Thống kê vi phạm học kỳ 2, năm học 2012-2013 (Khối 12)

Chủ nhật - 28/04/2013 02:28
                                                                DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12 VI PHẠM NỘI QUY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012-2013
             
STT Họ và Tên Lớp Lỗi Ngày Ghi chú
1 Hồ Bá Hòa 12A1 Không ĐP, không nghiêm túc trong giờ chào cờ 18/3/2013  
2 Hồ Phi Hùng 12A1 Không ĐP, không thẻ 26/2/2013  
3 Hồ Phi Hùng 12A1 Không đồng phục 21/2/2013  
4   Hùng 12A1 Không thẻ 4/4/2013  
5   Hùng 12A1 Mất trật tự 11/1/2013 SĐB
6   Thái 12A1 Không học bài cũ 11/1/2013 SĐB
7   Thảo 12A1 Mất trật tự 11/1/2013 SĐB
      12A1 Count 7    
1 Hồ Văn Ban 12A2 Không đeo thẻ 10/1/2013  
2   Ban 12A2 Đi chậm 22/3/2013  
3   Đường 12A2 Không sơ vin 11/3/2013  
4 Hồ Đình 12A2 Không thẻ 28/2/2013  
5   12A2 Đi chậm 5/4/2013  
6   Hoa 12A2 Bài cũ yếu 22/2 SĐB
7   Hoàng 12A2 Không thẻ 28/2/2013  
8 Nguyễn Đình Lộc 12A2 Không đồng phục 17/1/2013  
9 Nguyễn Khánh Ly 12A2 Không thẻ 4/4/2013  
10   Phong 12A2 Bài cũ yếu 22/2 SĐB
11 Lê Hữu Phong 12A2 Vô ý thức 1/3/2013 SĐB
12 Hữu Phong 12A2 Không có vỡ ghi 22/4 SĐB
13   Thành 12A2 Không có vỡ ghi 19/2 SĐB
14   Tiến 12A2 Bài cũ yếu 22/2 SĐB
15 Anh Tuấn 12A2 Không có vỡ ghi 22/4 SĐB
16 Hồng Vân 12A2 Làm việc riêng trong giờ 23/3 SĐB
17 Lê Tiến Viên 12A2 Không đồng phục 24/1/2013  
18     12A2 Count 17    
1 Nguyễn Bá Chuyên 12A3 Không đồng phục 24/1/2013  
2   Chuyên 12A3 Không nghiêm túc 16/4 SĐB
3   12A3 Không đồng phục, không thẻ HS 29/1/2013  
4   12A3 Sử dụng ĐT trong giờ 5/2/2013 SĐB
5   Hằng.A 12A3 Ý thức kém 29/3 SĐB
6 Hồ Thị Hằng 12A3 Không đeo thẻ 23/1/2013  
7 Hồ Vĩnh Khang 12A3 Không sơ vin 5/4/2013  
8   Loan 12A3 Mất trật tự 28/2 SĐB
9   Quỳnh 12A3 Ý thức kém 29/3 SĐB
10 Đặng Văn Thanh 12A3 Không thẻ, đi chậm 27/3/2013  
11 Đặng Văn Thanh 12A3 Không sơ vin 5/4/2013  
12 Hoàng Nguyên Thiệm 12A3 Không sơ vin 5/4/2013  
13   Tình 12A3 Không đeo thẻ 22/1/2013  
14   Trang 12A3 Sử dụng ĐT trong giờ 16/4 SĐB
      12A3 Count 14    
1 Vũ Văn Ánh 12C1 Không thẻ 1/3/2013  
2   Ánh 12C1 Không học bài cũ 19/3 SĐB
3   Ánh 12C1 Vào muộn 28/3 SĐB
4   Ánh 12C1 Không chú ý 10/4/2013 SĐB
5   Ánh 12C1 Mất trật tự trong giờ 25/4 SĐB
6   Đạt 12C1 Nói chuyện riêng 26/2 SĐB
7 Nguyễn Đình Đức 12C1 Không đồng phục 26/2/2013  
8   Đức 12C1 Không chú ý 10/4/2013 SĐB
9   Đức 12C1 Làm việc riêng trong giờ 17/4 SĐB
10   12C1 Không học bài cũ 19/3 SĐB
11 Đậu Đức Hành 12C1 Không đồng phục 26/2/2013  
12 Đức Hành 12C1 Không thẻ 12/3/2013  
13   Hạnh 12C1 Nói chuyện riêng 26/2 SĐB
14   Hường 12C1 Không học bài cũ 19/3 SĐB
15 Hồ Đăng Khang 12C1 Không đồng phục 26/2/2013  
16   Kỉ 12C1 Không đồng phục 15/1/2013  
17 Hồ Trọng Lâm 12C1 Không đồng phục 26/2/2013  
18   Nhật 12C1 Sử dụng ĐT trong giờ 23/1 SĐB
19 Nguyễn Thị Thanh Tâm 12C1 Không đeo thẻ 20/3/2013  
20   Tiếp 12C1 Không chú ý 10/4/2013 SĐB
21   Trang 12C1 Không học bài cũ 19/3 SĐB
22   Trình 12C1 Không ghi bài 3/4/2013 SĐB
23 Ngô Trí Trung 12C1 Không đeo thẻ 23/1/2013  
24 Nguyễn Đình Trường 12C1 Không đồng phục 26/2/2013  
25 Nguyễn Đình Tuấn 12C1 Không đồng phục 26/2/2013  
26 Anh Tuấn 12C1 Không ghi bài 22/3 SĐB
27 Anh Tuấn 12C1 Không ghi bài 3/4/2013 SĐB
      12C1 Count 27    
1 Vũ Thị Lan Ánh 12C10 Không đồng phục 17/1/2013  
2   Chiến 12C10 Không nghiêm túc 19/2 SĐB
3   Chiến 12C10 Mất trật tự 12/4/2013 SĐB
4   Chung 12C10 Không sơ vin 5/4/2013  
5   Chung 12C10 Không nghiêm túc 1/2/2013 SĐB
6   Chung 12C10 Ý thức kém 7/3/2013 SĐB
7   Chung 12C10 Đánh bài trong giờ 8/3/2013 SĐB
8   Chung 12C10 Vào muộn có hệ thống 19/3 SĐB
9   Chung 12C10 Không có vỡ ghi 21/3 SĐB
10   Chung 12C10 Vào muộn 22/3 SĐB
11   Chung 12C10 Mất trật tự 12/4/2013 SĐB
12   Dũng 12C10 Bỏ giờ 9/1/2013 SĐB
13 Hoồ Trọng Dương 12C10 Không đồng phục 17/1/2013  
14 Hồ Trọng Dương 12C10 Không đồng phục 23/1/2013  
15   Dương 12C10 Vào muộn 30/1 SĐB
16   Dương 12C10 Vào muộn 22/3 SĐB
17   Đức 12C10 Không nghiêm túc 19/2 SĐB
18   Đức 12C10 Nói chuyện riêng 2/3/2013 SĐB
19   Đức 12C10 Vào muộn 22/3 SĐB
20   Hạnh 12C10 Không nghiêm túc 19/2 SĐB
21   Hằng 12C10 Nói chuyện riêng 2/3/2013 SĐB
22 Trần Thị Hợp 12C10 Không thẻ 28/3/2013  
23 Lê Hữu Hùng 12C10 Không đồng phục 23/1/2013  
24   Hùng 12C10 Vào muộn 30/1 SĐB
25   Hùng 12C10 Ý thức kém 7/3/2013 SĐB
26   Hùng 12C10 Vào muộn 22/3 SĐB
27   Hùng 12C10 Vào muộn 5/4/2013 SĐB
28   12C10 Không nghiêm túc 19/2 SĐB
29   Ngọc 12C10 Không nghiêm túc 19/2 SĐB
30   Phượng 12C10 Không đúng trang phục 29/3 SĐB
31 Lê Văn Quang 12C10 Không sơ vin 5/4/2013  
32   Quang 12C10 Nói chuyện riêng 8/1/2013 SĐB
33   Quang 12C10 Không có vỡ ghi 21/3 SĐB
34   Quang 12C10 Không đúng trang phục 29/3 SĐB
35   Quỳnh 12C10 Nói chuyện riêng 8/1/2013 SĐB
36   Quỳnh 12C10 Không đúng trang phục 9/1/2013 SĐB
37   Quỳnh 12C10 Không nghiêm túc 1/2/2013 SĐB
38   Quỳnh 12C10 Không nghiêm túc 18/2/2013 SĐB
39   Quỳnh 12C10 Không nghiêm túc 23/2 SĐB
40   Quỳnh 12C10 Chưa có ý thức trong giờ học 1/3/2013 SĐB
41   Quỳnh 12C10 Vào muộn có hệ thống 19/3 SĐB
42   Quỳnh 12C10 Vào muộn 22/3 SĐB
43   Quỳnh 12C10 Không đúng trang phục 29/3 SĐB
44   Quỳnh 12C10 Vô lễ GV 12/4/2013 SĐB
45   Sơn 12C10 Không nghiêm túc 19/3 SĐB
46   Sơn 12C10 Vào muộn 22/3 SĐB
47   Thái 12C10 Không học bài 16/3 SĐB
48   Thái 12C10 Không có vỡ ghi 21/3 SĐB
49   Thái 12C10 Không đúng trang phục 29/3 SĐB
50   Thành 12C10 Không ĐP, không thẻ 27/3/2013  
51   Thành 12C10 Đánh nhau trong giờ 7/1/2013 SĐB
52   Thành 12C10 Đi học muộn 9/1/2013 SĐB
53   Thành 12C10 Vào muộn 30/1 SĐB
54   Thành 12C10 Đánh bài trong giờ 8/3/2013 SĐB
55   Thành 12C10 Sử dụng ĐT trong giờ 18/3 SĐB
56   Thành 12C10 Không nghiêm túc 19/3 SĐB
57   Thành 12C10 Vào muộn 22/3 SĐB
58   Thành 12C10 Không đúng trang phục 29/3 SĐB
59   Thành 12C10 Vào muộn 5/4/2013 SĐB
60 Nguyễn Công Thắng 12C10 Không sơ vin 5/4/2013  
61   Thắng 12C10 Mất trật tự 12/4/2013 SĐB
62   Thường 12C10 Đánh nhau trong giờ 7/1/2013 SĐB
63   Thường 12C10 Nói chuyện riêng 2/3/2013 SĐB
64   Trọng 12C10 Không có vỡ ghi 21/3 SĐB
65   Trọng 12C10 Không đúng trang phục 29/3 SĐB
      12C10 Count 65    
1 Hồ Đình An 12C11 Đi chậm 24/1/2013  
2 Hồ Đình An 12C11 Không sơ vin 21/3/2013  
3 Hồ Đình An 12C11 Không sơ vin 5/4/2013  
4   An 12C11 Không đúng trang phục 22/1 SĐB
5   An 12C11 Không đúng trang phục 11/4/2013 SĐB
6 Nguyễn Đình Cảnh 12C11 Đi chậm 24/1/2013  
7   Cảnh 12C11 Đi chậm 22/3/2013  
8   Cảnh 12C11 Không đúng trang phục 22/1 SĐB
9   Cảnh 12C11 Không đúng trang phục 11/4/2013 SĐB
10 Lê Tiến Đông 12C11 Không sơ vin 5/4/2013  
11   Hưng 12C11 Không có vỡ soạn 28/3 SĐB
12   Loan 12C11 Không học bài 21/2 SĐB
13 Thị Minh 12C11 Không thẻ 12/3/2013  
14   Minh 12C11 Không đồng phục 22/3/2013  
15 Hồ Thị Minh 12C11 Không thẻ 4/4/2013  
16   Minh 12C11 Không có vỡ soạn 28/3 SĐB
17   Phú 12C11 Không đúng trang phục 22/1 SĐB
18 Vũ Ngọc Quế 12C11 Không sơ vin 5/4/2013  
19   Quyết 12C11 Không đúng trang phục 22/1 SĐB
20   Quyết 12C11 Không đúng trang phục 11/4/2013 SĐB
21 Nguyễn Văn Sơn 12C11 Đi chậm 5/4/2013  
22   Tâm 12C11 Không đeo thẻ 24/1/2013  
23   Tâm 12C11 Đi chậm 5/4/2013  
24   Tâm 12C11 Không đúng trang phục 11/4/2013 SĐB
25   Thảo 12C11 Không học bài 21/2 SĐB
26   Thịnh 12C11 Không đúng trang phục 22/1 SĐB
27   Văn 12C11 Không có vỡ soạn 28/3 SĐB
28   Vân 12C11 Không học bài 21/2 SĐB
29   Vân 12C11 Không đúng trang phục 11/4/2013 SĐB
30   Việt 12C11 Không học bài 21/2 SĐB
31   Việt 12C11 Không đúng trang phục 11/4/2013 SĐB
32 Nguyễn Đình Việt 12C11 Nghe nhạc trong giờ 27/4 SĐB
      12C11 Count 32    
1 Duy Bình 12C12 Không sơvin 13/3 SĐB
2   Bình 12C12 Không đồng phục 8/1/2013  
3 Hoàng Duy Bình 12C12 Hút thuốc lá 31/1/2013  
4 Hoàng Duy Bình 12C12 Hút thuốc lá 31/1/2013  
5   Bình 12C12 Không đồng phục 10/1/2013 SĐB
6   Bình 12C12 Bỏ giờ 8/6/2013 SĐB
7   Bình 12C12 Đánh caro trong giờ 12/3/2013 SĐB
8   Bình 12C12 Bỏ giờ 19/3 SĐB
9   Bình 12C12 Không đúng trang phục 21/3 SĐB
10   Bình 12C12 Không nghiêm túc trong giờ kiểm tra 23/3 SĐB
11   Bình 12C12 Không học bài cũ 27/3 SĐB
12   Bình 12C12 Không đúng trang phục 3/4/2013 SĐB
13   Bình 12C12 Sử dụng ĐT trong giờ 23/4 SĐB
14 Hồ Văn Cường 12C12 Vô lễ với giáo viên 7/1/2013  
15   Cường 12C12 Không sơ vin 5/4/2013  
16   Cường 12C12 Không đúng trang phục 21/1 SĐB
17   Cường 12C12 Không đúng trang phục 28/1 SĐB
18   Cường 12C12 Không đúng trang phục 21/3 SĐB
19 Vũ Thị 12C12 Đi chậm 19/3/2013  
20 Nguyễn Thị Hải 12C12 Đi chậm 5/4/2013  
21   Hiếu 12C12 Không đúng trang phục 28/1 SĐB
22   Huy 12C12 Không đúng trang phục 21/1 SĐB
23   Huy 12C12 Không đúng trang phục 21/3 SĐB
24 Hồ Thị Linh 12C12 Không đồng phục 17/1/2013  
25   Mạnh 12C12 Không sơ vin 5/4/2013  
26   Mạnh 12C12 Không học bài cũ 27/3 SĐB
27   Minh 12C12 Không đúng trang phục 28/1 SĐB
28 Tiến Minh 12C12 Sử dụng ĐT trong giờ 27/2 SĐB
29   Minh 12C12 Không học bài cũ 27/3 SĐB
30   Minh 12C12 Ý thức kém 3/4/2013 SĐB
31   Ngọc 12C12 Không đồng phục 10/1/2013 SĐB
32   Ngọc 12C12 Sử dụng ĐT trong giờ 6/3/2013 SĐB
33   Phong 12C12 Không đúng trang phục 21/1 SĐB
34   Phong 12C12 Không đúng trang phục 21/3 SĐB
35   Phong 12C12 Không nghiêm túc trong giờ kiểm tra 23/3 SĐB
36   Phương 12C12 Chống đối đội tự quản, khai không đúng 17/1/2013  
37   Phương 12C12 Không đeo thẻ 29/1/2013  
38   Phương 12C12 Không sơ vin 5/4/2013  
39   Phương 12C12 Không đúng trang phục 28/1 SĐB
40   phương 12C12 Không đúng trang phục 3/4/2013 SĐB
41   Thanh 12C12 Không học bài cũ 27/3 SĐB
42   Thùy 12C12 Không sơvin 13/3 SĐB
43   Thùy 12C12 Lộn xộn trong giờ 11/1/2013 SĐB
44   Thùy 12C12 Đánh nhau trong giờ 6/3/2013 SĐB
45   Thùy 12C12 Không học bài cũ 27/3 SĐB
46   Thùy 12C12 Không đúng trang phục 3/4/2013 SĐB
47   Thùy 12C12 Mất trật tự 22/4 SĐB
48   Tiến 12C12 Không sơ vin 5/4/2013  
49 Nguyễn Công Tiến 12C12 Không sơ vin 5/4/2013  
50   Tiến 12C12 Đánh caro trong giờ 12/3/2013 SĐB
51   Tiến 12C12 Sử dụng ĐT trong giờ 23/4 SĐB
52   Xuân 12C12 Không đồng phục 8/1/2013  
53   Xuân 12C12 Không đồng phục 10/1/2013 SĐB
54   Xuân 12C12 Không đúng trang phục 21/3 SĐB
55   Xuân 12C12 Không học bài cũ 27/3 SĐB
56   Xuân 12C12 Không đúng trang phục 3/4/2013 SĐB
57   Xuân 12C12 Sử dụng ĐT trong giờ 10/4/2013 SĐB
      12C12 Count 57    
1 Nguyễn Xuân Chiến 12C2 Đánh nhau 25/1/2013  
2 Trần Xuân Cường 12C2 Không sơ vin, không đeo thẻ 6/4/2013  
3 2 HS phía cửa 12C2 Không sơ vin 3/4/2013  
4 Nguyễn Thị 12C2 Đi chậm 19/3/2013  
5 Lê Văn Hào 12C2 Đánh nhau 25/1/2013  
6 Hào 12C2 Sử dụng ĐT trong giờ 29/1 SĐB
7 Đậu Thị Hiền 12C2 Sử dụng ĐT trong giờ 16/3 SĐB
8 Lê Thị Quỳnh Hoa 12C2 Không đồng phục 2/4/2013  
9 Lê T Quỳnh Hoa 12C2 Không đồng phục 2/4/2013  
10 Hồ Đức Huy 12C2 Không đồng phục 25/1/2013  
11 Hồ Sĩ Lâm 12C2 Không thẻ 16/1/2013  
12 Sỹ Lâm 12C2 Sử dụng ĐT trong giờ 29/1 SĐB
13 Nguyễn Đình Thanh 12C2 Sử dụng ĐT trong giờ 23/1 SĐB
14   Thắng 12C2 Ý thức kém 29/3 SĐB
15 Nguyễn Duy Tuấn 12C2 Đánh nhau 25/1/2013  
      12C2 Count 15    
1   Công 12C3 Chưa nghiêm túc 17/4 SĐB
2 Lê Văn Hải 12C3 Không đồng phục, không đeo thẻ 23/1/2013  
3   Lập 12C3 Đi muộn 31/1/2013  
4   Lập 12C3 Đi chậm 31/1/2013  
5 Nguyễn Văn Quyền 12C3 Không đồng phục, không thẻ 1/3/2013  
6   Quyền 12C3 Không sơ vin 11/3/2013  
7 Mạnh Tuấn 12C3 Làm việc riêng trong giờ 30/1 SĐB
8 Minh Tuấn 12C3 Làm việc riêng trong giờ 2/3/2013 SĐB
9 Minh Tuấn 12C3 Chưa nghiêm túc 17/4 SĐB
10 Nguyễn Đình Tưởng 12C3 Không đồng phục, không đeo thẻ 24/1/2013  
      12C3 Count 10    
1 Đậu Đức Bảo 12C4 Không sơ vin, không ĐP 16/3/2013  
2 Đậu Đức Bảo 12C4 Không đồng phục 4/4/2013  
3 2 HS bàn giữa 12C4 Không sơ vin 3/4/2013  
4 Hồ Đình Mạn 12C4 Không đồng phục 24/1/2013  
5 Hoàng Nguyên Ngụ 12C4 Không đeo thẻ 10/1/2013  
6 Nguyễn Sĩ Thành 12C4 Không đeo thẻ, không đồng phục 5/4/2013  
7 Nguyễn Sĩ Thành 12C4 Không đồng phục 4/4/2013  
8 Nguyễn Thị Tình 12C4 Đi muộn 31/1/2013  
9 Nguyễn Thị Tình 12C4 Đi chậm 31/1/2013  
10 Nguyễn Thị Tình 12C4 Không đồng phục 21/2/2013  
11   Xuân 12C4 Không thẻ, không đồng phục 11/1/2013  
      12C4 Count 11    
1 Nguyễn Thị Trang 12C5 Không thẻ 28/3/2013  
2 Lê Thị Trinh 12C5 Không đồng phục 17/1/2013  
      12C5 Count 2    
1 Lê Thị Lan 12C6 Không thẻ 4/4/2013  
2 Nguyễn Thị Thủy 12C6 Đi chậm 23/3/2013  
      12C6 Count 2    
1   Chương 12C7 Vào muộn 5/2/2013 SĐB
2   Du 12C7 Đánh nhau trong giờ 18/4 SĐB
3 Hồ Văn Duy 12C7 Không thẻ, không đồng phục 4/4/2013  
4   Duy 12C7 Vào muộn 5/2/2013 SĐB
5   Duy 12C7 Sử dụng ĐT trong giờ    
6   Duy 12C7 Mất trật tự 16/4 SĐB
7   Đàm 12C7 Đánh caro trong giờ 11/1/2013 SĐB
8   Đàm 12C7 Mất trật tự 16/4 SĐB
9 Hoàng Đình Đạt 12C7 Không sơ vin 11/3/2013  
10   Đạt 12C7 Mất trật tự 18/4 SĐB
11   Đạt 12C7 Không mang dày 22/4 SĐB
12   Đức 12C7 Vào muộn 5/2/2013 SĐB
13   Đức 12C7 Mất trật tự 16/4 SĐB
14 Nguyễn Thị Hằng 12C7 Mất trật tự 22/3 SĐB
15   Lâm 12C7 Không thẻ 28/3/2013  
16   Lâm 12C7 Không thẻ 3/4/2013  
17   Lâm 12C7 Mất trật tự 18/4 SĐB
18   Lâm 12C7 Không mang dày 22/4 SĐB
19 Nguyễn Thị Nhung 12C7 Không đồng phục 24/1/2013  
20 Hồ Văn Quyết 12C7 Không ĐP, không sơ vin, không thẻ, đi chậm 11/3/2013  
21 Hồ Văn Quyết 12C7 Không sơ vin (giờ Anh) 11/3/2013  
22   Quyết 12C7 Đánh caro trong giờ 11/1/2013 SĐB
23   Thế 12C7 Mất trật tự 11/1/2013 SĐB
24   Thế 12C7 Không ghi bài 24/1 SĐB
25 Trương Thị Thiết 12C7 Đi chậm 5/4/2013  
26   Toàn 12C7 Đánh nhau trong giờ 18/4 SĐB
27   Toàn 12C7 Không mang dày 22/4 SĐB
28   Trâm 12C7 Đi chậm 5/4/2013  
29 Lê Công Tuấn 12C7 Không đeo thẻ 23/1/2013  
30   Tuấn 12C7 Vào muộn 5/2/2013 SĐB
31   Tuấn 12C7 Mất trật tự 16/4 SĐB
32   Tuấn 12C7 Không mang dày 22/4 SĐB
      12C7 Count 32    
1   Cường 12C8 Không ghi bài 24/1 SĐB
2   Dũng 12C8 Không đúng trang phục 25/1 SĐB
3   Dưng 12C8 Không ghi bài 24/1 SĐB
4   Dưng 12C8 Không đúng trang phục 25/1 SĐB
5   Dương 12C8 Không sơ vin 11/3/2013  
6 Lê Tiến Hải 12C8 Không sơ vin 5/4/2013  
7 Hồ Thị Hương 12C8 Bao che cho bạn vi phạm nội quy 31/1/2013  
8   Long 12C8 Không đúng trang phục 25/1 SĐB
9 Hồ Bá Ngọc 12C8 Không sơ vin 11/3/2013  
10 Vũ Thị Ngọc 12C8 Không đeo thẻ 20/3/2013  
11   Ngọc 12C8 Không đúng trang phục 25/1 SĐB
12   Phượng 12C8 Không đúng trang phục 25/1 SĐB
13 Nguyễn Văn Quang 12C8 Không đồng phục 12/3/2013  
14 Nguyễn Văn Quang 12C8 Mượn thẻ cho bạn vào trường 22/4/2013  
15 Nguyễn Duy Sơn 12C8 Cho bạn mượn thẻ vào trường 22/4/2013  
16 Lê Văn Thông 12C8 Không sơvin 31/1/2013  
17 Lê Văn Thông 12C8 Không sơ vin 31/1/2013  
18   Thùy 12C8 Không đồng phục 25/1/2013  
      12C8 Count 18    
1   Chiến 12C9 Vô lễ GV 6/2/2013 SĐB
2   Chiến 12C9 Lộn xộn trong giờ 11/3/2013 SĐB
3   Chiến 12C9 Nói chuyện riêng 25/3 SĐB
4   Dương 12C9 Không nghiêm túc 7/1/2013 SĐB
5   Đức 12C9 Lộn xộn trong giờ 11/3/2013 SĐB
6   Hải 12C9 Không học bài cũ 1/2/2013 SĐB
7   Hảo 12C9 Không đúng trang phục 10/4/2013 SĐB
8   Hảo 12C9 Không đúng trang phục 17/4 SĐB
9   Hằng 12C9 Nói chuyện riêng 27/2 SĐB
10 Vũ Văn Hồ 12C9 Không đồng phục 1/2/2013  
11 Vũ Văn Hồ 12C9 Không đồng phục 1/2/2013  
12   Hồ 12C9 Không đồng phục 12/3/2013  
13   Huệ 12C9 Sử dụng ĐT trong giờ 25/3 SĐB
14   Huy 12C9 Không thẻ 11/1/2013  
15   Hưng 12C9 Không đúng trang phục 5/2/2013 SĐB
16   Hưng 12C9 Không ghi bải + Không học bài 27/3 SĐB
17 Vũ Thị Hương 12C9 Không đồng phục 17/1/2013  
18   Hương 12C9 Không ghi bải + Không học bài 27/3 SĐB
19 Xuân Hương 12C9 Không học bài cũ 4/4/2013 SĐB
20 Xuân Hương 12C9 Không đúng trang phục 17/4 SĐB
21 Đậu Đức Lam 12C9 Không đồng phục 25/1/2013  
22   Lan 12C9 Không đồng phục 18/1/2013  
23   Lan 12C9 Không học bài 7/1/2013 SĐB
24   Lan 12C9 Mất trật tự 5/3/2013 SĐB
25   Lý.B 12C9 Không học bài cũ 1/2/2013 SĐB
26   Mười 12C9 Không học bài cũ 1/2/2013 SĐB
27   Mười 12C9 Vô lễ GV 5/3/2013 SĐB
28   Nam 12C9 Nói chuyện riêng 27/2 SĐB
29   Năm 12C9 Không học bài 7/1/2013 SĐB
30   Năm 12C9 Không học bài cũ 7/3/2013 SĐB
31   Nga 12C9 Không học bài cũ 1/2/2013 SĐB
32   Nga 12C9 Nói chuyện riêng 27/2 SĐB
33   Quyết 12C9 Nói chuyện riêng 27/2 SĐB
34   Quyết 12C9 Không có vỡ soạn 13/3 SĐB
35   Quyết 12C9 Ý thức kém 3/4/2013 SĐB
36   Quyết 12C9 Không học bài cũ 4/4/2013 SĐB
37   Tài 12C9 Không học bài cũ 4/4/2013 SĐB
38   Tài 12C9 Không đúng trang phục 10/4/2013 SĐB
39   Tân 12C9 Vào muộn 24/1 SĐB
40   Tân 12C9 Không đúng trang phục 31/1 SĐB
41   Tân 12C9 Không đúng trang phục 5/2/2013 SĐB
42   Tân 12C9 Nói chuyện riêng 27/2 SĐB
43   Tân 12C9 Vào chậm 19/3 SĐB
44   Tân 12C9 Nói chuyện riêng 25/3 SĐB
45   Thành 12C9 Không học bài cũ 1/2/2013 SĐB
46   Thảo 12C9 Không đúng trang phục 22/1 SĐB
47   Thỏa 12C9 Không đúng trang phục 22/1 SĐB
48   Thỏa 12C9 Vào muộn 24/1 SĐB
49   Thỏa 12C9 Bỏ giờ 29/1 SĐB
50   Thỏa 12C9 Không đúng trang phục 31/1 SĐB
51   Thỏa 12C9 Không đúng trang phục 5/2/2013 SĐB
52   Thỏa 12C9 Vào chậm 19/3 SĐB
53   Thỏa 12C9 Nói chuyện riêng 25/3 SĐB
54   Thỏa 12C9 Không đúng trang phục 10/4/2013 SĐB
55   Tiến 12C9 Vô lễ GV 5/3/2013 SĐB
56   Tuyết 12C9 Không nghiêm túc 7/1/2013 SĐB
57   Vân 12C9 Không học bài 7/1/2013 SĐB
58 Phan Đình Vinh 12C9 Không sơ vin 24/1/2013  
59 Phan Đình Vinh 12C9 Không đeo thẻ 30/1/2013  
60   Vinh 12C9 Vào muộn 24/1 SĐB
61   Vinh 12C9 Không mang vỡ ghi 30/7 SĐB
62 Phan Vinh 12C9 Mất trật tự trong giờ 18/3 SĐB
63   Vinh 12C9 Vào chậm 19/3 SĐB

Nguồn tin: Đoàn TN

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây