QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2015 – 2016

Thứ tư - 30/09/2015 12:07
HUYỆN ĐOÀN QUỲNH LƯU                          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
 
Quỳnh Lưu, ngày 25 tháng 9 năm 2015
 
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2015 – 2016
 
 
 

- Căn cứ điều lệ đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2015-2016, ngày 19 tháng 9 năm 2015.
- Căn cứ tình hình và nhiệm vụ cụ thể về công tác Đoàn- Hội năm học 2015-2016 của BTV Huyện đoàn Quỳnh Lưu.
BCH Đoàn trường  THPT Quỳnh Lưu 2 nhiệm kỳ 2015-2016 xây dựng quy chế hoạt động như sau:
A. Nhiệm vụ chung
 I. Ban Thường vụ 
- BTV chịu trách nhiệm trước Chi bộ và BTV Huyện đoàn về các nội dung hoạt động của Đoàn trường.
      - Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, giám sát các hoạt động trong phạm vi của Đoàn thanh niên.  
- Lập kế hoạch và chỉ đạo BCH Đoàn trường, các chi đoàn thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Đoàn trường khóa 51 đã đề ra.
      - Làm tốt công tác đối nội, đối ngoại, đoàn kết nội bộ, làm hạt nhân tập hợp ĐVTTN tham gia các hoạt động do Đoàn trường tổ chức. 
II. Ban chấp hành
     BCH Đoàn trường hoạt động phải đảm bảo theo đúng Điều lệ Đoàn. Xây dựng tổ chức vững mạnh, kỉ luật chặt chẽ, phát huy tính dân chủ, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Đoàn cấp trên.   
1. Nhiệm vụ của các thành viên trong BCH
      - Các thành viên trong BCH được phân công phụ trách các mặt hoạt động cụ thể, cùng tham gia bàn bạc công việc và chủ động trong các hoạt động của Đoàn trường khi được giao nhiệm vụ.  
- Chịu trách nhiệm hoàn thành mọi nhiệm vụ mà BCH Đoàn trường giao cho.
     - Trực tiếp lập kế hoạch,thiết kế chương trình, dự trù kinh phí, quản lý và hoàn thành kế hoạch của các phong trào do mình phụ trách trình lên BCH để BCH, BTV quyết định và triển khai thực hiện. 
- Tham gia phát hiện và xử lý các trường hợp ĐVTN vi phạm các quy định của Đoàn và nội quy nhà trường. Họp xét và quyết định khen thưởng thi đua cho các tập thể và cá nhân vào cuối các đợt thi đua, cuối học kỳ và cuối năm học; tham gia xét và quyết định kỉ luật các cá nhân và tập thể khi có các vi phạm xảy ra.
 2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên: 
2.1. Đ/c Đào Xuân Đức - Bí thư :
  Chịu trách nhiệm chính trước Chi bộ, Đoàn cấp trên về công tác Đoàn trong nhà trường 
- Phụ trách chung công việc củAbtv, BCH Đoàn trường, quán xuyến các mặt công tác của Đoàn trường
- Phụ trách công tác tư tưởng, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
     - Chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp của BTV, BCH Đoàn trường 
- Tham gia giao ban tuần
     - Phụ trách công tác tổ chức, công tác tài chính, công tác đối ngoại.
     - Phụ trách công tác thông tin báo cáo với Đoàn cấp trên. 
     - Tổng hợp thi đua, chào cờ đầu tuần
2.2. Đ/c Hồ Sỹ Hoàng - Phó Bí thư  
     - Điều hành và giải quyết công việc của BCH khi được đ/c Bí thư ủy quyền; trực tiếp phụ trách công tác quản lí và giáo dục ĐVTN; công tác thi đua, khen thưởng, kỉ luật của Đoàn trường, chỉ đạo hoạt động của đội cờ đỏ. 
- Phụ trách xây dựng triển khai chương trình“Khi tôi 18”, công tác hướng nghiệp.
     - Phụ trách công tác bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới; hồ sơ, sổ sách đoàn viên. 
- Kịp thời tham mưu, đề xuất với đ/c Bí thư những vấn đề quan trọng. Giúp bí thư chuẩn bị nội dung trình BTV, BCH Đoàn trường trong các cuộc họp định kì, đột xuất.
- Tham gia tổng hợp thi đua và chào cờ đầu tuần.
- Phụ trách loa máy đoàn trường.
     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư phân công. 
2.3. Đ/c Thái Văn Phú - UV BTV
     -   Phụ trách Chi đoàn Giáo viên
-         Đề xuất mua sắm, sữa chữa cơ sở vật chất. 
     -   Phụ trách Đội xung kích, tình nguyện ATGT. 
-    Chỉ đạo công tác Đoàn của các chi đoàn khối 12, phong trào TDTT, chương trình tiếp sức mùa thi.
- Chịu trách nhiệm chính về việc tập trung học sinh trong các buổi ngoại khóa, sinh hoạt ngoài trời.
     - Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với BCH, BTV những giải pháp khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào. 
     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công. 
2.4. Đ/c Cao Thị Huệ - UV BTV 
- Phụ trách công tác văn nghệ Đoàn trường: xây dựng “Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng; Đưa dân ca, dân vũ vào trường học”, xây dựng Đội văn nghệ Đoàn trường (xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể).
     - Chỉ đạo công tác Đoàn của các chi đoàn khối 11. 
- Thành lập, duy trì và quản lí hoạt động các đội nhóm học tập; chỉ đạo tổ chức các cuộc thi kiến thức, các hoạt động ngoại khóa …
