói chuyện nhiều 27/02/2013
97   Trí 10A13 Không học bài cũ 22/04/2013
98   Trọng 10A13 Không mang giày 29/01/2013
99   Trọng 10A13 Không ghi bài 31/01/2013
100   Trọng 10A13 Không học bài, không ghi bài 19/02/2013
101   Trọng 10A13 Không mang giày 26/02/2013
102   Trọng 10A13 Nói chuyện nhiều 27/02/2013
103   Trọng 10A13 Không làm bài tập 13/03/2013
104   Trọng 10A13 Không có vở bài tập 29/03/2013
105   Trọng 10A13 Không có vở bài tập 5/4/2013
106   Trọng 10A13 Không mang giày 16/04/2013
107 Văn Đức Tuân 10A13 Không đeo thẻ 6/4/2013
      10A13 Count 107  
1 Vân Anh 10A14 Không mang giày 27/04/2013
2 Vân Anh 10A14 Đánh nhau trong giờ 11/5/2013
3 Hồ Sĩ Bắc 10A14 Không ĐP, không thẻ, nói dối 28/3/2013
4   Bắc 10A14 Mất trật tự trong giờ 19/01/2013
5   Bắc 10A14 Nói chuyện riêng, không ghi bài 8/3/2013
6 Nguyễn Xuân Đại 10A14 Không đồng phục 24/1/2013
7   Đại 10A14 Không ghi bài 11/4/2013
8   Đại 10A14 Không mang giày 27/04/2013
9 Đình Đức 10A14 Nói chuyện, mất trật tự 5/3/2013
10 Đình Đức 10A14 Nói chuyện riêng, không ghi bài 8/3/2013
11   Đức 10A14 Không ghi bài 11/4/2013
12 Dũng 10A14 Nói chuyện riêng 10/11/2013
13 Dũng 10A14 Nói chuyện riêng 12/11/2013
14 Dũng 10A14 Nói chuyện riêng 31/01/2013
15 Dũng 10A14 Nói chuyện riêng, không ghi bài 8/3/2013
16 Dũng 10A14 Không ghi bài 11/4/2013
17 Nguyễn Bá Dũng 10A14 Không sơ vin, không thẻ 20/3/2013
18 Nguyễn Bá Dũng 10A14 Không thẻ 4/4/2013
19 Tuấn Dũng 10A14 Nói chuyện riêng 16/01/2013
20 Tuấn Dũng 10A14 Không ghi bài 24/01/2013
21 Tuấn Dũng 10A14 Nói chuyện riêng 20/02/2013
22 Tuấn Dũng 10A14 Không ghi bài 11/4/2013
23 Tuấn Dũng 10A14 Không mang giày 27/04/2013
24 Tuấn Dũng 10A14 Đánh bài trong giờ 7/5/2013
25   Dũng 10A14 Không đúng trang phục 8/3/2013
26   Dũng 10A14 Không mang giày 27/04/2013
27   Hạnh 10A14 Nói chuyện riêng 14/03/2013
28   Hòa 10A14 Mất trật tự trong giờ 24/01/2013
29   Hồng 10A14 Nói chuyện riêng 14/03/2013
30   Huyền 10A14 Nói chuyện riêng 17/01/2013
31   Huyền 10A14 Mất trật tự trong giờ 24/01/2013
32 Hồ Sĩ Khiêm 10A14 Không đồng phục 21/2/2013
33   Khiêm 10A14 Không đồng phục 11/1/2013
34   Khiêm 10A14 Đi muộn 29/1/2013
35   Khiêm 10A14 Làm việc riêng trong giờ 19/01/2013
36   Khiêm 10A14 Đánh nhau trong giờ 19/03/2013
37   Minh 10A14 Nói chuyện riêng 12/11/2013
38   Nam 10A14 Làm việc riêng trong giờ 26/02/2013
39   Nam 10A14 Không học bài 5/3/2013
40   Nam 10A14 Nói chuyện riêng, không ghi bài 8/3/2013
41   Nam 10A14 Nói chuyện riêng 14/03/2013
42   Nam 10A14 Không ghi bài 11/4/2013
43   Năng 10A14 Nói chuyện riêng 10/11/2013
44   Năng 10A14 Không học bài 5/3/2013
45   Năng 10A14 Nói chuyện riêng, không ghi bài 8/3/2013
46   Năng 10A14 Không mang giày 27/04/2013
47   Năng 10A14 Đánh nhau trong giờ 11/5/2013
48   Ngọc 10A14 Nói chuyện riêng, không ghi bài 8/3/2013
49 Nguyễn Thị Nhật 10A14 Không đeo thẻ, không đồng phục 18/1/2013
50 Đậu Thị Nhung 10A14 Không tuân thủ yêu cầu giwof học 12/4/2013
51 Nguyễn Công Phiến 10A14 Không sơ vin 2/3/2013
52 Nguyễn Công Phiến 10A14 Không sơ vin, không ĐP 16/3/2013
53   Phiến 10A14 Nói chuyện riêng 17/01/2013
54   Phiến 10A14 Làm việc riêng trong giờ 19/01/2013
55   Phiến 10A14 Nói chuyện riêng, không ghi bài 8/3/2013
56   Phiến 10A14 Đánh nhau trong giờ 19/03/2013
57   Phiến 10A14 Không ghi bài 11/4/2013
58   Phiến 10A14 Không mang giày 27/04/2013
59   Phiến 10A14 Đánh bài trong giờ 7/5/2013
60   Quyết 10A14 Làm việc riêng trong giờ 26/02/2013
61   Thế 10A14 Đi chậm 5/4/2013
62   Thế 10A14 Nói chuyện riêng 16/01/2013
63   Thế 10A14 Nói chuyện riêng, không ghi bài 8/3/2013
64   Tịnh 10A14 Nói chuyện riêng 10/11/2013
65   Tịnh 10A14 Nói chuyện riêng 17/01/2013
66   Tịnh 10A14 Thường xuyên hút thốc lá trong giờ 19/01/2013
67   Toàn 10A14 Nói chuyện riêng, không ghi bài 8/3/2013
68   10A14 Nói chuyện riêng 31/01/2013
69   10A14 Nói chuyện riêng 20/03/2013
      10A14 Count 69  
1 Nguyễn 10A2 Không học bài 8/4/2013
2   Hùng 10A2 Không đi day 4/4/2013
3 Hồ Sĩ Hương 10A2 Không đeo thẻ 23/1/2013
4   Lài 10A2 Không học bài 8/4/2013
5   Nam 10A2 Không mang giày 8/1/2013
6   Nam 10A2 Không học bài 8/4/2013
7   Nam 10A2 Không đi dày 16/4
8   Ninh 10A2 Không đi day 4/4/2013
9   Ninh 10A2 Không đi dày 16/4
10   Pháp 10A2 Không đi day 4/4/2013
11 Lê Quang Phú 10A2 Không sơ vin, không đeo thẻ 5/4/2013
12   Quang 10A2 Không học bài 8/1/2013
13   Quang 10A2 Không mang giày 8/1/2013
14   Quang 10A2 Không học bài 29/1
15   Sơn 10A2 Không mang giày 8/1/2013
16   Sơn 10A2 Không học bài 12/1/2013
17   Sơn 10A2 Không học bài 29/1
18   Sơn 10A2 Không đi day 4/4/2013
19   Thủy 10A2 Không đi day 4/4/2013
20   Thủy 10A2 Không học bài 8/4/2013
21 Trần Văn Tuấn 10A2 Không đồng phục 28/1/2013
22 Trần Văn Tuấn 10A2 Không đeo thẻ 6/4/2013
23   Tùng 10A2 Không đi dày 16/4
24   Việt 10A2 Không học bài 12/1/2013
