Tổng hợp thi đua Tuần Học kỳ I

Thứ sáu - 01/11/2013 08:27
 
TỔNG HỢP THI ĐUA TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẤN 10 - NĂM HỌC 2013-2014
Tuần 01 (HKI)
 
STT Lớp NN Học
 tập
CS
VC

VS
HS
VP
Đoàn Tổng Thứ  
 
1 10A1 39.6 99 10 12 10 -20 15 166 34  
2 10A2 40 98 12 12 10