- Kế toán của đoàn trường.
     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công. 
2.5. Đ/c  Mai Thị Thư – UVBTV
   -  Chỉ đạo công tác Đoàn của chi đoàn khối 10. 
   -  Phụ trách công tác quỹ của đoàn trường, chịu trách nhiệm về việc thu nạp với các chi đoàn và đoàn cấp trên; Trực tiếp làm thanh quyết toán với nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường về kinh phí phục vụ các hoạt động chung.
  -  Phụ trách công tác tình nguyện, công tác vệ sinh môi trường, đôn đốc các chi đoàn triển khai kế hoạch “giỏ rác tiết kiệm”.
   - Thư ký BTV đoàn trường
2.6. Đ/c Hồ Thị Duyên - UV BCH  
      -  Phụ trách Chi đoàn các chi đoàn 12A1,A2,A3,A4,A5.
-         Tham gia đội xung khích
      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công 
2.7. Đ/c Trần Thị Khánh Linh - UV BCH
     - Phụ trách các chi đoàn 12A6,A7,A8,A13,A14 
     - Tham gia đội xung khích
      - Thực hiện các nhiệm vụ do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công 
2.8. Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo - UV BCH 
       - Phụ trách các chi đoàn   12A9, A10, A11, A13 
-         Tham gia đội xung khích
      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công
 2.9. Đ/c Lê Thị Lan - UV BCH
     -   Phụ trách các chi đoàn 11A1,A6,A7,A8
-         Tham gia đội xung khích
     -   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công 
2.10. Đ/c Hồ Thị Mỹ Nguyên - UV BCH
     -   Phụ trách các chi đoàn 11A2,A3,A4,A5
-         Tham gia đội xung khích
-         Thư ký BCH đoàn trường.
     -   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công 
2.11. Đ/c Trần Kiều Vân - UV BCH
      -  Phụ trách các chi đoàn 11B,C,D4
-         Tham gia đội xung khích
     -   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công
 2.12. Đ/c Vũ Trần Thùy Linh - UVBCH
     -   Phụ trách Chi đoàn 11D1,D2,D3
-         Tham gia đội xung khích
     -   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công 
2.13. Đ/c Nguyễn Phúc Hưng - UVBCH 
      - Phụ trách Chi đoàn 10D1, D2, D3, D4, D5 
-         Tham gia đội xung khích  
     -   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công
 2.14. Đ/c Hoàng Vỹ Hương 
     -   Phụ trách các chi đoàn 10A1,A2, A4,A5.
-         Tham gia đội xung khích
     -   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công 
2.15. Nguyễn Duy Hoàng – UVBCH
     -   Phụ trách các chi đoàn 10A3, A6,A7,B, C
-         Tham gia đội xung khích
     -   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công 
II. Quy định hội họp 
      BTV mỗi tuần họp một lần vào đầu tuần để thống nhất kế hoạch trong tuần và quyết định một số vấn đề quan trọng khác 
     - BCH mỗi tháng họp một lần để đánh giá kết quả hoạt động tháng trước, vạch kế hoạch hoạt động cho tháng tiếp theo và bàn bạc, quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Thời gian họp tùy thuộc vào tình hình cụ thể của nhà trường nhưng thường họp vào cuối tháng ( có thông báo thời gian cụ thể ).
      - Ngoài thời gian họp thường kì khi có việc đột xuất BTV, BCH sẽ triệu tập cuộc họp bất thường để kịp thời giải quyết công việc. 
     - Đối với các công việc BCH bàn bạc, thảo luận dân chủ và Bí thư là người đưa ra phương án thực hiện.
 III. Quy định thu, chi tài chính
1. Quy định thu tài chính 
        Chỉ được phép thu các loại quỹ theo quy định hoặc các loại quỹ khác khi được sự nhất trí của Chi bộ và Đoàn cấp trên. Phải có sổ thu, phiếu thu ghi rõ ngày tháng, có chữ kí của thủ quỹ và người nộp tiền. 
2. Quy định chi tài chính 
      - Việc chi quỹ Đoàn, đoàn phí phải thực hiện đúng nguyên tắc tài chính ( phải có sổ chi, phiếu chi, hóa đơn, giấy đề nghị thanh toán...) 
     - Thủ quỹ chỉ chi khi có giấy đề nghị thanh toán do đồng chí Bí thư ký duyệt và phải ghi rõ ràng vào sổ chi, phiếu chi ( có chữ kí của chủ tài khoản, thủ quỹ, kế toán và người nhận tiền, kèm theo hóa đơn chứng từ hợp lệ...)
      - Phải quyết toán công khai việc thu chi tài chính hàng tháng trong các cuộc họp của BCH Đoàn trường.    
 
               Nơi nhận                                                            T.M BCH ĐOÀN TRƯỜNG
 - Chi ủy chi bộ (để báo cáo);                                                            BÍ THƯ
 - BTV Huyện đoàn (để báo cáo);
 - BGH (để phối hợp);                    
 - Các đ/c trong BCH Đoàn trường ;                                                       
 - BCH các Chi đoàn (để thực hiện);  
-Lưu: Vp đoàn.                                                                            Đào Xuân Đức

Tác giả bài viết: Anh Tuấn

Nguồn tin: Đoàn Trường THPT Quỳnh Lưu 2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây