Thống kê lỗi Học sinh vi phạm từ 24/12/2014-24/4/2015

Thứ sáu - 24/04/2015 08:08

Bản thống kê các lỗi vi phạm nội quy của học sinh từ 24/12/2014-24/4/2015, các giáo viên có thể tham khảo xem xét và xếp hạnh kiểm trong năm học
TỔNG HỢP SỐ LỖI VI PHẠM THEO LỚP
(Từ 24/12/2014-24/04/2015)

STT Lớp Số Lỗi Vi Phạm Ghi chú
1 12A1 21  
2 12A2 17  
3 12A3 17  
4 12A4 15  
5 12A5 28  
6 12A6 24  
7 12A7 33  
8 12A8 22  
9 12A9 12  
10 12A10 58  
11 12A11 70  
12 12A12 37  
13 12A13 43  
14 12A14 34  
15 11A1 17  
16 11A2 31  
17 11A3 24  
18 11A4 26  
19 11A5 37  
20 11A6 17  
21 11A7 32  
22 11A8 10  
23 11A9 7  
24 11A10 19  
25 11A11 41  
26 11A12 40  
27 11A13 41  
28 11A14 42  
29 10A1 6  
30 10A2 16  
31 10A3 17  
32 10A4 51  
33 10A5 58  
34 10A6 44  
35 10A7 28  
36 10A8 27  
37 10B 21  
38 10C 16  
39 10D1 7  
40 10D2 20  
41 10D3 38  
42 10D4 33  


DANH SÁCH HỌC SINH VI PHẠM NỘI QUY HK 2
(Từ 24/12/2014 - 24/4/2015)
STT Họ Tên Lớp Nội dung vi phạm Ngày VP
1   An 10A1 Đi muộn 20/01/2015
2   Hải 10A1 Không sơ vin, không thẻ 28/3/2015
3 Phạm Ngọc Hải 10A1 Đi muộn 3/1/2015
4   Linh 10A1 Bỏ chào cờ 23/5/2015
5   Thanh 10A1 Đi chậm 23/5/2015
6 Phạm Văn Thành 10a1 Không đeo thẻ 9/3/2015
7   Biền 10A2 Không sơ vin 24/4/2015
8   Chính 10A2 Không sơ vin 24/4/2015
9 Nguyễn Đình Đức 10A2 Đi muộn 3/1/2015
10 Nguyễn Đình Đức 10A2 Không đeo thẻ 10/1/2015
11   Hiệp 10A2 Đi chậm 7/4/2015
12   Nga 10A2 Đi chậm 3/4/2015
13   Phụng 10A2 Đi chậm 20/4/2015
14   Quyết 10A2 Đi chậm 21/4/2015
15 Nguyễn Thị Quỳnh 10A2 Đi muộn 7/1/2015
16   Thủy 10A2 Đi chậm 20/4/2015
17   Tình 10A2 Đi chậm 23/5/2015
18   Tình 10A2 Đi chậm 13/4/2015
19   Trang 10A2 Đi chậm 20/4/2015
20 Nguyễn Thị Hải Vân 10A2 Đi học muộn 5/3/2015
21   Vượng 10A2 Không sơ vin 30/3/2015
22   Vượng 10A2 Đi chậm 20/4/2015
23   Bình 10A3 Đi chậm 13/4/2015
24   Bình 10A3 Đi chậm 23/4/2015
25 Nguyễn Bá Bình 10A3 Đi học muộn 12/2/2015
26 Võ Minh Đoàn 10A3 Đi muộn 21/01/2015
27   Hậu 10A3 Đi chậm 13/4/2015
28 Nguyễn Đình Hậu 10A3 Đi học muộn 12/2/2015
29   Hồng 10A3 Đi chậm 20/4/2015
30   Huyền 10A3 Đi chậm 20/4/2015
31 Vũ Văn Huỳnh 10A3 Đi muộn 7/1/2015
32 Nhật Linh 10A3 Không đeo thẻ 21/3/2015
33   Lộc 10A3 Đi học muộn 31/1/2015
34 Hồ Thị Cúc Phương 10A3 Đi học muộn 6/3/2015
35 Anh Quân 10A3 Đi chậm 19/3/2015
36   Thắng 10A3 Đi chậm 20/4/2015
37 Nguyễn Thị Thanh Thu 10A3 Đi muộn 23/01/2015
38   Trang 10A3 Không thẻ 30/3/2015
39   Xuân 10A3 Đi chậm 20/4/2015
40 Phan Đình Ân 10A4 Đi muộn 16/01/2015
41   Âu 10A4 Đi học muộn 31/1/2015
42 Phan Đình Âu 10A4 Đi học muộn 6/3/2015
43 Phan Đình Âu 10A4 Đi học muộn 10/3/2015
44 Phan Đình Âu 10A4 Đi học muộn 12/3/2015
45   Bình 10A4 Đi muộn, không đeo thẻ 23/01/2015
46   Cừ 10A4 Đi chậm 24/4/2015
47 Nguyễn Đình Cử 10A4 Không đeo thẻ 10/1/2015
48 Lê Tiến Cường 10A4 Đi muộn 16/01/2015
49   Đức 10A4 Đi học muộn 5/2/2015
50   Giang 10A4 Đi chậm 16/3/2015
51   Hằng 10A4 Đi chậm 24/4/2015
52   Huệ 10A4 Đi chậm 24/3/2015
53 Trần Thị Huệ 10A4 Đi muộn 8/1/2015
54 Trần Thị Huệ 10A4 Đi học muộn 31/01/2015
55 Đậu Lan 10A4 Đi chậm 17/3/2015
56 Đậu Thị Lan 10A4 Đi muộn 10/1/2015
57   Lâm 10A4 Đi chậm 10/4/2015
58   Nga 10A4 Đi muộn 20/01/2015
59   Nga 10A4 Đi chậm 3/4/2015
60 Thúy Nga 10A4 Đi chậm 24/3/2015
61 Cù Thị Thúy Nga 10A4 Đi chậm 14/3/2015
62 Nguyễn Thị Ngọc 10A4 Đi Muộn 8/1/2015
63   Phương 10A4 Đi chậm 11/4/2015
64   Quỳnh 10A4 Đi chậm 24/4/2015
65 Nguyễn Văn Quỳnh 10A4 Trèo tường vào trường 31/01/2015
66 Nguyễn Văn Quỳnh 10A4 Đi học muộn 12/3/2015
67   Tài 10A4 Đi học muộn 31/1/2015
68   Tài 10A4 Sử dụng điện thoại trong giờ học 3/4/2015
69 Văn Đình Tài 10A4 Trèo tường vào trường 23/01/2015
70 Văn Đình Tài 10A4 Không đồng phục 9/3/2015
71 Nguyễn Văn Tài 10A4 Đi muộn 8/1/2015
72   Thắng 10A4 Đi muộn 6/2/2015
73   Thắng 10A4 Đi chậm 24/3/2015
74   Thắng 10A4 Đi chậm 27/3/2015
75   Thắng 10A4 Đi chậm 28/3/2015
76   Thắng 10A4 Đi chậm 30/3/2015
77   Thắng 10A4 Đi chậm 31/3/2015
78 Lê Đức Thắng 10A4 Đi muộn 28/01/2015
79 Lê Đức Thắng 10A4 Đi chậm 13/3/2015
80   Thế 10A4 Đi chậm 21/4/2015
81   Thủy 10A4 Đi chậm 18/3/2015
82   Thủy 10A4 Đi chậm 20/3/2015
83 Nguyễn Lệ Thủy 10A4 Đi muộn 27/12/2014
84 Nguyễn Lệ Thủy 10A4 Đi học muộn 5/3/2015
85   Thúy 10A4 Đi chậm 16/3/2015
86 Trần Thị Thanh Thúy 10A4 Đi muộn 3/1/2015
87   Thúy 10A4 Đi chậm 16/3/2015
88   Trị 10A4 Đi chậm 30/3/2015
89 Trần Văn Trị 10A4 Đi chậm 13/3/2015
90 Văn Đình 10A4 Không sơ vin 20/01/2015
91 Trịnh Đại Anh 10A5 Muộn 27/01/2015
92   Chiến 10A5 Đi chậm 10/4/2015
93   Công 10A5 Không sơ vin 14/4/2015
94 Nguyễn Đình Đạt 10A5 Đi muộn 15/01/2015
95 Nguyễn Đình Đạt 10A5 Không sơ vin 20/01/2015
96 Nguyễn Đình Đạt 10A5 Không đồng phục 3/3/2015
97 Nguyễn Cảnh Đức 10A5 Sử dụng điện thoại trong giờ học 13/02/2015
98   Hải 10A5 Đi chậm 24/3/2015
99 Nguyễn Thị Hoa 10A5 Đi muộn 6/1/2015
100   Hòa 10A5 Đi muộn 20/01/2015
101   Huyền 10A5 Đi chậm 24/3/2015
102 Nguyễn Thị Huyền 10A5 Cho bạn mượn thẻ hs 5/3/2015
103 Nguyễn Văn Hưng 10A5 Đi muộn 27/12/2014
104 Nguyễn Văn Hưng 10A5 Đi muộn 21/01/2015
105   Kha 10A5 Trèo tường 13/4/2015
106 Nguyễn Đình Kha 10A5 Không sơ vin 20/01/2015
107 Nguyễn Văn Kha 10A5 Đi muộn 15/01/2015
108 Nguyễn Bá Khương 10A5 Không đồng phục 24/12/2014
109 Nguyễn Bá Khương 10A5 Đi muộn 6/1/2015
110 Nguyễn Bá Khương 10A5 Đi muộn 29/01/2015
111 Nguyễn Bá Khương 10A5 Không đeo thẻ 31/01/2015
112 Nguyễn Bá Khương 10A5 Không đồng phục 5/3/2015
113 Nguyễn Bá Khương 10A5 Đi học muộn 10/3/2015
114   Linh 10A5 Đi học muộn 5/2/2015
115   Linh 10A5 Đi chậm 17/3/2015
116 Nguyễn Vă Linh 10A5 Đi muộn, chơi ở quán 21/01/2015
117 Ngfuyễn Văn Linh 10A5 Đi học muộn 5/3/2015
118 Nguyễn Văn Linh 10A5 Đi học muộn 4/3/2015
119 Lê Tiến Long 10A5 Đi muộn 27/12/2014
120 Lê Tiến Long 10A5 Không đồng phục 3/3/2015
121   Lộc 10A5 Đi chậm 16/3/2015
122   Lợi 10A5 Đi học muộn 5/2/2015
123   Lợi 10A5 Đi chậm 20/3/2015
124 Nguyễn Hũu Lợi 10A5 Không đồng phục 5/3/2015
125 Hữu Lợi 10A5 Đi chậm 23/5/2015
126 Hữu Lợi 10A5 Đi chậm 24/3/2015
127 Hữu Lợi 10A5 Đi chậm 28/3/2015
128 Nguyễn Hữu Lợi 10A5 Đi muộn 8/1/2015
129 Nguyễn Hữu Lợi 10A5 Đi muộn 10/1/2015
130 Nguyễn Hữu Lợi 10A5 Muộn 27/01/2015
131 Nguyễn Hữu Lợi 10A5 Đi muộn 29/01/2015
132   Minh 10A5 Đi chậm 16/3/2015
133 Hồ Sỹ Sự 10A5 Đi muộn 21/01/2015
134   Sự 10A5 Đi chậm 24/3/2015
135 Hồ Sỹ Sự 10A5 Đi muộn 6/1/2015
136 Hồ Sỹ Sự 10A5 Đi muộn 8/1/2015
137 Phạm Thị Thanh 10A5 Đi muộn 3/1/2015
138 Phạm Thông 10A5 Đi học muộn 4/3/2015
139 Phạm Thông 10A5 Đi chậm 13/3/2015
140   Toàn 10A5 Đi chậm 20/4/2015
141   Trang 10A5 Đi chậm 20/4/2015
142 Nguyễn Thị Trang 10A5 Không thẻ 26/01/2015
143 Trần Thị Trang 10A5 Đi muộn 17/01/2015
144   Trinh 10A5 Đi chậm 13/4/2015
145   Trường 10A5 Đi chậm 31/3/2015
146   Trường 10A5 Không sơ vin 11/4/2015
147 Trọng Trường 10A5 Đi muộn, không đeo thẻ 23/01/2015
148 Đặng Trọng Trường 10A5 Không thẻ, không đồng phục 9/3/2015
149   An 10A6 Đi chậm 20/4/2015
150   Bắc 10A6 Đi chậm 10/4/2015
151   Bắc 10A6 Đi chậm 17/4/2015
152   Chiến 10A6 Không đeo thẻ 21/3/2015
153 Bùi Minh Chiến 10A6 Không sơ vin 9/3/2015
154 Bùi Minh Chiến 10A6 Đi chậm 14/3/2015
155 Lê Văn Dần 10A6 Đi học muộn 3/3/2015
156   Đại 10A6 Đi chậm 19/3/2015
157   Đại 10A6 Đi chậm 20/4/2015
158 Nguyễn Bá Đại 10A6 Đi muộn 6/1/2015
159 Nguyễn Bá Đại 10A6 Đi muộn 8/1/2015
160 Nguyễn Bá Đại 10A6 Đi chậm 13/3/2015
161   Điệp 10A6 Đi chậm 16/3/2015
162 Hồ Sỹ Đoàn 10A6 Không đồng phục 25/02/2015
163   Hải 10A6 Đi chậm 19/3/2015
164   Huấn 10A6 Trèo tường 13/4/2015
165 Đậu Xuân Huấn 10A6 Không đồng phục 25/02/2015
166 Đậu Xuân Huấn 10A6 Không đồng phục 5/3/2015
167 Đậu Đức Hưng 10A6 Đi muộn 24/12/2014
168   Hương 10A6 Đi chậm 3/4/2015
169 Lê Thị Hương 10A6 Đi học muộn 12/2/2015
170 Trần Văn Khánh 10A6 Đi muộn 24/12/2014
171   Khoa 10A6 Đi chậm 24/3/2015
172   Khoa 10A6 Đi chậm 3/4/2015
173 Hồ Thị Lan 10A6 Không đồng phục 25/02/2015
174 Phan Thị Long 10A6 Không đeo thẻ 10/1/2015
175 Ngô Thi 10A6 Đi muộn 7/1/2015
176   Nam 10A6 Đi chậm 16/3/2015
177 Đặng Ngọc Nam 10A6 Không sơ vin 12/1/2015
178 Nguyễn Thị Nhung 10A6 Đi chậm 10/4/2015
179 Hồ Sỹ Minh Tài 10A6 Đi muộn 27/12/2014
180   Thái 10A6 Đi chậm 13/4/2015
181   Thái 10A6 Đi chậm 24/4/2015
182 Vũ Thị Thái 10A6 Đi học muộn 12/2/2015
183 Trần Đức Thường 10A6 Đi muộn 24/12/2014
184   Toàn 10A6 Đi chậm 16/3/2015
185 Lê Văn Toàn 10A6 Không đồng phục 5/3/2015
186 Phạm Văn Toàn 10A6 Đi chậm 13/3/2015
187 Thùy Trang 10A6 Đi chậm 10/4/2015
188   Trung 10A6 Cho bạn mượn đồng phục 28/3/2015
189 Trần Đức Trung 10A6 Đi muộn 6/1/2015
190 Trần Đức Trung 10A6 Vi phạm trong kéo co 5/3/2015
191 Lê Tiến Trường 10A6 Đi học muộn 3/3/2015
192   Vinh 10A6 Đi chậm 24/4/2015
193   Dũng 10A7 Đi chậm 10/4/2015
194   Đại 10A7 Không thẻ 20/4/2015
195   Hồng 10A7 Đi chậm 31/3/2015
196 Lê Thị Hồng 10A7 Đi muộn 24/12/2014
197 Hồ Sỹ Hùng 10A7 Đi muộn 27/12/2014
198   Huy 10A7 Đi chậm 3/4/2015
199   Huy 10A7 Đi chậm 4/4/2015
200   Huy 10A7 Đi chậm 10/4/2015
201 Nguyễn Văn Huy 10A7 Đi muộn 13/01/2015
202 Nguyễn Văn Hưng 10A7 Đi học muộn 4/3/2015
203   Linh 10A7 Đi chậm 31/3/2015
204   Linh 10A7 Đi chậm 13/4/2015
205 Đậu Thị Mĩ Linh 10A7 Đi chậm 13/3/2015
206 Đậu Thị Mỹ Linh 10A7 Đi muộn 8/1/2015
207 Đậu Thị Mỹ Linh 10A7 Đi muộn 29/01/2015
208 Đậu Thị Mỹ Linh 10A7 Đi muộn, không đeo thẻ 9/2/2015
209 Đậu Thị Linh 10A7 Đi muộn 26/12/2014
210 Lê Văn Nhật 10A7 Không thẻ 26/01/2015
211   Phi 10A7 Không đồng phục 9/4/2015
212 Cảnh Phi 10A7 Không sơ vin, không đeo thẻ 5/1/2015
213 Thanh Quân 10A7 Không sơ vin, không đeo thẻ 5/1/2015
214   Thành 10A7 Bỏ tiết 28/3/2015
215 Nguyễn Thị Thiết 10A7 Đi muộn 15/01/2015
216 Vũ Văn Trí 10A7 Không đeo thẻ 23/01/2015
217   Triều 10A7 Đi chậm 10/4/2015
218 Nguyễn Thị Trinh 10A7 Đi muộn 24/12/2014
219   Truyền 10A7 Đi muộn 20/01/2015
220 Lê Văn Ươc 10A7 Trong giờ ra đô mua kẹo 3/3/2015
221 Hồ Sĩ Việt Bắc 10A8 không sơ vin 27/01/2015
222   Biên 10A8 Đi muộn 26/12/2014
223   Biên 10A8 Không đồng phục 28/3/2015
224   Biên 10A8 Đi chậm 18/4/2015
225 Nguyễn Khắc Biên 10A8 Đi học muộn 3/3/2015
226   Chiến 10A8 Không sơ vin 30/3/2015
227 Hồ Hữu Chiến 10A8 Đi học muộn 10/3/2015
228   Dũng 10A8 Không sơ vin 13/4/2015
229 Huy Dũng 10A8 Không sơ vin 30/3/2015
230   Hằng 10A8 Đi chậm 17/4/2015
231 Trần Thị Hằng 10A8 Không thẻ 12/3/2015
232   Huynh 10A8 Đi chậm 10/4/2015
233   Huynh 10A8 Đi muộn 26/12/2014
234   Huynh 10A8 Đi muộn 12/1/2015
235   Huynh 10A8 Đi chậm 31/3/2015
236 Bùi Văn Huynh 10A8 Đi muộn 27/12/2014
237 Nguyễn Văn Hưng 10A8 Đi muộn 13/01/2015
238   Long 10A8 Đi chậm 10/4/2015
239 Nguyễn Long 10A8 Đi chậm 7/4/2015
240 Nguyễn Thị Oanh 10A8 Đi muộn 3/1/2015
241 Hồ Sỹ Quân 10A8 Đi muộn 3/1/2015
242 Nguyễn Sĩ Quân 10A8 Không thẻ 28/01/2015
243 Nguyễn Sỹ Quân 10A8 Đi muộn 10/1/2015
244 Nguyễn Sỹ Quân 10A8 Đi muộn 16/01/2015
245 Võ Văn Thái 10A8 Đi muộn 8/1/2015
246 Traần Văn Toàn 10A8 Đi muộn 13/01/2015
247 Nguyễn Thị Xuân 10A8 Không đeo thẻ 20/01/2015
248   Bắc 10B Không sơ vin 13/4/2015
249   Dung 10B Đi chậm 10/4/2015
250   Dung 10B Không thẻ 20/4/2015
251   Dũng 10B Không thẻ 13/4/2015
252   Duyệt 10B Không sơ vin 9/4/2015
253 Hồ Thị Hậu 10B Đi chậm 12/3/2015
254 Đậu Thị Hiền 10B Đi muộn 7/1/2015
255 Bùi Thị Hồng 10B Đi muộn 10/1/2015
256   Hùng 10B Chậm 26/01/2015
257   Linh 10B Đi chậm 30/3/2015
258   Linh 10B Đi chậm 3/4/2015
259 Thùy Linh 10B Đi chậm 7/4/2015
260 Hồ Thị Minh 10B Không thẻ 12/3/2015
261   Ngọc 10B Đi chậm 20/3/2015
262 Anh Ngọc 10B Đi học muộn 5/2/2015
263 Anh Ngọc 10B Không sơ vin 15/6/2015
264 Hồ Anh Ngọc 10B Đi muộn 27/12/2014
265 Hồ Anh Ngọc 10B Đi muộn 3/1/2015
266 Hồ Anh Ngọc 10B Đi muộn 7/1/2015
267 Hồ Thị Hồng Ngọc 10B Đi chậm 14/3/2015
268   Thơm 10B Đi chậm 14/4/2015
269   Dương 10C Đi muộn 23/01/2015
270   10C Đi muộn, không đeo thẻ 23/01/2015
271   Hằng 10C Đi chậm 13/4/2015
272   Lan 10C Đi chậm 23/5/2015
273 Trần Đức Mai 10C Không đồng phục 14/01/2015
274   Mại 10C Đi chậm 17/4/2015
275   Mại 10C Đi chậm 21/4/2015
276 Trần Đức Mại 10C Chậm 26/01/2015
277 Trần Đức Mại 10C Đi học muộn 6/3/2015
278   Mạo 10C Không thẻ 13/4/2015
279 nguyễn Đình Mạo 10C không sơ vin 27/01/2015
280   10C Đi chậm 18/3/2015
281 Nguyễn Thị Thảo 10C Đi muộn 21/01/2015
282   Thắng 10C Không sơ vin 15/6/2015
283 Hồ Sỹ Thắng 10C Không thẻ 28/01/2015
284   Tươi 10C Đi chậm 13/4/2015
285   Cúc 10D1 Không thẻ 23/5/2015
286   Lâm 10D1 Chậm, không đồng phục 15/6/2015
287 Nguyễn Bá Lâm 10D1 Đi muộn 10/1/2015
288   Linh 10D1 Không thẻ 30/3/2015
289 Nguyễn Hồng Nhung 10D1 Đi muộn 21/01/2015
290   Quân 10D1 Đi muộn, không đeo thẻ 23/01/2015
291   Vân 10D1 Không đeo thẻ 26/12/2014
292 Hồ Thị Giang a 10D2 Đi muộn 8/1/2015
293 Nguyễn Thị Ngọc ánh 10D2 Đi muộn 8/1/2015
294 Hồ Thị Giang 10D2 Đi muộn 24/12/2014
295 Hồ Thị Giang 10D2 Đi học muộn 7/3/2015
296 Nguyễn Thị Hiền 10D2 Đi học muộn 12/2/2015
297   Lan 10D2 Đi chậm 17/4/2015
298 Lê Tiến Lịch 10D2 Đi muộn 27/12/2014
299   Linh 10D2 Đi chậm 11/4/2015