      10A2 Count 24  
1 Vũ Thị 10A3 Không đeo thẻ 17/1/2013
2   Hợp 10A3 Nói chuyện riêng 27/4
3   Kiên 10A3 Mất trật tự 19/1
4   Kiên 10A3 Ý thức kém 20/2
5   Lan 10A3 Không đồng phục 11/5/2013
6 Hồ Văn Nhật 10A3 Không sơ vin, không ĐP 16/3/2013
7   Phương 10A3 Không đeo thẻ, mặc đồng phục đối phó 9/1/2013
8   Phương 10A3 Không đồng phục 30/1/2013
9   Phượng 10A3 Không đồng phục 18/1/2013
10   Thắng 10A3 Nói chuyện riêng 27/4
11 Lê Thị Thơm 10A3 Không đeo thẻ 23/1/2013
12 Lê Thị Trang 10A3 Không đồng phục 23/1/2013
13   Tri 10A3 Mất trật tự 19/1
14   Tri 10A3 Nói chuyện riêng 27/4
15   Trường 10A3 Nói chuyện riêng 27/4
      10A3 Count 15  
1 Thế Anh 10A4 Không đi dày 6/3/2013
2   Anh 10A4 Không học bài 16/3
3   Bằng 10A4 Sử dụng ĐT trong giờ 2/4/2013
4   Bằng 10A4 Ý thức kém 6/4/2013
5   Bằng 10A4 Không học bài 20/4
6 Nguyễn Xuân Công 10A4 Trèo tường 22/4/2013
7   Công 10A4 Không trung thực trong giờ bài tập 19/1
8   Công 10A4 Không học bài 20/4
9 Trần Nguyễn Cường 10A4 Không sơ vin 1/3/2013
10 Lê Quốc Đạt 10A4 Không đeo thẻ 25/1/2013
11   Đạt 10A4 Không học bài 23/4
12 Hoàng Danh Hải 10A4 Không sơ vin 1/3/2013
13   Hải 10A4 Không học bài 20/4
14   Huề 10A4 Bài cũ yếu 25/1
15 Nguyễn Thị Hương 10A4 Không thẻ 28/3/2013
16   Hường 10A4 không làm bài tập 11/1/2013
17   Huyền 10A4 Không học bài 20/4
18   Khánh 10A4 Không đi dày 30/1
19   Khánh 10A4 Không đi dày 6/3/2013
20   Khánh 10A4 không làm bài tập 11/3/2013
21   Khánh 10A4 Không có vỡ soạn 18/3
22   Khánh 10A4 Không đi dày 10/4/2013
23 Hồ Văn Lợi 10A4 Không sơ vin 1/3/2013
24 Hồ Văn Lợi 10A4 Không đeo thẻ 5/4/2013
25   Lợi 10A4 Không nghiêm túc 15/4/2013
26   Lợi 10A4 Mất trật tự 27/4
27 Lê Tiến Lực 10A4 Không đeo thẻ 5/4/2013
28 Hồ Phương Nam 10A4 Sử dụng ĐT trong giờ 17/4
29   Nam 10A4 Không đi dày 30/1
30   Nam 10A4 Mất trật tự 5/2/2013
31   Nam 10A4 Không đi dày 3/4/2013
32   Nam 10A4 Không đi dày 10/4/2013
33 Lê Thị Nhung 10A4 Không đồng phục, không đeo thẻ 23/1/2013
34   Nhung 10A4 không làm bài tập 11/1/2013
35   Nhung 10A4 Không tập trung 22/2
36   Nhung 10A4 Ý thức kém 6/4/2013
37   Quyết 10A4 không học bài 7/1/2013
38   Quyết 10A4 Không đi dày 6/3/2013
39   Thắng 10A4 không học bài 7/1/2013
40 Vũ Văn Thiên 10A4 Không sơ vin 1/3/2013
41   Thiên 10A4 Bài cũ yếu 25/1
42   Thiên 10A4 Không đi dày 30/1
43   Thiên 10A4 Không đi dày 6/3/2013
44   Thiên 10A4 Không soạn bài 8/4/2013
45   Thiên 10A4 Không học bài 23/4
46   Thuấn 10A4 Không học bài 16/3
47 Trần Nguyễn Thường 10A4 Không thẻ 28/3/2013
48   Thuyết 10A4 Không nghiêm túc 20/2
49   Thuyết 10A4 Không soạn bài 8/4/2013
50   Thuyết 10A4 Không học bài 11/4/2013
51   Tình 10A4 không làm bài tập 11/1/2013
52   Trình 10A4 Không đi dày 30/1
53   Trình 10A4 Không đi dày 6/3/2013
54   Trình 10A4 Ý thức kém 23/4
55 Hồ Sĩ Hoàng Trung 10A4 Không sơ vin 1/3/2013
56   Trung 10A4 Không học bài 5/2/2013
57   Trung 10A4 Không nghiêm túc 20/2
58   Trung 10A4 không làm bài tập 11/3/2013
59   Trung 10A4 Không đi dày 3/4/2013
60   Tuấn 10A4 không làm bài tập 11/1/2013
61   Tuấn 10A4 Không đi dày 30/1
62   Tuấn 10A4 Không soạn bài 8/4/2013
63   Tuấn 10A4 Không học bài 11/4/2013
64   Tuyết 10A4 không làm bài tập 11/3/2013
65 Hoàng Quốc Việt 10A4 Không sơ vin 1/3/2013
66   Việt 10A4 Nói chuyện riêng 16/3
67   Việt 10A4 Không có vỡ soạn 18/3
68   Việt 10A4 Không học bài 11/4/2013
69   Việt 10A4 Nói leo 15/4
70   Việt 10A4 Mất trật tự 27/4
      10A4 Count 70  
1 Lê Tiến Công 10A5 Không thẻ 3/4/2013
2 Nguyễn Cảnh Công 10A5 Không sơ vin 5/4/2013
3 Nguyễn Đình Cường 10A5 Không sơ vin 5/4/2013
4   Cường 10A5 Không nghiêm túc 18/1
5 Hồ Trọng Đô 10A5 Không thẻ 28/3/2013
6 Nguyễn Đình Hải 10A5 Không sơ vin 5/4/2013
7   Hậu 10A5 Không đồng phục, không thẻ HS 31/1/2013
8   Hậu 10A5 Không đồng phục, không thẻ 31/1/2013
9   Hậu 10A5 Sử dụng ĐT trong giờ 18/4
10 Lê Quốc Hiệp 10A5 Không thẻ 4/4/2013
11   Hiệp 10A5 Nói chuyện riêng 30/1
12   Hoa 10A5 Không đồng phục 17/1/2016
13   Hoa 10A5 Không ĐP, không đeo thẻ 5/2/2013
14 Hùng 10A5 Nói chuyện riêng 20/2
15 Đậu Đức Hưng 10A5 Không đeo thẻ 23/1/2013
16   Hưng 10A5 Không nghiêm túc 9/1/2013
17 Hoàng Lâm 10A5 Không sơ vin 5/4/2013
18 Hoàng Lâm 10A5 Sử dụng ĐT trong giờ 7/3/2013
19 Hồ Thị Lan 10A5 Đi chậm 5/4/2013
20   Lan 10A5 Không nghiêm túc 18/1
21 Đậu Linh 10A5 Đọc báo trong giờ 23/4
22   Linh 10A5 Nói chuyện riêng 20/2
23 Nguyễn Thị Minh 10A5 Không thẻ 28/3/2013
24   Oanh 10A5 Không đồng phục + Không PH 15/1
25   Phượng 10A5 Ý thức kém 10/1/2013
26 Nguyễn Hồng Sang 10A5 Không đồng phục 31/1/2013
27 Nguyễn Hồng Sang 10A5 Không đồng phục 31/1/2013
28   Sang 10A5 Không đeo thẻ 23/1/2013
29 Hoàng Danh Tài 10A5 Không sơ vin 11/3/2013
30 Nguyễn Duy Tài 10A5 Không sơ vin, không ĐP 11/3/2013
31   Thành 10A5 Mất trật tự 25/1
32 Đình Thu 10A5 Nói chuyện riêng 11/1/2013
33 Nguyễn Đình Thu 10A5 Không sơ vin 16/3/2013
34   Thu 10A5 Không nghiêm túc 16/1
35 Phạm Tuấn 10A5 Nói chuyện riêng 29/1
36 Lê Quốc Việt 10A5 Không sơ vin 11/3/2013
37 Lê Quốc Việt 10A5 Không học bài 2/3/2013
38 Nguyễn Thành Việt 10A5 Không đồng phục, không đeo thẻ 23/1/2013
39   Việt 10A5 Mất trật tự 25/1
40   Việt 10A5 Nói chuyện riêng 20/2
      10A5 Count 40  
1 Hoồ Hữu Bính 10A6 Không chấp hành kế hoạch vệ sinh của lớp 4/5/2013
2 Nguyễn Quốc Cường 10A6 Không chấp hành kế hoạch vệ sinh của lớp 4/5/2013
3 Hồ Thị Hằng 10A6 Không chấp hành kế hoạch vệ sinh của lớp 4/5/2013
4   Hạnh 10A6 Sử dụng ĐT trong giờ 18/1
5   Hạnh 10A6 Không đồng phục 22/1
6   Hạnh 10A6 Không ghi bài 7/3/2013
7   Hạnh 10A6 Nói chuyện riêng 28/3
8 Nguyễn Hữu Hợp 10A6 Đánh nhau 24/1/2013
9   Hợp 10A6 Sử dụng ĐT trong giờ 13/4
10   Hưng 10A6 Không ghi bài 7/3/2013
11   Hưng 10A6 Sử dụng ĐT trong giờ 22/3
12   Hưng 10A6 Nói chuyện riêng 29/3
13   Mận 10A6 Không học bài 19/1
14 Duy Mạnh 10A6 Làm việc riêng trong giờ 18/1
15 Lê Văn Mạnh 10A6 Không chấp hành kế hoạch vệ sinh của lớp 4/5/2013
16 Nguyễn Như Mạnh 10A6 Đánh nhau 24/1/2013
17 Nguyễn Văn Mạnh 10A6 Không đeo thẻ 11/1/2013
18 Nguyễn Văn Mạnh 10A6 Không sơ vin, không thẻ 11/3/2013
19 Như Mạnh 10A6 Mất trật tự 13/3
20 Văn Mạnh 10A6 Mất trật tự 13/3
21   Mạnh 10A6 Không nghiêm túc 21/3
22 Đậu Thị Ngọc 10A6 Không đồng phục 19/3/2013
23 Nguyễn Duy Phi 10A6 Không thẻ, đầu tóc không đúng quy định 15/1/2013
24 Nguyễn Duy Phi 10A6 Hút thuốc lá 31/1/2013
25 Nguyễn Duy Phi 10A6 Hút thuốc lá 31/1/2013
26 Nguyễn Duy Phi 10A6 Đi chậm 19/3/2013
27 Nguyễn Duy Phi 10A6 Không đeo thẻ, không sơ vin 3/5/2013
28   Phi 10A6 Không chú ý 16/3
29   Phi 10A6 Sử dụng ĐT trong giờ 22/3
30   Phi 10A6 Sử dụng ĐT trong giờ 12/4/2013
31 Phương 10A6 Ăn quà trong lớp 1/3/2013
32   Phương 10A6 Nói chuyện riêng 28/3
33   Quỳnh 10A6 Không học bài 19/1
34 Nguyễn Bá Sâm 10A6 Không đeo thẻ 6/4/2013
35 Cù Xuân Sang 10A6 Đánh nhau 24/1/2013
36   Sang 10A6 Không ghi bài 7/3/2013
37 Nguyễn Đình Thắng 10A6 Không đeo thẻ, không sơ vin, không ĐP 3/5/2013
38   Thắng 10A6 Không nghiêm túc 19/1
39   Thắng 10A6 Không chú ý 16/3
40 Trần Văn Tình 10A6 Không đeo thẻ 23/1/2013
41   Trang 10A6 Ăn quà trong lớp 1/3/2013
42   Trang 10A6 Sử dụng ĐT trong giờ 29/3
43   Tuấn 10A6 Hội đánh caro trong giờ 4/2/2013
44 Hồ Đức Tuyến 10A6 Không sơ vin, không ĐP, không thẻ 31/1/2013
      10A6 Count 44  
1   Cầm 10A7 Không học bài cũ 14/1
2   Cần 10A7 Không đeo thẻ 13/4
3   Chiến 10A7 Không học bài cũ 14/1
4   Dũng 10A7 Không học bài cũ 14/1
5   Dũng 10A7 Không đi dày 18/1
6   Dũng 10A7 không làm bài tập 9/4/2013
7 Phạm Văn Dương 10A7 Không đồng phục, đầu tóc không đúng quy định 24/1/2013
8   Dương 10A7 không làm bài tập 9/3/2013
9   Dương 10A7 Mất trật tự 9/3/2013
10   Duyệt 10A7 Không sơ vin 11/3/2013
11 Lê Thị Hòa 10A7 Không đeo thẻ 6/4/2013
12   Huyền 10A7 Chưa soạn bài 23/1
13   Liễu 10A7 không làm bài tập 9/3/2013
14 Nguyễn Du Linh 10A7 Không đeo thẻ 23/1/2013
15 Đậu Đức Nam 10A7 Không ghi bài 13/3
16 Nguyễn Đình Nam 10A7 Không thẻ 12/1/2013
17   Nam 10A7 Không đeo thẻ 9/1/2013
18 Nguyễn Đình Nhiên 10A7 Không sơ vin 5/4/2013
19   Oanh 10A7 không làm bài tập 9/3/2013
20   Oanh 10A7 không làm bài tập 6/4/2013
21 Vũ Văn Sơn 10A7 Không thẻ, không sơ vin 8/1/2013
22 Vũ Văn Sơn 10A7 Không sơ vin 11/3/2013
23   Sơn 10A7 Không đi dày 18/1
24   Sơn 10A7 Không đeo thẻ 13/4
25   Thăng 10A7 Không đi dày 18/1
26 Lê Văn Tiến 10A7 Không ghi bài 13/3
27   Tiến 10A7 Không đeo thẻ, sử dụng điện thoại 28/3/2013
28   Tiến 10A7 Không ghi bài 6/3/2013
29   Tiến 10A7 không làm bài tập 14/3
30   Tiến 10A7 Không ghi bài 21/3
31   Tiến 10A7 không làm bài tập 6/4/2013
32 Huyền Trang 10A7 Mất trật tự 29/1
33 Huyền Trang 10A7 Không nghiêm túc 26/2
34   Trang 10A7 Làm ôn 12/3/2013
35   Tuyết 10A7 Mất trật tự 29/1
36   Tuyết 10A7 Không ghi bài 12/3/2013
      10A7 Count 36  
1   An 10A8 Không đi giày 23/04/2013
2 Nguyễn Văn Cường 10A8 Không sơ vin 27/4/2013
3   Dung 10A8 Nói chuyện riêng 8/1/2013
4   Hạnh 10A8 Bài cũ yếu 16/03/2013
5   Hồng 10A8 Nói chuyện riêng 8/1/2013
6   Huấn 10A8 Không trung thực trong học tập 24/01/2013
7   Huấn 10A8 Bài cũ yếu 16/03/2013
8 Hồ Thị Huệ 10A8 Đi chậm 23/3/2013
9   Huệ 10A8 Không trung thực trong học tập 24/01/2013
10   Hương A 10A8 Không đi giày 23/04/2013
11   Lài 10A8 Lười luyện tập 19/02/2013
12 Linh 10A8 Không học bài cũ 18/03/2013
13   Linh 10A8 Lười luyện tập 19/02/2013
14   Linh 10A8 Không đi giày 23/04/2013
15 Lê Thị Oanh 10A8 Không đeo thẻ 20/3/2013
16   Oanh 10A8 Bài cũ yếu 16/03/2013
17   Quang 10A8 Tự ý ở trong lớp 13/03/2013
18   Quang 10A8 Không học bài cũ 18/03/2013
19   Quang 10A8 Không đi giày 23/04/2013
20 Hồ Thị Thanh 10A8 Không đeo thẻ 6/4/2013
21   Thảo 10A8 Không đi giày 23/04/2013
22   Trân 10A8 Bài cũ yếu 16/03/2013
23 Trường 10A8 Tự ý ở trong lớp 13/03/2013
24 Văn Trường 10A8 Không học bài cũ 18/03/2013
25   Tùng 10A8 Không học bài cũ 18/03/2013
      10A8 Count 25  
1 Đoàn Văn Luận 10A9 Không sơ vin 24/1/2013
2 Nguyễn Văn Minh 10A9 Không thẻ 28/3/2013
3 Nguyễn Bá Tuấn 10A9 Không đeo thẻ 23/1/2013
      10A9 Count 3  
1   Bằng 11A1 Đi học muộn 9/1/2013
2   Bằng 11A1 Không đeo thẻ 17/1/2017
3   Bằng 11A1 Không học bài cũ 24/01/2013
4 Văn Bính 11A1 Không học bài cũ 24/01/2013
5 Lê Tiến Chuyên 11A1 Không sơ vin 5/4/2013
6   Đại 11A1 Không học bài cũ 24/01/2013
7   Đại 11A1 Không học bài, không ghi bài 4/4/2013
8 Lâm Bá Đạt 11A1 Không đeo thẻ 25/1/2013
9   Đạt 11A1 Không mang giày 5/4/2013
10   Hoàng 11A1 Không học bài cũ 24/01/2013
11   Lan 11A1 Không học bài cũ 2/4/2013
12 Nguyễn Linh 11A1 Không học bài cũ 2/4/2013
13   Quý 11A1 Không đồng phục 17/1/2018
14   Tâm 11A1 Vắng không phép 22/01/2013
15   Tâm 11A1 Không mang giày 5/4/2013
16   Tạo 11A1 Không chú ý trong giờ 30/1/2013
17 Hữu Tuấn 11A1 Không học bài cũ 2/4/2013
18 Tuấn 11A1 Đi muộn 30/1/2013
19 Tuấn 11A1 Không học bài cũ 2/4/2013
      11A1 Count 19  
1 b 11A10 Ngủ trong giờ 29/03/2013
2   Dũng 11A10 Đánh cro trong giờ 30/01/2013
3   Duy 11A10 Đánh cro trong giờ 30/01/2013
4 Nguyễn Cảnh Hải 11A10 Không đồng phục, không thẻ HS 2/2/2013
5   Hải 11A10 Không nghiêm túc 29/03/2013
6 Nguyễn Cảnh Hóa 11A10 Không đồng phục, không thẻ 2/2/2013
7   Hoàng 11A10 Không đồng phục 23/1/2013
8   Hoàng 11A10 Không ghi bài 17/01/2013
9   Hoàng 11A10 Không nghiêm túc 23/04/2013
10   Hương 11A10 Bài cũ yếu 15/01/2013
11   Phương 11A10 Không đồng phục 8/1/2013
12   Phương 11A10 Không đeo thẻ 17/1/2015
13   Phượng 11A10 Bài cũ yếu 15/01/2013
14   Thắng 11A10 Không ghi bài 17/01/2013
15   Thúy 11A10 Không nghiêm túc 2/2/2013
16   Thúy 11A10 Không học bài cũ 26/02/2013
17   Thúy 11A10 Vô lễ 9/3/2013
18   Thúy 11A10 Ngủ trong giờ 29/03/2013
19   Thúy 11A10 Không nghiêm túc 23/04/2013
      11A10 Count 19  
1 Hồ Sỹ An 11A11 Không đeo thẻ 25/1/2013
2   An 11A11 Không đeo thẻ 22/1/2013
3 Trần Minh Công 11A11 Không đeo thẻ 13/3/2013
4   Dương 11A11 Không sơ vin 14/03/2013
5   Dương 11A11 Không làm bài tập 18/04/2013
6   Hưng 11A11 Nói chuyện riêng 2/4/2013
7   Lực 11A11 Không làm bài tập 18/04/2013
8   Ngân 11A11 Không nghiêm túc 16/04/2013
9   Nguyên 11A11 Nói chuyện riêng 2/4/2013
10   Nguyệt 11A11 Đọc truyện trong giờ 18/01/2013
11   Nhàn 11A11 Không nghiêm túc 16/04/2013
12   Oanh 11A11 Không sơ vin 14/03/2013
13   Oanh 11A11 Vô kỷ luật 27/03/2013
14   Oanh 11A11 Không nghiêm túc 16/04/2013
15   Oanh 11A11 Không làm bài tập 18/04/2013
16 Nguyễn Văn Phong 11A11 Không sơ vin 13/3/2013
17   Phong 11A11 Nói bậy trong lớp 5/4/2013
18   Phong 11A11 Không làm bài tập 18/04/2013
19   Thắm 11A11 Đi chậm 22/3/2013
20   Thủy 11A11 Sử dụng điện thoại trong giờ 15/03/2013
21   Tiến 11A11 Không sơ vin 14/03/2013
22 Nguyễn Đình Tưởng 11A11 Không đeo thẻ 13/3/2013
23 Văn Thị Tuyết 11A11 Đưa người ngoài vào trường trong giờ học 15/1/2013
24   Việt 11A11 Nói chuyện nhiều 16/01/2013
25   Việt 11A11 Không sơ vin 14/03/2013
26   Việt 11A11 Nói bậy trong lớp 5/4/2013
27   Việt 11A11 Không làm bài tập 18/04/2013
      11A11 Count 27  
1   Cúc 11A12 Không học bài 7/2/2013
2 3 HS bàn cuối 11A12 Không sơ vin 3/4/2013
3   Dũng 11A12 Trèo tường 6/4/2013
4   Dũng 11A12 Không học bài 7/2/2013
5   Dũng 11A12 Ý thức học tập chưa tốt 13/03/2013
6   11A12 Không nghiêm túc 11/3/2013
7   Hạnh 11A12 Sử dụng tài liệu 2/3/2013
8   Hoa 11A12 Không học bài cũ 19/03/2013
9 Đinh Văn Hòa 11A12 Không đeo thẻ 6/4/2013
10   Huế 11A12 Không học bài 17/01/2013
11   Lực 11A12 Ngủ trong lớp 19/02/2013
12   Lực 11A12 Không học bài cũ 16/04/2013
13   Lương 11A12 Không học bài cũ 19/03/2013
14   Lương 11A12 Không học bài cũ 22/03/2013
15   Lương 11A12 Không học bài cũ 16/04/2013
16   Mai 11A12 Không học bài cũ 19/03/2013
17   Mai 11A12 Làm việc riêng 2/4/2013
18   Mai 11A12 Không học bài cũ 16/04/2013
19   Mai 11A12 Không học bài cũ 16/04/2013
20   Ngân 11A12 Không học bài 17/01/2013
21   Ngân 11A12 Không nghiêm túc 6/5/2013
22   Nghiêm 11A12 Không nghiêm túc 11/3/2013
23   Ngọc 11A12 Không học bài cũ 22/03/2013
24   Ngọc 11A12 Không học bài cũ 16/04/2013
25   Ngọc 11A12 Không học bài cũ 16/04/2013
26   Nguyệt 11A12 Không học bài cũ 16/04/2013
27   Oanh 11A12 Không học bài cũ 19/03/2013
28   Oanh 11A12 Làm việc riêng 2/4/2013
29   Phương 11A12 Trèo tường 6/4/2013
30 Hồ Đình Phượng 11A12 Bỏ giờ, không đồng phục 28/1/2013
31 Hồ Đình Phượng 11A12 Bỏ giờ ra quán 3/5/2013
32   Phượng 11A12 Ngủ trong lớp 19/02/2013
33   Phượng 11A12 Ý thức học tập chưa tốt 13/03/2013
34   Phượng 11A12 Không học bài cũ 19/03/2013
35   Phượng 11A12 Ý thức học tập chưa tốt 18/03/2013
36   Phượng 11A12 Không chú ý học bài 23/03/2013
37   Phượng 11A12 Không học bài cũ 16/04/2013
38 Hoàng Văn Sơn 11A12 Không đồng phục, đổ nước không đúng nơi quy định 16/1/2013
39 Trần Văn Thảo 11A12 Không thẻ 4/4/2013
40   Thảo 11A12 Không học bài cũ 16/04/2013
41   Tháp 11A12 Không đeo thẻ 8/1/2013
42   Tháp 11A12 Không học bài cũ 16/04/2013
43   Tuấn 11A12 Không học bài cũ 19/03/2013
44 Hồ Quốc Việt 11A12 Không đồng phục 24/1/2013
45   Việt 11A12 Bỏ giờ 2/3/2013
46   Việt 11A12 Không học bài 7/2/2013
47   Việt 11A12 Không nghiêm túc 11/3/2013
      11A12 Count 47  
1   Chung 11A13 Không có vở soạn bài  
2   Đại 11A13 Không đeo thẻ 22/1/2013
3   Đại 11A13 Mất trật Tự trong giờ 10/1/2013
4   Đại 11A13 Không ghi bài 23/03/2013
5   Danh 11A13 Không chú ý 12/3/2013
6   Đào 11A13 Bỏ giờ 26/02/2013
7   Đào 11A13 Không ghi bài 23/03/2013
8   Đào 11A13 Làm việc riêng trong giờ 2/5/2013
9 Đậu Thị 11A13 Đi chậm 28/3/2013
10 Hồ Thị Hoa 11A13 Đi chậm 23/3/2013
11   Huấn 11A13 Không nghiêm túc 7/1/2013
12   Huấn 11A13 Không nghiêm túc 18/01/2013
13   Huấn 11A13 Không nghiêm túc 11/5/2013
14   Hùng 11A13 Sử dụng điện thoại trong giờ 19/01/2013
15   Hùng 11A13 Không ghi bài 23/03/2013
16   Hùng 11A13 Không nghiêm túc 11/5/2013
17   Lan 11A13 Không đồng phục 18/1/2013
18   Lan 11A13 Không đồng phục, không thẻ HS 29/1/2013
19   Lan 11A13 Bỏ giờ 26/02/2013
20   Linh 11A13 Mất trật tự 4/2/2013
21 Nguyễn Thị Ngọc 11A13 Không đồng phục 8/1/2013
22 Nguyễn Thị Ngọc 11A13 Đi chậm 4/4/2013
23   Ngọc 11A13 Không đồng phục 8/1/2013
24   Ngọc 11A13 Không học bài 11/4/2013
25   Nhung 11A13 Không học bài 11/4/2013
26   Quân 11A13 Sử dụng điện thoại trong giờ 25/01/2012
27   Quân 11A13 Mất trật tự 4/2/2013
28 Đào Sĩ Tâm 11A13 Không đeo thẻ, sử dụng điện thoại 11/3/2013
29   Tâm 11A13 Sử dụng điện thoại trong giờ 21/03/2013
30   Tập 11A13 Không nghiêm túc 11/5/2013
31   Tĩnh 11A13 Không nghiêm túc 18/01/2013
32   Tuyết 11A13 Làm việc riêng trong giờ 2/5/2013
33   Tuyết A 11A13 Không có vở soạn bài  
      11A13 Count 33  
1 Trọng Anh 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 2/2/2013
2   Bảo 11A14 Không mang giày 18/02/2013
3   Công 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 5/5/2013
4   Cường 11A14 Không thẻ, không đồng phục 8/1/2013
5 Đình Đông 11A14 Không ghi bài 19/01/2013
6   Đông 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 1/2/2013
7   Đông 11A14 Không làm bài tập 4/4/2013
8   Đông 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 12/4/2013
9   Duyệt 11A14 Mất trật tự 27/02/2013
10   Duyệt 11A14 Gây rối 10/4/2013
11   Duyệt 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 12/4/2013
12   Hoài 11A14 Không chú ý 3/5/2013
13   Hoàn 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 22/02/2013
14 Nguyễn Huy Hoàng 11A14 Không đồng phục 24/1/2013
15 Nguyễn Huy Hoàng 11A14 Không đồng phục 29/1/2013
16   Hoàng 11A14 Không mang giày 18/02/2013
17   Hoàng 11A14 Không ghi bài 16/03/2013
18   Hợp 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 5/5/2013
19   Hợp 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 23/04/2013
20   Hợp 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 2/5/2013
21   Huấn 11A14 Không học bài 24/01/2013
22 Khánh Hùng 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 16/03/2013
23 Khánh Hùng 11A14 Không nghiêm túc 23/03/2013
24 Khánh Hùng 11A14 Không chú ý 3/5/2013
25   Hùng 11A14 Không ghi bài 18/04/2013
26   Hương 11A14 Không học bài 24/01/2013
27   Hương 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 23/04/2013
28 Văn Đức Năm 11A14 Không thẻ 28/2/2013
29 Vũ Đức Năm 11A14 Không thẻ 21/2/2013
30 Phương 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 12/1/2013
31 Phương 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 2/5/2013
32   Phượng 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 26/01/2013
33   Phượng 11A14 Mất trật tự 27/02/2013
34   Phượng 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 16/03/2013
35   Phượng 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 23/03/2013
36 Thắm 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 10/1/2013
37   Thịnh 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 2/5/2013
38   Thuyên 11A14 Không đồng phục 8/1/2013
39   Thuyên 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 25/01/2013
40   Thuyên 11A14 Vô lễ với giáo viên 29/03/3013
41   Thuyên 11A14 Không làm bài tập 4/4/2013
42   Thuyên 11A14 Nói leo trong giờ 5/5/2013
43   Thuyên 11A14 Sử dụng điện thoại trong giờ 4/5/2013
44 Bùi Văn Tiến 11A14 Không đồng phục 24/1/2013
45 Bùi Văn Tiến 11A14 Không đồng phục 29/1/2013
46   Tiến 11A14 Không đồng phục, không phù hiệu 11/1/2013
47   Tiến 11A14 Không ghi bài 16/03/2013
48   Tiến 11A14 Vô lễ với giáo viên 29/03/3013
49   Tiến 11A14 Không ghi bài 18/04/2013
50   Tiến 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 18/04/2013
51   Tiến 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 23/04/2013
52   Tình 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 2/5/2013
53   Trì 11A14 Không học bài 24/01/2013
54 Nguyễn Văn Trọng 11A14 Không đồng phục 5/2/2013
55   Trọng 11A14 Không mang giày 18/02/2013
56 Xuân 11A14 Không chú ý 26/02/2013
57 Xuân 11A14 Vào Muộn 13/03/2013
58   11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 1/2/2013
59   11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 22/02/2013
60   11A14 Gây rối 10/4/2013
61 Hồ Tuấn 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 26/01/2013
62 Hồ Hữu Tuấn 11A14 Không thẻ, không đồng phục 1/2/2013
63 Hồ Hữu Tuấn 11A14 Không thẻ, không ĐP 1/2/2013
64   Tuấn 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 1/2/2013
65   Tuấn 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 22/02/2013
66   Tuấn 11A14 Mất trật tự 27/02/2013
67   Tuấn 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 23/04/2013
68   Tuấn 11A14 Không chú ý 3/5/2013
69 Sỹ Tùng 11A14 Noi chuyện riêng trong giờ 10/1/2013
70   Tùng 11A14 Không đeo thẻ 22/1/2013
71   Tùng 11A14 Không học bài 24/01/2013
72   Tùng 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 26/01/2013
73   Tùng 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 18/04/2013
74   Tùng 11A14 Nói chuyện riêng trong giờ 23/04/2013
      11A14 Count 74  
1   An 11A2 Đọc báo trong giờ 13/03/2013
2   An 11A2 Không ghi bài, thiếu vở soạn 15/04/2013
3   An 11A2 Không học bài 17/04/2013
4   Anh 11A2 Sử dụng điện thoại 29/03/2013
5   Anh 11A2 Không ghi bài, thiếu vở soạn 15/04/2013
6   Công 11A2 Không ghi bài, không làm bài tập 17/01/2013
7   Công 11A2 Làm việc riêng 2/2/2013
8   Công 11A2 Tự ý vào phòng thiết bị 5/3/2013
9   Công 11A2 Sử dụng điện thoại 3/4/2013
10   Cường 11A2 Không ghi bài, không làm bài tập 17/01/2013
11   Cường 11A2 Nói chuyện riêng 14/03/2013
12   Cường 11A2 Mất trật tự 27/03/2013
13   Cường 11A2 Sử dụng điện thoại 27/03/2013
14   Cường 11A2 Sử dụng điện thoại 29/03/2013
15   Cường 11A2 Không đi giày 6/4/2013
16   Cường 11A2 Không nghiêm túc 12/4/2013
17   Cường 11A2 Không học bài 17/04/2013
18   Cường 11A2 Không có vở ghi 29/04/2013
19 Hồ Hữu Đại 11A2 Không sơvin 31/1/2013
20 Hồ Hữu Đại 11A2 Không sơ vin 31/1/2013
21   Đại 11A2 Không chuẩn bị bài 4/4/2013
22 Thái Hùng 11A2 Không chuẩn bị bài 4/4/2013
23   Hùng 11A2 Không nghiêm túc 14/03/2013
24   Hùng 11A2 Sử dụng điện thoại 3/4/2013
25   Lập 11A2 Không chuẩn bị bài 4/4/2013
26   Minh 11A2 Không soạn bài 14/03/2013
27   Minh 11A2 Sử dụng điện thoại 29/03/2013
28   Minh 11A2 Không học bài cũ 10/4/2013
29   Ngọc 11A2 Sử dụng điện thoại trong giờ  20/02/2013
30   Ngọc 11A2 Làm việc riền 7/3/2013
31   Ngọc 11A2 Sử dụng điện thoại 10/5/2013
32   Thái 11A2 Không nghiêm túc 14/03/2013
33   11A2 Không chuẩn bị bài 4/4/2013
34   11A2 Không học bài cũ 10/4/2013
35   11A2 Mất trật tự 17/04/2013
36   Tùng 11A2 Không chuẩn bị bài 4/4/2013
      11A2 Count 36  
1   11A3 Không đồng phục 18/1/2013
2   11A3 Nói chuyện riêng trong giờ 9/3/2013
3   Bắc 11A3 Nói ngang trong giờ 13/04/2013
4   Chính 11A3 Không làm bài tập 2/2/2013
5   Đàm 11A3 Nói chuyện riêng trong giờ 9/3/2013
6   Đàm 11A3 Vô ý thức trong giờ 13/03/2013
7 Hồ Trọng Lưu 11A3 Không đeo thẻ 6/4/2013
8   Lưu 11A3 Không mang giày 8/1/2013
9   Thế 11A3 Vô ý thức trong giờ 13/03/2013
10   Thế 11A3 Nói ngang trong giờ 21/03/2013
11   Tích 11A3 Không mang giày 8/1/2013
12 Công Tuấn 11A3 Không làm bài tập 2/2/2013
13 Nguyễn Công Tuấn 11A3 Không đồng phục 8/1/2013
14 Nguyễn Công Tuấn 11A3 Không sơ vin 19/3/2013
15 Nguyễn Công Tuấn 11A3 Không thẻ, không đồng phục 9/5/2013
16   Tuấn 11A3 Không đồng phục 9/1/2013
      11A3 Count 16  
1   Bách 11A4 Trèo tường 6/4/2013
2   Bách 11A4 Mất trật tự 8/4/2013
3   Bách 11A4 Không tập trung 17/04/2013
4   Bách 11A4 Nói chuyện riêng 18/04/2013
5   Bách 11A4 Không nghiêm túc 20/04/2013
6 Nguyễn Quốc Cường 11A4 Không sơ vin 4/5/2013
7   Dinh 11A4 Đi chậm 27/3/2013
8   Dinh 11A4 Chơi game trong giờ thực hành 20/02/2013
9   Dinh 11A4 Đánh cro trong giờ học 2/3/2013
10   Dinh 11A4 Bài cũ yếu 28/03/2013
11   Dinh 11A4 Mất trật tự 8/4/2013
12   Dung 11A4 Không tập trung 17/04/2013
13   Dũng 11A4 Đánh cro trong giờ học 2/3/2013
14 Hồ Sỹ 11A4 Sử dụng điện thoại trong giờ 25/04/2013
15   11A4 Bài cũ yếu 28/03/2013
16   Hoàn 11A4 Không tập trung 17/04/2013
17   Huệ 11A4 Không tập trung 17/04/2013
18 Lê Văn Huy 11A4 Không thẻ 4/4/2013
19   Huy 11A4 Chơi game trong giờ thực hành 20/02/2013
20   Huy 11A4 Bài cũ yếu 28/03/2013
21   Lâm 11A4 Chơi game trong giờ thực hành 20/02/2013
22   Luân 11A4 Không tập trung 17/04/2013
23   Luận 11A4 Chơi game trong giờ thực hành 20/02/2013
24   Minh 11A4 Không tập trung 9/1/2013
25 Nguyễn Trọng Phú 11A4 Không đồng phục 22/1/2013
26   Quach 11A4 Không tập trung 9/1/2013
27 Vũ Thị Quỳnh 11A4 Không thẻ 4/4/2013
28   Tài 11A4 Không tập trung 9/1/2013
29   Thanh 11A4 Đọc báo trong giờ 6/4/2013
30   Thanh 11A4 Không tập trung 17/04/2013
31   Thu 11A4 Không tập trung 17/04/2013
32   Thu 11A4 Nói chuyện riêng 18/04/2013
      11A4 Count 32  
1 Vũ Ngọc Ánh 11A5 Không thẻ, đi chậm 21/2/2013
2   Đăng 11A5 Không đúng trang phục 1/2/2013
3 Lê Văn Đoàn 11A5 Không đồng phục 22/1/2013
4   Dung 11A5 Không đồngp phục 1/1/2013
5 Vũ Văn Giáp 11A5 Đi chậm, không thẻ 4/4/2013
6 Lê Tiến Hiệp 11A5 Đi chậm 23/3/2013
7   Hiệp 11A5 Không đúng trang phục 29/04/2013
8 Nguyễn Bá Hoan 11A5 Không đeo thẻ 5/4/2013
9   Hoan 11A5 Không đồng phục 4/3/2013
10   Hoan 11A5 Ý thức kém 29/04/2013
11   Hùng 11A5 Ăn hàng trong lớp 6/2/2013
12 Đậu Đức Hưng 11A5 Đi chậm 28/3/2013
13   Khao 11A5 Không đồngp phục 1/1/2013
14   Lan 11A5 Bỏ giờ 1/3/2013
15   Lan 11A5 Mất trật tự trong giờ 2/4/2013
16   Lan 11A5 Không học bài cũ 11/4/2013
17   Lan 11A5 Không đúng trang phục 29/04/2013
18 Bảo Linh 11A5 Không đúng trang phục 1/2/2013
19   Linh 11A5 Không đúng trang phục 1/2/2013
20   Linh 11A5 Không đúng trang phục 1/3/2013
21   Ly 11A5 Sử dụng điện thoại 7/1/2013
22   Minh 11A5 Không đúng trang phục 1/2/2013
23   Nhi 11A5 Không đồngp phục 1/1/2013
24   Nhi 11A5 Không đúng trang phục 29/04/2013
25   Ninh 11A5 Không đúng trang phục 1/2/2013
26 Anh Phong 11A5 Không sơ vin 5/4/2013
27   Phong 11A5 Không đúng trang phục 1/2/2013
28   Phong 11A5 Vô lễ 9/3/2013
29   Quân 11A5 Đi học muộn 10/1/2013
30   Quân 11A5 Mất trật tự 26/01/2013
31   Quân 11A5 Tự ý sữa sổ đầu bài 8/3/2013
32   Quân 11A5 Bỏ giờ 9/4/2013
33 Nguyễn Đình Quang 11A5 Không sơ vin, không thẻ, không ĐP 11/3/2013
34   Quang 11A5 Không ghi bài 22/02/2013
35   Quang 11A5 Mất trật tự trong giờ 2/4/2013
36   Thảo 11A5 Không đúng trang phục 1/3/2013
37 Nguyễn Cảnh Thường 11A5 Không sơ vin, không thẻ 11/3/2013
38   Thường 11A5 Không đúng trang phục 1/2/2013
39   Thường 11A5 Mất trật tự trong giờ 27/04/2013
40   Thưởng 11A5 Không đúng trang phục 1/2/2013
41   Thưởng 11A5 Không đồng phục 4/3/2013
42   Thưởng 11A5 Không đúng trang phục 29/04/2013
43 Nguyễn Cảnh Thuyết 11A5 Không sơ vin 5/4/2013
44   Thuyết 11A5 Ăn hàng trong lớp 6/2/2013
45   Thuyết 11A5 Không ghi bài 22/02/2013
46   Thuyết 11A5 Không đúng trang phục 29/04/2013
47   Thuyết 11A5 Nói chuyện trong giờ 3/5/2013
48   Trung 11A5 Đi học muộn 10/1/2013
49   Trung 11A5 Không đúng trang phục 1/2/2013
50   Trung 11A5 Không đúng trang phục 29/04/2013
      11A5 Count 50  
1 Đình Anh 11A6 Không đồng phục 9/1/2013
2 Đình Anh 11A6 Bỏ giờ 30/01/2013
3 Đình Anh 11A6 Không tập trung 23/02/2013
4 Đình Anh 11A6 Không đồng phục 28/02/2013
5 Đình Anh 11A6 Mất trật tự 6/4/2013
6 Đình Anh 11A6 Không đúng trang phục 16/04/2013
7 Nguyễn Anh 11A6 Không thẻ 11/1/2013
8 Nguyễn Đình Anh 11A6 Không đeo thẻ 25/1/2013
9   Anh 11A6 Không đúng trang phục 6/3/2013
10   Anh 11A6 Không nghiêm túc 29/03/2013
11   Công 11A6 Đánh Cro trong giờ 26/01/2013
12   Công 11A6 Mất trật tự trong giờ 21/02/2013
13   Công 11A6 Không có dụng cụ học tập, nói chuyện riêng 23/02/2013
14   Công 11A6 Mất trật tự  8/3/2013
15   Công 11A6 Không chú ý 7/5/2013
16   Công 11A6 Làm việc riêng 11/5/2013
17 Nguyễn 11A6 Bỏ giờ 29/01/2013
18 Nguyễn Thị 11A6 Không thẻ 28/2/2013
19   11A6 Không đeo thẻ 5/2/2013
20   Hiền 11A6 Không đeo thẻ 5/2/2013
21   Hiệp 11A6 Sử dụng điện thoại trong giờ 17/01/2013
22   Hiệp 11A6 Ăn quà trong giờ 28/01/2013
23   Hiệp 11A6 Mất trật tự trong giờ 21/02/2013
24   Hiệp 11A6 Mất trật tự 6/4/2013
25   Huy 11A6 Ăn quà trong giờ 28/01/2013
26   Huy 11A6 Vào muộn 13/04/2013
27   Huy 11A6 Làm việc riêng 11/5/2013
28   Lạp 11A6 Không đồng phục 9/1/2013
29   Lạp 11A6 Không đúng trang phục 16/04/2013
30 Cao Thị 11A6 Không đeo thẻ 6/4/2013
31   Nam 11A6 Không chú ý 7/5/2013
32 Cảnh nguyên 11A6 Ngủ trong giờ 13/04/2013
33 Hồ Trọng Nguyên 11A6 Không đeo thẻ 22/1/2013
34 Hồ Trọng Nguyên 11A6 Không sơvin, không đồng phục, không đeo thẻ  
35   Nguyên 11A6 Ăn quà trong giờ 28/01/2013
36   Sinh 11A6 Không nghiêm túc 23/01/2013
37   Sinh 11A6 Mất trật tự trong giờ 21/02/2013
38   Sinh 11A6 Không đúng trang phục 16/04/2013
39   Sinh 11A6 Không chú ý 7/5/2013
40   Sơn 11A6 Không đồng phục 11/5/2013
41   Sơn 11A6 Bỏ giờ 30/01/2013
42   Sơn 11A6 Không chú ý 31/01/2013
43   Sơn 11A6 Không tập trung 23/02/2013
44   Sơn 11A6 Mất trật tự  8/3/2013
45   Sơn 11A6 Nói chuyện riêng trong giờ 25/03/2013
46   Sơn 11A6 Không nghiêm túc 29/03/2013
47   Thái 11A6 Không nghiêm túc 23/01/2013
48   Thái 11A6 Không đúng trang phục 29/01/2013
49   Thái 11A6 Không đúng trang phục 16/04/2013
50   Thắng 11A6 Không đồng phục 9/1/2013
51   Thắng 11A6 Đánh Cro trong giờ 26/01/2013
52   Thắng 11A6 Không có dụng cụ học tập, nói chuyện riêng 23/02/2013
53   Thắng 11A6 Không đồng phục 28/02/2013
54   Thắng 11A6 Không đúng trang phục 16/04/2013
55   Thắng 11A6 Không chú ý 7/5/2013
56   Thế 11A6 Không đúng trang phục 6/3/2013
57   Thưởng 11A6 Không đúng trang phục 29/01/2013
58 Hồ Đức Tuyến 11A6 Không sơvin, không thẻ, không đồng phục 31/1/2013
59   Tuyến 11A6 Không thẻ, không đồng phục 11/1/2013
60   Tuyến 11A6 Không đồng phục 15/1/2013
61   Tuyến 11A6 Không đồng phục 9/1/2013
62   Tuyến 11A6 Không ghi bài 23/01/2013
63   Tuyến 11A6 Không đúng trang phục 6/3/2013
64   Tuyến 11A6 Mất trật tự  8/3/2013
65   Tuyến 11A6 Lộn xộn, vô lễ với giáo viên 13/03/2013
66   Tuyến 11A6 Không nghiêm túc 29/03/2013
67   Tuyến 11A6 Ngủ trong giờ 13/04/2013
68   Tuyến 11A6 Nói chuyện riêng trong giờ 25/03/2013
      11A6 Count 68  
1   Cường 11A7 Không chú ý 10/1/2013
2   Cường 11A7 Không đúng trang phục 5/2/2013
3   Cường 11A7 Không chú ý 18/03/2013
4   Cường 11A7 Mất trật tự 13/04/2013
5   Cường 11A7 Mất trật tự 20/04/2013
6 Trần Minh Đăng 11A7 Không sơ vin, không đeo thẻ 3/4/2013
7 Trần Minh Đăng 11A7 Không sơvin, không đồng phục, không đeo thẻ  
8   Đăng 11A7 Nói tục trong lớp 6/4/2013
9   Đăng 11A7 Mất trật tự 13/04/2013
10   Đăng 11A7 Mất trật tự 22/04/2013
11   Huấn 11A7 Sử dụng tài liệu 16/04/2013
12   Kỷ 11A7 Không đúng trang phục 5/2/2013
13   Kỷ 11A7 Không đúng trang phục 29/04/2013
14   Long 11A7 Không đúng trang phục 5/2/2013
15   Long 11A7 Mất trật tự trong giờ 21/03/2013
16 Dương Đình Minh 11A7 Không đồng phục 22/1/2013
17 Dương Đình Minh 11A7 Không đồng phục 24/1/2013
18 Dương Đình Minh 11A7 Không đồng phục 24/1/2013
19 Dương Đình Minh 11A7 Không sơvin, không đồng phục, không đeo thẻ  
20 Trần Minh 11A7 Không chú ý 15/03/2013
21 Trần Minh 11A7 Mất trật tự 3/5/2013
22   Minh 11A7 Không đúng trang phục 5/2/2013
23   Minh 11A7 Nói chuyện nhiều 20/03/2013
24   Minh 11A7 Mất trật tự trong giờ 21/03/2013
25   Minh 11A7 Mất trật tự 22/04/2013
26   Minh 11A7 Không đúng trang phục 29/04/2013
27   Minh 11A7 Mất trật tự 10/5/2013
28   Nghị 11A7 Nói chuyện nhiều 20/03/2013
29   Nghĩa 11A7 Không học bài cũ 12/1/2013
30   Nghĩa 11A7 Không đúng trang phục 5/2/2013
31   Phú 11A7 Không đúng trang phục 29/04/2013
32 Dương Đình Quyết 11A7 Không đồng phục 28/3/2013
33   Quyết 11A7 Bỏ giờ 28/01/2013
34   Quyết 11A7 Không đúng trang phục 5/2/2013
35   Quyết 11A7 Không chú ý 1/3/2013
36   Quyết 11A7 Không chú ý 15/03/2013
37   Quyết 11A7 Mất trật tự trong giờ 21/03/2013
38   Quyết 11A7 Không đúng trang phục 29/04/2013
39   Quỳnh 11A7 Không thẻ, không đồng phục 8/1/2013
40   Quỳnh 11A7 Không đồng phục, không thẻ HS 29/1/2013
41   Quỳnh 11A7 Không ĐP, không đeo thẻ 5/2/2013
42   Quỳnh 11A7 Không chú ý 10/1/2013
43   Quỳnh 11A7 Không học bài cũ 12/1/2013
44 Phạm Văn Tâm 11A7 Không đeo thẻ 20/3/2013
45   Tiến 11A7 Không đúng trang phục 29/04/2013
46   Trường 11A7 Không chú ý 1/3/2013
47   Trường 11A7 Mất trật tự 13/03/2013
48   Trường 11A7 Mất trật tự trong giờ 21/03/2013
49   Trường 11A7 Mất trật tự 13/04/2013
50   Trường 11A7 Mất trật tự 20/04/2013
51   Trường 11A7 Mất trật tự 22/04/2013
52   Tuyến 11A7 Không đúng trang phục 5/2/2013
53   Tuyến 11A7 Không chú ý 18/03/2013
54   Tuyến 11A7 Mất trật tự 13/04/2013
55   Tuyến 11A7 Không đúng trang phục 29/04/2013
56 Trần Đức Vương 11A7 Không sơ vin 3/4/2013
57   Vượng 11A7 Không đúng trang phục 5/2/2013
58   Vượng 11A7 Không đúng trang phục 29/04/2013
59   Vượng 11A7 Mất trật tự 10/5/2013
      11A7 Count 59  
1 Hồ Thị Hồng 11A8 Không đeo thẻ, sử dụng điện thoại 11/3/2013
2 Nguyễn Thị Hồng 11A8 Không đồng phục 17/1/2013
3 Hồ Văn Huấn 11A8 Không sơ vin, không ĐP 13/3/2013
4 Lan 11A8 Nói chuyện riêng 18/04/2013
5 Đặng Ngọc Thám 11A8 Không ĐP, không thẻ 19/3/2013
6 Đặng Ngọc Thám 11A8 Không thẻ, không ĐP 2/4/2013
7 Đặng Ngọc Thám 11A8 Không thẻ, không đồng phục 2/4/2013
8   Thám 11A8 Không đồng phục 18/1/2013
9   Thám 11A8 Nói chuyện riêng 18/04/2013
      11A8 Count 9  
1   Hiền 11A9 Không đồng phục 23/1/2013
2   11A9 Không đồng phục 23/1/2013
3 Hồ Thị Ngọc 11A9 Không đeo thẻ 23/1/2013
4   Quỳnh 11A9 Không đồng phục 23/1/2013
5   Thảo 11A9 Không đồng phục 23/1/2013
6   Thêm 11A9 Làm việc riêng 25/03/2013
      11A9 Count 6  
      Grand Count 1054  

Tác giả bài viết: Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn tin: Đoàn TN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Phạm Ngọc Chuyên

    Đề nghị đoàn trường gửi thêm file đính kèm để giáo viên chủ nhiệm thuận tiện hơn trong xếp loại đạo đức học sinh

      Phạm Ngọc Chuyên   14/05/2013 10:09

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây