Thống kê học sinh vi phạm học kỳ 1 năm học 2014-2015

Thứ sáu - 02/01/2015 20:59
TT HỌ VÀ TÊN LỚP NỘI DUNG VI PHẠM Ngày tháng
302 Lê Thị An 10A1 Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm 30/09/2014
347 Hồ Hải Dương 10A1 Không sơ vin 2/10/2014
734 Phạm Ngọc Hải 10A1 Đị học muộn 29/11/2014
112 Hồ Tuấn Hùng 10A1 Không sơ vin  
968 Văn Thị Nhung 10A1 Không thẻ 15/12/2014
58 Thao 10A1 Đi học muộn  
467 Nguyễn Thị Thủy 10A10 Đi học muộn 8/10/2014
353 Lê Tiến Quang b 10A2 Không đội mũ bảo hiểm 2/10/2014
705 Hồ Văn Chính 10A2 Đi học muộn 27/11/2014
350 Lê Hữu Dũng  10A2 Không sơ vin 2/10/2014
103 Nguyễn Đình Đức 10A2 Kh