300 Hồ Văn Mạnh 10D2 Đi muộn 8/1/2015
301   Minh 10D2 Đi chậm 17/4/2015
302   Nguyên 10D2 Đi chậm 17/3/2015
303   Oanh 10D2 Đi chậm 21/4/2015
304   Quỳnh 10D2 Đi muộn 20/01/2015
305 Hồ Thị Sang 10D2 Đi muộn 8/1/2015
306   Tâm 10D2 Không sơ vin 22/4/2015
307 Nguyễn Thị Thoa 10D2 Đi muộn 7/1/2015
308   Tráng 10D2 Đi chậm 30/3/2015
309 Đậu Ngọc Trân 10D2 Không đồng phục 25/02/2015
310   Tuyết 10D2 Đi chậm 20/3/2015
311   Tuyết 10D2 Đi chậm 7/4/2015
312   Chinh 10D3 Bỏ chào cờ 23/5/2015
313   Cương 10D3 Đi chậm 13/4/2015
314   Hạnh 10D3 Đi chậm 13/4/2015
315 Hồ Thị Hằng 10D3 Đi Muộn 8/1/2015
316 Hồ Thị Hằng 10D3 Đi học muộn 3/3/2015
317 Vũ Thị Hiền 10D3 Muộn 27/01/2015
318 Nguyễn Hữu Hiến 10D3 Đi học muộn 6/3/2015
319 Hữu Hiếu 10D3 Không sơ vin 23/01/2015
320 Nguyễn Hữu Hiếu 10D3 Đánh nhau trong giờ 8/1/2015
321   Hồng 10D3 Đi chậm 20/3/2015
322   Huyền 10D3 Không đeo thẻ 23/01/2015
323   Huyền 10D3 Đi học muộn 3/3/2015
324   Huyền 10D3 Đi chậm 31/3/2015
325   Huyền 10D3 Đi chậm 7/4/2015
326   Huyền 10D3 Đi chậm 13/4/2015
327 Vũ Thị Huyền 10D3 Đi muộn 8/1/2015
328 Vũ Thị Huyền 10D3 Đi muộn 29/01/2015
329 Vũ Thị Huyền 10D3 Đi học muộn 9/2/2015
330   Hường 10D3 Đi chậm 17/3/2015
331 Hồng Khuyên 10D3 Đi học muộn 10/2/2015
332 Phạm Thị Hồng Khuyên 10D3 Đi muộn 8/1/2015
333   Minh 10D3 Đi chậm 3/4/2015
334   Nga 10D3 Đi chậm 11/4/2015
335 Hoàng Thị Quỳnh 10D3 Đánh nhau trong giờ 8/1/2015
336   Quỳnh 10D3 Bỏ chào cờ 23/5/2015
337 Hồ Hữu Thắng 10D3 Không sơ vin 12/1/2015
338 Nguyễn Thị Thắng 10D3 Đi muộn 15/01/2015
339   Thắng 10D3 Đi chậm 30/3/2015
340   Thắng 10D3 Đi chậm 3/4/2015
341   Thắng 10D3 Đi chậm 24/4/2015
342 Nguyễn Thị Thanh Thu 10D3 Đi muộn 6/1/2015
343   Thủy 10D3 Đi học muộn 5/3/2015
344 Nguyễn Thị Thanh Thủy 10D3 Đi học muộn 6/3/2015
345   Trang 10D3 Đi học muộn 31/1/2015
346   Trang 10D3 Đi chậm 13/4/2015
347 Hoàng Thị Huyền Trang 10D3 Đi muộn 10/1/2015
348 Nguyễn Thị Trang 10D3 Đi học muộn 3/3/2015
349 Nguyễn Thị Anh Vân 10D3 Đi muộn 7/1/2015
350 Lê Tiến Cường 10D4 Bỏ học ra quán 31/01/2015
351 Đậu Đức Dần 10D4 Đi học muộn 20/01/2015
352 Đậu Đức Dần 10D4 Đi học muộn 10/2/2015
    Dung 10D4 Đi muộn, không đeo thẻ 23/01/2015
    Dung 10D4 Đi chậm 20/3/2015
    Dung 10D4 Đi chậm 7/4/2015
    Dung 10D4 Đi chậm 24/4/2015
    Giang 10D4 Đi muộn, không đeo thẻ 26/12/2014
    10D4 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
    10D4 Đi chậm 20/3/2015
  Nguyễn Thị Hạnh 10D4 Đi muộn 3/1/2015
  Trần Thị Huệ 10D4 Không đồng phục 6/3/2015
    Liệu 10D4 Đi chậm 20/4/2015
    Long 10D4 Đi chậm 18/3/2015
    Minh 10D4 Đi chậm 21/4/2015
  Nguiyễn Thị Ngọc 10D4 Đi học muộn 6/3/2015
    Nhung 10D4 Đi học muộn 5/3/2015
    Nhung 10D4 Đi chậm 16/3/2015
  Nguyễn Thị Nhung 10D4 Đi muộn 10/1/2015
  Nguyễn Thị Nhung 10D4 Đi muộn 15/01/2015
    Phương 10D4 Đi chậm 20/3/2015
  Lê Văn Phương 10D4 Không sơ vin 26/01/2015
  Lê Văn Phương 10D4 Trèo tường vào trường 26/02/2015
    Thảo 10D4 Đi chậm 3/4/2015
  Lê Đức Thắng 10D4 Đi muộn 24/12/2014
  Lê Đức Thắng 10D4 Đi muộn 23/01/2015
  Hồ Hữu Thắng 10D4 Đi muộn 24/12/2014
  Hồ Hữu Thắng 10D4 Đi muộn 6/1/2015
  Hồ Hữu Thắng 10D4 Không sơ vin, khai báo gian dối 23/01/2015
  Hồ Hữu Thắng 10D4 Bỏ học ra quán 31/01/2015
  Hồ Hữu Thắng 10D4 Đi học muộn 25/02/2015
    Trang 10D4 Đi chậm 20/4/2015
    Yến 10D4 Đi muộn 20/01/2015
    Bình 11A1 Đi chậm 24/3/2015
    Công 11A1 Không sơ vin 9/3/2015
  Nguyễn Huy Dũng 11A1 Đi muộn 12/1/2015
    Dương 11A1 Không sơ vin 9/3/2015
    Dương 11A1 Không thẻ 18/4/2015
    Hằng 11A1 Đi chậm 13/4/2015
    Hưởng 11A1 Đi chậm 13/4/2015
    Linh 11A1 Đi học muộn 7/2/2015
    Linh 11A1 Đi chậm 3/4/2015
  Hồ Quang Linh 11A1 Đi chậm 14/3/2015
    Tâm 11A1 Đi chậm 23/5/2015
    Tâm 11A1 Đi chậm 23/5/2015
    Tâm 11A1 Đi chậm 13/4/2015
    Thoảng 11A1 Đi chậm 30/3/2015
    Thoảng 11A1 Không thẻ 18/4/2015
  Đậu Văn Triều 11A1 Đi muộn 24/12/2014
  Đậu Văn Triều 11A1 Đi muộn 30/01/2015
  Hồ Thị Danh 11A10 Không đồng phục 25/02/2015
  Nguyễn Thị Dung.b 11A10 Không đồng phục 25/02/2015
  Hồ Thị Nguyệt Hằng 11A10 Đi muộn 6/1/2015
    Hiền 11A10 Đi chậm 28/3/2015
  Nguyễn Thị Khánh Huyền 11A10 Đi học muộn 5/3/2015
    Nam 11A10 Không sơ vin 13/4/2015
    Ngọc 11A10 Đi chậm 23/5/2015
  Nguyễn Đình Ngọc 11A10 Không sơ vin 12/3/2015
    Nhật 11A10 Đi chậm 19/3/2015
    Thanh 11A10 Đi muộn 4/2/2015
  Nguyễn Thị Thanh 11A10 Đi muộn 27/12/2014
    Thao 11A10 Không thẻ, không đồng phục 3/2/2015
    Thao 11A10 Hút thuốc lá, không đeo thẻ 3/4/2015
    Thao 11A10 Không sơ vin 13/4/2015
    Thắng 11A10 Không thẻ, không sơ vin 15/6/2015
  Nguyễn Đình Thắng 11A10 Không thẻ 12/3/2015
  Hồ Thị Thủy 11A10 Đi muộn 6/1/2015
  Hồ Thị Thường 11A10 Đi muộn 10/1/2015
    Truyền 11A10 Đi học muộn 5/2/2015
  Nguyễn Trọng An 11A11 Đi học muộn 4/3/2015
    An 11A11 Đi chậm 19/4/2015
  Trọng An 11A11 Đi chậm 16/3/2015
  Cao Trọng Dinh 11A11 Đi muộn 24/12/2014
  Hồ Thị Duyên 11A11 Đi học muộn 10/2/2015
    Hạnh 11A11 Đi chậm 3/4/2015
  Hồ Thị Hạnh 11A11 Đi muộn 24/12/2014
  Hồ Thị Hạnh 11A11 Đi muộn 6/1/2015
  Hồ Trọng Hiếu 11A11 Không đồng phục 25/02/2015
    Hòa 11A11 Đi chậm 4/4/2015
    Huế 11A11 Đi muộn 6/2/2015
    Huyền 11A11 Bỏ chào cờ 23/5/2015
  Nguyễn Xuân Linh 11A11 Đi muộn 10/1/2015
  Nguyễn Thị Thanh Nhàn 11A11 Không đồng phục, đi muộn 27/02/2015
    Phong 11A11 Không đồng phục 7/2/2015
  Văn Đức Phong 11A11 Trèo tường vào trường 23/01/2015
  Văn Đức Phong 11A11 Đi học muộn 25/02/2015
  Văn Đức Phong 11A11 Đi học muộn 6/3/2015
  Văn Đức Phong 11A11 Không đồng phục 9/3/2015
  Lê Tiến Sơn 11A11 Đi muộn 3/1/2015
    11A11 Đi chậm 18/3/2015
  Lê Văn Tâm 11A11 Đi học muộn 6/3/2015
  Lê Văn Tân 11A11 Không đeo thẻ 17/01/2015
    Thanh 11A11 Đi chậm 28/3/2015
    Thắm 11A11 Đi chậm 24/3/2015
    Thúy 11A11 Đi chậm 23/5/2015
  Hoàng Thị Tình 11A11 Đi học muộn 31/01/2015
    11A11 Đi học muộn 5/2/2015
    11A11 Đi chậm 7/4/2015
  Hồ Văn 11A11 Đi muộn 8/1/2015
  Hồ Văn 11A11 Đi học muộn 3/3/2015
    Vinh 11A11 Đi học muộn 31/1/2015
    Vinh 11A11 Đi học muộn 7/2/2015
    Vinh 11A11 Đi chậm 17/3/2015
  Cao Trọng Vinh 11A11 Đi muộn 27/12/2014
  Cao Trọng Vinh 11A11 Đi muộn 8/1/2015
  Cao Trọng Vinh 11A11 Đi muộn 13/01/2015
  Cao Trọng Vinh 11A11 Đi muộn 14/01/2015
  Cao Trọng Vinh 11A11 Đi muộn 16/01/2015
  Cao Trọng Vinh 11A11 Đi muộn 28/01/2015
  Cao Trọng Vinh 11A11 Đi học muộn 6/3/2015
  Nguyễn Công Chương 11A12 Đi học muộn 3/3/2015
    Cường 11A12 Đi chậm 19/3/2015
    Hiếu 11A12 Đi muộn 26/12/2014
    Hiếu 11A12 Đi chậm 17/4/2015
  Lê Văn Hiếu 11A12 Đi chậm 13/3/2015
  Lê Thị Hoa 11A12 Đi muộn 27/12/2014
  Lê Thị Hoa 11A12 Đi muộn 8/1/2015
  Lê Thị Hoa 11A12 Đi học muộn 9/2/2015
  Lê Thị Hoa 11A12 Đi chậm 19/3/2015
  Lê Thiị Hoa 11A12 Đi muộn 12/1/2015
  Lê Văn Hoài 11A12 Không đeo thẻ, không sơ vin 16/01/2015
    Huế 11A12 Đi học muộn 7/2/2015
    Huế 11A12 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
    Hùng 11A12 Đi chậm 4/4/2015
    Hùng 11A12 Không thẻ 13/4/2015
  Nguyễn Bá Hùng 11A12 Đi muộn 3/1/2015
    Hường 11A12 Đi chậm 4/4/2015
    Hường 11A12 Đi chậm 10/4/2015
    Hường 11A12 Đi chậm 21/4/2015
  Ngô Quốc Lâm 11A12 Đi muộn 28/01/2015
    Linh 11A12 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
  Linh 11A12 Đi muộn 12/1/2015
  Đậu Thị Lộc 11A12 Đi muộn 8/1/2015
    Mạnh 11A12 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
  Hồ Sỹ Mạnh 11A12 Đi học muộn 12/2/2015
    Nam 11A12 Không thẻ 20/4/2015
  Văn Nam 11A12 Đi muộn 12/1/2015
  Lê Văn Nam 11A12 Đi muộn 7/1/2015
    Quang 11A12 Đi chậm 30/3/2015
    Tài 11A12 Đi học muộn 7/2/2015
  Nguyễn Đình Tài 11A12 Đi muộn 17/01/2015
  Nguyễn Đình Tài 11A12 Không đồng phục, không đeo thẻ 3/3/2015
  Nguyễn Đình Tài 11A12 Đi học muộn 10/3/2015
    Thái 11A12 Không thẻ 30/3/2015
  Đậu Thị Thắm 11A12 Đi muộn 7/1/2015
    Thắng 11A12 Không thẻ 13/4/2015
  Hoàng ThịThùy 11A12 Đi học muộn 5/3/2015
    Thúy 11A12 Đi chậm 16/3/2015
  Hoàng Thị Thúy 11A12 Đi muộn 27/12/2014
    Trang 11A12 Không đeo thẻ 26/12/2014
    Điều 11A13 Đi chậm 11/4/2015
  Hồ Sỹ Đức 11A13 Không đồng phục 25/02/2015
  Hoàng Giang 11A13 Không thẻ 26/01/2015
1162 Hoàng Giang 11A13 bỏ giờ ra quán 31/01/2015
1163 Hoàng Giang 11A13 Không đeo thẻ 6/4/2015
1164 Hoàng Giang 11A13 Trèo tường 13/4/2015
1164 Lê Văn Hải 11A13 Không đồng phục 25/02/2015
1165 Nguyễn Thị Hằng 11A13 Đi muộn 27/12/2014
1166 Nguyễn Thị Hằng 11A13 Đi muộn 23/01/2015
1167 Nguyễn Thị Hằng 11A13 Không đồng phục 26/01/2015
1168   Hiền 11A13 Đi muộn 4/2/2015
1168   Hiền 11A13 Không thẻ 20/4/2015
1169 Đậu Thị Hiền 11A13 Đi học muộn 12/2/2015
1170 Nguyễn Thị Thu Hiền 11A13 Không đồng phục 25/02/2015
1171   Hòa 11A13 Đi chậm 16/3/2015
1172 Hồ Trung Kiên 11A13 Bỏ giờ ở quán sau đó trèo tường vào 24/01/2015
1172 Hôồ Trung Kiên 11A13 Đi muộn, chơi ở quán 21/01/2015
1173   11A13 Đi chậm 13/4/2015
1174 Văn Đức Lực 11A13 Không đồng phục 25/02/2015
1175   Sao 11A13 Trèo tường 13/4/2015
1176 Nguyễn Thiên Sao 11A13 Đi muộn, chơi ở quán 21/01/2015
1176 Nguyễn Thiên Sao 11A13 Bỏ giờ ở quán sau đó trèo tường vào 24/01/2015
1177 Nguyễn Thiên Sao 11A13 Đi học muộn, không đồng phục 31/01/2015
1178 Nguyễn Thị SINH 11A13 Đi muộn 26/12/2014
1179   Sinh 11A13 Đi muộn 12/1/2015
1180   Sinh 11A13 Đi muộn, không đeo thẻ 23/01/2015
1180   Sinh 11A13 Chậm 26/01/2015
1181   Sinh 11A13 Đi chậm 23/5/2015
1182 Nguyễn Thị Sinh 11A13 Đi học muộn 31/01/2015
1183   Thành 11A13 Đi học muộn 31/1/2015
1184   Thắng 11A13 Đi chậm 31/3/2015
1184   Thiện 11A13 Không thẻ 18/4/2015
1185   Thơ 11A13 Không thẻ, không sơ vin 15/6/2015
1186 Đoàn Văn Thơ 11A13 Đi muộn 14/01/2015
1187   Trí 11A13 Đi chậm 24/3/2015
1188   Tuấn 11A13 Trèo tường vào trường 3/2/2015
1188   Tuấn 11A13 Đi chậm 21/4/2015
1189 Nguyễn Văn Tuấn 11A13 Không đồng phục, không thẻ 26/01/2015
1190 Nguyễn Văn Tuấn 11A13 Bỏ học ra quán 31/01/2015
1191 Nguyễn Văn Tuấn 11A13 không thẻ 31/01/2015
1192 Nguyễn Thị Xinh 11A13 Đi muộn 8/1/2015
1192 Nguyễn Ngọc Anh 11A14 Đi học muộn 5/3/2015
1193 Ngọc ánh 11A14 Đi muộn 12/1/2015
1194   Bảy 11A14 Đi chậm 13/4/2015
1195   Cảnh 11A14 Đi chậm 10/4/2015
1196 Hồ Minh Chinh 11A14 Đi muộn 24/12/2014
1196 Hồ Minh Chinh 11A14 Đi muộn 6/1/2015
1197 Hồ Minh Chinh 11A14 Không thẻ 26/01/2015
1198 Hồ Minh Chinh 11A14 Đi học muộn 25/02/2015
1199 Vũ Văn Cường 11A14 Đi học muộn 6/3/2015
1200   Diễm 11A14 Đi muộn 20/01/2015
1200   Diễm 11A14 Chậm 26/01/2015
1201   Đông 11A14 Đi chậm 31/3/2015
1202 Nguyễn Thị 11A14 Đi muộn 12/1/2015
1203 Hằng 11a14 Đi muộn 12/1/2015
1204 Hồ Thị Hằng 11A14 Đi học muộn 4/3/2015
1204 Lê Thị Hằng 11A14 Đi muộn 27/12/2014
1205 Lê Thị Hằng 11A14 Đi muộn 10/1/2015
1206 Lê Thị Hằng 11A14 Đi học muộn 4/3/2015
1207 Lê Thị Hằng 11A14 Đi học muộn 5/3/2015
1208   Hiếu 11A14 Đi chậm 31/3/2015
1208   Hòa 11A14 Đi chậm 7/4/2015
1209 Hồ Hữu Hòa 11A14 Đi muộn 26/12/2014
1210 Hồ Hữu Hòa 11A14 Đi muộn 6/1/2015
1211 Hồ Hữu Hòa 11A14 Đi muộn 21/01/2015
1212 Hồ Hữu Hoàng 11A14 Đi muộn 28/01/2015
1212 Hồ Hữu Hoàng 11A14 Đi học muộn 6/3/2015
1213   Hùng 11A14 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1214   Hưng 11A14 Không đồng phục 7/2/2015
1215 Lê Văn Hưng 11A14 Không đồng phục 25/02/2015
1216   Hường 11A14 Đi chậm 13/4/2015
1216 Nguyễn Thị Hường 11A14 Đi muộn 12/1/2015
1217   Mị 11A14 Không thẻ 13/4/2015
1218   Mị 11A14 Đi chậm 20/4/2015
1219   Nga 11A14 Đi chậm 3/4/2015
1220   Nghĩa 11A14 Đi chậm 28/3/2015
1220   Thắng 11A14 Đi học muộn 7/2/2015
1221   Thắng 11A14 Đi chậm 17/3/2015
1222 Lê Tiến Thắng 11A14 Hút thuốc lá 4/3/2015
1223   Tuấn 11A14 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1224   Tuấn 11A14 Đi chậm 11/4/2015
1224   Vị 11A14 Đi chậm 21/4/2015
1225 Cao Trọng Vinh 11A14 Đi muộn 10/1/2015
1226 Lê Văn ánh 11A2 Đi muộn 27/12/2014
1227   Dung 11A2 Đi chậm 27/3/2015
1228   Dung 11A2 Đi chậm 13/4/2015
1228 Lê Thị Dung 11A2 Đi học muộn 3/3/2015
1229 Trần Văn Hoàn 11A2 Đi chậm 16/3/2015
1230   Hương 11A2 Chậm 26/01/2015
1231 Đậu Đức Linh 11A2 Đi muộn, không vào học 17/01/2015
1232 Hồ Minh 11A2 Không sơ vin 23/01/2015
1232 Võ Văn Nam 11A2 Đi Muộn 8/1/2015
1233 Võ Văn Nam 11A2 Đi muộn, không vào học 17/01/2015
1234   Phú 11A2 Đi chậm 10/4/2015
1235   Phú 11A2 Không thẻ 18/4/2015
1236   Sơn 11A2 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1236   Sơn 11A2 Đi chậm 24/4/2015
1237 Nguyễn Anh Sơn 11A2 Đi muộn 3/1/2015
1238 Nguyễn Đình Sơn 11A2 Đi muộn, không vào học 17/01/2015
1239 Nguyễn Đình Sơn 11A2 Đi học muộn 3/3/2015
1240   Tài 11A2 Chậm 26/01/2015
1240   Tài 11A2 Đi học muộn 12/3/2015
1241   Tài 11A2 Đi chậm 11/4/2015
1242   Tài 11A2 Đi chậm 24/4/2015
1243 Dương Đức Tài 11A2 Đi muộn, không vào học 17/01/2015
1244   Thiện 11A2 Đi chậm 20/4/2015
1244 Hồ Hữu Trung 11A2 Đi muộn, không vào học 17/01/2015
1245 Nguyễn Văn Trường 11A2 Đi muộn 3/1/2015
1246   Tuấn 11A2 Không thẻ 4/2/2015
1247   Tuấn 11A2 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1248 Hồ Lê Anh Tuấn 11A2 Đi muộn, không vào học 17/01/2015
1248 Hồ Lê Anh Tuấn 11A2 Không sơ vin, không thẻ 11/3/2015
1249   Tùng 11A2 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1250   Vân 11A2 Không thẻ 26/01/2015
1251   Bảo 11A3 Không sơ vin, không thẻ 28/3/2015
1252   11A3 Đi muộn 20/01/2015
1252   11A3 Đi chậm 23/5/2015
1253   Hải 11A3 Đi chậm 20/4/2015
1254   Hùng 11A3 Đi chậm 3/4/2015
1255   Khải 11A3 Không thẻ 26/01/2015
1256   Khải 11A3 Đi chậm 10/4/2015
1256 Nguyễn Đức Khải 11A3 Đi muộn 24/12/2014
1257   Li 11A3 Đi chậm 20/4/2015
1258   Mười 11A3 Đi chậm 23/5/2015
1259 Nguyễn Thị Sinh 11A3 Đi chậm 12/3/2015
1260   Sửu 11A3 Không thẻ 4/2/2015
1260   Sửu 11A3 Không sơ vin, không thẻ 28/3/2015
1261   Tâm 11A3 Đi chậm 13/4/2015
1262   Thanh 11A3 Không sơ vin, không thẻ 28/3/2015
1263 Lê Đôn Thanh 11A3 Đi học muộn 12/3/2015
1264   Thao 11A3 Đi chậm 27/3/2015
1264 Lê Văn Thao 11A3 Không thẻ 26/01/2015
1265 Nguyễn Thị Thắng 11A3 Đi muộn 26/12/2014
1266   Toàn 11A3 Không sơ vin 9/3/2015
1267 Trần Thị Toàn 11A3 Không đồng phục, không đeo thẻ 31/01/2015
1268 Lê Anh Tuấn 11A3 Đi muộn 3/1/2015
1268 Lê Anh Tuấn 11A3 Đi chậm 13/3/2015
1269 Lê Văn Việt 11A3 Đi muộn 30/01/2015
1270 Văn Thị Bích 11A4 Đi muộn 3/1/2015
1271   Bình 11A4 Bỏ giờ 8/1/2015
1272   Cường 11A4 Bỏ giờ 8/1/2015
1272   Cường 11A4 Trèo tường, không đồng phục 31/3/2015
1273 Hồ Nguyễn Cường 11A4 Bỏ giờ ở quán sau đó trèo tường vào 24/01/2015
1274 Hồ Nguyễn Cường 11A4 Bỏ học ra quán 31/01/2015
1275 Trần Đức Đông 11A4 Đi học muộn 6/3/2015
1276 Đoàn Văn Đông 11A4 Không đeo thẻ, không sơ vin 12/1/2015
1276 Lê Huỳnh Đức 11A4 Đi muộn 26/12/2014
1277 Lê Văn Đức 11A4 Không đồng phục, không đeo thẻ 31/01/2015
1278   Giang 11A4 Đi chậm 21/4/2015
1279 Nguyễn Huy Hạnh 11A4 Không đồng phục 25/02/2015
1280 Nguyễn Cảnh Hiệu 11A4 Đi muộn 27/12/2014
1280   Hương 11A4 Đi chậm 13/4/2015
1281   Mai 11A4 Không đeo thẻ 3/3/2015
1282   Mạnh 11A4 Bỏ giờ 8/1/2015
1283   Mạnh 11A4 Đi học muộn 31/1/2015
1284   Mạnh 11A4 Đi chậm 10/4/2015
1284 Nguyễn Văn Mạnh 11A4 Bỏ học ra quán 31/01/2015
1285   Nam 11A4 Trèo tường 5/2/2015
1286 Nguyễn Đình Nam 11A4 Đi muộn 27/12/2014
1287   Nga 11A4 Đi chậm 13/4/2015
1288 Lê Văn Tân 11A4 Đi muộn 27/12/2014
1288   Thắm 11A4 Không đeo thẻ 3/3/2015
1289 Ngô Xuân Toàn 11A4 Không sơ vin, không đeo thẻ 5/1/2015
1290   Tuấn 11A4 Bỏ giờ 8/1/2015
1291 Việt Anh 11A5 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1292   Biên 11A5 Bỏ chào cờ 23/5/2015
1292   Biên 11A5 Đi chậm 19/4/2015
1293 Lê Văn Biên 11A5 Đi muộn 3/1/2015
1294 Lê Văn Biên 11A5 Bỏ học ra quán 31/01/2015
1295 Lê Văn Biên 11A5 Không đồng phục 9/3/2015
1296   Cung 11A5 Không đồng phục 9/4/2015
1296 Lê Tiến Cung 11A5 Không đồng phục, đi học muộn 20/01/2015
1297 Lê Tiến Cung 11A5 Chậm 26/01/2015
1298 Lê Tiến Cung 11A5 Trèo tường 3/3/2015
1299 Lê Tiến Cung 11A5 Không đồng phục 9/3/2015
1300 lê Tiến Cung 11A5 Muộn 27/01/2015
1300   Dần 11A5 Đi học muộn 31/1/2015
1301 Hồ Sỹ 11A5 Đi học muộn 13/02/2015
1302   Hùng 11A5 Bỏ chào cờ 23/5/2015
1303   Hùng 11A5 Đi chậm 3/4/2015
1304   Huyền 11A5 Đi chậm 23/5/2015
1304   Hường 11A5 Đi học muộn 31/1/2015
1305 Trần Đức Hường 11A5 Đi muộn 7/1/2015
1306 Lê Tiến Minh 11A5 Không đồng phục 9/3/2015
1307 Hồng Nguyên 11A5 Đi chậm 19/3/2015
1308 Lê Thị Hồng Nguyên 11A5 Đi muộn 7/1/2015
1308   Quân 11A5 Đi học muộn 31/1/2015
1309   Quân 11A5 Bỏ chào cờ 23/5/2015
1310   Quân 11A5 Đi chậm 11/4/2015
1311 Lê Văn Quân 11A5 Đi muộn 3/1/2015
1312 Lê Văn Quân 11A5 Đi học muộn 12/2/2015
1312   Sinh 11A5 Đi chậm 17/3/2015
1313   Sinh 11A5 Bỏ chào cờ 23/5/2015
1314 Đậu Thị Thắm 11A5 Đi muộn 24/12/2014
1315   Thắm 11A5 Đi chậm 19/3/2015
1316 Đậu Thị Thắm 11A5 Đi muộn 7/1/2015
1316   Thắng 11A5 Đi chậm 14/4/2015
1317 Trọng Thắng 11A5 Không sơ vin 23/01/2015
1318   Thông 11A5 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1319 Trần Công Thông 11A5 Đi muộn 3/1/2015
1320 Trần Công Thông 11A5 Mang vũ khí đến trường 10/1/2015
1320 Hồ Văn Bắc 11A6 Đi muộn 21/01/2015
1321   Dần 11A6 Chậm 26/01/2015
1322 Lê Văn Dần 11A6 Đi học muộn 9/2/2015
1323   Đức 11A6 Không sơ vin 30/3/2015
1324 Hồ Thị Hậu 11A6 Đi học muộn 10/2/2015
1324   Minh 11A6 Đi muộn 20/01/2015
1325   Nôi 11A6 Chậm 26/01/2015
1326   Phượng 11A6 Đi chậm 13/4/2015
1327   Sinh 11A6 Không thẻ 4/2/2015
1328   Sinh 11A6 Đi chậm 10/4/2015
1328   Sinh 11A6 Đi chậm 10/4/2015
1329 Nguyễn Tiến Sỹ 11A6 Hút thuốc lá 27/12/2014
1330   Sỹ 11A6 Đi học muộn 31/1/2015
1331 Nguyễn Tiến Sỹ 11A6 Bỏ học ra quán 31/01/2015
1332   Tiến 11A6 Đi chậm 23/4/2015
1332   Toàn 11A6 Đi chậm 7/4/2015
1333 Nguyễn Cảnh 11A6 Đi muộn 24/12/2014
1334 Hồ Sỹ Chính 11A7 Không sơ vin 9/3/2015
1335 Hồ Sỹ Chính 11A7 Không đồng phục 3/3/2015
1336   Cường 11A7 Đi chậm 18/3/2015
1336   Cường 11A7 Đi chậm 7/4/2015
1337   Cường 11A7 Đi chậm 11/4/2015
1338 Nguyễn Quang Cường 11A7 Đi chậm 13/3/2015
1339 Đậu Huy Dũng 11A7 Dùng nước uống rửa chân 25/12/2014
1340 Đậu Huy Dũng 11A7 Đi học muộn 10/2/2015
1340 Đậu Huy Dũng 11A7 Không thẻ 12/3/2015
1341 Đậu Thị Duyên 11A7 Đi muộn 7/1/2015
1342   Đức 11A7 Đi chậm 21/4/2015
1343 Lê Văn Đức 11A7 Không đồng phục 26/01/2015
1344 Lê Văn Đức 11A7 Đi học muộn 6/3/2015
1344 Nguyễn Thị 11A7 Đi muộn 8/1/2015
1345   Hằng 11A7 Đi chậm 3/4/2015
1346   Hòa 11A7 Không đeo thẻ 16/01/2015
1347   Huy 11A7 Đi chậm 30/3/2015
1348   Hường 11A7 Đi chậm 17/4/2015
1348 Đặng Ngọc Nguyên 11A7 Không đồng phục 26/12/2014
1349 Đặng Ngọc Nguyên 11A7 Mất trật tự trong trận kéo co 27/01/2015
1350   Phong 11A7 Không đeo thẻ 21/3/2015
1351 Trần Văn Phong 11A7 Đi muộn 17/01/2015
1352   Sinh 11A7 Không thẻ 18/4/2015
1352   Thế 11A7 Bỏ chào cờ 23/5/2015
1353   Thường 11A7 Không đeo thẻ 16/01/2015
1354 Nguyễn Văn 11A7 Đi muộn 3/1/2015
1355 Nguyễn Văn 11A7 Đi chậm 13/3/2015
1356   Tuấn 11A7 Đi học muộn 31/1/2015
1356   Tuấn 11A7 Đi học muộn 5/2/2015
1357 Phạm Anh Tuấn 11A7 Dđi muộn, không đồng phục 26/12/2014
1358 Phạm Anh Tuấn 11A7 Đi muộn 16/01/2015
1359 Phạm Văn Tuấn 11A7 Đi muộn 3/1/2015
1360 Quỳnh Anh 11A8 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1360   Hiền 11A8 Đi muộn, không đeo thẻ 23/01/2015
1361 Hồ Thị Hiền 11A8 Không đeo thẻ 16/01/2015
1362   Hiển 11A8 Đi chậm 20/4/2015
1363 Trần Văn Hùng 11A8 Đi muộn 24/12/2014
1364 Đặng Thị Hương 11A8 Đi học muộn 31/01/2015
1364 Nguyễn Đình Lưu 11A8 Đi muộn 24/12/2014
1365   Ngọc 11A8 Đi chậm 23/5/2015
1366   Quỳnh 11A8 Đi chậm 27/3/2015
1367 Đậu Trang 11A8 Đi chậm 23/5/2015
1368   Dung 11A9 Đi muộn 20/01/2015
1368   Đạt 11A9 Đi muộn 20/01/2015
1369 Hồ Thị Hằng 11A9 Đi học muộn 9/2/2015
1370   Hoa 11A9 Đi muộn 20/01/2015
1371 Nguyễn Huy 11A9 Đi muộn 21/01/2015
1372   Nhung 11A9 Đi muộn 20/01/2015
1372   Quỳnh 11A9 Đi muộn 20/01/2015
1373   Hiến 12A1 Đi muộn 20/01/2015
1374   Hiếu 12A1 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1375   Hiếu 12A1 Đi chậm 16/3/2015
1376   Hòa 12A1 Đi chậm 16/3/2015
1376 Đậu Đức Hòa 12A1 Không thẻ 10/3/2015
1377 Đậu Đức Hòa 12A1 Không thẻ 12/3/2015
1378 Hồ Sỹ Hoàng 12A1 Dùng điện thoại trong giờ sinh hoạt 13/02/2015
1379   Hữu 12A1 Đi chậm 23/5/2015
1380   Kim 12A1 Đi chậm 21/4/2015
1380 Lê Duy Kim 12A1 Đi học muộn 11/2/2015
1381 Lê Duy Kim 12A1 Không đồng phục 13/02/2015
1382 Lê Duy Kim 12A1 Đi chậm 13/3/2015
1383   Long 12A1 Đi muộn 20/01/2015
1384   Lưu 12A1 Đi chậm 30/3/2015
1384   Mạnh 12a1 Đi muộn 20/01/2015
1385   Nam 12A1 Đi muộn, không đeo thẻ 23/01/2015
1386 Kim Ngân 12A1 Chậm 26/01/2015
1387 Lê Tiến Nghĩa 12A1 Đi muộn 24/12/2014
1388 Lê Tiến Quyết 12A1 Không đeo thẻ 21/01/2015
1388 Lê Thị Thủy 12A1 Đi muộn 9/2/2015
1389 Hồ Sỹ Trí 12A1 Không đồng phục 12/2/2015
1390 Nguyễn Đình Chiến 12A10 Đi muộn 17/01/2015
1391   Chiến 12A10 Không đeo thẻ 6/4/2015
1392   Chiến 12A10 Không thẻ 13/4/2015
1392   Chiến 12A10 Không thẻ 13/4/2015
1393 Trần Đình Chiến 12A10 Đi học muộn 25/02/2015
1394 Đức Chiến 12A10 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1395 Trần Đức Chiến 12A10 Đi muộn 28/01/2015
1396   12A10 Đi chậm 14/4/2015
1396   Hải 12A10 Không thẻ 4/2/2015
1397 Đậu Thị Hiền 12A10 Đi học muộn 3/3/2015
1398   Hiếu 12A10 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1399   Hiếu 12A10 Đi chậm 21/4/2015
1400 Nguyễn Viết Hiếu 12A10 Đi muộn 29/01/2015
1400 Nguyễn Viết Hiếu 12A10 Đi học muộn 5/3/2015
1401 Lê Thị Hòa 12A10 Không thẻ 12/3/2015
1402   Hoàng 12A10 Đi muộn 6/2/2015
1403   Hoàng 12A10 Không sơ vin 30/3/2015
1404 Nguyễn Xuậ Hoàng 12A10 Đi muộn 21/01/2015
1404 Xuân Hoàng 12A10 Trèo tường 15/6/2015
1405 Xuân Hoàng 12A10 Đi chậm 24/4/2015
1406 Nguyễn Xuân Hoàng 12A10 Đi muộn 17/01/2015
1407 Nguyễn Xuân Hoàng 12A10 Đi chậm 13/3/2015
1408 Đậu Đức Hoạt 12A10 Đi học muộn 12/2/2015
1408 Đậu Đức Hoạt 12A10 Đi học muộn 11/3/2015
1409   Huyền 12A10 Đi học muộn 5/2/2015
1410   Huyền 12A10 Đi chậm 11/4/2015
1411   Hương 12A10 Đi muộn 12/1/2015
1412   Hương 12A10 Đi muộn 20/01/2015
1412 Nguyễn Thị Thanh Loan 12A10 Đi học muộn 9/2/2015
1413   Long 12A10 Đi chậm 30/3/2015
1414   Long 12A10 Đi chậm 31/3/2015
1415 Hồ Hữu 12A10 Không đồng phục 12/2/2015
1416 Hồ Thị Minh 12A10 Đi học muộn 20/01/2015
1416   Nam 12A10 Đi chậm 31/3/2015
1417 Nguyễn Văn Nam 12A10 Đi chậm 13/3/2015
1418   Nhật 12A10 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1419   Nhật 12A10 Đi chậm 18/3/2015
1420   Nhật 12A10 Đi chậm 3/4/2015
1420   Nhật 12A10 Đi chậm 7/4/2015
1421 Phan Đức Nhật 12A10 Đi học muộn 5/3/2015
1422 Hồ Đình Nhung 12A10 Không đồng phục 31/01/2015
1423 Hồ Đình Nhung 12A10 Không đồng phục 25/02/2015
1424   Phương 12A10 Đi học muộn 10/2/2015
1424   Phương 12A10 Đi chậm 19/3/2015
1425   Phương 12A10 Đi chậm 20/3/2015
1426 Nguyễn Thị Phương 12A10 Đi muộn 15/01/2015
1427 Nguyễn Thị Phương 12A10 Đi học muộn 3/3/2015
1428   Thanh 12A10 Đi học muộn 5/2/2015
1428   Thanh 12A10 Đi chậm 4/4/2015
1429   Thắm 12A10 Đi học muộn 5/2/2015
1430 Hồ Thị Thúy 12A10 Đi muộn 21/01/2015
1431   Tiến 12A10 Đi chậm 3/4/2015
1432 Trần Đức Tiến 12A10 Đi học muộn 12/2/2015
1432 Nguyễn Đình Truyền 12A10 Đi muộn 6/1/2015
1433   Trường 12A10 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1434   Trường 12A10 Bỏ chào cờ 23/5/2015
1435   Tuấn 12A10 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1436   Tuấn 12A10 Không đồng phục 9/4/2015
1436   Ánh 12A11 Đi chậm 31/3/2015
1437 Nguyễn Thị Bảy 12A11 Đi học muộn 11/3/2015
1438   Bình 12A11 Đi chậm 16/3/2015
1439   Bình 12A11 Đi chậm 30/3/2015
1440 Hồ Thị Bình 12A11 Đi muộn 8/1/2015
1440   Chiến 12A11 Đi muộn 4/2/2015
1441   Chiến 12A11 Đi chậm 10/4/2015
1442 Nguyễn Minh Chiến 12A11 Đi muộn 27/12/2014
1443 Nguyễn Minh Chiến 12A11 Đi chậm 13/3/2015
1444 Nguyễn Đình CƯờng 12A11 Đi học muộn 31/1/2015
1444 Nguyễn Đình Cường 12A11 Đi muộn 27/12/2014
1445 Lê Tiến Đồng 12A11 Đi muộn 21/01/2015
1446 Nguyễn Thị 12A11 Đi học muộn 12/3/2015
1447   Hải 12A11 Không đồng phục 3/3/2015
1448 Võ  Văn Hải 12A11 Đi muộn 24/12/2014
1448 Võ Văn Hải 12A11 Không đồng phục 25/02/2015
1449   Hạnh 12A11 Không đeo thẻ 16/01/2015
1450   Hạnh 12A11 Đi chậm 11/4/2015
1451   Hạnh 12A11 Đi chậm 21/4/2015
1452 Văn THị Hạnh 12A11 Đi học muộn 31/01/2015
1452   Hồng 12A11 Đi muộn 4/2/2015
1453   Huyền 12A11 Đi chậm 30/3/2015
1454   Huỳnh 12A11 Đi chậm 16/3/2015
1455   Hưng 12A11 Trèo tường vào trường 23/01/2015
1456   Hưng 12A11 Trèo tường 5/2/2015
1456 Nguyễn Viết Hưng 12A11 Bỏ giờ ở quán sau đó trèo tường vào 24/01/2015
1457 Lan Hương 12A11 Đi chậm 31/3/2015
1458 Hồ Thị Lan Hương 12A11 Đi học muộn 10/2/2015
1459 Hồ Văn Hương 12A11 Đi muộn 12/1/2015
1460   Khôi 12A11 Đi chậm 24/4/2015
1460   Lan 12A11 Đi chậm 30/3/2015
1461   Lan 12A11 Đi chậm 4/4/2015
1462 Nguyễn Thị Lan 12A11 Chậm, không đòng phục 26/01/2015
1463   12A11 Đi chậm 3/4/2015
1464   Linh 12A11 Không đồng phục 7/2/2015
1464 Nguyễn Văn Mạnh 12A11 Đi muộn 10/1/2015
1465   Ngân 12A11 Đi muộn 20/01/2015
1466   Ngân 12A11 Đi chậm 16/3/2015
1467   Ngân 12A11 Đi chậm 23/4/2015
1468   Ngọc 12A11 Đi chậm 24/4/2015
1468   Ngọc 12A11 Không thẻ 4/2/2015
1469   Phương 12A11 Đi học muộn 5/2/2015
1470   Phương 12A11 Đi muộn 20/01/2015
1471 Nguyễn Thị Phương 12A11 Đi muộn 9/2/2015
1472   Phượng 12A11 Đi chậm 30/3/2015
1472 Hồ Sỹ Sữu 12a11 Không đồng phục, không đeo thẻ 6/1/2015
1473 Vũ Văn Thái 12A11 Đi muộn 6/1/2015
1474 Văn Thị Thanh 12A11 Đi muộn 27/12/2014
1475   Thảo 12A11 Đi chậm 19/3/2015
1476   Thảo 12A11 Đi chậm 20/3/2015
1476   Thảo 12A11 Đi chậm 3/4/2015
1477   Thảo 12A11 Đi chậm 10/4/2015
1478 Lê Thị Thảo 12A11 Đi học muộn 3/3/2015
1479 Lê Thị Thảo 12A11 Đi học muộn 5/3/2015
1480   Thắm 12A11 Đi chậm 4/4/2015
1480 Văn THị Thắm 12A11 Đi học muộn 31/1/2015
1481 Văn Thị Thắm 12A11 Đi muộn 21/01/2015
1482 Văn Thị Thắm 12A11 Đi chậm 13/3/2015
1483   Thắng 12A11 Đi muộn 20/01/2015
1484 Nguyễn Đình Thắng 12A11 Đi học muộn 3/3/2015
1484 Đàm Thị Thủy 12A11 Đi học muộn 12/3/2015
1485   Thúy 12A11 Đi muộn 20/01/2015
1486 Hồ Thị Trang 12A11 Đi muộn 3/1/2015
1487 Hồ Thị Trang 12A11 Đi muộn 21/01/2015
1488 Lê Văn Trường 12A11 Đi học muộn 25/02/2015
1488   Tuấn 12A11 Đi muộn 26/12/2014
1489   Tuấn 12A11 Đi chậm 7/4/2015
1490   Tuấn 12A11 Đi chậm 10/4/2015
1491 Mai Xuân Tuấn 12A11 Đi học muộn 9/2/2015
1492 Hồ Thị Vân 12A11 Đi muộn, không tuân thủ hiệu lệnh 12/1/2015
1492   Chiến 12A12 Đi muộn 20/01/2015
1493 Bùi Văn Chương 12A12 Không đồng phục 3/3/2015
1494   Diên 12A12 Đi muộn 20/01/2015
1495 Hồ Thị 12A12 Đi muộn 21/01/2015
1496 Hồ Thu 12A12 Không đeo thẻ 9/3/2015
1496   Hạnh 12a12 Đi Muộn 16/01/2015
1497 Bùi Xuân Hiếu 12A12 Không đeo thẻ 19/01/2015
1498 Đào Xuân Hiếu 12A12 Đi muộn 29/01/2015
1499 Đậu Thị Hoa 12A12 không đeo thẻ 11/2/2015
1500   Hoàng 12A12 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1500 Hồ Đình Hoàng 12A12 Đi muộn 7/1/2015
1501 Hồ Đình Hoàng 12A12 Đi chậm 14/3/2015
1502   Linh 12A12 Đi muộn 16/01/2015
1503   Linh 12A12 Đi muộn 20/01/2015
1504   Linh 12A12 Đi chậm 17/3/2015
1504 Nguyễn Công Linh 12a12 Đi muộn 3/1/2015
1505 Nguyễn Công Linh 12A12 Đi học muộn 12/2/2015
1506 Nguyễn Thị Ngọc 12A12 Đi muộn 26/12/2014
1507 Đậu Thị Khánh Ngọc 12A12 Đi muộn 29/01/2015
1508   Phương 12A12 Đi học muộn 31/1/2015
1508   Phương 12A12 Đi chậm 10/4/2015
1509   Phương 12A12 Đi chậm 19/4/2015
1510 Nguyễn Công Phương 12A12 Không đồng phục 25/02/2015
1511 Nguyễn Công Phương 12A12 Đi chậm 14/3/2015
1512 Nguyễn Thị Phương 12A12 Đi chậm 13/3/2015
1512 Nguyễn Đình Tâm 12A12 sử dụng ĐT 8/1/2015
1513 Hồ Trọng Thái 12A12 Đi học muộn 12/3/2015
1514 Nguyễn Văn Thao 12A12 Đi muộn 26/12/2014
1515 Nguyễn Văn Thao 12A12 Đi muộn 16/01/2015
1516   Thảo 12A12 Đi chậm 14/3/2015
1516 Hồ Sĩ Thông 12A12 Đi muộn 28/01/2015
1517   Thủy 12A12 Không sơ vin 30/3/2015
1518 Lê Văn Thúy 12A12 Không thẻ 27/01/2015
1519   Trình 12A12 Chậm 26/01/2015
1520 Ngô Chí Trọng 12A12 Đi muộn 24/12/2014
1520   Tuấn 12A12 Không đeo thẻ 5/1/2015
1521 Ngô Văn Tuấn 12A12 Gây mất trật tự trong kéo co 15/01/2015
1522 Nguyễn Văn Anh 12A13 Đi muộn 14/01/2015
1523 Nguyễn Thị Vân Anh 12A13 Không đồng phục 25/02/2015
1524   Ánh 12A13 Đi chậm 20/4/2015
1524 Nguyễn Thị 12A13 Đi học muộn 5/3/2015
1525 Nguyễn Thị 12A13 Đi chậm 14/3/2015
1526 Nguyễn Thị Hằng 12A13 Đi muộn 26/12/2014
1527   Hiền 12A13 Đi muộn 4/2/2015
1528   Hiền 12A13 Đi chậm 20/3/2015
1528 Nguyễn Thị Hiền 12A13 Đi muộn 3/1/2015
1529 Dương Đình Hoàng 12A13 Không sơ vin, chống đối ban NN 27/01/2015
1530 Nguyễn Thanh Huyền 12A13 Không đồng phục 25/02/2015
1531   Lan 12A13 Đi muộn 12/1/2015
1532 Thái Thị Lan 12A13 Đi chậm 13/3/2015
1532   Liên 12A13 Đi muộn 20/01/2015
1533   Liên 12A13 Đi chậm 23/5/2015
1534   Liên 12A13 Đi chậm 21/4/2015
1535 Nguyễn Thị Liệu 12A13 Đi muộn 24/12/2014
1536 Lê Thị 12A13 Đi học muộn 9/2/2015
1536 Nguyễn Thị Minh 12A13 Đi học muộn 12/2/2015
1537 Nguyễn Thị Ngọc 12A13 Đi muộn 6/1/2015
1538   Oanh 12A13 Đi chậm 11/4/2015
1539 Hồ Thị Oanh 12A13 Không đồng phục 25/02/2015
1540 Lê Tiến Sơn 12A13 Đi muộn 27/12/2014
1540 Lê Tiến Sơn 12A13 Đi học muộn 10/2/2015
1541   Tài 12A13 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1542 Hồ Đức Tài 12A13 Không thẻ 28/01/2015
1543 Hồ Thị Tâm 12A13 Không đồng phục 25/02/2015
1544 Văn Thị Thắm 12A13 Đi chậm 28/3/2015
1544   Trí 12A13 Đi muộn 6/2/2015
1545   Trí 12A13 Đi chậm 18/3/2015
1546   Trí 12A13 Đi chậm 30/3/2015
1547   Trí 12A13 Đi chậm 31/3/2015
1548   Trí 12A13 Đi chậm 10/4/2015
1548   Trí 12A13 Đi chậm 14/4/2015
1549   Trí 12A13 Đi chậm 17/4/2015
1550   Trí 12A13 Không thẻ 18/4/2015
1551   Trí 12A13 Đi chậm 23/4/2015
1552 Hồ Văn Trí 12A13 Đi chậm 13/3/2015
1552 Đậu Đức Triình 12A13 Hút thuốc lá 27/12/2014
1553 Đậu Đức Trình 12A13 Không sơ vin 13/4/2015
1554   Tuấn 12A13 Đi muộn 20/01/2015
1555   Việt 12A13 Đi chậm 11/4/2015
1556 Hoàng Quốc Việt 12A13 Đi muộn 3/1/2015
1556   An 12A14 Đi học muộn 5/2/2015
1557   An 12A14 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1558   Anh 12A14 Không đeo thẻ 6/4/2015
1559   Bắc 12A14 Đi học muộn 7/2/2015
1560   Bắc 12A14 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1560 Hồ Sĩ Bắc 12A14 Đi muộn 28/01/2015
1561 Nguyễn Văn Dương 12A14 Đi muộn 6/1/2015
1562   12A14 Bỏ chào cờ 23/5/2015
1563 Dương Thị Thúy Hằng 12A14 Đi học muộn 12/2/2015
1564 Hồ Trọng Hùng 12A14 Đi muộn 27/12/2014
1564   Khiêm 12A14 Không đồng phục 9/4/2015
1565 Lê Thiị Lan 12A14 Đi muộn 8/1/2015
1566   Mạnh 12A14 Trèo tường, không đồng phục 31/3/2015
1567 Lê Thị Minh 12A14 Đi muộn 23/01/2015
1568   Nam 12A14 Đi học muộn 7/2/2015
1568   Nam 12A14 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1569 Bùi Văn Nam 12A14 Đi muộn 10/1/2015
1570 Bùi Văn Nam 12A14 Đi học muộn 5/3/2015
1571   Nga 12A14 Đi học muộn 5/2/2015
1572 Nguyễn Thị Nhật 12A14 Đi học muộn 25/02/2015
1572 Nguyễn Thị Nhật 12A14 Đi học muộn 10/3/2015
1573   Nhung 12A14 Đi chậm 19/4/2015
1574 Đậu Thị Nhung 12A14 Không đồng phục 26/01/2015
1575 Đậu Thị Nhung 12A14 Không đồng phục 3/3/2015
1576 Lê Thị Nhung 12A14 không đeo thẻ 11/2/2015
1576 Lê Thị Nhung 12A14 Đi học muộn 25/02/2015
1577   Phương 12A14 Đi chậm 11/4/2015
1578   Quyết 12A14 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1579   Sáng 12A14 Không đồng phục 7/2/2015
1580   Tài 12A14 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1580   Thu 12A14 Không đồng phục 7/2/2015
1581 Nguyễn Đình Thu 12A14 Đi muộn 7/1/2015
1582 Lê Trọng Toàn 12A14 Đi muộn 3/1/2015
1583   Xuân 12A14 Đi chậm 13/4/2015
1584 Hồ Sỹ Cầu 12A2 Đi muộn 7/1/2015
1584 Hồ Sỹ Cầu 12A2 Đi học muộn 4/3/2015
1585 Lê Văn Hùng 12A2 Không thẻ 28/01/2015
1586   Pháp 12A2 Đi muộn, không đeo thẻ 23/01/2015
1587 Hồ Văn Pháp 12A2 Không đồng phục, không đeo thẻ 31/01/2015
1588 Hồ Văn Pháp 12A2 Bỏ lễ mít tinh vào căng tin 13/02/2015
1588   Phượng 12A2 Đi chậm 31/3/2015
1589   Phượng 12A2 Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm 22/4/2015
1590 Lê Văn Phượng 12A2 Không đồng phục 15/01/2015
1591   Sơn 12A2 Không thẻ 20/4/2015
1592 Nguyễn Văn Sơn 12A2 Bỏ lễ mít tinh vào căng tin 13/02/2015
1592   Tâm 12A2 Đi chậm 20/4/2015
1593   Thắng 12A2 Đi chậm 16/3/2015
1594   Trang 12A2 Đi chậm 20/4/2015
1595 Vũ Văn Trí 12A2 Bỏ lễ mít tinh vào căng tin 13/02/2015
1596 Nguyễn Văn Trung 12A2 Bỏ lễ mít tinh vào căng tin 13/02/2015
1596   Tuấn 12A2 Không thẻ 23/5/2015
1598 Nguyễn Đình 12A3 Đi muộn 20/01/2015
1599 Nguyễn Đình 12A3 Không đồng phục 25/02/2015
1600   Hòa 12A3 Đi chậm 20/3/2015
1600   Hùng 12A3 Đi chậm 21/4/2015
1601 Đậu Thi Hường 12A3 Đi học muộn 10/2/2015
1602 Đậu Thị Hường 12A3 Đi học muộn 20/01/2015
1603 Đậu Thị Hường 12A3 Không đồng phục 25/02/2015
1604   Khang 12A3 Đi chậm 16/3/2015
1604   12A3 Đi chậm 24/4/2015
1605   Liên 12A3 Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm 22/4/2015
1606 Hoàng Danh Tài 12A3 Không sơ vin 5/1/2015
1607 Hoàng Danh Tài 12A3 Khoông sơ vin 12/1/2015
1608 Hoàng Danh Tài 12A3 Không đồng phục 25/02/2015
1608 Nguyễn Thị Thanh 12A3 Không đồng phục 25/02/2015
1609   Tình 12A3 Đi muộn 20/01/2015
1610   Tình 12A3 Đi chậm 16/3/2015
1611   Tuệ 12A3 Chậm 26/01/2015
1612 Nguyễn Thế Anh 12A4 Đi muộn 3/1/2015
1612   Bằng 12A4 Không thẻ 4/2/2015
1613 Vũ Thị Hồng 12A4 Đi muộn 24/12/2014
1614 Vũ Thị Hồng 12A4 Đi muộn 21/01/2015
1615   Hùng 12A4 Không thẻ 13/4/2015
1616   Lượng 12A4 Đi xe máy đến trường, không đội mũ bảo hiểm 20/3/2015
1616 Lê Thị Nga 12A4 Đi học muộn 9/2/2015
1617 Lê Thị Nhung 12A4 Không đồng phục 25/02/2015
1618 Phan Văn Phong 12A4 Đi học muộn 11/2/2015
1619 Phan Văn Phong 12A4 Bỏ giờ chào cờ 2/3/2015
1620 Quang 12A4 Đi muộn 21/01/2015
1620   Thiên 12A4 Đi chậm 16/3/2015
1621   Thiên 12A4 Đi chậm 24/4/2015
1622 Vũ Văn Thiện 12A4 Đi học muộn 6/3/2015
1623 Vũ Minh 12A4 Đi muộn 7/1/2015
1624 Trần Thị Ngọc Ánh 12A5 Đi muộn 30/01/2015
1624 Nguyễn Xuân Công 12A5 Đi học muộn 10/2/2015
1625   Cường 12A5 Đi học muộn 7/2/2015
1626   Đô 12A5 Không đồng phục, đi muộn 27/02/2015
1627   Đô 12A5 Đi chậm 18/3/2015
1628 Nguyễn Đình 12A5 Không sơ vin 5/1/2015
1628   Hằng 12A5 Đi chậm 21/3/2015
1629 Võ Văn Hoàng 12A5 Đi học muộn 4/3/2015
1630 Nguyễn Hữu Hợp 12A5 Vào muộn 14/01/2015
1631 Nguyễn Cảnh Khang 12A5 Đi muộn 15/01/2015
1632   Lan 12A5 Chậm 26/01/2015
1632   Lâm 12A5 Đi học muộn 7/2/2015
1633 Lê Xuân Long 12A5 Vào muộn 14/01/2015
1634 Nguyễn Thị Lộc 12A5 Không thẻ 26/01/2015
1635 Lê Văn Mạnh 12A5 Vào muộn 14/01/2015
1636 Lê Văn Mạnh 12A5 Không đồng phục 25/02/2015
1636 Lê Quang Phú 12A5 Vào muộn 14/01/2015
1637 Lê Quang Phú 12A5 Không đồng phục 25/02/2015
1638 Lê Văn Phú 12A5 Bỏ giờ chào cờ không đeo thẻ 2/3/2015
1639   Thiên 12A5 Đi chậm 24/3/2015
1640 Vũ Văn Thiên 12A5 Đi học muộn 12/2/2015
1640 Vũ Văn Thiên 12A5 Không đồng phục 25/02/2015
1641   Thiết 12A5 Đi muộn 6/2/2015
1642 Nguyễn Thị Thơ 12A5 Đi muộn 7/1/2015
1643   Thu 12A5 Đi chậm 16/3/2015
1644 Đoàn Thị Thu 12A5 Không đồng phục 25/02/2015
1644   Tuấn 12A5 Đi chậm 31/3/2015
1645 Nguyễn Duy Tuấn 12A5 Bỏ giờ chào cờ , đeo thẻ không đúng 2/3/2015
1646 Trần Đức Chiến 12A6 Đi chậm 20/4/2015
1647 Nguyễn Đình Cường 12A6 Đi chậm 13/3/2015
1648 Hoài Linh 12A6 Đi chậm 16/3/2015
1648   Nam 12A6 Bỏ giờ chào cờ 9/3/2015
1649   Nam 12A6 Không đồng phục, trèo tường 9/4/2015
1650 Vũ Thị Oanh 12A6 Đi muộn 24/12/2014
1651   Qúy 12A6 Bỏ giờ chào cờ 9/3/2015
1652   Sang 12A6 Bỏ giờ chào cờ 9/3/2015
1652   Sang 12A6 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1653 Cù Xuân Sang 12A6 Đi chậm 13/3/2015
1654 Nguyễn Bá Sâm 12A6 Đi muộn 27/12/2014
1655   Tài 12A6 Đi muộn 20/01/2015
1656 Trần Toán 12A6 Không đeo thẻ, không đồng phục 12/1/2015
1656   Trí 12A6 Chậm 26/01/2015
1657 Lê Minh Trí 12A6 Đi muộn 27/12/2014
1658 Lê Văn Trí 12A6 Đi muộn 3/1/2015
1659   Trung 12A6 Bỏ giờ chào cờ 9/3/2015
1660   Trung 12A6 Đi chậm 18/4/2015
1660   Tuấn 12A6 Đi muộn 6/2/2015
1661   Tuấn 12A6 Bỏ giờ chào cờ 9/3/2015
1662   Tuấn 12A6 Bỏ giờ chào cờ 16/3/2015
1663   Tuấn 12A6 Đi chậm 24/4/2015
1664 Trần Văn Tuấn 12A6 Đi muộn 24/12/2014
1664 Lê Công Tùng 12A6 Không đeo thẻ, không đồng phục 12/1/2015
1665   Cầm 12A7 Trèo tường 14/4/2015
1666   Cầm 12A7 Đi chậm 19/4/2015
1667 Vũ Mạnh Cầm 12A7 Đi muộn 7/1/2015
1668 Vũ Mạnh Cầm 12A7 Đi xe máy không đội mũ BH 13/01/2015
1668 Vũ Mạnh Cầm 12A7 Không đeo thẻ 13/01/2015
1669 Vũ Mạnh Cầm 12A7 Đi muộn 16/01/2015
1670 Vũ Mạnh Cầm 12A7 Bỏ giờ chào cờ và hút thuốc lá 2/3/2015
1671 Nguyễn Hữu Dũng 12A7 Bỏ giờ chào cờ và hút thuốc lá 2/3/2015
1672   Dương 12A7 Bỏ giờ chào cờ,gây mất trật tư 9/3/2015
1672   Dương 12A7 Đi học muộn 7/2/2015
1673   Dương 12A7 Đi chậm 19/4/2015
1674 Phạm văn Dương 12A7 Khoogn sơ vin, không đồng phục 6/1/2015
1675   Hiền 12A7 Chậm 26/01/2015
1676   Hoa 12A7 Đi chậm 18/3/2015
1676 Nguyễn Thị Hoa 12A7 Đi muộn 6/1/2015
1677   Hòa 12A7 Đi chậm 31/3/2015
1678   Hùng 12A7 Không thẻ 18/4/2015
1679   Huy 12A7 Đi chậm 17/4/2015
1680   Huyền 12A7 Đi học muộn 5/2/2015
1680   Huyền 12A7 Đi chậm 16/3/2015
1681 Hồ Sỹ Khánh 12A7 Đi muộn 7/1/2015
1682 Nguyễn Thị Hương Liễu 12A7 Không đồng phục 25/02/2015
1683 Ngô Thị Mai 12A7 Không đồng phục 25/02/2015
1684   Nga 12A7 Đi chậm 23/5/2015
1684   Nga 12A7 Đi chậm 24/4/2015
1685 Trần Thị Ngọc 12A7 Đi học muộn 25/02/2015
1686 Ngô Thị Oanh 12A7 Đi muộn 3/1/2015
1687   Quỳnh 12A7 Đi chậm 3/4/2015
1688 Nguyễn Quang Thắng 12A7 Đi muộn 13/01/2015
1688   Tuyết 12A7 Đi chậm 31/3/2015
1689 Vũ Thị Tuyết 12A7 Đi học muộn 12/3/2015
1690   Vượng 12A7 Đi học muộn 3/3/2015
1691 Đậu Thị Yến 12A7 Đi muộn 30/01/2015
1692 Nguyễn Văn Cường 12A8 Đi muộn và nói dối 3/3/2015
1692   Dung 12A8 Chậm 26/01/2015
1693   Dung 12A8 Đi chậm 30/3/2015
1694   Hằng 12A8 Không đồng phục 19/4/2015
1695 Hồ Thị Hoa 12A8 Đi học muộn 12/3/2015
1696 Hồ Thị Hoa 12A8 Đi chậm 16/3/2015
1696 Nguyễn Đăng Huấn 12A8 Không thẻ 26/01/2015
1697 Hồ THị Hương 12A8 Không đồng phục, không đeo thẻ 31/01/2015
1698   Khang 12A8 Đi chậm 24/4/2015
1699   Liên 12A8 Đi chậm 30/3/2015
1700   Liệu 12A8 Đi chậm 25/3/2015
1700   Linh 12A8 Đi chậm 14/3/2015
1701 Hồ Hữu 12A8 Đi muộn 21/01/2015
1702 Hồ Thị Phương 12A8 Đi học muộn 12/2/2015
1703   Thắng 12A8 Đi chậm 20/3/2015
1704   Thắng 12A8 Không thẻ 23/5/2015
1704 Nguyễn Thị Thơ 12A8 Đi học muộn 25/02/2015
1705 Lê Văn Trường 12A8 Đi muộn 6/1/2015
1706   Tuyết 12A8 Không đồng phục 7/2/2015
1707   Tuyết 12A8 Đi chậm 30/3/2015
1708 Nguyễn Thị Tuyết 12A8 Đi muộn 27/12/2014
1708 Thanh Vân 12A8 Đi chậm 25/3/2015
1709 Nguyễn Thị Duyên 12A9 Đi chậm 19/4/2015
1710   Hằng 12A9 Đi chậm 23/4/2015
1711   Hồng 12A9 Đi chậm 23/5/2015
1712 Hồ Thị Hồng 12A9 Đi học muộn 11/3/2018
1712   Hường 12A9 Đi chậm 23/5/2015
1713 Hồ Bá Linh 12A9 Đi muộn 21/01/2015
1714 Lê Thị Lộc 12A9 Đi muộn 8/1/2015
1715   Lực 12A9 Đi chậm 30/3/2015
1716   Mỹ 12A9 Đi muộn 20/01/2015
1716   Nga 12A9 Đi chậm 24/4/2015
1717 Trần Thị Triều 12A9 Không đồng phục 25/02/2015
1718 Hồ Thị Xuân 12A9 Không đồng phục 25/02/2015

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • trịnh đại anh

    thưa thầy lớp em 10a5 không có bạn Nguyễn cảnh Đức và lộc

      trịnh đại anh   15/05/2015 10:51

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây