Thống kê vi phạm học kỳ 2, năm học 2012-2013 (Khối 12)

Chủ nhật - 28/04/2013 13:28
                                                                DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12 VI PHẠM NỘI QUY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012-2013
             
STT Họ và Tên Lớp Lỗi Ngày Ghi chú
1 Hồ Bá Hòa 12A1 Không ĐP, không nghiêm túc trong giờ chào cờ 18/3/2013  
2 Hồ Phi Hùng 12A1 Không ĐP, không thẻ 26/2/2013  
3 Hồ Phi Hùng 12A1 Không đồng phục 21/2/2013  
4   Hùng 12A1 Không thẻ 4/4/2013  
5   Hùng 12A1 Mất trật tự 11/1/2013 SĐB
6   Thái 12A1 Không học bài cũ 11/1/2013 SĐB
7   Thảo 12A1 Mất trật tự 11/1/2013 SĐB
      12A1 Count 7    
1 Hồ Văn Ban 12A2 Không đeo thẻ 10/1/2013  
2   Ban 12A2 Đi chậm 22/3/2013  
3   Đường 12A2 Không sơ vin 11/3/2013  
4 Hồ Đình 12A2 Không thẻ 28/2/2013  
5   12A2 Đi chậm 5/4/2013  
6   Hoa 12A2 Bài cũ yếu 22/2 SĐB
7   Hoàng 12A2 Không thẻ 28/2/2013  
8 Nguyễn Đình Lộc 12A2 Không đồng phục 17/1/2013  
9 Nguyễn Khánh Ly 12A2 Không thẻ 4/4/2013  
10   Phong 12A2 Bài cũ yếu 22/2 SĐB
11 Lê Hữu Phong 12A2 Vô ý thức 1/3/2013 SĐB
12 Hữu Phong 12A2 Không có vỡ ghi 22/4 SĐB
13   Thành 12A2 Không có vỡ ghi 19/2 SĐB
14   Tiến 12A2 Bài cũ yếu 22/2 SĐB
15 Anh Tuấn 12A2 Không có vỡ ghi 22/4 SĐB
16 Hồng Vân 12A2 Làm việc riêng trong giờ 23/3 SĐB
17 Lê Tiến Viên 12A2 Không đồng phục 24/1/2013  
18     12A2 Count 17    
1 Nguyễn Bá Chuyên 12A3 Không đồng phục 24/1/2013  
2   Chuyên 12A3 Không nghiêm túc 16/4 SĐB
3   12A3 Không đồng phục, không thẻ HS 29/1/2013  
4   12A3 Sử dụng ĐT trong giờ 5/2/2013 SĐB
5   Hằng.A 12A3 Ý thức kém 29/3 SĐB
6 Hồ Thị Hằng 12A3 Không đeo thẻ 23/1/2013  
7 Hồ Vĩnh Khang 12A3 Không sơ vin 5/4/2013  
8   Loan 12A3 Mất trật tự 28/2 SĐB
9   Quỳnh 12A3 Ý thức kém 29/3 SĐB
10 Đặng Văn Thanh 12A3 Không thẻ, đi chậm 27/3/2013  
11 Đặng Văn Thanh 12A3 Không sơ vin 5/4/2013  
12 Hoàng Nguyên Thiệm 12A3 Không sơ vin 5/4/2013  
13   Tình 12A3 Không đeo thẻ 22/1/2013  
14   Trang 12A3 Sử dụng ĐT trong giờ 16/4 SĐB
      12A3 Count 14    
1 Vũ Văn Ánh 12C1 Không thẻ 1/3/2013  
2   Ánh 12C1 Không học bài cũ 19/3 SĐB
3   Ánh 12C1 Vào muộn 28/3 SĐB
4   Ánh 12C1 Không chú ý 10/4/2013 SĐB
5   Ánh 12C1 Mất trật tự trong giờ 25/4 SĐB
6   Đạt 12C1 Nói chuyện riêng 26/2 SĐB
7 Nguyễn Đình Đức 12C1 Không đồng phục 26/2/2013  
8   Đức 12C1 Không chú ý 10/4/2013 SĐB
9   Đức 12C1 Làm việc riêng trong giờ 17/4 SĐB
10   12C1 Không học bài cũ 19/3 SĐB
11 Đậu Đức Hành 12C1 Không đồng phục 26/2/2013  
12 Đức Hành 12C1 Không thẻ 12/3/2013  
13   Hạnh 12C1 Nói chuyện riêng 26/2 SĐB
14   Hường 12C1 Không học bài cũ 19/3 SĐB
15 Hồ Đăng Khang 12C1 Không đồng phục 26/2/2013  
16   Kỉ 12C1 Không đồng phục 15/1/2013  
17 Hồ Trọng Lâm 12C1 Không đồng phục 26/2/2013  
18   Nhật 12C1 Sử dụng ĐT trong giờ 23/1 SĐB
19 Nguyễn Thị Thanh Tâm 12C1 Không đeo thẻ 20/3/2013  
20   Tiếp 12C1 Không chú ý 10/4/2013 SĐB
21   Trang 12C1 Không học bài cũ 19/3 SĐB
22   Trình 12C1 Không ghi bài 3/4/2013 SĐB
23 Ngô Trí Trung 12C1 Không đeo thẻ 23/1/2013  
24 Nguyễn Đình Trường 12C1 Không đồng phục 26/2/2013  
25 Nguyễn Đình Tuấn 12C1 Không đồng phục 26/2/2013  
26 Anh Tuấn 12C1 Không ghi bài 22/3 SĐB
27 Anh Tuấn 12C1 Không ghi bài 3/4/2013 SĐB
      12C1 Count 27    
1 Vũ Thị Lan Ánh 12C10 Không đồng phục 17/1/2013  
2   Chiến 12C10 Không nghiêm túc 19/2 SĐB
3   Chiến 12C10 Mất trật tự 12/4/2013 SĐB
4   Chung 12C10 Không sơ vin 5/4/2013  
5   Chung 12C10 Không nghiêm túc 1/2/2013 SĐB
6   Chung 12C10 Ý thức kém 7/3/2013 SĐB
7   Chung 12C10 Đánh bài trong giờ 8/3/2013 SĐB
8   Chung 12C10 Vào muộn có hệ thống 19/3 SĐB
9   Chung 12C10 Không có vỡ ghi 21/3 SĐB
10   Chung 12C10 Vào muộn 22/3 SĐB
11   Chung 12C10 Mất trật tự 12/4/2013 SĐB
12   Dũng 12C10 Bỏ giờ 9/1/2013 SĐB
13 Hoồ Trọng Dương 12C10 Không đồng phục 17/1/2013  
14 Hồ Trọng Dương 12C10 Không đồng phục 23/1/2013  
15   Dương 12C10 Vào muộn 30/1 SĐB
16   Dương 12C10 Vào muộn 22/3 SĐB
17   Đức 12C10 Không nghiêm túc 19/2 SĐB
18   Đức 12C10 Nói chuyện riêng 2/3/2013 SĐB
19   Đức 12C10 Vào muộn 22/3 SĐB
20   Hạnh 12C10 Không nghiêm túc 19/2 SĐB
21   Hằng 12C10 Nói chuyện riêng 2/3/2013 SĐB
22 Trần Thị Hợp 12C10 Không thẻ 28/3/2013  
23 Lê Hữu Hùng 12C10 Không đồng phục 23/1/2013  
24   Hùng 12C10 Vào muộn 30/1 SĐB
25   Hùng 12C10 Ý thức kém 7/3/2013 SĐB
26   Hùng 12C10 Vào muộn 22/3 SĐB
27   Hùng 12C10 Vào muộn 5/4/2013 SĐB
28   12C10 Không nghiêm túc 19/2 SĐB
29   Ngọc 12C10 Không nghiêm túc 19/2 SĐB
30   Phượng 12C10 Không đúng trang phục 29/3 SĐB
31 Lê Văn Quang 12C10 Không sơ vin 5/4/2013  
32   Quang 12C10 Nói chuyện riêng 8/1/2013 SĐB
33   Quang 12C10 Không có vỡ ghi 21/3 SĐB
34   Quang 12C10 Không đúng trang phục 29/3 SĐB
35   Quỳnh 12C10 Nói chuyện riêng 8/1/2013 SĐB
36   Quỳnh 12C10 Không đúng trang phục 9/1/2013 SĐB
37   Quỳnh 12C10 Không nghiêm túc 1/2/2013 SĐB
38   Quỳnh 12C10 Không nghiêm túc 18/2/2013 SĐB
39   Quỳnh 12C10 Không nghiêm túc 23/2 SĐB
40   Quỳnh 12C10 Chưa có ý thức trong giờ học 1/3/2013 SĐB
41   Quỳnh 12C10 Vào muộn có hệ thống 19/3 SĐB
42   Quỳnh 12C10 Vào muộn 22/3 SĐB
43   Quỳnh 12C10 Không đúng trang phục 29/3 SĐB
44   Quỳnh 12C10 Vô lễ GV 12/4/2013 SĐB
45   Sơn 12C10 Không nghiêm túc 19/3 SĐB
46   Sơn 12C10 Vào muộn 22/3 SĐB
47   Thái 12C10 Không học bài 16/3 SĐB
48   Thái 12C10 Không có vỡ ghi 21/3 SĐB
49   Thái 12C10 Không đúng trang phục 29/3 SĐB
50   Thành 12C10 Không ĐP, không thẻ 27/3/2013  
51   Thành 12C10 Đánh nhau trong giờ 7/1/2013 SĐB
52   Thành 12C10 Đi học muộn 9/1/2013 SĐB
53   Thành 12C10 Vào muộn 30/1 SĐB
54   Thành 12C10 Đánh bài trong giờ 8/3/2013 SĐB
55   Thành 12C10 Sử dụng ĐT trong giờ 18/3 SĐB
56   Thành 12C10 Không nghiêm túc 19/3 SĐB
57   Thành 12C10 Vào muộn 22/3 SĐB
58   Thành 12C10 Không đúng trang phục 29/3 SĐB
59   Thành 12C10 Vào muộn 5/4/2013 SĐB
60 Nguyễn Công Thắng 12C10 Không sơ vin 5/4/2013  
61   Thắng 12C10 Mất trật tự 12/4/2013 SĐB
62   Thường 12C10 Đánh nhau trong giờ 7/1/2013 SĐB
63   Thường 12C10 Nói chuyện riêng 2/3/2013 SĐB
64   Trọng 12C10 Không có vỡ ghi 21/3 SĐB
65   Trọng 12C10 Không đúng trang phục 29/3 SĐB
      12C10 Count 65    
1 Hồ Đình An 12C11 Đi chậm 24/1/2013  
2 Hồ Đình An 12C11 Không sơ vin 21/3/2013  
3 Hồ Đình An 12C11 Không sơ vin 5/4/2013  
4   An 12C11 Không đúng trang phục 22/1 SĐB
5   An 12C11 Không đúng trang phục 11/4/2013 SĐB
6 Nguyễn Đình Cảnh 12C11 Đi chậm 24/1/2013  
7   Cảnh 12C11 Đi chậm 22/3/2013  
8   Cảnh 12C11 Không đúng trang phục 22/1 SĐB
9   Cảnh 12C11 Không đúng trang phục 11/4/2013 SĐB
10 Lê Tiến Đông 12C11 Không sơ vin 5/4/2013  
11   Hưng 12C11 Không có vỡ soạn 28/3 SĐB
12   Loan 12C11 Không học bài 21/2 SĐB
13 Thị Minh 12C11 Không thẻ 12/3/2013  
14   Minh 12C11 Không đồng phục 22/3/2013  
15 Hồ Thị Minh 12C11 Không thẻ 4/4/2013  
16   Minh 12C11 Không có vỡ soạn 28/3 SĐB
17   Phú 12C11 Không đúng trang phục 22/1 SĐB
18 Vũ Ngọc Quế 12C11 Không sơ vin 5/4/2013  
19   Quyết 12C11 Không đúng trang phục 22/1 SĐB
20   Quyết 12C11 Không đúng trang phục 11/4/2013 SĐB
21 Nguyễn Văn Sơn 12C11 Đi chậm 5/4/2013  
22   Tâm 12C11 Không đeo thẻ 24/1/2013  
23   Tâm 12C11 Đi chậm 5/4/2013  
24   Tâm 12C11 Không đúng trang phục 11/4/2013 SĐB
25   Thảo 12C11 Không học bài 21/2 SĐB
26   Thịnh 12C11 Không đúng trang phục 22/1 SĐB
27   Văn 12C11 Không có vỡ soạn 28/3 SĐB
28   Vân 12C11 Không học bài 21/2 SĐB
29   Vân 12C11 Không đúng trang phục 11/4/2013 SĐB
30   Việt 12C11 Không học bài 21/2 SĐB
31   Việt 12C11 Không đúng trang phục 11/4/2013 SĐB
32 Nguyễn Đình Việt 12C11 Nghe nhạc trong giờ 27/4 SĐB
      12C11 Count 32    
1 Duy Bình 12C12 Không sơvin 13/3 SĐB
2   Bình 12C12 Không đồng phục 8/1/2013  
3 Hoàng Duy Bình 12C12 Hút thuốc lá 31/1/2013  
4 Hoàng Duy Bình 12C12 Hút thuốc lá 31/1/2013  
5   Bình 12C12 Không đồng phục 10/1/2013 SĐB
6   Bình 12C12 Bỏ giờ 8/6/2013 SĐB
7   Bình 12C12 Đánh caro trong giờ 12/3/2013 SĐB
8   Bình 12C12 Bỏ giờ 19/3 SĐB
9   Bình 12C12 Không đúng trang phục 21/3 SĐB
10   Bình 12C12 Không nghiêm túc trong giờ kiểm tra 23/3 SĐB
11   Bình 12C12 Không học bài cũ 27/3 SĐB
12   Bình 12C12 Không đúng trang phục 3/4/2013 SĐB
13   Bình 12C12 Sử dụng ĐT trong giờ 23/4 SĐB
14 Hồ Văn Cường 12C12 Vô lễ với giáo viên 7/1/2013  
15   Cường 12C12 Không sơ vin 5/4/2013  
16   Cường 12C12 Không đúng trang phục 21/1 SĐB
17   Cường 12C12 Không đúng trang phục 28/1 SĐB
18   Cường 12C12 Không đúng trang phục 21/3 SĐB
19 Vũ Thị 12C12 Đi chậm 19/3/2013  
20 Nguyễn Thị Hải 12C12 Đi chậm 5/4/2013  
21   Hiếu 12C12 Không đúng trang phục 28/1 SĐB
22   Huy 12C12 Không đúng trang phục 21/1 SĐB
23   Huy 12C12 Không đúng trang phục 21/3 SĐB
24 Hồ Thị Linh 12C12 Không đồng phục 17/1/2013  
25   Mạnh 12C12 Không sơ vin 5/4/2013  
26   Mạnh 12C12 Không học bài cũ 27/3 SĐB
27   Minh 12C12 Không đúng trang phục 28/1 SĐB
28 Tiến Minh 12C12 Sử dụng ĐT trong giờ 27/2 SĐB
29   Minh 12C12 Không học bài cũ 27/3 SĐB
30   Minh 12C12 Ý thức kém 3/4/2013 SĐB
31   Ngọc 12C12 Không đồng phục 10/1/2013 SĐB
32   Ngọc 12C12 Sử dụng ĐT trong giờ 6/3/2013 SĐB
33   Phong 12C12 Không đúng trang phục 21/1 SĐB
34   Phong 12C12 Không đúng trang phục 21/3 SĐB
35   Phong 12C12 Không nghiêm túc trong giờ kiểm tra 23/3 SĐB
36   Phương 12C12 Chống đối đội tự quản, khai không đúng 17/1/2013  
37   Phương 12C12 Không đeo thẻ 29/1/2013  
38   Phương 12C12 Không sơ vin 5/4/2013  
39   Phương 12C12 Không đúng trang phục 28/1 SĐB
40   phương 12C12 Không đúng trang phục 3/4/2013 SĐB
41   Thanh 12C12 Không học bài cũ 27/3 SĐB
42   Thùy 12C12 Không sơvin 13/3 SĐB
43   Thùy 12C12 Lộn xộn trong giờ 11/1/2013 SĐB
44   Thùy 12C12 Đánh nhau trong giờ 6/3/2013 SĐB
45   Thùy 12C12 Không học bài cũ 27/3 SĐB
46   Thùy 12C12 Không đúng trang phục 3/4/2013 SĐB
47   Thùy 12C12 Mất trật tự 22/4 SĐB
48   Tiến 12C12 Không sơ vin 5/4/2013  
49 Nguyễn Công Tiến 12C12 Không sơ vin 5/4/2013  
50   Tiến 12C12 Đánh caro trong giờ 12/3/2013 SĐB
51   Tiến 12C12 Sử dụng ĐT trong giờ 23/4 SĐB
52   Xuân 12C12 Không đồng phục 8/1/2013  
53   Xuân 12C12 Không đồng phục 10/1/2013 SĐB
54   Xuân 12C12 Không đúng trang phục 21/3 SĐB
55   Xuân 12C12 Không học bài cũ 27/3 SĐB
56   Xuân 12C12 Không đúng trang phục 3/4/2013 SĐB
57   Xuân 12C12 Sử dụng ĐT trong giờ 10/4/2013 SĐB
      12C12 Count 57    
1 Nguyễn Xuân Chiến 12C2 Đánh nhau 25/1/2013  
2 Trần Xuân Cường 12C2 Không sơ vin, không đeo thẻ 6/4/2013  
3 2 HS phía cửa 12C2 Không sơ vin 3/4/2013  
4 Nguyễn Thị 12C2 Đi chậm 19/3/2013  
5 Lê Văn Hào 12C2 Đánh nhau 25/1/2013  
6 Hào 12C2 Sử dụng ĐT trong giờ 29/1 SĐB
7 Đậu Thị Hiền 12C2 Sử dụng ĐT trong giờ 16/3 SĐB
8 Lê Thị Quỳnh Hoa 12C2 Không đồng phục 2/4/2013  
9 Lê T Quỳnh Hoa 12C2 Không đồng phục 2/4/2013  
10 Hồ Đức Huy 12C2 Không đồng phục 25/1/2013  
11 Hồ Sĩ Lâm 12C2 Không thẻ 16/1/2013  
12 Sỹ Lâm 12C2 Sử dụng ĐT trong giờ 29/1 SĐB
13 Nguyễn Đình Thanh 12C2 Sử dụng ĐT trong giờ 23/1 SĐB
14   Thắng 12C2 Ý thức kém 29/3 SĐB
15 Nguyễn Duy Tuấn 12C2 Đánh nhau 25/1/2013  
      12C2 Count 15    
1   Công 12C3 Chưa nghiêm túc 17/4 SĐB
2 Lê Văn Hải 12C3 Không đồng phục, không đeo thẻ 23/1/2013  
3   Lập 12C3 Đi muộn 31/1/2013  
4   Lập 12C3 Đi chậm 31/1/2013  
5 Nguyễn Văn Quyền 12C3 Không đồng phục, không thẻ 1/3/2013  
6   Quyền 12C3 Không sơ vin 11/3/2013  
7 Mạnh Tuấn 12C3 Làm việc riêng trong giờ 30/1 SĐB
8 Minh Tuấn 12C3 Làm việc riêng trong giờ 2/3/2013 SĐB
9 Minh Tuấn 12C3 Chưa nghiêm túc 17/4 SĐB
10 Nguyễn Đình Tưởng 12C3 Không đồng phục, không đeo thẻ 24/1/2013  
      12C3 Count 10    
1 Đậu Đức Bảo 12C4 Không sơ vin, không ĐP 16/3/2013  
2 Đậu Đức Bảo 12C4 Không đồng phục 4/4/2013  
3 2 HS bàn giữa 12C4 Không sơ vin 3/4/2013  
4 Hồ Đình Mạn 12C4 Không đồng phục 24/1/2013  
5 Hoàng Nguyên Ngụ 12C4 Không đeo thẻ 10/1/2013  
6 Nguyễn Sĩ Thành 12C4 Không đeo thẻ, không đồng phục 5/4/2013  
7 Nguyễn Sĩ Thành 12C4 Không đồng phục 4/4/2013  
8 Nguyễn Thị Tình 12C4 Đi muộn 31/1/2013  
9 Nguyễn Thị Tình 12C4 Đi chậm 31/1/2013  
10 Nguyễn Thị Tình 12C4 Không đồng phục 21/2/2013  
11   Xuân 12C4 Không thẻ, không đồng phục 11/1/2013  
      12C4 Count 11    
1 Nguyễn Thị Trang 12C5 Không thẻ 28/3/2013  
2 Lê Thị Trinh 12C5 Không đồng phục 17/1/2013  
      12C5 Count 2    
1 Lê Thị Lan 12C6 Không thẻ 4/4/2013  
2 Nguyễn Thị Thủy 12C6 Đi chậm 23/3/2013  
      12C6 Count 2    
1   Chương 12C7 Vào muộn 5/2/2013 SĐB
2   Du 12C7 Đánh nhau trong giờ 18/4 SĐB
3 Hồ Văn Duy 12C7 Không thẻ, không đồng phục 4/4/2013  
4   Duy 12C7 Vào muộn 5/2/2013 SĐB
5   Duy 12C7 Sử dụng ĐT trong giờ    
6   Duy 12C7 Mất trật tự 16/4 SĐB
7   Đàm 12C7 Đánh caro trong giờ 11/1/2013 SĐB
8   Đàm 12C7 Mất trật tự 16/4 SĐB
9 Hoàng Đình Đạt 12C7 Không sơ vin 11/3/2013  
10   Đạt 12C7 Mất trật tự 18/4 SĐB
11   Đạt 12C7 Không mang dày 22/4 SĐB
12   Đức 12C7 Vào muộn 5/2/2013 SĐB
13   Đức 12C7 Mất trật tự 16/4 SĐB
14 Nguyễn Thị Hằng 12C7 Mất trật tự 22/3 SĐB
15   Lâm 12C7 Không thẻ 28/3/2013  
16   Lâm 12C7 Không thẻ 3/4/2013  
17   Lâm 12C7 Mất trật tự 18/4 SĐB
18   Lâm 12C7 Không mang dày 22/4 SĐB
19 Nguyễn Thị Nhung 12C7 Không đồng phục 24/1/2013  
20 Hồ Văn Quyết 12C7 Không ĐP, không sơ vin, không thẻ, đi chậm 11/3/2013  
21 Hồ Văn Quyết 12C7 Không sơ vin (giờ Anh) 11/3/2013  
22   Quyết 12C7 Đánh caro trong giờ 11/1/2013 SĐB
23   Thế 12C7 Mất trật tự 11/1/2013 SĐB
24   Thế 12C7 Không ghi bài 24/1 SĐB
25 Trương Thị Thiết 12C7 Đi chậm 5/4/2013  
26   Toàn 12C7 Đánh nhau trong giờ 18/4 SĐB
27   Toàn 12C7 Không mang dày 22/4 SĐB
28   Trâm 12C7 Đi chậm 5/4/2013  
29 Lê Công Tuấn 12C7 Không đeo thẻ 23/1/2013  
30   Tuấn 12C7 Vào muộn 5/2/2013 SĐB
31   Tuấn 12C7 Mất trật tự 16/4 SĐB
32   Tuấn 12C7 Không mang dày 22/4 SĐB
      12C7 Count 32    
1   Cường 12C8 Không ghi bài 24/1 SĐB
2   Dũng 12C8 Không đúng trang phục 25/1 SĐB
3   Dưng 12C8 Không ghi bài 24/1 SĐB
4   Dưng 12C8 Không đúng trang phục 25/1 SĐB
5   Dương 12C8 Không sơ vin 11/3/2013  
6 Lê Tiến Hải 12C8 Không sơ vin 5/4/2013  
7 Hồ Thị Hương 12C8 Bao che cho bạn vi phạm nội quy 31/1/2013  
8   Long 12C8 Không đúng trang phục 25/1 SĐB
9 Hồ Bá Ngọc 12C8 Không sơ vin 11/3/2013  
10 Vũ Thị Ngọc 12C8 Không đeo thẻ 20/3/2013  
11   Ngọc 12C8 Không đúng trang phục 25/1 SĐB
12   Phượng 12C8 Không đúng trang phục 25/1 SĐB
13 Nguyễn Văn Quang 12C8 Không đồng phục 12/3/2013  
14 Nguyễn Văn Quang 12C8 Mượn thẻ cho bạn vào trường 22/4/2013  
15 Nguyễn Duy Sơn 12C8 Cho bạn mượn thẻ vào trường 22/4/2013  
16 Lê Văn Thông 12C8 Không sơvin 31/1/2013  
17 Lê Văn Thông 12C8 Không sơ vin 31/1/2013  
18   Thùy 12C8 Không đồng phục 25/1/2013  
      12C8 Count 18    
1   Chiến 12C9 Vô lễ GV 6/2/2013 SĐB
2   Chiến 12C9 Lộn xộn trong giờ 11/3/2013 SĐB
3   Chiến 12C9 Nói chuyện riêng 25/3 SĐB
4   Dương 12C9 Không nghiêm túc 7/1/2013 SĐB
5   Đức 12C9 Lộn xộn trong giờ 11/3/2013 SĐB
6   Hải 12C9 Không học bài cũ 1/2/2013 SĐB
7   Hảo 12C9 Không đúng trang phục 10/4/2013 SĐB
8   Hảo 12C9 Không đúng trang phục 17/4 SĐB
9   Hằng 12C9 Nói chuyện riêng 27/2 SĐB
10 Vũ Văn Hồ 12C9 Không đồng phục 1/2/2013  
11 Vũ Văn Hồ 12C9 Không đồng phục 1/2/2013  
12   Hồ 12C9 Không đồng phục 12/3/2013  
13   Huệ 12C9 Sử dụng ĐT trong giờ 25/3 SĐB
14   Huy 12C9 Không thẻ 11/1/2013  
15   Hưng 12C9 Không đúng trang phục 5/2/2013 SĐB
16   Hưng 12C9 Không ghi bải + Không học bài 27/3 SĐB
17 Vũ Thị Hương 12C9 Không đồng phục 17/1/2013  
18   Hương 12C9 Không ghi bải + Không học bài 27/3 SĐB
19 Xuân Hương 12C9 Không học bài cũ 4/4/2013 SĐB
20 Xuân Hương 12C9 Không đúng trang phục 17/4 SĐB
21 Đậu Đức Lam 12C9 Không đồng phục 25/1/2013  
22   Lan 12C9 Không đồng phục 18/1/2013  
23   Lan 12C9 Không học bài 7/1/2013 SĐB
24   Lan 12C9 Mất trật tự 5/3/2013 SĐB
25   Lý.B 12C9 Không học bài cũ 1/2/2013 SĐB
26   Mười 12C9 Không học bài cũ 1/2/2013 SĐB
27   Mười 12C9 Vô lễ GV 5/3/2013 SĐB
28   Nam 12C9 Nói chuyện riêng 27/2 SĐB
29   Năm 12C9 Không học bài 7/1/2013 SĐB
30   Năm 12C9 Không học bài cũ 7/3/2013 SĐB
31   Nga 12C9 Không học bài cũ 1/2/2013 SĐB
32   Nga 12C9 Nói chuyện riêng 27/2 SĐB
33   Quyết 12C9 Nói chuyện riêng 27/2 SĐB
34   Quyết 12C9 Không có vỡ soạn 13/3 SĐB
35   Quyết 12C9 Ý thức kém 3/4/2013 SĐB
36   Quyết 12C9 Không học bài cũ 4/4/2013 SĐB
37   Tài 12C9 Không học bài cũ 4/4/2013 SĐB
38   Tài 12C9 Không đúng trang phục 10/4/2013 SĐB
39   Tân 12C9 Vào muộn 24/1 SĐB
40   Tân 12C9 Không đúng trang phục 31/1 SĐB
41   Tân 12C9 Không đúng trang phục 5/2/2013 SĐB
42   Tân 12C9 Nói chuyện riêng 27/2 SĐB
43   Tân 12C9 Vào chậm 19/3 SĐB
44   Tân 12C9 Nói chuyện riêng 25/3 SĐB
45   Thành 12C9 Không học bài cũ 1/2/2013 SĐB
46   Thảo 12C9 Không đúng trang phục 22/1 SĐB
47   Thỏa 12C9 Không đúng trang phục 22/1 SĐB
48   Thỏa 12C9 Vào muộn 24/1 SĐB
49   Thỏa 12C9 Bỏ giờ 29/1 SĐB
50   Thỏa 12C9 Không đúng trang phục 31/1 SĐB
51   Thỏa 12C9 Không đúng trang phục 5/2/2013 SĐB
52   Thỏa 12C9 Vào chậm 19/3 SĐB
53   Thỏa 12C9 Nói chuyện riêng 25/3 SĐB
54   Thỏa 12C9 Không đúng trang phục 10/4/2013 SĐB
55   Tiến 12C9 Vô lễ GV 5/3/2013 SĐB
56   Tuyết 12C9 Không nghiêm túc 7/1/2013 SĐB
57   Vân 12C9 Không học bài 7/1/2013 SĐB
58 Phan Đình Vinh 12C9 Không sơ vin 24/1/2013  
59 Phan Đình Vinh 12C9 Không đeo thẻ 30/1/2013  
60   Vinh 12C9 Vào muộn 24/1 SĐB
61   Vinh 12C9 Không mang vỡ ghi 30/7 SĐB
62 Phan Vinh 12C9 Mất trật tự trong giờ 18/3 SĐB
63   Vinh 12C9 Vào chậm 19/3 SĐB

Nguồn tin: Đoàn TN

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu chung về trường THPT Quỳnh Lưu 2

Giới thiệu chung về Trường THPT Quỳnh Lưu 2 LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2           Năm 1965, đế quốc Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc, trong những ngày “mưa bom bão đạn” đó, tháng 8 năm 1965 trường Cấp 3 Quỳnh Lưu 2 ra đời, đóng tại xóm Nam Hồng, xã Quỳnh...

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây