Danh sách học sinh vi phạm nội quy học kỳ 2 năm học 2013-2014

Thứ sáu - 02/05/2014 10:30
Số lượng học sinh vi phạm nội quy theo lớp
STT Lớp Số lượng VP
1 10A1 9
2 10A2 14
3 10A3 32
4 10A4 19
5 10A5 43
6 10A6 23
7 10A7 69
8 10A8 6
9 10A9 18
10 10A10 86
11 10A11 6
12 10A12 71
13 10A13 15
14 10A14 45
15 11A1 4
16 11A2 2
17 11A3 1
18 11A4 8
19 11A5 13
20 11A6 56
21 11A7 41
22 11A8 4
23 11A9 0
24 11A10 31
25 11A11 24
26 11A12 29
27 11A13 26
28 11A14 27
29 12A1 11
30 12A2 25
31 12A3 12
32 12A4 15
33 12A5 9
34 12A6 56
35 12A7 9
36 12A8 0
37 12A9 0
38 12A10 6
39 12A11 18
40 12A12 24
41 12A13 7
42 12A14 39

DANH SÁCH HỌC SINH VI PHẠM HỌC KỲ 2
TT Họ và tên Lớp Nội dung vi phạm Ngày tháng Ghi chú
1 Danh 10A10 Đổi chỗ gây ồn trong giờ 29-04-2014  
2 Đúc 10A10 Nói chuyện riêng không gi bài 22-03-2014  
3 Đức 10A10 Đổi chổ ngồi 09-01-2014  
4 Đức 10A10 Bỏ giờ 10-01-2014  
5 Đức 10A10 Bỏ giờ 23-01-2014  
6 Đức 10A10 Bỏ giờ 08-02-2014  
7 Đức 10A10 Mất trật tự 08-02-2014  
8 Đức 10A10 Không đưa giày 24-03-2014  
9 Đức 10A10 Nói chuyện, không chú ý học 29-03-2014  
10 Đức 10A10 Nói chuyện 05-04-2014  
11 Đức 10A10 Nói chuyện tự do 12-04-2014  
12 Đức 10A10 Nói chuyện nhiều 21-04-2014  
13 Nguyễn Công Đức 10A10 Bỏ giờ 03-10-2014  
14 Nguyễn Công Đức 10A10 Không đeo thẻ, sơ vin, để xe đạp ở ngoài 24/04/2014  
15 Lê Văn Đức 10A10 Hút thuốc lá 02-10-2014  
16 Nguyễn Thị Hà 10A10 Không đeo thẻ 26/04/2014  
17 Hùng 10A10 Nói chyuện 06-03-2014  
18 Hùng 10A10 Làm ồn,không chú ý ghi bài 08-03-2014  
19 Hùng 10A10 Bỏ giờ 13-03-2014  
20 Hùng 10A10 Nói chuyện riêng không gi bài 22-03-2014  
21 Hùng 10A10 Nói chuyện, không chú ý học 29-03-2014  
22 Hùng 10A10 Nói chuyện 05-04-2014  
23 Hùng 10A10 Đổi chỗ gây ồn trong giờ 29-04-2014  
24 Huyền 10A10 Không mang mũ và giày 11-01-2014  
25 Khánh Huyền 10A10 Không đồng phục 03-11-2014  
26 Khánh Huyền 10A10 Không chạy bền 07-01-2014  
27 Lan 10A10 Nói chyuện 06-03-2014  
28 Linh 10A10 Không đồng phục 25/02/2014  
29 Minh 10A10 không chú ý học tập 14-04-2014  
30 Nam 10A10 Làm việc riêng, bài cũ yếu 10-01-2014  
31 Nam 10A10 Làm việc riêng, bài cũ yếu 10-01-2014  
32 Nam 10A10 Không mang mũ và giày 11-01-2014  
33 Nam 10A10 Nói chuyện, không chú ý học 29-03-2014  
34 Nam  10A10 Nói chuyện 05-04-2014  
35 Nam 10A10 Nói chuyện nhiều 21-04-2014  
36 Lê Thị Nga 10A10 Không đeo thẻ 26/04/2014  
37 Phong 10A10 Không đưa giày 24-03-2014  
38 Phong 10A10 Đổi chỗ gây ồn trong giờ 29-04-2014  
39 Phú 10A10 Chạy lộn xộn 09-01-2014  
40 Phú 10A10 Làm việc riêng, bài cũ yếu 10-01-2014  
41 Phú 10A10 Đổi chổ ngồi 09-01-2014  
42 Phú 10A10 Làm việc riêng, bài cũ yếu 10-01-2014  
43 Phú 10A10 Bỏ giờ 10-01-2014  
44 Quân 10A10 Nói chuyện nhiều 21/02/214  
45 Quân  10A10 Nói chyuện 06-03-2014  
46 Quân 10A10 Bỏ giờ 13-03-2014  
47 Quân 10A10 Nói chuyện riêng không gi bài 22-03-2014  
48 Quân 10A10 Mất trật tự 25-03-2014  
49 Quân 10A10 Nói chuyện, không chú ý học 29-03-2014  
50 Lê Văn Quân 10A10 Không đồng phục, không đeo thẻ 04-05-2014  
51 Thanh 10A10 Bỏ giờ 23-01-2014  
52 Thành 10A10 Bỏ giờ 10-01-2014  
53 Thành 10A10 Vô  lễ với giáo viên 07-02-2014  
54 Thành 10A10 Mất trật tự 08-02-2014  
55 Thành 10A10 Nói lung tung trong lớp 15-02-2014  
56 Thành 10A10 Cho ra ngoài 18-02-2014  
57 Thành 10A10 Nói chuyện nhiều 21/02/214  
58 Thành 10A10 Quậy trong lớp, bài cũ yếu, vô lễ  25-02-2014  
59 Thành 10A10 Bỏ giờ 13-03-2014  
60 Thành 10A10 Nói chuyện riêng không gi bài 22-03-2014  
61 Thành 10A10 Ra khỏi lớp 27-03-2014  
62 Thành 10A10 Nói chuyện, không chú ý học 29-03-2014  
63 Thành 10A10 Nói chuyện 05-04-2014  
64 Trần Đức Thành 10A10 Bỏ giờ 01-09-2014  
65 Trần Đức Thành 10A10 Không đồng phục 25/02/2014  
66 Trần Văn Thành 10A10 Hút thuốc lá 02-10-2014  
67 Trần Văn Thành 10A10 Hút thuốc lá 04-05-2014  
68 Trần Văn Thành 10A10 Hút thuốc lá 04-07-2014  
69 Trần Văn Thành 10A10 Trèo tường 04-07-2014  
70 Thao 10A10 Bỏ giờ 23-01-2014  
71 Thao 10A10 Bỏ giờ 13-03-2014  
72 Thao 10A10 Nói chuyện riêng không gi bài 22-03-2014  
73 Thao 10A10 Không đưa giày 24-03-2014  
74 Thao 10A10 Mất trật tự 25-03-2014  
75 Thao 10A10 Nói chuyện, không chú ý học 29-03-2014  
76 Thao 10A10 Không học, không ghi bài đầy đủ 11-04-2014  
77 Thao 10A10 không chú ý học tập 14-04-2014  
78 Thao 10A10 Đổi chỗ gây ồn trong giờ 29-04-2014  
79 Thắng 10A10 Nói chyuện 06-03-2014  
80 Thắng 10A10 Bỏ giờ 13-03-2014  
81 Thắng 10A10 Nói chuyện, không chú ý học 29-03-2014  
82 Thắng 10A10 Nói chuyện 05-04-2014  
83 Thường 10A10 Không mang mũ và giày 11-01-2014  
84 Trung 10A10 Không mang mũ và giày 11-01-2014  
85 Tuyến 10A10 Bỏ giờ 23-01-2014  
86 Xuân  10A10 Không đưa giày 24-03-2014  
87 Trọng An 10A11 Không có vở soạn 20/02/2014  
88 Nguyễn Thị Chung 10A11 Không đeo thẻ 03-03-2014  
89 Văn Hoàng 10A11 Không có vở soạn 22/01/2014  
90 Vũ Văn Hồng 10A11 Không đeo thẻ 13/03/2014  
91 Xuân Ngọc 10A11 Không có vở soạn 22/01/2014  
92 Hà Phương 10A11 Không có vở soạn 22/01/2014  
93 Công 10A1 Không đi giày 17/01/2014  
94 Hằng 10A1 Không đồng phục 03-04-2014  
95 Linh 10A1 Không đồng phục 28/02/2014  
96 Ngô Thúy Nga 10A1 Không đeo thẻ 04-04-2014  
97 Đậu Đức Sơn 10A1 Không sơ vin, không đeo thẻ 19/04/2014  
98 Thoảng 10A1 Không đi giày 17/01/2014  
99 Thức 10A1 Không đi giày 17/01/2014  
100 Triều 10A1 Không đi giày 17/01/2014  
101 Đậu Xuân Triều 10A1 Không đeo thẻ 03-03-2014  
102 Trang b 10A12 Nói tục trong giờ 04-05-2014  
103 Điệp 10A12 Không đi giày 04-11-2014  
104 Đức 10A12 Không đồng phục 25/02/2014  
105 Đức 10A12 Không đi giày 01-07-2014  
106 Đức 10A12 Mất trật tự trong giờ 01-07-2014  
107 Đức 10A12 Không ghi bài 31/01/2014  
108 Đức 10A12 Không đi giày 13/02/2014  
109 Đức 10A12 Nói chuyện trong giờ 26/02/2014  
110 Đức 10A12 Không chú ý 04-10-2014  
111 Đức 10A12 Không đi giày 28/04/2014  
112 Hồ Hằng 10A12 Không đi giày 04-11-2014  
113 Hiếu 10A12 Không đi giày 13/02/2014  
114 Hiếu 10A12 Đánh cro trong giờ  22/03/2014  
115 Hiếu 10A12 Không đi giày 04-11-2014  
116 Hiếu 10A12 Trêu nhau trong lớp 25/04/2014  
117 Hiếu 10A12 Không đi giày 28/04/2014  
118 Đậu Hoa 10A12 Đánh cro trong giờ  18/01/2014  
119 Đậu Hoa 10A12 Sử dụng điện thoại trong giờ 19/02/2014  
120 Lê Hoa 10A12 Không đi giày 04-11-2014  
121 Lê Hoa 10A12 Không đi giày 28/04/2014  
122 Lê Thị Hoa 10A12 Không đeo thẻ 25/03/2014  
123 Hòa 10A12 Nói chuyện trong giờ 04-07-2014  
124 Huế 10A12 Nói chuyện trong giờ 01-07-2014  
125 Huế 10A12 Đánh cro trong giờ  18/01/2014  
126 Huế 10A12 Không đi giày 13/02/2014  
127 Huế 10A12 Đánh cro trong giờ  22/03/2014  
128 Hùng 10A12 Tự ý ra khỏi lớp 15/03/2014  
129 Bá Hùng 10A12 Không đồng phục 25/02/2014  
130 Nguyễn Thị Lài 10A12 Không đeo thẻ 13/03/2014  
131 Linh 10A12 Không đồng phục 25/02/2014  
132 Linh 10A12 Mất trật tự trong giờ 01-07-2014  
133 Đức Linh 10A12 Không đồng phục 25/02/2014  
134 Hồ Linh 10A12 Không đi giày 28/04/2014  
135 Mạnh 10A12 Không đeo thẻ 03-11-2014  
136 Mạnh 10A12 Vào Muộn 20/02/2014  
137 Mạnh 10A12 Nói chuyện trong giờ 28/03/2014  
138 Mạnh 10A12 Bỏ giờ 17/04/2014  
139 Mạnh 10A12 Trêu nhau trong lớp 25/04/2014  
140 Mạnh 10A12 Không đi giày 28/04/2014  
141 Nam 10A12 Không đi giày 13/02/2014  
142 Tài 10A12 Không đi giày 01-07-2014  
143 Tài 10A12 Mất trật tự trong giờ 01-07-2014  
144 Tài 10A12 Không đi giày 13/02/2014  
145 Tài 10A12 Nói chuyện trong giờ 26/02/2014  
146 Tài 10A12 Nói chuyện trong giờ 03-06-2014  
147 Tài 10A12 Nói tục trong giờ 04-05-2014  
148 Tài 10A12 Bỏ giờ 17/04/2014  
149 Tài 10A12 Sử dụng điện thoại trong giờ 26/04/2014  
150 Tài 10A12 Không đi giày 28/04/2014  
151 Tài 10A12 Nói chuyện trong giờ 29/04/2014  
152 Thao 10A12 Vào Muộn 20/02/2015  
153 Thắm 10A12 Không đi giày 01-07-2014  
154 Thắm 10A12 Không đi giày 04-11-2014  
155 Thắng 10A12 Không đi giày 13/02/2014  
156 Thắng 10A12 Lộn xộn trong giờ 04-05-2014  
157 Nguyễn Duy Thắng 10A12 Không đeo thẻ 17/04/2014  
158 Thi 10A12 Trêu nhau trong lớp 25/04/2014  
159 Thúy 10A12 Không đồng pục 25/02/2014  
160 Thúy 10A12 ý thức kém 20/01/2014  
161 Thúy 10A12 Không đi giày 04-11-2014  
162 Thức 10A12 Không đi giày 01-07-2014  
163 Thức 10A12 Nghịch lửa trong giờ 23/01/2014  
164 Thức 10A12 Không ghi bài 31/01/2014  
165 Thức 10A12 Nói chuyện trong giờ 22/03/2014  
166 Thức 10A12 Không đi giày 04-11-2014  
167 Trì 10A12 Nói chuyện trong giờ 31/01/2014  
168 Trì 10A12 Không đi giày 13/02/2014  
169 Trì 10A12 Nói chuyện trong giờ 28/03/2014  
170 Tuấn 10A12 Không đi giày 01-07-2014  
171 Tuấn 10A12 Không ghi bài 31/01/2014  
172 Xuân 10A12 Nói chuyện trong giờ 04-07-2014  
173 Điều 10A13 Không đi giày 03-06-2014  
174 Điều 10A13 Bỏ giờ 03-12-2014  
175 Điều 10A13 Không mang sách vở 04-12-2014  
176 Đức 10A13 Sử dụng điện thoại trong giờ 17/04/2014  
177 Hằng 10A13 Đánh nhau trong giờ 17/01/2014  
178 Lợi 10A13 Đánh nhau trong giờ 17/01/2014  
179 Mạnh 10A13 Không đi giày 03-06-2014  
180 Nhuần 10A13 Không đi giày 03-06-2014  
181 Tập 10A13 Đi học muộn 29/03/2014  
182 Tập 10A13 Ngủ trong giờ  01-10-2014  
183 Tập 10A13 Đánh nhau trong giờ 22/04/2014  
184 Thiện 10A13 Đánh nhau trong giờ 22/04/2014  
185 Thơ 10A13 Không đi giày 03-06-2014  
186 Đoàn Văn Thơ 10A13 Không đeo thẻ 04-04-2014  
187 Phan Thị Thu 10A13 Không đeo thẻ 03-03-2014  
188 ánh 10A14 ý thức kém 29/04/2014  
189 Cảnh  10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
190 Cảnh  10A14 Sử dụng điện thoại trong giờ 14/03/2014  
191 Chinh 10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
192 Chinh 10A14 Không nghiêm túc 17/02/2014  
193 Chinh 10A14 Không chú ý 20/02/2014  
194 Chinh 10A14 Vô lễ 14/03/2014  
195 Chinh 10A14 Không nghiêm túc 27/03/2014  
196 Chinh 10A14 Không nghiêm túc 15/04/2014  
197 Chinh 10A14 Sử dụng điện thoại trong giờ 24/04/2014  
198 Chinh 10A14 ý thức kém 29/04/2014  
199 Đông 10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
200 Nguyễn Thị Hà 10A14 Không đeo thẻ 03-03-2014  
201 Hải 10A14 ý thức kém 29/04/2014  
202 Hằng 10A14 Nói chuyện trong giờ 04-07-2014  
203 Hằng 10A14 Mất trật tự trong giờ 04-08-2014  
204 Hằng 10A14 Nói chuyện trong giờ 04-12-2014  
205 Hằng 10A14 Đánh nhau trong giờ 22/04/2014  
206 Hồ Thị Hân 10A14 Không đeo thẻ 03-03-2014  
207 Hòa 10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
208 Hòa 10A14 Không chú ý 20/02/2014  
209 Hòa 10A14 Mất trật tự trong giờ 03-06-2014  
210 Hòa 10A14 Mất trật tự trong giờ 04-05-2014  
211 Hòa 10A14 Nói chuyện trong giờ 04-12-2014  
212 Hòa 10A14 ý thức kém 29/04/2014  
213 Hồ Hiếu Hòa 10A14 Không đeo thẻ, đồng phục, sơ vin 04-04-2014  
214 Hùng 10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
215 Hưng 10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
216 Nguyễn Thị Hường 10A14 Không đeo thẻ 03-03-2014  
217 Mỹ 10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
218 Mỹ 10A14 Không nghiêm túc 15/04/2014  
219 Nguyên 10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
220 Nguyên 10A14 Không chú ý 20/02/2014  
221 Nguyên 10A14 Không nghiêm túc 27/03/2014  
222 Nguyên 10A14 Sử dụng điện thoại trong giờ 29/04/2014  
223 Nguyên 10A14 ý thức kém 29/04/2014  
224 Sáng 10A14 ý thức kém 29/04/2014  
225 Lê Hữu Sáng 10A14 Không đeo thẻ 03-03-2014  
226 Thuần 10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
227 Thương 10A14 Không nghiêm túc 15/04/2014  
228 Thương 10A14 Đánh nhau trong giờ 22/04/2014  
229 Tiến 10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
230 Tiến 10A14 Không chú ý 04-11-2014  
231 Tuấn 10A14 Vào Muộn 01-10-2014  
232 Tuấn 10A14 Không chú ý 04-11-2014  
233 Lê Văn ánh 10A2 Không sơ vin 18/04/2014  
234 Chung 10A2 Mất trật tự trong giờ 01-11-2014  
235 Giao  10A2 Không sơ vin 16/04/2014  
236 Giao 10A2 Mất trật tự trong giờ 01-11-2014  
237 Trần Thị Bích Ngọc 10A2 Không đeo thẻ 03-03-2014  
238 Trần Ngọc 10A2 Không đeo thẻ 16/04/2014  
239 Võ Xuân Phú 10A2 Không sơ vin, không đeo thẻ 03-03-2014  
240 Dương Đức Tài 10A2 Không đeo thẻ 04-04-2014  
241 Toàn 10A2 ý thức kém 14/02/2014  
242 Lê Tùng 10A2 Không sơ vin 22/01/2014  
243 Lê Tùng 10A2 Không đồng phục, để tóc quá tốt 29/03/2014  
244 Việt 10A2 Không đi giày 17/10/2014  
245 Việt 10A2 Không làm bài thực hành 29/04/2014  
246 Trần Đức Việt  10A2 Không sơ vin 18/04/2014  
247 Văn Đức Chính 10A3 Không sơ vin 28/03/2014  
248 Đức 10A3 Không có vở soạn 04-03-2014  
249 Hân 10A3 Không đi giày 17/01/2014  
250 Hậu 10A3 Không đi giày 27/02/2014  
251 Hậu  10A3 Không đi giày 16/04/2014  
252 Hợp 10A3 ý thức kém 17/01/2014  
253 Tiến Hợp 10A3 Không có vở soạn 04-03-2014  
254 Hùng 10A3 Không đi giày 17/01/2014  
255 Hùng 10A3 ý thức kém 17/01/2014  
256 Hùng 10A3 Không đi giày 27/02/2014  
257 Cảnh Hùng 10A3 Sử dụng điện thoại trong giờ 24/04/2014  
258 Nguyễn Cảnh Hùng 10A3 Đánh bài 03-07-2014  
259 Khải 10A3 Không đồng phục 25/02/2014  
260 Khải 10A3 Không soạn bài 04-03-2014  
261 Sửu 10A3 Không đi giày 17/01/2014  
262 Sửu 10A3 Không đi giày 27/02/2014  
263 Sửu 10A3 Không có vở soạn 04-03-2014  
264 Tài 10A3 ý thức kém 17/01/2014  
265 Thao 10A3 Không đi giày 17/01/2014  
266 Thao 10A3 Không chú ý 03-10-2014  
267 Thao 10A3 Không chú ý 31/03/2014  
268 Lê Văn Thao 10A3 Vô lễ 01-08-2014  
269 Lê Văn Thao 10A3 ý thức kém 01-10-2014  
270 Thuận 10A3 Không đi giày 16/04/2014  
271 Trần Tình 10A3 Không soạn bài 04-03-2014  
272 Hồ Trường 10A3 Không đi giày 16/04/2014  
273 Tuấn 10A3 Không đi giày 27/02/2014  
274 Tuấn 10A3 Không chú ý 03-10-2014  
275 Tuấn 10A3 Không đi giày 16/04/2014  
276 Anh Tuấn 10A3 Không soạn bài 04-03-2014  
277 Việt 10A3 Không chú ý 03-10-2014  
278 Lê Văn Việt 10A3 Không đeo thẻ 04-04-2014  
279 Bình 10A4 Không giày 18-01-2014  
280 Cường 10A4 Không có vở soạn, không ghi bài 18-03-2014  
281 Cường 10A4 Vô lễ,ý thức kém 22-04-2014  
282 Hồ Nguyễn Cường  10A4 Trèo tường 03-11-2014  
283 Đức  10A4 Ý thức kém 22-02-2014  
284 Đức 10A4 Không có vở soạn, không ghi bài 18-03-2014  
285 Lê Văn Đức 10A4 Trèo tường 03-11-2014  
286 Mạnh 10A4 không nghiêm túc,không ghi bài 21-02-2014  
287 Mạnh 10A4 Ý thức kém 22-02-2014  
288 Mạnh 10A4 Không có vở soạn, không ghi bài 18-03-2014  
289 Nam 10A4 Ý thức kém 22-02-2014  
290 Nam 10A4 Không có vở soạn, không ghi bài 18-03-2014  
291 10A4 không nghiêm túc,không ghi bài 21-02-2014  
292 10A4 Ý thức kém 22-02-2014  
293 10A4 Ý thức kém 14-03-2014  
294 10A4 Không có vở soạn, không ghi bài 18-03-2014  
295 Nguyễn Tiến Sỹ 10A4 Không đeo thẻ 03-03-2014  
296 Nguyễn Tiến Sỹ 10A4 Trèo tường 03-11-2014  
297 Hồ Quốc Tuấn 10A4 Không sơ vin, không đeo thẻ 03-03-2014  
298 Biên 10A5 Sử dụng điện thoại trong giờ 03-04-2014  
299 Biên 10A5 Nói chuyện trong giờ 22/03/2014  
300 Biên 10A5 Không nghiêm túc 25/04/2014  
301 Lê Văn Biên 10A5 Không sơ vin 04-07-2014  
302 Cung 10A5 Nói chuyện trong giờ 01-07-2014  
303 Dương 10A5 Không mang giày 14/01/2014  
304 Đông 10A5 Không mang đúng trang phục 22/02/2014  
305 Traần Quang Đông 10A5 Không đeo thẻ, không sơ vin 04-04-2014  
306 10A5 Không mang đúng trang phục 22/02/2014  
307 Hồ Hiền 10A5 Nói chuyện trong giờ 23/01/2014  
308 Hưng 10A5 Không mang giày 14/01/2014  
309 Hương 10A5 Không chú ý 01-07-2014  
310 Hương 10A5 Không mang đúng trang phục 22/02/2014  
311 Hường 10A5 Không mang giày 14/01/2014  
312 Hường 10A5 Không mang đúng trang phục 21/01/2014  
313 Trần Đức Hường 10A5 Không sơ vin 13/03/2014  
314 Khải 10A5 Không mang giày 14/01/2014  
315 Khải 10A5 Không mang đúng trang phục 22/02/2014  
316 Lĩnh 10A5 Nói chuyện trong giờ 01-07-2014  
317 Minh 10A5 Nói chuyện trong giờ 20/02/2014  
318 Nga 10A5 Sử dụng tài liệu 01-10-2014  
319 Nguyên 10A5 Không mang đúng trang phục 21/01/2014  
320 Nguyên 10A5 Không ghi bài 02-11-2014  
321 Phương 10A5 Sử dụng điện thoại trong giờ 24/04/2014  
322 Sinh 10A5 Nói chuyện trong giờ 01-07-2014  
323 Sinh 10A5 Mất trật tự trong giờ 23/01/2014  
324 Sinh 10A5 Không ghi bài 02-11-2014  
325 Sinh 10A5 Nói chuyện trong giờ 22/03/2014  
326 Nguyễn Đình Sinh 10A5 Không sơ vin 04-07-2014  
327 Nguyễn Đình Sinh 10A5 Không sơ vin, không đeo thẻ 25/04/2014  
328 Thanh 10A5 Không ghi bài 02-11-2014  
329 Thông 10A5 Không sơ vin 03-11-2014  
330 Thông 10A5 Không mang đúng trang phục 21/01/2014  
331 Thông 10A5 Nói chuyện trong giờ 22/03/2014  
332 Trần Công Thông 10A5 Không sơ vin 04-07-2014  
333 Trần Công Thông 10A5 Không đeo thẻ 19/04/2014  
334 Toàn 10A5 Không ghi bài 02-11-2014  
335 Toàn 10A5 Không mang đúng trang phục 22/02/2014  
336 Trinh 10A5 Không mang giày 14/01/2014  
337 Trinh 10A5 Không mang đúng trang phục 22/02/2014  
338 Nguyễn Trọng Trinh 10A5 Đi học muộn 13/03/2014  
339 Việt 10A5 Không mang giày 14/01/2014  
340 Việt 10A5 Không ghi bài 02-11-2014  
341 Bắc 10A6 còn ồn 17-01-2014  
342 Chung  10A6 Nghịch trong giờ 08-02-2014  
343 Chung 10A6 Nghịch trong giờ 08-02-2014  
344 Chung 10A6 không nghiêm túc 04-03-2014  
345 Chung 10A6 Mất trật tự 08-03-2013  
346 Chung 10A6 Không ngiêm túc 27-03-2013  
347 Chung 10A6 ngồi nói chuyện,mất  trật tự, thiếu lễ phép 19-04-2014  
348 Chung 10A6 Mất trật tự 23-04-2014  
349 Lê Tiến Chung 10A6 Không sơ vin 28/03/2014  
350 Lê Tiến Chung 10A6 Không đeo thẻ, đồng phục, sơ vin 22/04/2014  
351 chung 10A6 Không nghiêm túc trong giờ học 14-04-2014  
352 Dinh 10A6 Nói chuyện 22-02-2014  
353 Đậu Đức Dinh 10A6 Không sơ vin, không đeo thẻ 25/04/2014  
354 Dũng  10A6 Đánh nhau 08-04-2014  
355 Hồ Trọng Dũng 10A6 Không đồng phục, không sơ vin 01-09-2014  
356 Hồ Trọng Dũng 10A6 Không đeo thẻ 03-03-2014  
357 Hồ Trọng Dũng 10A6 Nói ngang 27-03-2013  
358 Hồ Lĩnh  10A6 Không sơ vin, không đeo thẻ 03-01-2014  
359 Nam 10A6 Làm việc riềng 23-04-2014  
360 Trần Văn Sinh 10A6 Không sơ vin 19/04/2014  
361 Thoại 10A6 Không đồng phục 25/02/2014  
362 Thung  10A6 còn ồn 17-01-2014  
363 Trọng  10A6 Nói chuyện 22-02-2014  
364 Chính 10A7 Không mang giày 15/01/2014  
365 Chính 10A7 Không học bài cũ 04-03-2014  
366 Chính 10A7 Nói chuyện trong giờ 04-08-2014  
367 Hồ Sỹ Chính 10A7 Không sơ vin, không đồng phục 03-01-2014  
368 Cường 10A7 Nói chuyện trong giờ 24/01/2014  
369 Cường 10A7 Làm việc riêng 02-10-2014  
370 Cường 10A7 Nói chuyện trong giờ 28/02/2014  
371 Cường 10A7 Nói chuyện trong giờ 03-10-2014  
372 Cường 10A7 Nói chuyện trong giờ 17/03/2014  
373 Cường 10A7 Nói chuyện trong giờ 04-08-2014  
374 Cường 10A7 Nói chuyện trong giờ 16/04/2014  
375 Cường 10A7 Nói chuyện trong giờ 25/04/2014  
376 Nguyễn Quang Cường 10A7 Bỏ giờ 03-01-2014  
377 Dũng 10A7 Làm việc riêng 02-10-2014  
378 Dũng 10A7 Nói chuyện trong giờ 28/02/2014  
379 Dũng 10A7 Nói chuyện trong giờ 16/04/2014  
380 Quang Dũng 10A7 Không đồng phục 04-10-2014  
381 Duyên 10A7 Không đồng phục 04-10-2014  
382 Đức 10A7 Không đồng phục 04-10-2014  
383 Nguyễn Hà 10A7 Không mang giày 15/01/2014  
384 Hiền 10A7 Sử dụng tài liệu 28/03/2014  
385 Nguyễn Hòa 10A7 Không mang giày 15/01/2014  
386 Huy 10A7 Đổi bài 28/03/2014  
387 Huy 10A7 Sử dụng điện thoại trong giờ 25/04/2014  
388 Quang Huy 10A7 Sử dụng điện thoại trong giờ 26/02/2014  
389 Trần Quang Huy 10A7 Bỏ giờ 03-01-2014  
390 Nguyễn Quang Hường 10A7 Không sơ vin 28/03/2014  
391 Long 10A7 Sử dụng điện thoại trong giờ 25/04/2014  
392 Mạnh 10A7 Mất trật tự trong giờ 01-11-2014  
393 Mạnh 10A7 Làm việc riêng 02-10-2014  
394 Mạnh 10A7 Nói chuyện trong giờ 21/02/2014  
395 Nga 10A7 Nói chuyện trong giờ 21/02/2014  
396 Trần Nga 10A7 Không mang giày 15/01/2014  
397 Trần Nga 10A7 Không đồng phục 04-10-2014  
398 Ngân 10A7 Không mang giày 15/01/2014  
399 Nhân 10A7 Nói chuyện trong giờ 21/02/2014  
400 Phong 10A7 Sử dụng điện thoại trong giờ 25/04/2014  
401 Trần Văn Phong 10A7 Bỏ giờ 03-01-2014  
402 Trần Văn Phong 10A7 Không đeo thẻ 13/03/2014  
403 Quang 10A7 Nói chuyện trong giờ 01-08-2014  
404 Quang 10A7 Sử dụng tài liệu 28/03/2014  
405 Quang 10A7 Sử dụng điện thoại trong giờ 25/04/2014  
406 Lê Xuân Quang 10A7 Không sơ vin, không đeo thẻ 03-03-2014  
407 Thanh 10A7 Nói chuyện trong giờ 21/02/2014  
408 Thanh 10A7 Sử dụng tài liệu 28/03/2014  
409 Thăng 10A7 Không đồng phục 04-10-2014  
410 Thắng 10A7 Nói chuyện trong giờ 16/04/2014  
411 Nguyễn Đình Thường 10A7 Không đeo thẻ 04-04-2014  
412 Tiến 10A7 Không mang giày 15/01/2014  
413 Tiến 10A7 Bỏ giờ 13/01/2014  
414 Tiến 10A7 Mất trật tự trong giờ 14/02/2014  
415 Tiến 10A7 ý thức kém 16/02/2014  
416 Tiến 10A7 Nói chuyện trong giờ 03-10-2014  
417 Tiến 10A7 Nói chuyện trong giờ 16/04/2014  
418 Nguyễn Đình Tiến 10A7 Đánh bạn 21/1/2014  
419 Tính 10A7 Không mang giày 15/01/2014  
420 Tính 10A7 Bỏ giờ 13/01/2014  
421 Tính 10A7 Nói chuyện trong giờ 28/02/2014  
422 Nguyễn Bá Tính 10A7 Đánh bạn 21/01/2014  
423 Toán 10A7 Nói chuyện trong giờ 01-08-2014  
424 Toán 10A7 Không đồng phục 04-10-2014  
425 Triệu 10A7 Nói chuyện trong giờ 21/02/2014  
426 Triệu 10A7 Nói chuyện trong giờ 16/04/2014  
427 10A7 Nói chuyện trong giờ 02-11-2014  
428 10A7 Nói chuyện trong giờ 03-10-2014  
429 10A7 Đổi bài 28/03/2014  
430 10A7 Nói chuyện trong giờ 04-08-2014  
431 Tuyết 10A7 Nói chuyện trong giờ 21/02/2014  
432 Tuyết 10A7 Không đồng phục 04-10-2014  
433 giáp 10A8 Mất trật tự trong giờ 04-11-2014  
434 Đặng Thị Hường 10A8 Không đeo thẻ, đi học muộn 04-04-2014  
435 Ngọc  10A8 Lộn xộn trong giờ 21/02/2014  
436 Ngọc 10A8 Bỏ giờ 28/02/2014  
437 Nguyễn Văn Ngọc 10A8 Không sơ vin, không thẻ 25/04/2014  
438 Tuấn 10A8 Bỏ giờ 28/02/2014  
439 Nguyễn Thị Ngọc A 10A9 Không đeo thẻ 29/04/2014  
440 Ngọc a 10A9 ý thức kém 20/01/2014  
441 Tuấn b 10A9 Lộn xộn trong giờ 27/03/2014  
442 Lê Dung 10A9 Nói chuyện trong giờ 24/04/2014  
443 10A9 Vô kỷ luật 25/02/2014  
444 Hiệp 10A9 Bỏ giờ 18/02/2014  
445 Hồng 10A9 Không nghiêm túc 13/03/2014  
446 Hưng 10A9 Bỏ giờ 18/02/2014  
447 Văn Đức Hưng 10A9 Không sơ vin, không đồng phục 03-11-2014  
448 Hương 10A9 Bỏ giờ 18/02/2014  
449 Nguyệt 10A9 Bỏ giờ 18/02/2014  
450 Thắng 10A9 Mất trật tự trong giờ 15/01/2014  
451 Thắng 10A9 Vô kỷ luật 13/02/2014  
452 Thắng 10A9 Bỏ giờ 03-06-2014  
453 Lê Tiến Thắng 10A9 Không sơ vin, không đeo thẻ, đồng phục 19/04/2014  
454 Lê Tiến Thắng 10A9 Bỏ giờ 28/02/2014  
455 Anh Tuấn 10A9 Bỏ giờ 03-06-2014  
456 Nguyễn Đình Tuấn 10A9 Không sơ vin, không đồng phục 03-11-2014  
457 Nguyễn Xuân Cẩm 11A10 Không đeo thẻ 25/04/2014  
458 Trần Đức Chién 11A10 Không đeo thẻ 04-04-2014  
459 Chiến 11A10 Nói chuyện riêng trong giờ 18/4/2014  
460 Hiếu 11A10 Không nghiêm túc 17/2/2014  
461 Hòa 11A10 Nói chuyện riêng 21/2/2014  
462 Hòa 11A10 Ăn quà vặt trong lớp 24/2/2014  
463 Nguyễn Xuân Hoàng 11A10 Không sơ vin, không đeo thẻ 25/04/2014  
464 Hương 11A10 Mất trật tự trong giờ 21/1/2014  
465 Hương 11A10 Ăn quà vặt trong lớp 24/2/2014  
466 Hương 11A10 Nói chuyện riêng 03-10-2014  
467 Lan 11A10 Ăn quà vặt trong lớp 24/2/2014  
468 Linh 11A10 Không đồng phục, không thẻ 03-11-2014  
469 Vũ Thị Lương 11A10 Không đeo thẻ 25/04/2014  
470 Mai 11A10 Nói chuyện riêng trong giờ 18/4/2014  
471 Hồ Thị Minh 11A10 Không Đeo thẻ 13/03/2014  
472 Nguyễn Văn Nam 11A10 Không đeo thẻ 13/03/2014  
473 Ngọc 11A10 Ăn quà vặt trong lớp 24/2/2014  
474 Nhật 11A10 Mất trật tự trong giờ 13/1/2014  
475 Phan Đức Nhật 11A10 Không đeo thẻ 13/03/2014  
476 Nhung 11A10 Sử dụng điện thoại trong giờ 03-10-2014  
477 Hồ Đình Nhung 11A10 Không sơ vin 18/04/2014  
478 Phương 11A10 Mất trật tự trong giờ 21/1/2014  
479 Hồ Hữu Tài 11A10 Không sơ vin, không đeo thẻ 25/04/2014  
480 Trường 11A10 Hút thuốc lá 03-06-2014  
481 Trường 11A10 Mất trật tự trong giờ 21/1/2014  
482 Lê Văn Trường 11A10 Không đeo thẻ, hút thuốc lá 04-10-2014  
483 Lê Văn Trường 11A10 Không sơ vin, không đeo thẻ 18/04/2014  
484 Lê Văn Trường 11A10 Không sơ vin 26/04/2014  
485 Tuấn 11A10 Không nghiêm túc 17/2/2014  
486 Tuấn 11A10 Nói chuyện riêng 21/2/2014  
487 Hồ Sỹ Tuấn 11A10 Không đeo thẻ 01-03-2014  
488 Bảy 11A11 Không đồng phục 25/02/2014  
489 Bình 11A11 Đánh cro trong giờ  20/1/2014  
490 Bình 11A11 Bỏ giờ 26/2/2014  
491 Bình 11A11 Nói chuyện riêng 03-10-2014  
492 Châu 11A11 Sử dụng điện thoại trong giờ 23/4/2014  
493 Nguyễn Minh Chiến 11A11 Không đeo thẻ 04-04-2014  
494 Hải 11A11 Bỏ giờ 03-10-2014  
495 Hải 11A11 Đánh cro trong giờ  20/1/2014  
496 Hải 11A11 Bỏ giờ 26/2/2014  
497 Hạnh 11A11 Đánh cro trong giờ  20/1/2014  
498 Hưng 11A11 Không đồng phục 25/02/2014  
499 Hưng 11A11 Không đeo thẻ, sơ vin, để xe đạp ở ngoài 24/04/2014  
500 Hưng 11A11 Bỏ giờ 26/2/2014  
501 Hưng 11A11 Mất trật tự trong giờ 03-01-2014  
502 Hưng 11A11 Nói chuyện riêng 03-10-2014  
503 Hưng 11A11 Nói chuyện riêng 25/4/2014  
504 Phạm Thị Linh 11A11 Không đồng phục 29/04/2014  
505 Lê Thị Thảo 11A11 Đi học muộn 25/03/2014  
506 Nguyễn Đình Thắng 11A11 Đi học muộn 25/03/2014  
507 Trang 11A11 Không đồng phục 03-11-2014  
508 Trang 11A11 Làm việc riêng 18/02/2014  
509 Trang 11A11 Sử dụng điện thoại trong giờ 23/4/2014  
510 Tuấn 11A11 Bỏ giờ 26/2/2014  
511 Mai Xuân Tuấn 11A11 Không đồng phục 22/04/2014  
512 Đậu Thị Hiếu 11A1 Đi học muộn 24/04/2014  
513 Đậu Đức Hoà 11A1 làm việc riêng trong lớp 27-02-2014  
514 Lê Thị Thảo 11A1 Không đeo thẻ, đi học muộn 04-04-2014  
515 Nguyễn Văn Tiến 11A1 Không đeo thẻ 13/03/2014  
516 Nguyễn Thị Dung 11A12 Đi học muộn 25/03/2014  
517 11A12 Bỏ giờ 03-10-2014  
518 11A12 Nói chuyện riêng 16/3/2014  
519 Nguyễn Thị Hà 11A12 Đi học muộn 25/03/2014  
520 Hải 11A12 Trang phục không đúng quy định 27/03/2014  
521 Hạnh 11A12 Bỏ giờ 03-10-2014  
522 Hạnh 11A12 Làm việc riêng 25/1/2014  
523 Mỹ Hạnh 11A12 Mất trật tự trong giờ 03-12-2014  
524 Hằng 11A12 Trang phục không đúng quy định 27/03/2014  
525 Trần Hằng 11A12 Sử dụng điện thoại trong giờ 25/4/2014  
526 Hiếu 11A12 Bỏ giờ 03-10-2014  
527 Hiếu 11A12 Làm việc riêng 02-10-2014  
528 Hiếu 11A12 Trang phục không đúng quy định 27/03/2014  
529 Hoàn 11A12 Trang phục không đúng quy định 27/03/2014  
530 Hồ Đình Hoàng 11A12 Không đeo thẻ 29/04/2014  
531 Trần Thị Huyền 11A12 Không đeo thẻ 04-04-2014  
532 Long 11A12 Trang phục không đúng quy định 27/03/2014  
533 Phương 11A12 Trang phục không đúng quy định 27/03/2014  
534 Nguyễn Công Phương 11A12 Không sơ vin 03-08-2014  
535 Nguyễn Đình Tâm 11A12 Không đeo thẻ 24/04/2014  
536 Thái 11A12 Trang phục không đúng quy định 27/03/2014  
537 Thái 11A12 Sử dụng điện thoại trong giờ 25/4/2014  
538 Thắm 11A12 Bỏ giờ 03-10-2014  
539 Thắng 11A12 Làm việc riêng 02-10-2014  
540 Lê Văn Thủy 11A12 Không sơ vin 03-08-2014  
541 Hồ Thị Trang 11A12 Không đeo thẻ, không đồng phục 29/04/2014  
542 Ngô Trí Trọng 11A12 Không sơ vin 03-08-2014  
543 Tuấn 11A12 Không nghiêm túc 04-05-2014  
544 Ngô Văn Tuấn 11A12 Không sơ vin 04-07-2014  
545 Anh  11A13 Không nghiêm túc 21/2/2014  
546 Vân Anh 11A13 Nói chuyện nhiều 14/4/2014  
547 Nguyễn Thị Hà 11A13 Không đeo thẻ, đi học muộn 04-04-2014  
548 Hiền 11A13 Đánh cờ rô trong giờ 22/1/2014  
549 Hoàng 11A13 Đánh cờ rô trong giờ 22/1/2014  
550 Hoàng 11A13 Nói chuyên nhiều 18/2/2014  
551 Nguyễn Đình Hoàng 11A13 Không sơ vin 25/03/2014  
552 Thái Thị Lan 11A13 Đi học muộn 25/03/2014  
553 Liệu 11A13 Không nghiêm túc 21/2/2014  
554 Mai 11A13 Đánh cờ rô trong giờ 22/1/2014  
555 Quân 11A13 Không đồng phục 01-11-2014  
556 Quân 11A13 Nói chuyên nhiều 18/2/2014  
557 Quân 11A13 Nói chuyện nhiều 14/4/2014  
558 Tiến Sơn 11A13 Sử dụng điện thoại trong giờ 14/4/2014  
559 Lê Tiến Sơn 11A13 Không đồng phục, không đeo thẻ 13/03/2014  
560 Tài 11A13 Không đeo thẻ, sơ vin, để xe đạp ở ngoài 24/04/2014  
561 Tài 11A13 Sử dụng điện thoại trong giờ 13/1/2014  
562 Tài 11A13 Không nghiêm túc 21/2/2014  
563 Tài 11A13 Vô lễ với giáo viên 29/3/2014  
564 Tài 11A13 Sử dụng điện thoại trong giờ 04-05-2014  
565 Tài 11A13 ý thức kém 19/4/2014  
566 Hồ Văn Trí 11A13 Không đeo thẻ, đi học muộn 24/04/2014  
567 Trình 11A13 Nói chuyện riêng 02-12-2014  
568 Đậu Đức Trình 11A13 Không sơ vin, không đeo thẻ 18/04/2014  
569 Việt 11A13 Đánh cờ rô trong giờ 22/1/2014  
570 Việt 11A13 Nói chuyện riêng 02-12-2014  
571 Bắc 11A14 Không nghiêm túc 01-07-2014  
572 Bắc 11A14 Không nghiêm túc (văn) 01-07-2014  
573 Bắc 11A14 Mất trật tự trong giờ 14/3/2014  
574 Hồ Sỹ Bắc 11A14 Không sơ vin 28/03/2014  
575 Hồ Sỹ Bắc 11A14 Không sơ vin 04-07-2014  
576 Hằng 11A14 Làm việc riêng 27/03/2014  
577 Hằng 11A14 Mất trật tự trong giờ 29/04/2014  
578 Mạnh 11A14 Không nghiêm túc 01-07-2014  
579 Mạnh 11A14 Nói tục trong giờ 25/2/2014  
580 Mạnh 11A14 Nói chuyện riêng 22/03/2014  
581 Nguyễn Như Mạnh 11A14 Đi học muộn, không đeo thẻ 13/03/2014  
582 Nam 11A14 Ăn quà vặt trong lớp 03-11-2014  
583 Nam 11A14 Nói chuyện riêng 22/03/2014  
584 Bùi Văn Nam 11A14 Không sơ vin, không đeo thẻ 03-11-2014  
585 Nhung 11A14 Mất trật tự trong giờ 29/04/2014  
586 Phiến 11A14 Không đồng phục 28/02/2014  
587 Phiến 11A14 Không nghiêm túc 01-07-2014  
588 Phiến 11A14 Đổi chỗ 22/1/2014  
589 Phiến 11A14 Mất trật tự trong giờ 03-12-2014  
590 Phiến 11A14 Mất trật tự trong giờ 15/04/2014  
591 Quỳnh 11A14 Mất trật tự trong giờ 29/04/2014  
592 Thế 11A14 Không nghiêm túc (văn) 01-07-2014  
593 Thu 11A14 Không nghiêm túc 01-07-2014  
594 Thu 11A14 Nói chuyện trong giờ 01-09-2014  
595 Thu 11A14 Mất trật tự trong giờ 22/2/2014  
596 Nguyễn Đình Thu 11A14 Không sơ vin 25/03/2014  
597 Nguyễn Văn Tiến 11A14 Không đeo thẻ 04-04-2014  
598 Đậu Thị Mai 11A2 Đi học muộn 24/04/2014  
599 Lê Tiến Quyết 11A2 Không sơ vin 28/03/2014  
600 Lợi 11A3 Vô lễ có hệ thống 04-11-2014  
601 Hậu 11A4 Vào chậm 08-04-2014  
602 Khánh 11A4 Vào chậm 08-04-2014  
603 Đậu Đức Năng 11A4 Không đeo thẻ 26/04/2014  
604 Nhật 11A4 Vào chậm 08-04-2014  
605 Phan 11A4 Vào chậm 08-04-2014  
606 Phong 11A4 Không học bài 08-04-2014  
607 Phan Văn Phong 11A4 Không sơ vin, không đeo thẻ 04-12-2014  
608 Nguyễn Thành 11A4 Vào chậm 08-04-2014  
609 Hậu 11A5 Không chú ý 19/4/2014  
610 Võ Văn Hoàng 11A5 Không sơ vin 04-08-2014  
611 Hợp 11A5 Không chú ý 27/3/2014  
612 Hợp 11A5 Không chú ý 19/4/2014  
613 Hùng 11A5 Không chú ý 27/3/2014  
614 Hưng 11A5 Không chú ý 03-11-2014  
615 Đậu Đức Hưng 11A5 Không sơ vin, không đeo thẻ 04-11-2014  
616 Hoàng Lâm 11A5 Không đeo thẻ 25/03/2014  
617 Hoàng Lâm 11A5 Không đeo thẻ 04-04-2014  
618 Nguyễn Thị Lậm 11A5 Không đeo thẻ 04-04-2014  
619 Long 11A5 Không chú ý 19/4/2014  
620 Phú 11A5 Không chú ý 19/4/2014  
621 Thiên 11A5 Không đồng phục 25/02/2014  
622 Cường 11A6 Nói chuyện 14/3/2014  
623 Dũng 11A6 Nói chuyện riêng trong giờ 01-07-2014  
624 Dũng 11A6 Nói chuyện riêng 02-11-2014  
625 Hạnh 11A6 Nói chuyện riêng 21/1/2014  
626 Hạnh 11A6 Nói chuyên nhiều 24/1/2014  
627 Hạnh 11A6 Nói chuyện riêng 02-07-2014  
628 Hạnh 11A6 Sử dụng điện thoại 04-10-2014  
629 Hạnh 11A6 Sử dụng điện thoại 15/4/2014  
630 Phan Thị Hạnh 11A6 Bỏ giờ 24/04/2014  
631 Hiệp 11A6 Làm việc riêng 04-03-2014  
632 Hoa 11A6 Nói chuyện riêng 04-10-2014  
633 Hợp 11A6 Nói chuyện riêng 02-11-2014  
634 Hương 11A6 Nghe nhạc trong giờ 22/1/2014  
635 Hương 11A6 Nói chuyện 03-12-2014  
636 Hường 11A6 Nói chuyện 03-12-2014  
637 Hường 11A6 Nói chuyện riêng 04-10-2014  
638 Lài 11A6 Nói chuyện 14/3/2014  
639 Lài 11A6 Sử dụng điện thoại trong giờ 31/3/2014  
640 Lài 11A6 Sử dụng điện thoại trong giờ 04-03-2014  
641 Linh 11A6 Nói chuyện riêng 02-07-2014  
642 Nam 11A6 Đánh cờ rô trong giờ 01-06-2014  
643 Nam 11A6 Vô lễ với giáo viên 04-03-2014  
644 Nam 11A6 Nói chuyện riêng 22/4/2014  
645 Phương Nam 11A6 Mất trật tự trong giờ 29/4/2014  
646 Hồ Phương Nam 11A6 Không đeo thẻ 01-03-2014  
647 Hồ Phương Nam 11A6 Không đeo thẻ, không đồng phục 04-10-2014  
648 Vũ Văn Nam 11A6 Bỏ giờ 22/04/2014  
649 Vũ Văn Nam 11A6 Không đeo thẻ 26/04/2014  
650 Vũ Nam 11A6 Mất trật tự trong giờ 29/4/2014  
651 Hồ Thị Thúy Nga 11A6 Không đeo thẻ 04-04-2014  
652 Ngọc 11A6 Nói chuyện 03-12-2014  
653 Ngọc 11A6 Nói chuyện riêng 04-04-2014  
654 Nhung 11A6 Nói chuyện riêng 02-07-2014  
655 Nhung 11A6 Nói chuyên riêng 25/3/2014  
656 Phương 11A6 Nói chuyện 03-12-2014  
657 Quý 11A6 Nói chuyện riêng trong giờ 01-07-2014  
658 Quý 11A6 Nói chuyện riêng 04-10-2014  
659 Quý 11A6 Nói chuyện riêng 21/4/2014  
660 Sang 11A6 Vô lễ với giáo viên 16/1/2014  
661 Sang 11A6 Nói chuyện riêng 02-11-2014  
662 Sang 11A6 Sử dụng điện thoại trong giờ 22/2/2014  
663 Cù Xuân Sang 11A6 Không sơ vin, không đeo thẻ 19/04/2014  
664 Cù Xuân Sang 11A6 Bỏ giờ 22/04/2014  
665 Cù Xuân Sang 11A6 Không đeo thẻ, không đồng phục 22/04/2014  
666 Sâm 11A6 Đánh cờ rô trong giờ 01-06-2014  
667 Sâm 11A6 Nói chuyện riêng 02-11-2014  
668 Lê Minh Trí 11A6 Không sơ vin 28/03/2014  
669 Nguyễn Xuân Trung 11A6 Đi học muộn 13/03/2014  
670 Tuấn 11A6 Nói chuyện riêng trong giờ 01-08-2014  
671 Tuấn 11A6 Nói chuyện riêng 21/1/2014  
672 Tuấn 11A6 Nói chuyện riêng 02-07-2014  
673 Tuấn 11A6 Nói chuyện riêng 02-11-2014  
674 Tuấn 11A6 Nói chuyện riêng 04-04-2014  
675 Tuấn 11A6 Nói chuyện riêng 22/4/2014  
676 Việt 11A6 Mất trật tự trong giờ 29/4/2014  
677 11A6 Nói chuyện riêng 22/4/2014  
678 Cầm 11A7 Không đúng trang phục 17/01/2014  
679 Cầm 11A7 Làm ồn 03-05-2014  
680 Cầm 11A7 Không nghiêm túc 17/04/2014  
681 Nguyễn Mạnh Cầm 11A7 Đi vệ sinh không đúng nơi quy định 21/01/2014  
682 Vũ Mạnh Cầm 11A7 Bỏ giờ 03-10-2014  
683 Dũng 11A7 Không đúng trang phục 17/01/2014  
684 Dũng 11A7 Không đi giày 14/02/2014  
685 Dũng 11A7 Mất trật tự trong giờ 18/04/2014  
686 Dũng 11A7 Không đi giày 22/04/2014  
687 Nguyễn Hữu Dũng  11A7 Bỏ giờ 03-10-2014  
688 Nguyễn Hữu Dũng  11A7 Đi học muộn 13/03/2014  
689 Tiến Dũng 11A7 Vô kỷ luật 19/02/2014  
690 Dương 11A7 Bỏ giờ 13/01/2014  
691 Dương 11A7 Mất trật tự trong giờ 13/01/2014  
692 Dương 11A7 Bỏ giờ 24/01/2014  
693 Dương 11A7 Nói chuyện trong giờ 02-12-2014  
694 Dương 11A7 Làm việc riêng 14/04/2014  
695 Phạm Văn Dương 11A7 Đi học muộn 24/04/2014  
696 Đức 11A7 Không đi giày 14/02/2014  
697 Khánh 11A7 Không đi giày 22/04/2014  
698 Mai 11A7 Nghe nhạc trong giờ 24/01/2014  
699 Nam 11A7 Không đúng trang phục 17/01/2014  
700 Oanh 11A7 Nói chuyện trong giờ 02-12-2014  
701 Ngô Thị Oanh 11A7 Bỏ giờ 03-10-2014  
702 Vũ Thị Quỳnh 11A7 Không đeo thẻ 24/04/2014  
703 Sơn 11A7 Không đúng trang phục 17/01/2014  
704 Thăng 11A7 Không nghiêm túc 17/04/2014  
705 Thăng 11A7 Không đi giày 22/04/2014  
706 Thắng 11A7 Nói chuyện trong giờ 01-07-2014  
707 Tiến 11A7 Bỏ giờ 13/01/2014  
708 Tiến 11A7 Lộn xộn trong giờ 14/02/2014  
709 Tiến 11A7 Bỏ giờ 04-08-2014  
710 Tiến 11A7 Không đi giày 22/04/2014  
711 Lê Văn Tiến 11A7 Làm việc riêng 13/01/2014  
712 Trang  11A7 Nói chuyện trong giờ 02-12-2014  
713 Trang 11A7 Làm ồn 03-05-2014  
714 Huyền Trang 11A7 Không đi giày 14/02/2014  
715 Huyền Trang 11A7 Mất trật tự trong giờ 29/03/2014  
716 Thu Trang 11A7 Mất trật tự trong giờ 18/04/2014  
717 Đậu Thị Yến 11A7 Bỏ giờ 03-10-2014  
718 Nguyễn Thị Yến 11A7 Bỏ giờ 03-10-2014  
719 Nguyễn Văn Cường 11A8 Không sơ vin, không đeo thẻ 17/04/2014  
720 11A8 Làm việc riêng 27-02-2014  
721 Hồ Hữu Lý 11A8 Không sơ vin, không đeo thẻ 04-11-2014  
722 Tuyết 11A8 Làm việc riêng 27-02-2014  
723 Hương 12A10 Không sơ vin 26/02/2014  
724 Lê Thị Hương 12A10 Không đeo thẻ 26/04/2014  
725 Hường 12A10 Nói chuyện trong giờ 21/02/2014  
726 Thắng 12A10 Nói chuyện trong giờ 21/02/2014  
727 Nguyễn Duy Thắng 12A10 Không ghi bài 22/03/2014  
728 Thưởng 12A10 Nói chuyện trong giờ 21/02/2014  
729 An 12A11 Vào Muộn 01-07-2014  
730 Sỹ An 12A11 Không sơ vin 17/04/2014  
731 Duy Dương 12A11 Không đeo thẻ 18/03/2014  
732 Hồ Thị Hòa 12A11 Không đồng phục 29/04/2014  
733 Hương 12A11 Vào Muộn 01-07-2014  
734 Hương 12A11 Làm việc riêng 25/02/2014  
735 Nguyễn Thị Hương 12A11 Không đeo thẻ 29/04/2014  
736 Dương Thị Nguyệt 12A11 Trèo tường 24/04/2014  
737 Hồ Thị Nhàn 12A11 Không đeo thẻ 04-04-2014  
738 Oanh 12A11 Vào Muộn 01-07-2014  
739 Thu 12A11 ý thức kém 15/02/2014  
740 Tiến 12A11 Vào Muộn 01-07-2014  
741 Triệu 12A11 Sử dụng điện thoại trong giờ 04-10-2014  
742 Vân 12A11 ý thức kém 03-06-2014  
743 Nguyễn Thị Vân 12A11 Không đeo thẻ 28/03/2014  
744 Việt 12A11 Vào Muộn 01-07-2014  
745 Việt 12A11 Sử dụng tài liệu 26/02/2014  
746 Vũ Văn Việt 12A11 Không đeo thẻ, không đồng phục 22/04/2014  
747 Nguyễn Văn Đại 12A1 Không đeo thẻ 04-11-2014  
748 Nguyễn Duy Điệt 12A1 Không sơ vin 19/04/2014  
749 Hoàng 12A1 Đi học muộn 23/04/2014  
750 Nguyễn Cảnh Hoàng 12A1 Đi học muộn 24/04/2014  
751 Hưng 12A1 Không nghiêm túc 28/03/2014  
752 Lý Xuân Linh 12A1 Đi học muộn 24/04/2014  
753 Minh 12A1 Không nghiêm túc 28/03/2014  
754 Hoàng Quang Minh 12A1 Không đeo thẻ, không sơ vin 13/03/2014  
755 Hoàng Quang Minh 12A1 Không sơ vin 04-07-2014  
756 Hoàng Quang Minh 12A1 Không đeo thẻ 24/04/2014  
757 12A1 Không nghiêm túc 28/03/2014  
758 Dũng 12A12 Không đeo thẻ 01-08-2014  
759 Dũng 12A12 Không đi giày 18/02/2014  
760 Nguyễn Văn Dũng 12A12 Bỏ giờ 01-02-2014  
761 Đại 12A12 Không đi giày 24/02/2014  
762 Đại 12A12 Bỏ giờ 27/03/2014  
763 Trần Hoa 12A12 Sử dụng điện thoại trong giờ 17/03/2014  
764 Hòa 12A12 Không đi giày 18/02/2014  
765 Đinh Văn Hòa 12A12 Không sơ vin. Không đeo thẻ 31/03/2014  
766 Lực 12A12 Không đồng phục 17/04/2014  
767 Lực 12A12 Không sơ vin 17/04/2014  
768 Lực 12A12 Bỏ giờ 27/03/2014  
769 Lực 12A12 Nói chuyện trong giờ 17/04/2014  
770 Nguyễn Đình Lực 12A12 Bỏ giờ 01-02-2014  
771 Nguyễn Đình Lực 12A12 Không đồng phục, không sơ vin, thẻ 04-05-2014  
772 Nguyễn Lương 12A12 Không đi giày 24/02/2014  
773 Nghiêm 12A12 Không đi giày 18/02/2014  
774 Oanh 12A12 Không đồng phục 23/04/2014  
775 Oanh 12A12 Sử dụng điện thoại trong giờ 17/03/2014  
776 Phong 12A12 Không đi giày 18/02/2014  
777 Phong 12A12 Không đi giày 24/02/2014  
778 Hoàng Văn Sơn 12A12 Không đeo thẻ, không đồng phục, sơ vin 04-05-2014  
779 Hoàng Văn Sơn 12A12 Không đeo thẻ 19/04/2014  
780 Tháp 12A12 Nói chuyện trong giờ 17/04/2014  
781 Tuấn 12A12 Không đi giày 24/02/2014  
782 Danh 12A13 Không sơ vin 26/02/2014  
783 Lan 12A13 Không đeo thẻ 01-08-2014  
784 Đ. Linh 12A13 Không đồng phục 16/04/2014  
785 Sỹ Tâm 12A13 Không đeo thẻ 03-11-2014  
786 Tiến 12A13 Mất trật tự, không ghi bài 21-01-2014  
787 Nguyễn Đình Tiến 12A13 Đi học muộn 24/04/2014  
788 Nguyễn Văn Tĩnh 12A13 Không đeo thẻ, không đồng phục 22/04/2014  
789 Công 12A14 Không làm bài tập 28-02-2014  
790 Trần Minh Công 12A14 Không đeo thẻ, không đồng phục 04-12-2014  
791 Duyệt 12A14 Không đi giày 03-03-2014  
792 Duyệt 12A14 Ồn, không chú ý 28-03-2014  
793 Đông 12A14 Không làm bài tập 28-02-2014  
794 Đông 12A14 Không đi giày 31-03-2014  
795 Đông 12A14 Không đi giày 21-04-2014  
796 Hoàng Đình Đông 12A14 Sử dụng điện thoại 14-03-2014  
797 Hạnh 12A14 Không đi giày 03-03-2014  
798 Hinh 12A14 Đi học muộn 29/03/2014  
799 Hinh 12A14 Không học bài cũ 01-03-2014  
800 Hoàng 12A14 Không đi giày 03-03-2014  
801 Hoàng 12A14 Ồn, không chú ý 28-03-2014  
802 Hùng 12A14 không ghi bâì 14-03-2014  
803 Hùng 12A14 Không nghiêm túc 25-03-2014  
804 Khánh Hùng 12A14 Không đi giày 21-04-2014  
805 Nguyễn Khánh Hùng 12A14 Không sơ vin 28/03/2014  
806 Quang Hùng 12A14 Không đồng phục 16/04/2014  
807 Quốc Hùng 12A14 Ồn, không chú ý 28-03-2014  
808 Quốc Hùng 12A14 Bỏ tiết 03-04-2014  
809 Nguyễn Thị Lan 12A14 Cố ý chống đối không thuwch hiện nội quy trường học 26/04/2014  
810 Phượng 12A14 Mất trật tự 27-02-2014  
811 Quang  12A14 Không nghiêm túc 25-03-2014  
812 Tập 12A14 không ghi bâì 14-03-2014  
813 Tập 12A14 Bỏ tiết 03-04-2014  
814 Tập 12A14 Không đi giày 21-04-2014  
815 Thao 12A14 không ghi bâì 14-03-2014  
816 Thao 12A14 Bỏ tiết 03-04-2014  
817 Thương 12A14 Không đi giày 21-04-2014  
818 Tiến 12A14 Không sơ vin 03-04-2014  
819 Tiến 12A14 Không đi giày 03-03-2014  
820 Tiến  12A14 Không đi giày 21-04-2014  
821 Tình 12A14 Không làm bài tập 28-02-2014  
822 Tình 12A14 Không học bài cũ 01-03-2014  
823 Trần Văn Trì 12A14 Không sơ vin 04-12-2014  
824 Trọng 12A14 Không đi giày 31-03-2014  
825 Trọng 12A14 Không đi giày 21-04-2014  
826 12A14 Không đi giày 31-03-2014  
827 Tuấn 12A14 Ồn, không chú ý 28-03-2014  
828 Hồ Trọng Công 12A2 Không đeo thẻ 01-07-2014  
829 Hồ Trọng Công 12A2 Không sơ vin 17/04/2014  
830 Hồ Trọng Công 12A2 Không đeo thẻ. Sơ vin, đồng phục 19/04/2014  
831 Hồ Trọng Công 12A2 Không học bài cũ 15/01/2014  
832 Vũ Văn Danh 12A2 Không đeo thẻ 04-11-2014  
833 12A2 Vắng học 02-07-2014  
834 Hồ Sỹ Hà 12A2 Không sơ vin, không đeo thẻ 04-10-2014  
835 Hồ Sỹ Hà 12A2 Không sơ vin, không đeo thẻ 04-11-2014  
836 Lân 12A2 Nói chuyện trong giờ 29/04/2014  
837 Hồ Trọng Lưu 12A2 Lộn xộn trong giờ 28/04/2014  
838 Mai 12A2 Không đeo thẻ 18/03/2014  
839 Minh 12A2 Mất trật tự trong giờ 04-03-2014  
840 Minh 12A2 Nói chuyện trong giờ 29/04/2014  
841 Phong 12A2 Không học bài cũ 21/01/2014  
842 Phong 12A2 Mất trật tự trong giờ 04-03-2014  
843 Thủy 12A2 Nói chuyện trong giờ 29/04/2014  
844 Thức 12A2 Không sơ vin 17/04/2014  
845 12A2 Không đồng phục 25/02/2014  
846 Vũ Văn Tuấn 12A2 Không đeo thẻ 25/03/2014  
847 Tùng 12A2 Mất trật tự trong giờ 04-03-2014  
848 Lê Thanh Tùng 12A2 Làm việc riêng 15/01/2014  
849 Lê Thanh Tùng 12A2 Không nghiêm túc 22/04/2014  
850 Tứ 12A2 Ngủ trong giờ  18/04/2014  
851 Hồ Đình Tứ 12A2 Không đeo thẻ 19/04/2014  
852 Vân 12A2 Mất trật tự trong giờ 04-03-2014  
853 12A3 Ý thức học tập kém 10-04-2014  
854 Công 12A3 Không nghiên túc 22-03-2014  
855 Cường 12A3 Bỏ giờ 15-02-2014  
856 Hồ Cường 12A3 Vắng học 07-03-2014  
857 Mạnh Cường 12A3 Vắng học 17-02-2014  
858 Mạnh Cường 12A3 Vắng học 24-02-2014  
859 Mạnh Cường 12A3 Vắng học 07-03-2014  
860 Nguyễn Mạnh Cường 12A3 Trèo tường 24/04/2014  
861 Nguyễn Thị Hoàn 12A3 Đi học muộn 25/03/2014  
862 Nhương 12A3 Không nghiêm túc 22-03-2014  
863 Vân 12A3 sử dụng tài liệu  17-01-2014  
864 Thiên Ý 12A3 Ý thức học tập kém 10-04-2014  
865 Lan anh 12A4 Không ghi bài  03-04-2014  
866 Chính 12A4 Không đồng phục 28/02/2014  
867 Vương Quốc Cường 12A4 Không đeo thẻ, không đồng phục 21/03/2014  
868 Dinh 12A4 Đi học muộn 29/03/2014  
869 Đậu Thị Dung 12A4 Không đeo thẻ 19/04/2014  
870 Hồ Văn Duyệt 12A4 Đánh nhau 04-05-2014  
871 Hùng 12A4 Không học bài, nói tục 13-01-2014  
872 Bùi Văn Huy 12A4 Không đeo thẻ 01-07-2014  
873 Bùi Văn Huy 12A4 Không đeo thẻ 13/03/2014  
874 Lực 12A4 Không đồng phục 28/02/2014  
875 Đình Ngọc 12A4 Không ghi bài 03-04-2014  
876 Phạm Đình Ngọc 12A4 Trèo tường 24/04/2014  
877 Phạm Đình Ngọc 12A4 Không sơ vin 25/04/2014  
878 Nguyễn Trọng Phú 12A4 Đi học muộn 24/04/2014  
879 Thắng 12A4 Không đeo thẻ, không sơ vin 15/01/2014  
880 Đức Anh 12A5 Không nghiêm túc 20/02/2014  
881 Cường 12A5 Sử dụng tài liệu 02-07-2014  
882 Dung 12A5 Đi học muộn 29/03/2014  
883 Kiên 12A5 Nói chuyện trong giờ 17/01/2014  
884 Đậu Thị Oanh 12A5 Không đeo thẻ 25/03/2014  
885 Thế 12A5 Không đồng phục 28/02/2014  
886 Thế 12A5 Nói chuyện trong giờ 17/01/2014  
887 Thương 12A5 Không đeo thẻ 18/03/2014  
888 Hồ Sỹ Thưởng  12A5 Không sơ vin 25/02/2014  
889 Bảo 12A6 Không đi giày 18/02/2014  
890 Nguyễn Đình Bảo 12A6 Không đeo thẻ 24/04/2014  
891 Công 12A6 Không đồng phục 28/02/2014  
892 Trần Công 12A6 Không sơ vin 04-05-2014  
893 Dinh 12A6 Không đi giày 01-07-2014  
894 Dinh 12A6 Không đi giày 01-09-2014  
895 Dinh 12A6 Đốt giấy trong lớp 14/01/2014  
896 Dinh  12A6 Không đi giày 02-11-2014  
897 Dinh 12A6 Nói chuyện trong giờ 23/03/2014  
898 Trọng Dinh 12A6 Hút thuốc lá 20/01/2014  
899 Lê Văn Dinh 12A6 Không sơ vin, không đồng phục, thẻ 03-07-2014  
900 Lê Văn Dinh 12A6 Đi học muộn 25/03/2014  
901 Dung 12A6 Không sơ vin 04-05-2014  
902 Dũng 12A6 Nói chuyện trong giờ 23/03/2014  
903 Đồng 12A6 Không sơ vin 04-05-2014  
904 Đồng 12A6 Không đi giày 18/04/2014  
905 Giang 12A6 Không đi giày 18/02/2014  
906 giáp 12A6 Không đi giày 18/02/2014  
907 Hiệp 12A6 Không đi giày 01-07-2014  
908 Hiệp 12A6 Không đi giày 18/02/2014  
909 Hiệp 12A6 Không đi giày 18/04/2014  
910 Huệ  12A6 Không đi giày 18/02/2014  
911 Lan 12A6 Không đi giày 01-07-2014  
912 Lạp 12A6 Không đi giày 18/04/2014  
913 Linh 12A6 Không sơ vin 04-05-2014  
914 Linh 12A6 Không đi giày 01-07-2014  
915 Linh 12A6 Không đi giày 02-11-2014  
916 Đậu Thị Ly Ly 12A6 Bỏ giờ 24/04/2014  
917 Nhi 12A6 Không đi giày 01-07-2014  
918 Nhi 12A6 Không đi giày 02-11-2014  
919 Lê Nhi 12A6 Không đeo thẻ 24/04/2014  
920 Ninh 12A6 Không đi giày 01-07-2014  
921 Ninh 12A6 Mất trật tự trong giờ 02-07-2014  
922 Quang 12A6 Nói chuyện trong giờ 23/03/2014  
923 Quang 12A6 Không đi giày 18/04/2014  
924 Sơn 12A6 Không đi giày 18/02/2014  
925 Trần Đức Sơn 12A6 Không đeo thẻ 22/04/2014  
926 Thái  12A6 Không đi giày 01-07-2014  
927 Thái 12A6 Không đi giày 02-11-2014  
928 Thắng 12A6 Không đi giày 02-11-2014  
929 Thu 12A6 Không đi giày 01-07-2014  
930 Thu 12A6 Mất trật tự trong giờ 01-08-2014  
931 Thu 12A6 Không đi giày 18/02/2014  
932 Lê Tiến Thu 12A6 Không đồng phục 25/02/2014  
933 Thủy 12A6 Không đi giày 01-07-2014  
934 Thuyết 12A6 Không đi giày 18/02/2014  
935 Thương 12A6 Không đi giày 01-09-2014  
936 Thường 12A6 Không đi giày 18/04/2014  
937 Nguyễn Cảnh Thường 12A6 Không sơ vin, không đồng phục 03-10-2014  
938 Trung 12A6 Bỏ giờ 03-10-2014  
939 Trung 12A6 Không đi giày 01-07-2014  
940 Trung 12A6 Không đi giày 01-09-2014  
941 Trung 12A6 Không đi giày 18/02/2014  
942 Trung 12A6 Không đi giày 18/04/2014  
943 Nguyễn Văn Tuấn 12A6 Không đeo thẻ 22/04/2014  
944 Tuyết 12A6 Không đeo thẻ 18/03/2014  
945 Đậu Đức Giang 12A7 Không đeo thẻ 25/04/2014  
946 Hương 12A7 Không đi chấm cờ đỏ 04-08-2014  
947 Dương Minh 12A7 Nói chuyện riêng 10-01-2014  
948 Trần Minh 12A7 Nói chuyện riêng 10-01-2014  
949 Trần Văn Minh 12A7 Không đeo thẻ, không đồng phục, sơ vin 04-05-2014  
950 Nghị 12A7 Nói chuyện riêng 15-03-2014  
951 Quyết 12A7 Không đồng phục 22/01/2014  
952 Quyết 12A7 Nói chuyện riêng 10-01-2014  
953 Phạm Văn Tâm 12A7 Không đeo thẻ, không đồng phục 21/03/2014  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây